Skip to content

Miksi osallisuuden toteutuminen ei ole vielä läpihuutojuttu?

6.5.2022 15.26

Kansalaisyhteiskunta
OsallisuusKansalaisyhteiskuntaSote-järjestöt

Ihmisillä on oikeus olla osallisina heitä koskevissa palveluissa ja prosesseissa. Oikeus osallisuuteen on laajasti tunnustettu ja monin osin lainsäädännölläkin turvattu. Osallisuuden myötä ammattilaisten ymmärrys asiakkaista, heidän tarpeistaan ja toiveistaan lisääntyy ja palvelut saadaan vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Kuulluksi ja kohdatuksi tulemisen kautta ihminen sitoutuu paremmin tarvitsemaansa hoitoon ja palveluihin. On huomattu, että samalla palveluista saatava hyöty ja niiden vaikuttavuus lisääntyvät.

Asiakasosallisuuden muodot ja toteutustavat lisääntyvät kaiken aikaa, mutta edelleenkin asiakkaat, potilaat ja heidän läheisensä ovat alikäytetty voimavara eikä osallisuudesta saada täyttä hyötyä irti.

Miksi osallisuus ei vielä toimi toivotusti?

On tunnistettu erilaisia syitä, jotka estävät osallisuuden toteutumista. Esimerkiksi kiireiset kohtaamiset, asenneongelmat, epäselvät tavoitteet ja henkilökunnalta tulevan rohkaisun puute jättävät asiakkaat taustalle. Tutkimukset myös osoittavat, että asiakkaiden kehittämisehdotuksista vain murto-osa siirtyy käytäntöön. Prosessit katkeavat kesken. Osallisuus ei toteudu, jos ääni kuullaan, mutta siihen ei reagoida.

Osallisuuden toteutuminen ja päämäärien saavuttaminen vaatii sitoutumista kaikilla toiminnan tasoilla. Erityisen tärkeäksi on tunnistettu johdon sitoutuminen osallisuuden edistämiseen. Muutosvalmius ja tavoitteiden selkeyttäminen on tunnistettu tekijöiksi, joilla lisätään onnistumisia.

Järjestöt heikoimmassa asemassa olevien ihmisten äänen esille tuojina

Järjestöt ovat tärkeitä ihmisten äänen kokoajia ja esille tuojia yhteiskunnassa. Erityinen tarve on varmistaa heikoimmassa ja haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten osallisuus. Tässä järjestöillä on merkittävä tehtävä myös uusia hyvinvointialueita ja niiden palveluja rakennettaessa.

On hyvä muistaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmällä ei ole itseisarvoa, vaan se on olemassa ihmisiä varten. Siksi ihmisiä on rohkaistava tuomaan esille omia näkemyksiään. Vastaavasti ammattilaisten tulee osata ottaa asiakkaan ajatukset ja niiden välittämä hyöty vastaan. Tämä edellyttää vuorovaikutteisuutta ja yhteisten päämäärien tunnistamista.

Lisäksi tarvitaan yhteistä oppimista. Osallisuuden lisääminen ja sen tuottaman lisäarvon valjastaminen aidosti käyttöön on koko ajan käynnissä oleva, jatkuva kehitysprosessi.

SOSTE järjesti tilaisuuden Potilaan osallisuus terveydenhuollossa -miten ja miksi? yhdessä Duodecimin Käypä hoito -toimituksen, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston kanssa 3.5.2022. Tilaisuudessa pohdittiin asiakasosallisuuden toteutumista erilaisissa terveydenhuollon järjestelmissä ja palveluissa.

Lue lisää: Fimea: Asennemuutos on edellytys potilaiden osallisuuden edistämiselle

Muut teeman artikkelit

Uutinen

23.5.2022 09:27

SOSTE etsii hallinnon asiantuntijaa

Sote-järjestöt Etsimme hallinnon asiantuntijaa vastaamaan SOSTEn hallinnon sujuvasta arjesta yhdessä sisäisten palveluiden osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön kanssa. SOSTEn hallinnon asiantuntijana vastuullasi on järjestön johdon avustavat tehtävät sekä erilaiset järjestöhallinnon käytännön asiat. Vastaat muun muassa pääsihteerin kalenterista, johdon tapaamisten, kokousten sekä matkojen järjestelyistä, jäsenrekisterin ylläpidosta sekä hallinnon asiakirjamateriaalien kokoamisesta ja arkistoinnista. Lisäksi toimenkuvaasi kuuluu teknisenä tukena toimiminen […]

Uutinen

11.5.2022 10:00

Järjestöbarometri: Korona verottanut sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistysten toimintaa ja toimintaedellytyksiä

Järjestöbaro Lokakuussa julkaistavan Järjestöbarometri 2022 -kyselyn ennakkotietojen mukaan kuluneet kaksi koronavuotta ovat kaventaneet toimintaa ja sen edellytyksiä sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistyksissä. Kolmella neljästä (75 %) paikallisesta sosiaali- ja terveysalan yhdistyksestä toiminnan kokonaismäärä on supistunut kahden viime vuoden aikana. Toimintaan osallistuvien joukko on vähentynyt 60 prosentissa ja vapaaehtoisten 45 prosentissa yhdistyksistä. Tiedot perustuvat SOSTEn tammi-helmikuussa tekemään Järjestöbarometri-kyselyyn. […]

Uutinen

11.5.2022 07:00

SOSTEn eduskuntavaalitavoitteet: Luottamuksella ja yhdenvertaisuudella kohti kestävää kasvua

Eduskuntavaalit SOSTEn vaalitavoitteet on julkaistu. Niissä korostuvat hyvinvointitalous: investoinnit sosiaaliturvaan, talouskasvun rakentaminen kaikkien työllisyyttä parantamalla, asiakasmaksujen kohtuullisuus sekä ilmastotoimien sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Keskeistä on myös järjestöjen autonomian ja toimintaedellytysten turvaaminen kansakunnan resilienssin vahvistamiseksi. Kansanterveyttä SOSTE ehdottaa edistettävän ottamalla käyttöön terveellisiin ruokavalintoihin kannustavan terveysveron. Lue lisää: SOSTEn eduskuntavaalit 2023 -sivut Järjestöjen tuesta ja avusta on pidettävä kiinni Demokratian […]