Skip to content

Socialbarometern 2019: främjandet av välmående och hälsa stävjar ojämlikheten

11.4.2019 9.17

Sosiaalibaro
EriarvoisuusSosiaalibarometri 2019Hyvinvointi ja terveysPå svenskaSosiaalibaro

I nuläget oroar sig social- och hälsovårdscheferna, socialarbetarna samt ledningen för FPA och TE-byråerna mest över läget för unga och barnfamiljer i behov av stöd samt situationen för dem som möter många problem.

Speciellt socialarbetarna lyfte också fram utkomststödets knapphet, överskuldsatthet och de ökade utmaningarna med integration i vissa stadsregioner.

Enligt socialarbetarna fördjupas ojämlikheten i synnerhet av dyra boendekostnader, ökad skuldsättning, grundtrygghetens låga nivå och otillräckliga resurser för att främja hälsa och välmående.

Byråernas ledning lyfte dessutom fram den ojämna befolkningsstrukturen och sysselsättningsutvecklingens förfördelande effekt: en åldrande befolkning, hög långtidsarbetslöshet samt emigrationen av personer i arbetsför ålder och utmaningar med tillgång till arbetskraft.

De preliminära resultaten i Socialbarometern 2019 berättar också om lösningar för att lätta på situationen för de utsatta grupperna. Som lösningar lyftes bland annat fram ett multidisciplinärt och multi-professionellt arbetssätt, klar ansvarsfördelning, en gemensam serviceplan som styr arbetet och personlig service. Bland tjänster efterlystes speciellt satsningar på uppsökande arbete och tillräckliga mentalvårdstjänster.

För att stärka jämlikheten, och framför allt för att trygga främjandet av hälsa och välmående, önskade alla respondenter att regeringsprogrammet skulle innehålla åtgärder för att sysselsätta svårsysselsatta personer, avgiftsfri utbildning på andra stadiet och boende till skäliga priser. Utöver dessa efterlyste ledande tjänstemän integration av social- och hälsovårdstjänster och socialarbetarna motarbetande av överskuldsättning.

Enkäten besvarades under perioden januari-februari av nästan 900 sakkunniga inom social-och hälsovård, FPA och TE-tjänsterna. Hela publikationen utkommer i början av oktober

Bekanta dig med alla infografer (på finska) ur Socialbarometern 2019 som behandlar ojämlikhet och välmående

Mer information ger forskare Anne Eronen.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

16.8.2019 12:59

SOSTE: Budjetissa sosiaaliturvan riittävään tasoon on pitkä matka – terveysperusteisessa verotuksessa vielä kirittävää

Parannukset perusturvaan, pienituloisten eläkeläisten toimeentuloon ja lapsiperheiden taloudelliseen asemaan vastaavat SOSTEn vaatimuksia, mutta edelleen on paljon tehtävää. “Viime vuosien perusturvan heikon kehityksen valossa on erittäin hyvä asia, että sosiaaliturvaa parannetaan, mutta matkaa riittävään tasoon on edelleen. Sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistus on aloitettava ripeästi”, muistuttaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas. SOSTEn näkökulmasta kunnille osoitettavat määrärahat varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentämiseen ja […]

Uutinen

7.6.2019 11:48

Nationella organisationers resurser för svenskspråkig verksamhet varierar

Många av SOSTEs nationella medlemsorganisationer antingen har eller skulle vilja ha svenskspråkig verksamhet, visar en minigallup som SOSTE gjorde bland sina medlemsorganisationer i februari 2019. Mångsidig svenskspråkig verksamhet Av de organisationer som besvarade enkäten så har 56 procent antingen regelbunden eller tillfällig svenskspråkig verksamhet. Dessutom önskade 12 procent att de skulle ha svenskspråkig verksamhet. Hurudan […]

Uutinen

5.6.2019 09:00

Sosiaalibarometri: Kuntoutuksen kytkös asiakkaan arkeen vielä heikko. Kuntoutustakuu takaisi palvelun oikea-aikaisen saatavuuden 

Yli puolet Sosiaalibarometriin vastanneista sosiaali- ja terveysjohtajista arvioi olemassa olevan kuntoutussuunnitelman noudattamisen yksittäisen asiakkaan kohdalla (60 %) toteutuvan melko hyvin tai hyvin. Samansuuntaisia myönteisiä arvioita saa kuntoutussuunnitelman laatiminen (58 %) ja kuntoutuksen toteuttaminen yksilöllisistä tarpeista lähtien (56 %). Vastaukset muuttuvat kriittisemmiksi, kun kysytään kuntoutuksen yhteyttä asiakkaan arkeen. 29 prosenttia näkee yhteyden toteutuvan melko huonosti tai huonosti […]