Skip to content

Socialbarometern 2021: Marins regerings vårdreform får ett mera positivt mottagande av social- och hälsovårdscheferna

13.4.2021 6.58

Sote-uudistus
Sosiaalibarometri 2021På svenskaSairastamisen hintaSosiaali- ja terveyspalvelutSosiaalibaroSote-uudistus

Enligt den färska Socialbarometern 2021 får vårdreformen som är under behandling i riksdagen en mera positiv bedömning än tidigare förslag till vårdreform under åren 2016–2019. Över hälften av respondenterna ansåg att reformförslaget av Marins regering är väldigt bra eller bra och bara sex procent ansåg att det är dåligt eller väldigt dåligt.

Man ansåg att de mest positiva delarna med vårdreformen är att trygga jämlika och kvalitativa vårdtjänster samt att förbättra tillgängligheten till vårdtjänsterna. Social- och hälsovårdscheferna var allra mest kritiska till kostnadshanteringen. Endast var sjätte trodde att detta förverkligas ganska bra eller bra och dryga hälften av respondenterna trodde att det förverkligas ganska dåligt eller dåligt.

”Man upplevde också under tidigare förslag till vårdreform att kontrollen av kostnadsökningar är utmanande. Förslaget av Marins regering är enklare än de tidigare, vilket torde förklara varför det får ett mera positivt mottagande än dess föregångare” konstaterar SOSTE: s specialsakkunniga Minttu Ojanen.

Majoriteten av respondenterna bedömde att reformen utvecklas i en mera positiv riktning än tidigare år. En större andel litade nu mera på exempelvis en tydligare vårdadministration, ett klargörande av tjänsterna ur klientens synvinkel och integration av tjänsterna än under tidigare år.

”Fast social- och hälsovårdschefernas allmänna bedömning av vårdreformen är bra, så måste nog ännu vissa delar i den fixas. Man förhåller sig skeptiskt till hur man ska lyckas säkra närtjänster och socialtjänsternas kostnadseffektivitet. Dessutom har utvecklingen av tjänsterna avstannat och också bedömningen av medborgarnas delaktighetsmöjligheter har försvagats jämfört med modellen av Sipiläs regering. En förutsättning för en lyckad reform är att man i kommande välfärdsområden brett tar i bruk olika metoder för deltagande för att stärka klientsynvinkeln” kräver SOSTE: s chef Anne Knaapi.

Nästan tre av fyra (72%) av social- och hälsovårdscheferna bedömde att utdragningen av vårdreformen har påverkat utvecklingen av tjänsterna på sitt eget område. Lite under hälften av respondenterna berättade att utdragningen av vårdreformen har lett till att man har skjutit på eller inhiberat vissa lösningar och en fjärdedel berättar åter att vissa lösningar har påskyndats.

Ett brett understöd för en sammanslagning av hälsovårdens avgiftstak

Rentav tre av fyra av social- och hälsovårdscheferna i den färska Socialbarometern understöder en sammanslagning av avgiftstak och en sänkning av nivån. En sammanslagning av avgiftstaken skulle underlätta situationen speciellt för personer med många sjukdomar och med låg inkomst.

”Genom att sammanslå nuvarande avgiftstak i mediciner, tjänster och hälsovårdsresor samt samtidigt sänka nivån på det gemensamma avgiftstaket skulle man märkbart underlätta livet för många medborgare som kämpar med många hälsoproblem och ekonomisk oro. SOSTE har föreslagit att det gemensamma avgiftstaket skulle bindas till garantipensionens nivå” berättar SOSTE: s intressebevakningschef Anne Perälahti.

Socialbarometern 2021 publiceras i fem delar under tiden mars-juni. Publikationen 13.4.2021 grundar sig på svaren av 92 social- och hälsovårdschefer. Svaren kommer från 81 olika kommuner eller samarbetsområden. Till dessa områden hör 172 kommuner och svaren täcker därför 59 % av kommunerna på fastlandet.

Sosiaalibarometri 2021 på finska Slutsatser på svenska (pdf)

Muut teeman artikkelit

Uutinen

12.5.2022 05:59

Sosiaalibarometri: Hyvinvointia ja terveyttä edistävä työ vaarassa hyvinvointialueilla – osa ihmisistä jäämässä katveeseen

Sosiaalibaro Tuoreen Sosiaalibarometrin 2022 mukaan peräti kolmannes kuntien sote-johtajista ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattoreista näkee riskin, että joidenkin väestöryhmien hyvinvointia ja terveyttä edistävä työ heikkenee hyvinvointialueiden käynnistyessä. 2023 alussa vastuu hyvinvointia ja terveyttä edistävästä työstä jakautuu kuntien ja hyvinvointialueiden kesken. Vastaajien mukaan vastuunjako ja yhteistyön rakentuminen käytännössä ovat vielä epäselvät. Eniten vastaajat kantoivat huolta ikääntyneistä, erityisesti […]

Uutinen

12.5.2022 05:58

Socialbarometern: Arbetet som främjar välfärd och hälsa i fara i välfärdsområdena – en del människor hamnar i skuggan

Sosiaalibaro Enligt den färska Socialbarometern 2022 ser upp till en tredjedel av de kommunala social- och hälsovårdscheferna samt koordinatorerna för främjande av välfärd och hälsa, en risk för att arbete som främjar vissa befolkningsgruppers välfärd och hälsa försämras när välfärdsområdena kommer i gång.  I början av 2023 fördelas ansvaret för arbete som främjar välfärd och hälsa […]

Uutinen

11.5.2022 06:59

SOSTE:s riksdagsvalsmålsättningar: Med tillit och jämlikhet mot hållbar tillväxt

Eduskuntavaalit SOSTE:s valmålsättningar har publicerats. De betonar välfärdsekonomi: investeringar i socialskyddet, byggnad av ekonomisk tillväxt genom att förbättra sysselsättningen för alla, klientavgifternas rimlighet och den sociala rättvisan i klimatåtgärderna. Det är också viktigt att trygga organisationernas självständighet och verksamhetsförutsättningar, för att stärka nationens motståndskraft. SOSTE föreslår att man främjar folkhälsan genom att införa en hälsoskatt, för […]