Skip to content

Perusturvan uudistamisessa tarvitaan arvokeskustelua – taloudelliset perustelut eivät yksin riitä

20.3.2018 9.01

Perusturva
PerusturvaPerusturva

SOSTE on tänään julkaissut perusturvan roolia ja oikeutusta pohtivan raportin. Raportin voit lukea täältä.

Perusturvaa koskevassa keskustelussa sen taustalla vaikuttavat arvovalinnat unohtuvat usein: Se, miksi perusturva on tarpeellista ja perusteltua. Debatissa keskitytään liiaksi joko teknisiin yksityiskohtiin, pohtimaan etuuksien lyhyen aikavälin taloudellisia kustannuksia tai pelkästään kannustinvaikutuksiin.

Perusturvan tarve ja oikeutus voi jäädä hämärän peittoon joko tietoisesti tai tiedostamatta.
Siksi ajattelun perusteiden selventäminen onkin tärkeää. Perusturvaa ja sen uudistamista koskevaan keskusteluun tarvitaan filosofista jäsentämistä. Sen kautta on helpompi ymmärtää, miksi ja millä tavoin perusturva on välttämätön osa oikeudenmukaista ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry pyrkii strategiansa mukaisesti vähentämään eriarvoistumista. SOSTEn visiona on Yhdessä tehty hyvä elämä kaikille. Tavoitteena on, että sosiaalisista ja terveydellisistä haasteista riippumatta jokaisella on riittävä toimeentulo, ja sitä kautta mahdollisuudet arvokkaaseen elämään. Tärkeää on myös, että erilaisissa elämäntilanteissa olevilla ihmisillä on mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan. Perusturvalla ja laajemmin sosiaaliturvalla on tässä merkittävä rooli.

SOSTE pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan perusturvan kehittämiseen oman työnsä kautta, kuten kehittämällä omaa perusturvamallia ja osallistumalla aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä perusturvan kehittämistyöhön mm. TOIMI-hankkeen kautta. Tämä raportti kytkeytyy myös osaksi SOSTEn oman perusturvamallin kehittämistyötä.

Raportin ovat kirjoittaneet yhteiskuntapolitiikan dosentti Teppo Eskelinen ja väitöskirjatutkija Joonas Pennanen.


Miksi perusturvaa tarvitaan?

SOSTE 3/2017
Teppo Eskelinen ja Joonas Pennanen

Miksi perusturvaa tarvitaan? on filosofinen jäsennys perusturvan roolista ja oikeutuksesta. Raportissa paneudutaan perusturvaan yhteiskuntafilosofisesta ja erityisesti normatiivisesta näkökulmasta. Mitä perusturva on ja mikä merkitys sillä on yhteiskunnassa? Millainen perusturva olisi moraalisesti oikeutettu? Mitä syitä on ylipäätään turvata ihmisten viimesijainen ja riittävä toimeentulo?

Lue raportti pdf-tiedostona (1Mt)
Lue raportti ISSUU-palvelussa


Lisätietoja

Aki SiltaniemiKehittämispäällikkö, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
aki.siltaniemi(a)soste.fi
050 367 3447

Joonas Pennanen, YTM, filosofi, väitöskirjatutkija
joonas.pennanen(a)jyu.fi

Teppo Eskelinen, YTT, filosofi, yhteiskuntapolitiikan dosentti
teppo.h.i.eskelinen(a)jyu.fi

Muut teeman artikkelit

Uutinen

18.6.2019 15:29

Hallitusohjelman työryhmien jäsenet avasivat hallitusohjelman sotu- ja sote-linjauksia

Iso salillinen sote-järjestöjen aktiiveja kokoontuivat SOSTEn tiloihin keskustelemaan Rinteen hallitusohjelman kahden ison reformin kirjauksista: sotu- ja sote-uudistuksesta. Keskustelua pohjustivat hallitusohjelmaneuvotteluissa mukana olleet kansanedustajat Anna Kontula (vas.) ja Anu Vehviläinen (kesk.). Kontula oli jäsenenä sosiaaliturvaa käsittelevässä alaryhmässä, Vehviläinen puolestaan veti sote-alaryhmää. He kumpikin ovat myös tuoreita valiokuntien puheenjohtajia. Kontula korosti puheenvuorossaan hallitusohjelman vahvoja kirjauksia sosiaaliturvaan liittyvän […]

Artikkeli

Miten hallitusohjelma vastaa joustavan perusturvan periaatteisiin

SOSTE julkaisi alkuvuonna Joustava perusturva -julkaisun, joka kokoaa yhteen sosiaali- ja terveysjärjestöjen tärkeinä pitämiä periaatteita perusturvan uudistamiseksi. Hallitusohjelmassa on kirjauksia useista julkaisussa esiin nostetuista tavoitteista. Järjestöjen tavoite: perusturvan uudistaminen aloitetaan välittömästi ja se tehdään vaiheittain Hallitus käynnistää sosiaaliturvauudistuksen. Kannatettavaa on, että se tehdään tutkimusperusteisesti parlamentaarisessa komiteassa ja siinä luvataan hyödyntää laaja-alaisesti eri alojen asiantuntemusta.  Olemme […]

Uutinen

6.6.2019 08:26

Komission suositukset Suomelle eivät huomioi kasvanutta köyhyys- tai syrjäytymisriskiä

Euroopan komissio julkaisi eilen 5.6. eurooppalaisen ohjausjakson maakohtaiset suositukset Suomelle. Köyhyyden vähentämistä ei niissä huomioitu. Sen sijaan suositukset keskittyvät valtion menojen pitämiseen kohtuullisina suhteessa bruttokansantuotteeseen, sote-palvelujen kustannustehokkuuteen ja saavutettavuuteen, työllistymisen kannustimiin, investointeihin tutkimukseen ja innovaatioihin, siirtymiseen hiilineutraaleihin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin sekä kotitalouksien velkaantumisen seuraamiseen. ”Maakohtaisissa suosituksissa painottuu menokuri ja työllistymisen kannustimet. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin hyväksymisen […]