Skip to content

Nyt ei ole aika heikentää turvaverkkoja

13.10.2021 12.56

Kansalaisyhteiskunta
Hallitusohjelma ja budjettiAvustusjärjestelmäKansalaisyhteiskunta

Hallitus sopi kevään puoliväliriihessä, että se kompensoi vain osittain Veikkauksen tuoton laskun. Käytännössä tämä merkitsee sote-järjestöille noin 30 miljoonalla eurolla pienenevää avustuspottia. Hallitus on palannut päätöksiinsä sitä mukaan, kun eri toimialojen leikkaukset ovat nousseet julkisuuteen. Ei ole kestävää yhteiskuntapolitiikkaa, että tempoillaan edes takaisin sen mukaan, kuka huutaa kovimmin.

”SOSTE on jo vuosia vaatinut kattavan rahapelipoliittisen ohjelman laatimista. Monitahoista ilmiötä tarkastellaan nyt pala ja siilo kerrallaan eri hallinnonaloilla ja kokonaisnäkemys yhteiskunnan tahtotilasta puuttuu, on oikeastaan puuttunut kaikilta hallituksilta. Tähän on saatava muutos”, korostaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Edunsaajia on kohdeltava tasapuolisesti rahoituspäätöksissä

Leikkaukset koskevat sosiaali- ja terveysjärjestöjen lisäksi myös muita rahapelitoiminnan tuotoilla rahoitettavia kohteita, kuten kulttuuria, nuorisoa ja liikuntaa. Rahoitusleikkaukset johtuvat ennen kaikkea vähentyneistä rahapelit pinnan tuotoista. Tuottojen lasku johtuu suurelta osin peliongelmia vähentävistä vastuullisuustoimista, jossa on muun muassa vähennetty hajasijoitettujen automaattien määrää ja lisätty pelaamisen tunnistautumista.

Hallitus on kompensoinut edunsaajille tulojen menetystä ja näin on vältytty pahimmilta iskuilta. Kompensaation osalta edunsaajat on kuitenkin asetettu eriarvoiseen asemaan kuluvana vuonna. Muille kuin sosiaali- ja terveysjärjestöille kompensaatio on tehty arpajaisveron alennuksen lisäksi budjettivaroista, kun taas sote-järjestöille kompensaatiossa on käytetty myös niiden omia, rahapeliyhtiöiden fuusion yhteydessä syntyneitä jakamattomia varoja.

Näiden varojen käytöstä oli jo sovittu aiemmin ja niiden käyttö merkitsee leikkausten siirtämistä tulevaan. Merkittävimpiä käyttötarkoituksia rahalle on ollut vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten tai osatyökykyisten työllistymisen tukeminen Paikka auki -avustusohjelman kautta. Sillä on työllistetty tähän mennessä jo yli 1 000 nuorta ja osatyökykyistä.

Sote-järjestöjen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan muiden valtionavustusten saajien kanssa. Edunsaajia on kohdeltava tasapuolisesti kaikkia rahoituspäätöksiä tehtäessä. Tarvitaan pikaisesti selvä ratkaisu, jossa veikkausvoittovarat palautetaan alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa ja niillä rahoitettava kokonaisuus sopeutetaan uuteen tasoon”, korostaa Kiukas.

STMn osalta tämä olisi helppo toteuttaa siirtämällä sotaveteraaneihin liittyvät menot rahoitettaviksi kokonaan budjettivaroista, tämä voitaisiin tehdä pienillä budjettiteknisillä muutoksilla jo tulevaksi vuodeksi. ”Järjestöt ansaitsevat vakaan näkymän tulevaan, jotta ne voivat parhaalla mahdollisella tavalla auttaa yhteiskunnan heikompiosaisia”.

Lisätietoja: pääsihteeri Vertti Kiukas, vertti.kiukas@soste.fi

Muut teeman artikkelit

Uutinen

15.10.2021 21:16

Hallituksen päätös turvaa sosiaali- ja terveysjärjestöissä tehtävän työn

Järjestöille SOSTE kiittää hallitusta päätöksestä, joka turvaa sote-järjestöjen työn myös ensi vuonna. Hallitus perui tänään 15.10. kevään puoliväliriihen päätöksensä, jolla sote-järjestöjen toimintaedellytyksiä olisi leikattu 30 miljoonalla eurolla tähän vuoteen verrattuna. Päätös takaa sote-järjestöille mahdollisuuden tehdä arvokasta työtä, jolla on suuri merkitys apua tarvitsevien ihmisten elämään: lasten, nuorten, iäkkäiden, päihde- ja mielenterveysongelmaisten, vähemmistöjen, vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja pitkäaikaistyöttömien. […]

Uutinen

14.10.2021 13:00

Järjestöt vahvasti mukana tukemassa potilaan ja asiakkaan oikeuksia koskevaa lainsäädäntötyötä

Sosiaali- ja terveyspalvelut STM on asettanut asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisen seurantaryhmän, jonka tehtävänä on tukea asiakkaan ja potilaan oikeuksia koskevan lainsäädännön valmistelua, tuottaa asiantuntijatietoa sekä osallistua vaihtoehtojen ja ehdotusten sekä niiden vaikutusten arviointiin. Järjestöt ovat laajasti mukana ryhmän toiminnassa. SOSTEn edustajana työryhmässä on Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson. – Asiakkaiden perus- ja ihmisoikeuksiin sisältyvän itsemääräämisoikeuden edistäminen on ensisijaista […]

Uutinen

12.10.2021 09:38

Aluevaalit ovat hyvinvointivaalit – Hyvinvointialueiden kannattaa hyödyntää järjestöjen osaaminen

Aluevaalit Hyvinvointialueita ja sosiaali- ja terveysjärjestöjä yhdistää yhteinen tavoite, ihmisten hyvinvointi. Sosiaali- ja terveysalan tuhansissa järjestöissä tehdään korvaamatonta työtä suomalaisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. ”SOSTE haluaa vaalitavoitteillaan muistuttaa, että järjestöjen toiminta on ensiarvoisen tärkeää julkisten palveluiden rinnalla ja keskeinen osa sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamista. Ilman järjestöjä moni ihminen jäisi vaille tarvitsemaansa apua. Järjestöjen osaamista, asiantuntemusta ja tukea ei […]