Skip to content

Organisationsbarometern 2020: Styrelsearbetet i organisationerna fungerar bra

2.10.2020 12.13

Järjestöbaro
Järjestöbarometri 2020JärjestöbaroJärjestöilleKansalaisyhteiskuntaPå svenskaSote-järjestöt

De nationella social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhetsledare upplever att förhållandet mellan organisationens operativa ledning och förtroendevalda ledning fungerar bra både vad gäller arbets- och ansvarsfördelningen. Nästan nio av tio svarande bedömer att styrelsen känner väl till organisationens verksamhet och är medvetna om sitt ansvar i den.

I den färska Organisationsbarometern 2020 efterfrågades social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhetsledares syn på organisationernas styrelsearbete.

”Av verksamhetsledarna får 70 procent tillräcklig sakkunskap av styrelsen för att stöda sitt arbete. Däremot anser var femte att den sakkunskap de får som stöd för arbetet är otillräckligt. I under 10 procent av organisationerna är verksamhetsledarna missnöjda med styrelsernas arbetsklimat”, berättar SOSTE:s forskare Juha Peltosalmi.

En del styrelser upplevs som passiva

Nästan var tredje verksamhetsledare som svarade på organisationsbarometern upplever att styrelsen förhåller sig passiv till verksamhetsledarens arbete.

”Styrelsens passivitet i vissa organisationer syns också i att nästan hälften av verksamhetsledarna upplever att helhetsansvaret för organisationens verksamhet i allt för hög grad faller på deras ansvar”, beskriver Peltosalmi.

Merparten av verksamhetsledarna är ändå nöjda med styrelsearbetet och nästan 80 procent av de svarande kan räknas höra till dem som är nöjda med det arbete styrelsen gör och samarbetet med dem. De upplever att de har tillräcklig fullmakt och autonomi att förverkliga sitt operativa arbete. Därtill anser de att styrelsen sätter upp klara mål för verksamhetsledarens arbete och har en klar strategisk syn på utvecklingen av organisationens verksamhet.

Konfliktsituationer kan försvåra organisationens verksamhet

I ungefär var femte organisation har konfliktsituationer mellan styrelsen och den operativa ledningen i viss mån orsakat problem som försvårar verksamheten.

”De här situationerna har ofta orsakats av meningsskiljaktigheter mellan styrelsen och den operativa ledningen eller bristande förtroende. Konfliktsituationer har ofta orsakats av samarbetsproblem mellan verksamhetsledaren och styrelsens ordförande. De uppstår också ur olika syn på personalpolitik”, beskriver Petri Ruuskanen, lektor på Jyväskylä universitet.

Ett viktigt instrument är tydliga definitioner på ansvarsfrågor. Ungefär var sjunde verksamhetsledare bedömer att ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verksamhetsledaren inte har preciserats tillräckligt. Befogenheterna kopplade till ledandet av organisationen är vanligtvis preciserade i separata ekonomi- och förvaltningsreglementen. Det upplevs vara ett fungerande sätt att klargöra fördelningen av roller mellan verksamhetsledaren och styrelsen. I de organisationer där ekonomi- och förvaltningsreglementen inte finns önskar ungefär nio av tio verksamhetsledare att sådana ska tas i bruk.

Bekanta dig med den nu publicerade Organisationsbarometern 2020 och ladda ner den gratis!

Tilläggsuppgifter

  • SOSTE:s forskare Juha Peltosalmi, +358 40 829 8959, juha.peltosalmi@soste.fi
  • Jyväskylä universitets lektor Petri Ruuskanen, +358 40 8054186, petri.l.t.ruuskanen@jyu.fi

Muut teeman artikkelit

Uutinen

10.8.2022 09:30

Kysely: Hyvinvointialueiden palveluja kehittävät järjestöt toiveikkaita, että ne voivat vaikuttaa uudistuviin sote-palveluihin

Sote-uudistus Yli puolet hyvinvointialueiden palvelujen kehittämisessä mukana olevista järjestöistä katsoo, että niiden mahdollisuudet vaikuttaa palvelujen kehittämiseen kohentuvat ainakin jonkin verran sote-uudistuksen myötä. Tämä käy ilmi Järjestöjen sote-muutostuen touko-kesäkuussa 2022 tekemästä tilannekuvakyselystä, jossa selvitettiin hyvinvointialueiden palvelujen kehittämisessä mukana olevien järjestöjen näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistyöstä. Kyselyn vastaajat näkivät sekä käynnissä olevassa sote-palvelujen kehittämistyössä että tulevaisuudessa myönteisiä merkkejä. […]

Uutinen

22.6.2022 08:00

SOSTEn kymmenvuotisjuhlissa välittyi ilo ja jälleennäkemisen riemu

Kansalaisyhteiskunta SOSTE juhlisti kymmenvuotista taivaltaan iloisissa, mutta samalla myös arvokkaissa tunnelmissa Helsingin Musiikkitalolla. Paikalle oli kokoontunut parisen sataa järjestöjen ja keskeisten sidosryhmien edustajaa ja päättäjää sekä SOSTEn omaa väkeä. Päällimmäisenä tunnelmana välittyi ihmisten ilo ja riemu kohdata toisensa pitkien koronavuosien jälkeen. Juhlissa kuultiin erilaisia tervehdyksiä ja puheenvuoroja jazztrio TRIn musisoinnin lomassa sekä ennen kaikkea vaihdettiin kuulumisia. […]

Uutinen

21.6.2022 15:36

Valtionavustuslain muuttaminen valmisteilla: kasvaako järjestöjen hallinnollinen taakka?

Kansalaisyhteiskunta Lain muutosehdotukset liittyvät hallitusohjelman tavoitteeseen vauhdittaa harmaan talouden vastaisia toimia.  SOSTEn mielestä harmaan talouden vastaiset toimet ovat erittäin tärkeitä, mutta lakiesitysluonnoksessa on ongelmia yleishyödyllisen yhdistystoiminnan kannalta. On epäselvää, miksi harmaan talouden torjuntaa koskevaa sääntelyä ollaan ulottamassa yleishyödylliseen yhdistystoimintaan, joka ei ole luonteeltaan taloudellista. Yleishyödylliset yhdistykset eivät saa tuottaa voittoa tai muuta välitöntä taloudellista etua siihen osallisille, […]