Skip to content

Organisationsbarometern 2020: Styrelsearbetet i organisationerna fungerar bra

2.10.2020 12.13

Järjestöbaro
Järjestöbarometri 2020JärjestöbaroJärjestöilleKansalaisyhteiskuntaPå svenskaSote-järjestöt

De nationella social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhetsledare upplever att förhållandet mellan organisationens operativa ledning och förtroendevalda ledning fungerar bra både vad gäller arbets- och ansvarsfördelningen. Nästan nio av tio svarande bedömer att styrelsen känner väl till organisationens verksamhet och är medvetna om sitt ansvar i den.

I den färska Organisationsbarometern 2020 efterfrågades social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhetsledares syn på organisationernas styrelsearbete.

”Av verksamhetsledarna får 70 procent tillräcklig sakkunskap av styrelsen för att stöda sitt arbete. Däremot anser var femte att den sakkunskap de får som stöd för arbetet är otillräckligt. I under 10 procent av organisationerna är verksamhetsledarna missnöjda med styrelsernas arbetsklimat”, berättar SOSTE:s forskare Juha Peltosalmi.

En del styrelser upplevs som passiva

Nästan var tredje verksamhetsledare som svarade på organisationsbarometern upplever att styrelsen förhåller sig passiv till verksamhetsledarens arbete.

”Styrelsens passivitet i vissa organisationer syns också i att nästan hälften av verksamhetsledarna upplever att helhetsansvaret för organisationens verksamhet i allt för hög grad faller på deras ansvar”, beskriver Peltosalmi.

Merparten av verksamhetsledarna är ändå nöjda med styrelsearbetet och nästan 80 procent av de svarande kan räknas höra till dem som är nöjda med det arbete styrelsen gör och samarbetet med dem. De upplever att de har tillräcklig fullmakt och autonomi att förverkliga sitt operativa arbete. Därtill anser de att styrelsen sätter upp klara mål för verksamhetsledarens arbete och har en klar strategisk syn på utvecklingen av organisationens verksamhet.

Konfliktsituationer kan försvåra organisationens verksamhet

I ungefär var femte organisation har konfliktsituationer mellan styrelsen och den operativa ledningen i viss mån orsakat problem som försvårar verksamheten.

”De här situationerna har ofta orsakats av meningsskiljaktigheter mellan styrelsen och den operativa ledningen eller bristande förtroende. Konfliktsituationer har ofta orsakats av samarbetsproblem mellan verksamhetsledaren och styrelsens ordförande. De uppstår också ur olika syn på personalpolitik”, beskriver Petri Ruuskanen, lektor på Jyväskylä universitet.

Ett viktigt instrument är tydliga definitioner på ansvarsfrågor. Ungefär var sjunde verksamhetsledare bedömer att ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verksamhetsledaren inte har preciserats tillräckligt. Befogenheterna kopplade till ledandet av organisationen är vanligtvis preciserade i separata ekonomi- och förvaltningsreglementen. Det upplevs vara ett fungerande sätt att klargöra fördelningen av roller mellan verksamhetsledaren och styrelsen. I de organisationer där ekonomi- och förvaltningsreglementen inte finns önskar ungefär nio av tio verksamhetsledare att sådana ska tas i bruk.

Bekanta dig med den nu publicerade Organisationsbarometern 2020 och ladda ner den gratis!

Tilläggsuppgifter

  • SOSTE:s forskare Juha Peltosalmi, +358 40 829 8959, juha.peltosalmi@soste.fi
  • Jyväskylä universitets lektor Petri Ruuskanen, +358 40 8054186, petri.l.t.ruuskanen@jyu.fi

Muut teeman artikkelit

Uutinen

13.4.2021 06:58

Socialbarometern 2021: Marins regerings vårdreform får ett mera positivt mottagande av social- och hälsovårdscheferna

Sote-uudistus Enligt den färska Socialbarometern 2021 får vårdreformen som är under behandling i riksdagen en mera positiv bedömning än tidigare förslag till vårdreform under åren 2016–2019. Över hälften av respondenterna ansåg att reformförslaget av Marins regering är väldigt bra eller bra och bara sex procent ansåg att det är dåligt eller väldigt dåligt. Man ansåg att […]

Uutinen

9.4.2021 09:00

SOSTEn kuntavaalipaneelissa puhutaan taloudesta, hyvinvoinnista ja järjestöistä

SOSTEtalk! Tehdäänkö seuraavalla valtuustokaudella talouden sopeuttamistoimia vai hyvinvointi-investointeja? Miten palvelujärjestelmämme toimii? Entä miten onnistuu hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-uudistuksen jälkeen? Miten puolueet turvaavat järjestöjen toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa? Tervetuloa seuraamaan SOSTEn kuntavaalipaneelia keskiviikkona 14.4.2021 klo 9.30–10.30. Tulevaisuuden hyvinvointikunnan rakentamiseen tarvitaan kuntapäättäjiä, joille kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ovat sydämen asioita ja jotka katsovat päätöksenteossa lähivuosia pidemmälle. SOSTEn […]

Uutinen

25.3.2021 11:55

SOSTEn Kiukas: Eurooppa ei voi seurata sivusta, kun Japani, Yhdysvallat ja Kiina tekevät massiivisia sosiaalisia investointeja

Hyvinvointitalous SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas peräänkuulutti Euroopalta rohkeutta ja aloitteellisuutta Euroopan talous- ja sosiaalikomitean yleisistunnossa pitämässään ryhmäpuheenvuorossa. Istunnossa käsiteltiin Euroopan komission aloitetta ihmisten hyväksi toimivasta taloudesta. ”Koronakriisin jälkeen sosiaaliset investoinnit ovat välttämättömiä. Nyt näemme rohkeutta ja aloitteellisuutta Atlantin toisella puolella, mutta arkuutta ja varovaisuutta Euroopassa. Myös EU:n on tartuttava elvytys- ja sopeutumiskehyksen mahdollisuuksiin ja tehtävä sosiaalisia […]