Skip to content

Selkeää ja monikielistä opastusta lääkkeiden turvalliseen käyttöön ja hankintaan

15.6.2022 14.00

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Hyvinvointi ja terveysSosiaali- ja terveyspalvelut

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -oppaaseen on koottu keskeiset ohjeet lääkkeiden turvalliseen käyttöön. Oppaasta on laadittu tiivistelmät usealla eri kielellä. Ne ovat saatavilla sekä sähköisinä että painokelpoisina tiedostoina Fimean verkkosivuilta.

Lue lisää: Kansalaisen lääketieto: Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon

Opas on suunnattu Suomessa asuville lääkkeiden käyttäjille ja sisältää tietoa lääkkeiden turvallisesta käytöstä, lääkekorvauksista ja apteekissa asioinnista sekä lääkkeiden hankinnasta. Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto on laatinut oppaan ja se on päivitetty vuoden 2022 alussa suomeksi ja ruotsiksi ja julkaistu lisäksi englanninkielisenä versiona. Samalla oppaasta on laadittu kolme tiivistelmää, jotka on käännetty usealle eri kielelle:

  • Lääkkeiden turvallinen käyttö ja sen kieliversiot: suomi (selkokielinen), ruotsi ja englanti, arabia, kurdi, somali, viro ja venäjä
  • Lääkekorvaukset ja asiointi apteekissa ja sen kieliversiot suomi (selkokielinen), ruotsi ja englanti, arabia, ranska, viro ja venäjä
  • Lääkkeiden hankinta Suomessa ja sen kieliversiot: suomi (selkokielinen), ruotsi ja englanti, arabia, dari, kurdi, venäjä ja somali

Oppaan tiivistelmien kieliversiot tukevat Suomessa asuvia erikielisiä

Monikieliselle ja yleistajuiselle lääkkeiden käyttöön liittyvälle materiaalille on selkeä tarve. Tiivistelmä ”Lääkekorvaukset ja asiointi apteekissa” on tarkoitettu henkilöille, joilla on suomalainen henkilötunnus ja näin ollen oikeus lääkekorvauksiin. Tiivistelmässä ”Lääkkeiden hankinta Suomessa” puolestaan kuvataan lääkkeiden hankintaa Suomessa henkilöille, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta, kuten pakolaiset ja turvapaikan hakijat.

Suomenkieliset tekstit ovat selkokieltä

Selkokeskus on hyväksynyt suomenkielisen tekstin selkokieleksi ja antanut luvan käyttää oppaassa ja tiivistelmissä selkologoa. Selkokieli on yleiskieltä helpompaa suomen kieltä ja auttaa esimerkiksi kehitysvammaisia, aivoverenkierron häiriöitä sairastavia tai vieraskielisiä, suomea vasta opettelevia ihmisiä ymmärtämään tekstiä. Samalla se auttaa kuitenkin monia yleiskieltä ymmärtäviä ihmisiä lääkehoitoihin ja apteekissa asiointiin liittyvissä monimutkaisissa ja vaikeasti ymmärrettävissä asioissa.

Opas toimii myös tukena läheisen lääkehoidon toteuttamisessa

Opas antaa käytännönläheisiä ja selkeitä ohjeita esimerkiksi potilaan roolista lääkehoitonsa toteuttajana, lääkkeiden annostelusta, lääkehoidon onnistumisesta ja seurannasta sekä luotettavista lääketiedon lähteistä. Lisäksi oppaassa kuvataan, kuinka lääkkeitä korvataan Suomessa, mitä tarkoittaa lääkekatto ja lääkevaihto sekä kuinka asiointi apteekissa toisen puolesta onnistuu. Opas toimii myös tukena esimerkiksi omais- ja läheishoitajille läheisen lääkehoidon toteuttamisessa.

Lue lisää: Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto

Muut teeman artikkelit

Uutinen

19.9.2022 09:00

Kuntoutus kehittyy vuoropuhelussa Kelan, SOSTEn ja järjestöjen kanssa

Sosiaali- ja terveyspalvelut SOSTEn loppuvuodesta 2021 toteuttama kysely Kelan toiminnan kehittämisestä poiki järjestöiltä paljon havaintoja ja kehittämisajatuksia. Järjestöjen ehdotuksia on käyty läpi Kelan edustajien kanssa useissa tapaamisissa ja Kela on toimittanut kirjalliset vastaukset esitettyihin huomioihin. Kuntoutusta koskevia ehdotuksia nousi kyselyssä esille runsaasti, jonka vuoksi päädyttiin pidempään vuoropuhelun tiivistämiseen Kelan ja SOSTEn sekä potilas- ja vammaisjärjestöjen kanssa. Tuoreita tuloksia […]

Uutinen

15.9.2022 16:13

Apuvälineistä saa apua arkeen vain, jos palvelut toimivat

Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti 30.8. kuulemistilaisuuden, jossa työryhmä kuuli järjestöjen näkemyksiä apuvälinepalveluista ja apuvälineiden luovuttamista säätelevän apuvälineasetuksen muutostarpeista. Taustana kuulemiselle on sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2021 asettama lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden kehittämis- ja koordinointiryhmä. Ryhmän yhtenä tehtävänä on selvittää apuvälineasetuksen mahdollisia muutostarpeita. Tehtävää varten koordinaatioryhmä on perustanut erillisen alatyöryhmän, joka järjesti tilaisuuden kuullakseen apuvälineiden käyttäjien […]

Uutinen

15.9.2022 09:56

Yhteiskunnalla on oltava kaikissa tilanteissa riittävät keinot turvata henkeä ja terveyttä

Hyvinvointi ja terveys SOSTE on jättänyt lausunnon hallituksen esitykseen, jolla turvattaisiin välttämättömän terveydenhuolto ja kotihoito käynnissä olevan työtaistelun aikana. SOSTE toteaa, että paras potilasturvallisuuden tae on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö, jolla on hyvät edellytykset suoriutua työstään laadukkaasti. Näihin hyviin edellytyksiin kuuluu riittävä henkilöstön määrä, hyvä johtaminen, laadukkaat työvälineet ja vastaavasti motivaatioon vaikuttavat edellä mainittujen lisäksi myös työstä saatava […]