Skip to content

Landskapsreformen utmanar också organisationernas ledning

30.1.2018 11.53

Sote-uudistus

Enligt SOSTE:s Finlands social- och hälsas direktör Anne Knaapi har organisationerna nu världens chans att gå med i ett omfattande samarbete för att bygga upp de nya landskapen. Knaapi talade idag till organisationernas verksamhetsledare på det traditionsenliga Organisationsledningens januariforum i Kyrkslätt.

”Organisationerna måste kraftigt börja arbeta med att synliggöra den egna verksamheten och det mervärde som organisationsarbetet ger till social- och hälsovårdens service och främjandet av välfärden”, uppmanar Knaapi.

Organisationerna har alla förutsättningar att lyckas. Så som det konstateras i social- och hälsovårdsministeriet utredning (Besök i landskapen med temat främjande av hälsa och välfärd, hösten 2017 – sammanfattning och fortsättningsåtgärder), finns det vilja att samarbeta med organisationerna och i fortsättningen ”skall den rikliga förekomsten av producerande lokalföreningar och fältets rikedom beaktas i landskapets egna beredning”. På samma sätt är det nödvändigt att aktivare ta med organisationernas övriga roller i beredningen.”

Således ska organisationerna vara med och skapa landskapens strukturer, men bara det räcker inte. Organisationerna måste skapa en gemensam agenda och vilja för strategiarbetet och ett gemensamt språk för styrningen av ekonomin och verksamheten.

”Vi behöver också förnyade verksamhetsmodeller, inom vilka organisationerna är landskapens strategiska kompanjoner där de är med i sin egen roll och med sina egna styrkor. För att uppnå resultat och effektivitet i arbetet förutsätts det nationellt stöd, lokalt kompanjonskap och framför allt en gemensam förbindelse från organisationsledningen.”

Anne Knaapi
SOSTE, direktör, biträdande generalsekreterare
040 194 2518, anne.knaapi@soste.fi

Muut teeman artikkelit

Artikkeli

Riksdagsval teser: fokus på att förebygga problem och främja hälsa

Social- och hälsopolitikens tyngdpunkt bör ligga på främjande av välstånd och hälsa, samt att minska ojämlikheter i hälsa. Att reducera tunga och kostsamma åtgärder är även ekonomiskt lönsamt. De rätta skattemässiga lösningarna kan främja folkhälsan, utjämna inkomstskillnader och balansera statsfinanserna. Till regeringsprogrammet Fortsatta skattehöjningar för tobak och nikotinprodukter, alkohol, introducera punktskatter för alkoläsk. Tillskott till skatteintäkterna […]

Artikkeli

Riksdagsval teser: förstärka möjligheterna till medborgerlig verksamhet

Ett starkt och fritt medborgarsamhälle är en förutsättning för demokrati, tillkomst av medborgerligt kapital och samhällsfred. Vi stärker möjligheterna till medborgerligt deltagande genom en gemensam strategi, lindrar den administrativa bördan och reformerar bidragskriterierna för organisationer. Till regeringsprogrammet Uppdatering av statsrådets resolution om främjande av medborgarorganisationernas verksamhetsförutsättningar. I samband med uppdateringsprocessen upplöses den störande administrativa bördan för […]

Artikkeli

Riksdagsval teser: jämlikt främjande av social välfärd och hälsa i alla landskap

Landskapen bör ha tillräckliga befogenheter för att säkerställa hög kvalitet och besluta om genomförandet av valfriheten inom sitt område. Vid införande av klientsedlar måste landskapen tillåtas göra egna bedömningar och tidtabeller. Fördelarna och nackdelarna med landskapens beskattningsrätt måste klargöras. Landskapen besitter en nyckelroll i främjandet av välfärd och hälsa. Av denna anledning måste statens hälso- […]