Skip to content

Nyt ei ole aika heikentää turvaverkkoja

13.10.2021 12.56

Kansalaisyhteiskunta
Hallitusohjelma ja budjettiAvustusjärjestelmäKansalaisyhteiskunta

Hallitus sopi kevään puoliväliriihessä, että se kompensoi vain osittain Veikkauksen tuoton laskun. Käytännössä tämä merkitsee sote-järjestöille noin 30 miljoonalla eurolla pienenevää avustuspottia. Hallitus on palannut päätöksiinsä sitä mukaan, kun eri toimialojen leikkaukset ovat nousseet julkisuuteen. Ei ole kestävää yhteiskuntapolitiikkaa, että tempoillaan edes takaisin sen mukaan, kuka huutaa kovimmin.

”SOSTE on jo vuosia vaatinut kattavan rahapelipoliittisen ohjelman laatimista. Monitahoista ilmiötä tarkastellaan nyt pala ja siilo kerrallaan eri hallinnonaloilla ja kokonaisnäkemys yhteiskunnan tahtotilasta puuttuu, on oikeastaan puuttunut kaikilta hallituksilta. Tähän on saatava muutos”, korostaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Edunsaajia on kohdeltava tasapuolisesti rahoituspäätöksissä

Leikkaukset koskevat sosiaali- ja terveysjärjestöjen lisäksi myös muita rahapelitoiminnan tuotoilla rahoitettavia kohteita, kuten kulttuuria, nuorisoa ja liikuntaa. Rahoitusleikkaukset johtuvat ennen kaikkea vähentyneistä rahapelit pinnan tuotoista. Tuottojen lasku johtuu suurelta osin peliongelmia vähentävistä vastuullisuustoimista, jossa on muun muassa vähennetty hajasijoitettujen automaattien määrää ja lisätty pelaamisen tunnistautumista.

Hallitus on kompensoinut edunsaajille tulojen menetystä ja näin on vältytty pahimmilta iskuilta. Kompensaation osalta edunsaajat on kuitenkin asetettu eriarvoiseen asemaan kuluvana vuonna. Muille kuin sosiaali- ja terveysjärjestöille kompensaatio on tehty arpajaisveron alennuksen lisäksi budjettivaroista, kun taas sote-järjestöille kompensaatiossa on käytetty myös niiden omia, rahapeliyhtiöiden fuusion yhteydessä syntyneitä jakamattomia varoja.

Näiden varojen käytöstä oli jo sovittu aiemmin ja niiden käyttö merkitsee leikkausten siirtämistä tulevaan. Merkittävimpiä käyttötarkoituksia rahalle on ollut vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten tai osatyökykyisten työllistymisen tukeminen Paikka auki -avustusohjelman kautta. Sillä on työllistetty tähän mennessä jo yli 1 000 nuorta ja osatyökykyistä.

Sote-järjestöjen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan muiden valtionavustusten saajien kanssa. Edunsaajia on kohdeltava tasapuolisesti kaikkia rahoituspäätöksiä tehtäessä. Tarvitaan pikaisesti selvä ratkaisu, jossa veikkausvoittovarat palautetaan alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa ja niillä rahoitettava kokonaisuus sopeutetaan uuteen tasoon”, korostaa Kiukas.

STMn osalta tämä olisi helppo toteuttaa siirtämällä sotaveteraaneihin liittyvät menot rahoitettaviksi kokonaan budjettivaroista, tämä voitaisiin tehdä pienillä budjettiteknisillä muutoksilla jo tulevaksi vuodeksi. ”Järjestöt ansaitsevat vakaan näkymän tulevaan, jotta ne voivat parhaalla mahdollisella tavalla auttaa yhteiskunnan heikompiosaisia”.

Lisätietoja: pääsihteeri Vertti Kiukas, vertti.kiukas@soste.fi

Muut teeman artikkelit

Uutinen

13.9.2022 16:30

Järjestöjohdon syysfoorumissa etsittiin ratkaisuja hoitoon pääsyyn ja henkilöstöpulaan

Järjestöille SOSTEn järjestöjohdon syysfoorumissa puhutti ajankohtainen sosiaali- ja terveyspolitiikka, viestintä ja johtajuus sekä järjestöjen rooli kansakunnan resilienssin vahvistajana. Perhe- ja peruspalveluministerin valtiosihteeri Eila Mäkipää pohjusti avauspuheenvuorollaan paneelikeskustelua, jossa pohdittiin ratkaisuja hoitoon pääsyn kriisiin ja henkilöstöpulaan. Mäkipää painotti avaussanoissaan hyvinvointialueiden järjestämisvastuuta koko palveluketjusta ja siten myös hoitoon pääsyn sujuvuudesta. Valtiosihteeri myös muistutti työryhmästä, jonka tavoitteena on miettiä […]

Artikkeli

MINNO-projektiin haku

Avustusjärjestelmä Apua hankesuunnitelman laadintaan (ESR+ tai EAKR) Metropolia AMK ja SOSTE tarjoavat mahdollisuuden innovoida ratkaisuja hyvän hankehakemuksen tekemiseen opiskelijayhteistyössä. Sosiaali- ja terveysjärjestöllä on mahdollisuus tänä syksynä osallistua innostavaan Metropolia Ammattikorkeakoulun MINNO®-projektiin. Monialaisissa innovaatioprojekteissa opiskelijat kehittävät ratkaisuja aitoihin työelämän haasteisiin. Tällä innovaatioprojektilla pyritään löytämään hyviä hankeideoita ja tekemään alustavia hankesuunnitelmia Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelmakauden ESR+- ja […]

Uutinen

30.8.2022 14:42

Yhdistyslain etäosallistumista koskevat uudistukset astuivat voimaan kesällä

Järjestöille Eduskunta hyväksyi 21.6.2022 hallituksen esityksen HE 47/2022 eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta. Ehdotetut muutokset tulivat voimaan 11.7.2022. Uudistuksen myötä yhdistykset voivat hallituksen päätöksellä sallia etäosallistumisen yhdistyksen kokoukseen, jollei tätä ole yhdistyksen säännöissä erikseen kielletty. Aiemmin etäosallistumismahdollisuuden tarjoaminen oli mahdollista vain, jos tästä oli yhdistyksen säännöissä määrätty. Uudistetussa yhdistyslain 17 §:ssä säädetään myös […]