Skip to content

Ny styrelse för social- och hälsovårdsorganisationernas takorganisation SOSTE

15.4.2021 15.00

På svenska
SOSTEHyvinvointi ja terveysPå svenskaSote-järjestöt

SOSTE Finlands social och hälsa r.f.: s nya styrelse har valts. SOSTE: s fullmäktige som valdes i februari har på sitt första möte utnämnt den nya styrelsen för SOSTE för perioden 2021–2024. Till styrelseordförande valdes Befolkningsförbundets verksamhetsledare Eija Koivuranta och till viceordförande valdes Förbundet för mödra- och skyddshems generalsekreterare Riitta Särkelä 

Vårdorganisationerna har varit med och byggt det finländska välfärdssamhället. Organisationerna behövs mer än någonsin för att städa upp spåren efter coronan, så att allas rättigheter till välfärd och hälsa förverkligas. Nu behövs en hållbar finansieringslösning så att organisationernas kunnande och arbete med de allra svagaste kan fortsätta. Organisationernas samarbete med kommunerna och välfärdsområdena måste också säkras när man förhoppningvis denna gång får vårdreformen i mål” berättar SOSTE: s nya styrelseordförande Eija Koivuranta. 

Frågan om organisationernas verksamhetsförutsättningar finns på de politiska beslutsfattarnas bord. En viktig grundsten för det finländska organisationsarbetet, en förutsägbar och långsiktig finansiering är i stöpsleven. SOSTE: s centrala uppgift är att agera så att vårdorganisationernas ekonomiska verksamhetsförutsättningar, hjälparbetet som organisationerna gör och deras frihet i att påverka samhället tryggas” fortsätter Koivuranta.   

Vårdorganisationerna har ett unikt kunnande och kännedom i att stöda och hjälpa de människor som är i de allra svagaste positionerna i samhället, såsom barn, unga, arbetslösa, de som har missbruk- och mentalhälsoproblematik, långtidssjuka, handikappade och åldringar. 

Social- och hälsovårdsorganisationerna är en märkbar del i den finländska välfärdens struktur. Vårdorganisationerna har en märkbar betydelse som utvecklare av socialtjänster och som en förnyare av hela servicesystemet. Finlands regering måste ha visdom att förstå att organisationsfältet är en byggare av samhällstabilitet och förtroende. Organisationerna förebygger olika social- och hälsoproblem och stöder arbetet kring att lösa dessa problem så tidigt som möjligt genom att kombinera ett stabilt professionellt kunnande och stöd av frivilliga. Organisationernas autonoma verksamhet måste tryggas” påminner SOSTE: s styrelseviceordförande Riitta Särkelä. 

Till övriga styrelsemedlemmar valdes: 

 • Juhani Eskola, LTT 
 • Jukka Haapakoski, Finlands Nationella Organisation för Arbetslösa 
 • Hanna Heinonen, Centralförbundet för Barnskydd 
 • Sanna Kaijanen, Kuuloliitto 
 • Anssi Kemppi, Eläkeliitto 
 • Pirjo Myyry, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys 
 • Jouni Parkkonen, Ägarna av hyreshus och bostadsrättshus till rimligt pris i Finland – KOVA 
 • Sonja Raunio, Nuorten mielenterveysseura – Yeesi 
 • Pia Sundell, Barnavårdsföreningen 
 • Markus Söderlund, Våra Gemensamma Barn 

Kontaktpersoner 

 • SOSTE: s styrelseordförande Eija Koivuranta, +358 50 574 1775 
 • SOSTE: s styrelseviceordförande Riitta Särkelä, +358 50 636 63 
 • SOSTE: s generalsekreterare Vertti Kiukas, +358 40 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi 

 

Muut teeman artikkelit

Uutinen

14.10.2021 13:00

Järjestöt vahvasti mukana tukemassa potilaan ja asiakkaan oikeuksia koskevaa lainsäädäntötyötä

Sosiaali- ja terveyspalvelut STM on asettanut asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisen seurantaryhmän, jonka tehtävänä on tukea asiakkaan ja potilaan oikeuksia koskevan lainsäädännön valmistelua, tuottaa asiantuntijatietoa sekä osallistua vaihtoehtojen ja ehdotusten sekä niiden vaikutusten arviointiin. Järjestöt ovat laajasti mukana ryhmän toiminnassa. SOSTEn edustajana työryhmässä on Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson. – Asiakkaiden perus- ja ihmisoikeuksiin sisältyvän itsemääräämisoikeuden edistäminen on ensisijaista […]

Uutinen

12.10.2021 09:38

Aluevaalit ovat hyvinvointivaalit – Hyvinvointialueiden kannattaa hyödyntää järjestöjen osaaminen

Aluevaalit Hyvinvointialueita ja sosiaali- ja terveysjärjestöjä yhdistää yhteinen tavoite, ihmisten hyvinvointi. Sosiaali- ja terveysalan tuhansissa järjestöissä tehdään korvaamatonta työtä suomalaisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. ”SOSTE haluaa vaalitavoitteillaan muistuttaa, että järjestöjen toiminta on ensiarvoisen tärkeää julkisten palveluiden rinnalla ja keskeinen osa sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamista. Ilman järjestöjä moni ihminen jäisi vaille tarvitsemaansa apua. Järjestöjen osaamista, asiantuntemusta ja tukea ei […]

Uutinen

8.10.2021 10:00

Hyvinvointitaloudelliset ohjausmallit pyrkivät yhteistoiminnalliseen hyvään hallintaan kompleksisessa maailmassa

Hyvinvointitalous SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Demos Helsinki sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttavat parasta aikaa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN TEAS) liittyvää hanketta, jossa tarkastellaan hyvinvointitaloudellisia ohjausmalleja eri näkökulmista. Kansainvälisten esimerkkien kartoittamisen ja analysoinnin lisäksi hankkeessa luodaan ehdotus siitä, millainen suomalainen hyvinvointitalouden ohjausmalli voisi olla ja miten sellaista voitaisiin hyödyntää erityisesti sosiaaliturvan kehittämisessä. […]