Skip to content

SOSTE lausui kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta

15.11.2018 10.23

Kansalaisyhteiskunta

SOSTE ei kannata hallituksen esitysttä muuttaa kokoontumislain 7 §:n siten, että ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä kokouksesta tai mielenosoituksesta olisi tehtävä ilmoitus poliisille vähintään kolme vuorokautta ennen tapahtuman alkamista. Nykyisen lain mukaan ennakkoilmoitusaika on kuusi tuntia.

Esitysluonnoksen mukaan ilmoitusajan pidentämisellä pyritään antamaan poliisille nykyistä paremmat edellytykset turvata yleistä järjestystä ja turvallisuutta ja kokoontumisvapauden toteutumista.

SOSTE toteaa lausunnossaan, että avoin julkinen keskustelu, sananvapaus sekä julkiset kokoukset ja mielenosoitukset ovat olennainen osa demokraattista yhteiskuntaa. Mielenosoitusoikeus on taattu perustuslaissa ja julkisen vallan on aktiivisesti turvattava ja edistettävä oikeuden ja sananvapauden toteutumista käytännössä.

SOSTE ei pidä hyväksyttävänä, että kokoontumisvapauden toteutumisen edellytyksiä heikennetään ilmoitusaikaa pidentämällä. Sosiaalinen media ja muu verkkoympäristö mahdollistavat nopeasti käynnistyvän keskustelun ja tiedottamisen, jolloin myös yleisiä kokouksia ja mielenosoituksia voidaan järjestää hyvin nopealla aikataululla. Tämän kehityksen suomia mahdollisuuksia käyttää kokoontumisvapautta ja sananvapautta ei tule jarruttaa ilmoitusaikoja pidentämällä, vaan viranomaisten tulee kehittää toimintaansa niin, että haasteisiin voitaisiin vastata nykyisen lainsäädännön mukaisella ilmoitusajalla.

Lisäksi SOSTE toteaa lausunnossaan, että kolme vuorokautta on ehdottomasti tarpeettoman pitkä varautumisaika, kun otetaan huomioon, että asiassa on kyse perusoikeuksien toteutumisesta. SOSTE suhtautuu kriittisesti pidennykseen, eikä lakiluonnos anna siihen myöskään riittäviä perusteluja.

Kokoontumisvapaus on kansalaisyhteiskunnan keskeinen oikeus ja asian merkittävyyteen nähden lausuntoa on suoraan pyydetty hyvin rajatulta joukolta: vain neljältä eri taholta. Lausuntojen antamisen aikataulu on myös tiukka.

SOSTEn lausunto pdf:nä verkkosivuillamme sekä lausuntopalvelussa.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

8.1.2019 13:14

Avustusten raportointi kuormittaa, työ niiden parissa kasvaa – SOSTE ja STEA analysoivat minigallupin tuloksia

SOSTE selvitti sosiaali- ja terveysjärjestöjen näkemyksiä STEA-avustuksiin liittyvistä hallinnollisista prosesseista ja niiden toimivuudesta lokakuussa 2018. Minigallupissa selvisi, että valtaosa järjestöistä (81 prosenttia vastaajista) näkee avustusten hakemiseen, raportointiin ja valvontaan tarvittavan työpanoksen kasvaneen. Vain 15 prosenttia arvioi, että työpanos on pysynyt samana ja 4 prosenttia, että työpanos on vähentynyt. Voit lukea selvityksen tuloksista tarkemmin lataamalla esitykset […]

Artikkeli

Riksdagsval teser: förstärka möjligheterna till medborgerlig verksamhet

Ett starkt och fritt medborgarsamhälle är en förutsättning för demokrati, tillkomst av medborgerligt kapital och samhällsfred. Vi stärker möjligheterna till medborgerligt deltagande genom en gemensam strategi, lindrar den administrativa bördan och reformerar bidragskriterierna för organisationer. Till regeringsprogrammet Uppdatering av statsrådets resolution om främjande av medborgarorganisationernas verksamhetsförutsättningar. I samband med uppdateringsprocessen upplöses den störande administrativa bördan för […]

Artikkeli

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ei selviä haasteistaan ilman sote-järjestöjä

Kaksi kolmesta suomalaisesta pitää sosiaali- ja terveysjärjestöjen tarjoamaa tukea tärkeänä omalle hyvinvoinnilleen. Se on paitsi apua ja tukea, myös arjessa tapahtuvaa osallistumista ja vaikuttamista yhtä lailla oman elämän kuin tärkeiksi katsomien asioiden puolesta. Usein juuri järjestö kanavoi ihmisten aktiivisuuden teoiksi ja edelleen viesteiksi poliittiseen päätöksentekoon. Tämä on matalan kynnyksen demokratiaa ja kansalaisjärjestötoiminnan ydin. Ei ole […]