Skip to content

SOSTE kräver: penningspelspolitiken behöver ansvarstagare – nu är det dags för regeringen att fånga bollen

25.9.2019 12.00

Avustusjärjestelmä
AvustusjärjestelmäJärjestöilleKansalaisyhteiskuntaPå svenska

SOSTE har nyss publicerat sitt penningspelspolitiska program som en förlängning på senaste tids diskussioner om Veikkaus roll. Läs hela programmet på finska.

I SOSTEs program lyfter man på bred front fram olika synvinklar på penningspelspolitikens smärtpunkter. I beredningen har man hört olika parter, i synnerhet SOSTEs medlemsorganisationer som arbetar med spelproblem. I programmet granskas de nuvarande penningspelspolitiska problemen och presenteras metoder att förebygga spelskador och åtgärda spelproblem.

Till exempel kan man förpliktiga Veikkaus att vara i kontakt med identifierade problemspelare och styra dem till stöd, eller rentav förhindra spelandet om det handlar om ett faktiskt spelberoende, konstaterar SOSTEs generalsekreterare Vertti Kiukas

Ska Veikkaus monopol avvecklas?

På sistone har det förts diskussioner om penningspelsverksamhetens problem och man har till och med fört fram avvecklingen av monopolsystemet som en möjlig lösning. På basis av SOSTEs kartläggning är det ändå klart att ett monopolsystem är den bästa lösningen, med tanke på att penningspelandet inte kommer att upphöra.

Juridiska grunder för ett spelmonopol är effektivt förebyggande av spelskador, förhindrandet av grå ekonomi och kriminalitet samt garanterandet av spelarnas rättskydd. De här målsättningarnas förverkligande sker effektivast genom styrning och övervakning av en enskild framom flera licensinnehavare. Veikkaus intäkter riktas dessutom till allmännyttig verksamhet, så som organisationernas finansiering.

Det är väldigt kortsiktigt att man direkt diskuterar en total avveckling då fort man upptäcker brister i det nuvarande systemet. Vi borde nu fokusera på hur vi kan göra det nuvarande systemet bättre, säger Kiukas.

Regeringen måste ta ansvar

I nuläget kommer en alltför stor andel av Veikkaus intäkter från en liten, mycket och ofta problematiskt spelande grupp. Regeringen borde omgående göra upp ett penningspelspolitiskt program, vars mål skulle vara att minska problemspelandet.

Penningspelspolitikens ledstjärna borde vara ansvarsfullhet. Det penningspelspolitiska programmet kunde ge rätt impuls till att korrigera problemen, konstaterar Kiukas.

SOSTE föreslår att åtminstone följande problem i penningspelssystemet åtgärdas:

  • Ett nationellt penningspelspolitiskt program görs upp
  • Monopolsystemet bibehålls och bidragssystemet förnyas
  • Penningspelsverksamhet som bryter mot lotterilagstiftningen förhindras
  • Ansvarstagandet i Veikkaus Oy: s verksamhet förbättras
  • Penningspelsverksamhetens övervakning utvecklas
  • Förebyggandet av spelskador och vården av spelproblem effektiveras
  • Strukturerna för vård, forskning och förebyggande av spelskador utvecklas

 

Läs hela programmet på finska här

Också SOSTEs verksamhet finansieras med Veikkaus intäkter.

Tilläggsuppgifter och intervjuer: Vertti Kiukas, generalsekreterare, SOSTE, 040 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

25.5.2020 14:52

Avoin kirje Suomen hallitukselle: Järjestöt ovat osa koronaratkaisua – niiden toimintaedellytykset turvattava

Koronakriisi on koetellut Suomea ja koko maailmaa ja sen vaikutukset tulevat näkymään pitkään. Pandemian aiheuttamat kriisit mittaavat yhteiskuntien kestävyyttä ja kykyä toimia vaikeissakin olosuhteissa yhteisen hyvän ja yksittäisten ihmisten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Vahva ja dynaaminen kansalaisyhteiskunta luo ja ylläpitää vahvaa yhteenkuuluvuutta ja yhteisvastuuta silloinkin, kun yhteisen edun vuoksi joudumme tinkimään yksilöllisistä oikeuksistamme. Kansalaisjärjestöt tarjoavat kriisissä ja […]

Uutinen

18.5.2020 14:15

SOSTEn kyselyn tuloksia: Jäsenjärjestöt osallistuvat aktiivisesti yhteiseen vaikuttamistoimintaan

SOSTE tekee vaikuttamistyötä sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisessä, sote-politiikkaan myötävaikuttavissa muissa politiikka-alueissa sekä järjestötoiminnan tulevaisuuteen ja toimintaedellytyksiin liittyvissä kysymyksissä. Se kokoaa yhteen noin 230 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä, jotka  edustavat moninaista joukkoa ihmisiä ja elämäntilanteita. Yhdessä tehtävänämme on varmistaa, että näiden ihmisten ääni kuuluu, kun heitä ja heidän elämäänsä koskevia päätöksiä tehdään. SOSTE kokoaa sote-järjestöt kannanmuodostukseen […]

Uutinen

15.5.2020 12:02

SOSTE Hetemäen työryhmälle: Järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan toimintaedellytykset varmistettava

Järjestötoiminta ja järjestöjen auttamistoiminta varmistavat ihmisten osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia ja huomioi ne ihmisryhmät, joihin julkiset palvelut eivät yllä. SOSTEn mukaan kuntia tulisi kannustaa järjestölähtöisen auttamistoiminnan avustamiseen. Järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan toimintaedellytykset on varmistettava sekä paikallisella, että alueellisella tasolla. ”Järjestöjen toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan ja vertaistukeen kannustamiseen. Järjestöt voivat ottaa koppia osattomuuden uhreista vain, jos niillä on […]