Skip to content

Sosiaalibarometri: Hyvinvointia ja terveyttä edistävä työ vaarassa hyvinvointialueilla – osa ihmisistä jäämässä katveeseen

12.5.2022 5.59

Sosiaalibaro
Sosiaalibarometri 2022Hyvinvointi ja terveysSosiaalibaro

Tuoreen Sosiaalibarometrin 2022 mukaan peräti kolmannes kuntien sote-johtajista ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattoreista näkee riskin, että joidenkin väestöryhmien hyvinvointia ja terveyttä edistävä työ heikkenee hyvinvointialueiden käynnistyessä. 2023 alussa vastuu hyvinvointia ja terveyttä edistävästä työstä jakautuu kuntien ja hyvinvointialueiden kesken. Vastaajien mukaan vastuunjako ja yhteistyön rakentuminen käytännössä ovat vielä epäselvät.

Eniten vastaajat kantoivat huolta ikääntyneistä, erityisesti pitkäaikaissairaista, kotihoitoa tarvitsevista, haja-asutusalueilla asuvista ja digipalveluja taitamattomista. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä työ on ikääntyneille esimerkiksi seniorikuntosaleja, vertaistukiryhmiä, kerhoja, tukea sopimuksettomille omaishoitajille, ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä, terveystarkastuksia ja päivätoimintaa.

”Järjestövastaajat ennakoivat kuntien vastaajia useammin heikennyksiä joidenkin ihmisryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Alueellisista järjestöistä näin epäilee yli puolet. Eniten väliinputoajia ennakoivat Keski-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pohjois-Karjalan ja Lapin vastaajat”, kuvailee SOSTEn tutkija Anne Eronen.

Ikäihmisten ja haavoittuvassa asemassa olevien tilanne huolettaa

Sosiaalibarometrin vastauksista käy ilmi, että ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa ja palveluja ei ole huomioitu riittävästi hyvinvointialueen valmistelussa. On vaarana, että sote-muutoksessa yhteys oman kunnan ikääntyneiden tilaan ja tarpeisiin katkeaa.

Myös haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön jatkuvuus askarrutti vastaajia. Heikennysten pelättiin kohdistuvan pieniin ihmisryhmiin, joilla on elämässään monimutkaisia ja vaikeita ongelmia. Esimerkiksi erityisen tuen tarpeessa olevat ihmiset, joille on kasautunut useita ongelmia, kuten yksinäisyyttä ja päihde- ja mielenterveysongelmia.

”Näiden ihmisryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on usein rahoitettu kuntien sosiaali- ja terveystoimesta. Sosiaalibarometrin vastaajat epäilivät, että kunnat ja hyvinvointialueet karsivat jatkossa resurssien niukentuessa ei-lakisääteisiä toimintoja. Vastaajat näkivät riskinä, että myös järjestöjen rahoitusleikkaukset kohdistuvat erityisesti juuri näitä pieniä väestöryhmiä tukeviin yhdistyksiin”, korostaa SOSTEn tutkija Anne Eronen.

Hyvinvointialueilla mahdollisuus onnistua eriarvoistumisen ehkäisyssä

Hyvinvointia ja terveyttä edistävän työn vaaranpaikat ovat vältettävissä, mutta työhön on varattava resursseja sekä kunnissa että hyvinvointialueilla. Sosiaalibarometrin vastaajat luottavat, että hyvinvointialueilla pystytään suunnitelmalliseen hyvinvointia ja terveyttä edistävään työhön, työlle on nimetty vastuutaho ja toimintaa seurataan ja arvioidaan. Kuntavastaajat luottavat myös siihen, että kunnat saavat jatkossa hyvinvointialueilta sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntemusta.

”Panostukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen vähentävät korjaavien palvelujen tarvetta ja hillitsevät kustannusten kasvua. Meillä on samanaikaisesti käynnissä kunta-alan työntekijäkriisi, korona ja Ukrainan sota, jotka vaikuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarjontaan ja tarpeeseen. Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen on huono aika karsia ennaltaehkäiseviä ja ihmisten jaksamista ja pärjäämistä tukevia ei-lakisääteisistä palveluja”, vetoaa SOSTEn erityisasiantuntija Kaarina Tamminiemi.

Lue lisää ja lataa julkaisu: Sosiaalibarometri 2022

Lisätietoja antavat SOSTEn tutkija Anne Eronen sekä erityisasiantuntija Kaarina Tamminiemi.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

15.9.2022 09:56

Yhteiskunnalla on oltava kaikissa tilanteissa riittävät keinot turvata henkeä ja terveyttä

Hyvinvointi ja terveys SOSTE on jättänyt lausunnon hallituksen esitykseen, jolla turvattaisiin välttämättömän terveydenhuolto ja kotihoito käynnissä olevan työtaistelun aikana. SOSTE toteaa, että paras potilasturvallisuuden tae on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö, jolla on hyvät edellytykset suoriutua työstään laadukkaasti. Näihin hyviin edellytyksiin kuuluu riittävä henkilöstön määrä, hyvä johtaminen, laadukkaat työvälineet ja vastaavasti motivaatioon vaikuttavat edellä mainittujen lisäksi myös työstä saatava […]

Uutinen

8.9.2022 13:04

Budjettiriihestä tukea elinkustannusten nousun kompensoimiseksi

Hyvinvointi ja terveys SOSTE vaati ennen budjettiriihtä elinkustannusten nopeaa nousua kompensoivia toimia, jotka kohdistuisivat pienituloisimmille ruokkimatta laajemmin inflaatiota. SOSTE esitti korotuksia toimeentulotukeen, asumistuessa ja toimeentulotuessa hyväksyttäviin asumiskuluihin, pienituloisten lapsiperheiden etuuksiin sekä varhaiskasvatusmaksujen alennuksia ja lääkekaton korottamisesta luopumista. Hyviä päätöksiä elinkustannusten kompensoimisesta pienituloisille, mutta myös muille Budjettiriihestä tuli hyviä päätöksiä pienituloisten ja erityisesti lapsiperheiden ostovoiman vahvistamiseksi. Esimerkiksi paljon lääkkeitä […]

Uutinen

7.9.2022 13:19

Budjettiriihi ei ratkaissut hoitovelkaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut Tarve hoitoon pääsyn parantamiseen on yhteiskunnassamme kriittinen. SOSTE korosti ennen budjettiriihtä, että hoito- ja palveluvelan, hoitojonojen, henkilöstöpulan ja muiden hoitoon pääsyyn vaikuttavien ongelmien korjaaminen edellyttää hallitukselta välittömiä ja riittävän voimakkaita toimenpiteitä. Osin tämä vaade huomioitiin. SOSTE kiittää muun muassa hoiva-avustajien kouluttamiseen varattujen määrärahojen lisäämisestä. Se tulee parantamaan vanhustenhuollon tilannetta pidemmällä aikavälillä. SOSTE kiittää hallitusta myös […]