Skip to content

Programmet Framtidens social- och hälsocentral inleds

30.10.2019 16.05

Sosiaali- ja terveyspalvelut
På svenskaSosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistus

Programmet Framtidens social- och hälsocentral inleds. I regeringen Rinnes reform av social- och hälsovården ska basservicen stärkas och mer vikt föras över på förebyggande arbete. Målet är att säkerställa att tjänsterna svarar mot människornas behov och att problem kan åtgärdas i tid. Basservicen utvecklas genom programmet Framtidens social- och hälsocentral. Syftet med programmet är att i Finland bygga upp heltäckande social- och hälsocentraler, så att människorna inte behöver kontakta mer än ett ställe för att få den hjälp de behöver. Syftet med programmet är att reformera verksamhetssätten inom social- och hälsovården och utveckla helheter av tjänster som utgår från människornas behov. Tjänsterna utvecklas i programmet så att de kan tas i bruk i den social- och hälsovårdsstruktur som beskrivs i regeringsprogrammet, dvs. i de framtida landskapen. Programmet har fem huvudmål, som utvecklingsarbetet baserar sig på:

  1. Tillgång – tillgången till tjänster på lika grunder och i rätt tid förbättras.
  2. Förebyggande – tyngdpunkten förskjuts från tunga tjänster till förutseende och förebyggande arbete.
  3. Kvalitet – tjänsternas kvalitet och effekt utvecklas.
  4. Samordning – samordningen av social- och hälsovårdstjänsterna och kontaktytorna till andra tjänster säkerställs.
  5. Kostnader – kostnadsökningen stävjas när de andra målen uppfylls.

I praktiken genomförs programmet Framtidens social- och hälsocentral genom utvecklingsprojekt på olika håll i Finland. Institutet för hälsa och välfärd stöder och samordnar genomförandet av de regionala projekten. Social- och hälsovårdsministeriet finansierar och drar upp riktlinjer för programarbetet. Kommunerna och samkommunerna beviljas statsunderstöd för utvecklingsarbetet. Den första utlysningen av statsunderstöd sker i december 2019. Programmet Framtidens social- och hälsocentral är ett led i reformen av social- och hälsovården, och därför ska statsunderstödet sökas och fördelas landskapsvis. Kommunerna i varje landskap ansöker om finansiering tillsammans. Finansieringens totala belopp är cirka 70 miljoner euro 2020. Bestämmelser om fördelningen av statsunderstödet ska utfärdas genom förordning av statsrådet. Ett utkast till förordning är på remiss till den 5 november.

Mera information ger Tarja Pajunen: 040 574 7515, tarja.pajunen@soste.fi  och Anne Knaapi: 040 194 2518, anne.knaapi@soste.fi

Muut teeman artikkelit

Uutinen

20.5.2020 16:03

Komission suosituksissa Suomelle piilee hyvinvointi-investointien laiminlyönnin vaara

Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona 20.5. eurooppalaisen ohjausjakson maakohtaiset suositukset Suomelle. Luonnollisesti tänä vuonna suosituksia määrittelee koronaepidemia ja siihen vastaamiseksi tarvittavat talous- ja yhteiskuntapoliittiset toimet. Komissio toivoo Suomen tekevän kaikkensa, jotta koronakriisistä noustaan mahdollisimman vähin vaurioin. Euroopan vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen laittaminen hetkellisesti hyllylle tukee Suomea näissä ponnisteluissa. Komission suosittelema finanssipoliittinen linja on hyvin samantyyppinen kuin […]

Uutinen

14.5.2020 14:31

Äntligen också coronastöd åt serviceproducerande vårdorganisationer

Finlands regering har idag dragit riktlinjen för ett nytt, branschoberoende, kostnadsstöd på grund av coronaviruset. I samma veva konstaterade regeringen att stödet också omfattar föreningar och stiftelser som idkar affärsverksamhet. ”Vi är verkligen nöjda över att man äntligen kommit till en lösning om stöd till serviceproducerande organisationer. SOSTE har sedan början av coronakrisen gjort påverkansarbete […]

Uutinen

14.5.2020 10:00

Ny lag gör det lättare för föreningar att ordna möten under coronaepidemin

Lagen om tillfälligt undantag från aktiebolagslagen, bostadsaktiebolagslagen, andelslagslagen, föreningslagen och vissa andra samfundslagar fastställdes den 30.4.2020 för att begränsa spridningen av coronaepidemin. Lagen underlättar ordnandet av föreningars stadgeenliga möten våren och sommaren 2020 genom att stifta följande undantag till föreningslagen: Föreningens vårmöte kan hållas senast den 30.9.2020 utan att stadgorna hindrar detta Genom föreningens styrelses […]