Skip to content

Programmet Framtidens social- och hälsocentral inleds

30.10.2019 16.05

Sosiaali- ja terveyspalvelut
På svenskaSosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistus

Programmet Framtidens social- och hälsocentral inleds. I regeringen Rinnes reform av social- och hälsovården ska basservicen stärkas och mer vikt föras över på förebyggande arbete. Målet är att säkerställa att tjänsterna svarar mot människornas behov och att problem kan åtgärdas i tid. Basservicen utvecklas genom programmet Framtidens social- och hälsocentral. Syftet med programmet är att i Finland bygga upp heltäckande social- och hälsocentraler, så att människorna inte behöver kontakta mer än ett ställe för att få den hjälp de behöver. Syftet med programmet är att reformera verksamhetssätten inom social- och hälsovården och utveckla helheter av tjänster som utgår från människornas behov. Tjänsterna utvecklas i programmet så att de kan tas i bruk i den social- och hälsovårdsstruktur som beskrivs i regeringsprogrammet, dvs. i de framtida landskapen. Programmet har fem huvudmål, som utvecklingsarbetet baserar sig på:

  1. Tillgång – tillgången till tjänster på lika grunder och i rätt tid förbättras.
  2. Förebyggande – tyngdpunkten förskjuts från tunga tjänster till förutseende och förebyggande arbete.
  3. Kvalitet – tjänsternas kvalitet och effekt utvecklas.
  4. Samordning – samordningen av social- och hälsovårdstjänsterna och kontaktytorna till andra tjänster säkerställs.
  5. Kostnader – kostnadsökningen stävjas när de andra målen uppfylls.

I praktiken genomförs programmet Framtidens social- och hälsocentral genom utvecklingsprojekt på olika håll i Finland. Institutet för hälsa och välfärd stöder och samordnar genomförandet av de regionala projekten. Social- och hälsovårdsministeriet finansierar och drar upp riktlinjer för programarbetet. Kommunerna och samkommunerna beviljas statsunderstöd för utvecklingsarbetet. Den första utlysningen av statsunderstöd sker i december 2019. Programmet Framtidens social- och hälsocentral är ett led i reformen av social- och hälsovården, och därför ska statsunderstödet sökas och fördelas landskapsvis. Kommunerna i varje landskap ansöker om finansiering tillsammans. Finansieringens totala belopp är cirka 70 miljoner euro 2020. Bestämmelser om fördelningen av statsunderstödet ska utfärdas genom förordning av statsrådet. Ett utkast till förordning är på remiss till den 5 november.

Mera information ger Tarja Pajunen: 040 574 7515, tarja.pajunen@soste.fi  och Anne Knaapi: 040 194 2518, anne.knaapi@soste.fi

Muut teeman artikkelit

Uutinen

16.10.2019 16:53

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa painopiste peruspalveluihin

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämisohjelma julkaistiin tiistaina. Ohjelma tähtää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen uudistamiseen ja ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Peruspalveluita vahvistetaan ja painopistettä siirretään ennaltaehkäisevään työhön. Ohjelman tarkoituksena on perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, jotta ihmiset saavat tarvitsemansa avun yhdellä yhteydenotolla. Tarpeisiin vastataan ihmislähtöisesti ja tarpeenmukaisesti yhdestä paikasta. Hoitoon pääsy viikossa turvataan. Näin pystytään vähentämään […]

Uutinen

11.10.2019 09:27

Socialbarometern 2019 publiserad

Den nyss publicerade Socialbarometern 2019 behandlar ojämlikhet samt den grundtrygghet och det grundläggande utkomststöd som är centrala för människor i svåra livssituationer, stödjandet av deltidsarbetsföra och metoder att förbättra sysselsättningen. Därtill beskrivs reformen av social- och hälsovårdstjänster samt rehabilitering. Läs om resultaten och SOSTE: s rekommendationer på finska och diskutera på Twitter under hashtaggen #sociaalibaro.

Uutinen

25.9.2019 12:00

SOSTE kräver: penningspelspolitiken behöver ansvarstagare – nu är det dags för regeringen att fånga bollen

SOSTE har nyss publicerat sitt penningspelspolitiska program som en förlängning på senaste tids diskussioner om Veikkaus roll. Läs hela programmet på finska. I SOSTEs program lyfter man på bred front fram olika synvinklar på penningspelspolitikens smärtpunkter. I beredningen har man hört olika parter, i synnerhet SOSTEs medlemsorganisationer som arbetar med spelproblem. I programmet granskas de […]