Skip to content

Socialbarometern 2021: Marins regerings vårdreform får ett mera positivt mottagande av social- och hälsovårdscheferna

13.4.2021 6.58

Sote-uudistus
Sosiaalibarometri 2021På svenskaSairastamisen hintaSosiaali- ja terveyspalvelutSosiaalibaroSote-uudistus

Enligt den färska Socialbarometern 2021 får vårdreformen som är under behandling i riksdagen en mera positiv bedömning än tidigare förslag till vårdreform under åren 2016–2019. Över hälften av respondenterna ansåg att reformförslaget av Marins regering är väldigt bra eller bra och bara sex procent ansåg att det är dåligt eller väldigt dåligt.

Man ansåg att de mest positiva delarna med vårdreformen är att trygga jämlika och kvalitativa vårdtjänster samt att förbättra tillgängligheten till vårdtjänsterna. Social- och hälsovårdscheferna var allra mest kritiska till kostnadshanteringen. Endast var sjätte trodde att detta förverkligas ganska bra eller bra och dryga hälften av respondenterna trodde att det förverkligas ganska dåligt eller dåligt.

”Man upplevde också under tidigare förslag till vårdreform att kontrollen av kostnadsökningar är utmanande. Förslaget av Marins regering är enklare än de tidigare, vilket torde förklara varför det får ett mera positivt mottagande än dess föregångare” konstaterar SOSTE: s specialsakkunniga Minttu Ojanen.

Majoriteten av respondenterna bedömde att reformen utvecklas i en mera positiv riktning än tidigare år. En större andel litade nu mera på exempelvis en tydligare vårdadministration, ett klargörande av tjänsterna ur klientens synvinkel och integration av tjänsterna än under tidigare år.

”Fast social- och hälsovårdschefernas allmänna bedömning av vårdreformen är bra, så måste nog ännu vissa delar i den fixas. Man förhåller sig skeptiskt till hur man ska lyckas säkra närtjänster och socialtjänsternas kostnadseffektivitet. Dessutom har utvecklingen av tjänsterna avstannat och också bedömningen av medborgarnas delaktighetsmöjligheter har försvagats jämfört med modellen av Sipiläs regering. En förutsättning för en lyckad reform är att man i kommande välfärdsområden brett tar i bruk olika metoder för deltagande för att stärka klientsynvinkeln” kräver SOSTE: s chef Anne Knaapi.

Nästan tre av fyra (72%) av social- och hälsovårdscheferna bedömde att utdragningen av vårdreformen har påverkat utvecklingen av tjänsterna på sitt eget område. Lite under hälften av respondenterna berättade att utdragningen av vårdreformen har lett till att man har skjutit på eller inhiberat vissa lösningar och en fjärdedel berättar åter att vissa lösningar har påskyndats.

Ett brett understöd för en sammanslagning av hälsovårdens avgiftstak

Rentav tre av fyra av social- och hälsovårdscheferna i den färska Socialbarometern understöder en sammanslagning av avgiftstak och en sänkning av nivån. En sammanslagning av avgiftstaken skulle underlätta situationen speciellt för personer med många sjukdomar och med låg inkomst.

”Genom att sammanslå nuvarande avgiftstak i mediciner, tjänster och hälsovårdsresor samt samtidigt sänka nivån på det gemensamma avgiftstaket skulle man märkbart underlätta livet för många medborgare som kämpar med många hälsoproblem och ekonomisk oro. SOSTE har föreslagit att det gemensamma avgiftstaket skulle bindas till garantipensionens nivå” berättar SOSTE: s intressebevakningschef Anne Perälahti.

Socialbarometern 2021 publiceras i fem delar under tiden mars-juni. Publikationen 13.4.2021 grundar sig på svaren av 92 social- och hälsovårdschefer. Svaren kommer från 81 olika kommuner eller samarbetsområden. Till dessa områden hör 172 kommuner och svaren täcker därför 59 % av kommunerna på fastlandet.

Sosiaalibarometri 2021 på finska Slutsatser på svenska (pdf)

Muut teeman artikkelit

Uutinen

24.9.2021 10:18

Vägkarta som listar organisationers påverkansmöjligheter i vårdreformen är färdig

På svenska Organisationernas vägkarta för samarbete som ska fungera som verktyg för ”Järjestöjen sote-muutostuki” är nu färdig. I den samlas, ur organisationernas synvinkel, centrala spetsar och påverkansmöjligheter i verkställandet av reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Vägkartan innehåller både målsättningar och åtgärder. Läs mera: Järjestöjen yhteistyön tiekartta Innokylä-verkkopalvelussa Många viktiga påverkansmöjligheter Anita Hahl-Weckström, projektledare för ”Järjestöjen […]

Uutinen

21.9.2021 10:30

Järjestöjen sote-uudistuksen vaikuttamisen paikat listaava tiekartta valmistui

Järjestöille Järjestöjen sote-muutostuen työkaluna toimiva järjestöjen yhteistyön tiekartta on valmistunut. Se kokoaa järjestöjen näkökulmasta keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon kärjet ja vaikuttamisen paikat. Tiekartta sisältää sekä tavoitteita että toimenpiteitä. Lue lisää: Järjestöjen yhteistyön tiekartta Innokylä-verkkopalvelussa Useita tärkeitä vaikuttamisen paikkoja Järjestöjen kannalta keskeisimpiä vaikuttamisen paikkoja on tässä vaiheessa sote-uudistuksen toimeenpanoa kaiken kaikkiaan viisi, katsoo […]

Uutinen

17.9.2021 10:05

Sote-uudistus etenee monikanavarahoituksen purkamisella – vuorossa parlamentaarinen ryhmä

Sosiaali- ja terveyspalvelut Sote-uudistuksen keskeinen tavoite on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja rahoituksen pirstaleisuuden purkaminen, jolla turvattaisiin sote-palvelujen kustannustehokas ja yhdenvertainen järjestäminen koko maassa. Nyt kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirrosta hyvinvointialueille on päätetty, vuorossa ovat päätökset soten monikanavarahoituksen purkamisesta yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvausten, vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian sekä lääke- ja matkakorvausten osalta. Monikanavarahoituksen purkamisen vaihtoehtoja […]