Skip to content

SOSTE: Rahoitusratkaisu sumensi sote-järjestöjen tulevaisuutta, työllisyyden hoidossa merkittäviä linjauksia, terveysverossa ei vieläkään edistytty

18.9.2020 10.12

Kansalaisyhteiskunta
Hallitusohjelma ja budjettiKoronavirusKoronavirus ja järjestöjen toimintaedellytyksetTerveysveroAvustusjärjestelmäHyvinvointi ja terveysKansalaisyhteiskuntaPerusturvaToimeentuloTyöllisyys

Oli tärkeää, että ensi vuotta uhannut järjestötoiminnan avustamisen merkittävä alasajo ei toteutunut, vaan työ ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi voi jatkua. 

Hallituksen budjettiriihen viestinnästä on kuitenkin saattanut syntyä käsitys, että hallitus kompensoi sote-järjestöille Veikkauksen tuoton aleneman budjettivaroin. Näin ei kuitenkaan ole. Sote-järjestöjen osalta kyse ei ole kompensaatiosta, koska tuottojen alenema paikataan valtaosin rahapelifuusion yhteydessä säästyneillä rahastoilla. Rahastoja on tähän saakka käytetty muun muassa nuorten työllistämiseen, mikä ei jatkossa ole samalla tavalla mahdollista. 

Rahastoja puretaan nyt arpajaislain hengen vastaisesti niin, että käytännössä syödään tulevien vuosien työhön säästettyjä rahoja kerralla. Tämä heikentää merkittävästi järjestöjen toimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa.Ratkaisu ei myöskään kohtele edunsaajia tasapuolisesti, sillä muille edunsaajille rahoitus kompensoitiin budjettivaroista. 

”Keskustelu tulevista ratkaisuista järjestöjen työn turvaamiseksi on käynnistettävä välittömästi. Pikaisella aikataululla on valmisteltava konkreettisia päätöksiä järjestöille jaettavien avustusten käytön joustavuudesta ja byrokratian keventämisestä samalla turvaten järjestöjen toiminnan autonomisuus. Rahoituspohjan vahvistamiseen liittyy keskeisesti myös arpajaislain uudistus Veikkauksen kanavointikyvyn vahvistamiseksi”, SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas toteaa. 

Lue lisää: SOSTE – Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset turvattiin ensi vuodeksi – pitkän aikavälin suunnitelma puuttuu (pdf)

Työllisyyden hoitoon merkittäviä linjauksia

SOSTE pitää työllisyysasteen nostamista tärkeänä keinona vahvistaa julkista taloutta ja vähentää painetta leikata sosiaaliturvasta ja julkisista palveluista. Hallitukselta saatiin nyt merkittäviä linjauksia työllisyydenhoitoon, kun työnhakijoiden työnhaun tukea, palvelutarpeen arviointia ja palveluihin ohjaamista parannetaan työ- ja elinkeinotoimistojen resursseja lisäämällä.  

”Näillä toimilla päästään hieman lähemmäksi pohjoismaista mallia, jolta on Suomessakin lupa odottaa positiivisia työllisyysvaikutuksia”, toteaa erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen. SOSTE on myös tyytyväinen siihen, että järjestöjen ja säätiöiden mahdollisuus työllistää 100% palkkatuella säilytetään. 

Hallitus valmistelee yksilöllisen työnhaun mallia, johon liitetään määrällinen työnhakuvelvoite. Tämä herättää kritiikkiä. Lain yksityiskohdat ja toimeenpano näyttävät kuinka hyvin malli ottaa huomioon esimerkiksi alueelliset erot. Velvoitteen laiminlyönnistä seuraavien karenssien kohtuullistaminen on kuitenkin myönteinen suunta.

Työkyvystä kiinni pitäminen on keskeistä työurien pidentämiseksi. Riihessä päätettiin työkykyyn suunnatuista satsauksista, mutta edelleen SOSTE korostaa, että kuntoutuksen koko keinovalikoima on otettava nykyistä laajemmin käyttöön työllisyysasteen nostamiseksi sekä tuettava mielen hyvinvointia toteuttamalla Terapiatakuu.

Lue lisääSOSTE – Riihestä merkittäviä linjauksia työllisyydenhoitoon ja työllisyysasteen nostoon (pdf)

Kuntatalouden tukipaketti on merkittävä peruspalveluiden turvaamiseksi

On erittäin tärkeää, että hallitus huomioi kuntien vakavan taloustilanteen ennakoiden. Tämä antaa kunnille tarvittavaa liikkumavaraa ja varmuutta siitä, että erityisesti tässä ajassa tärkeät sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan tuottaa laadukkaasti jatkossakin. Kun nyt valmistelemme siirtymistä uusiin sote-rakenteisiin, meillä ei ole varaa antaa vanhojen rakenteiden romahtaa alta.

Terveysvero ei vieläkään edennyt

SOSTE on pettynyt, että hallitus ei edelleenkään käynnistänyt hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta terveyttä edistävän veron selvittämisestä. Sokeri-, rasva- ja suolapitoisuuksiin perustuvalla verolla olisi pitkäaikaisia ja suotuisia vaikutuksia sekä kansanterveyteen että talouteen. Asiassa on edettävä vielä tänä syksynä ja tehtävä päätös selvitystyöryhmän perustamisesta. 

Lue lisää: SOSTE – Suomessa otettava käyttöön terveysperusteinen valmistevero (pdf)

Lisätietoja antaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas ja SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

13.10.2020 16:02

SOSTE: Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuiden selkeyttäminen parantaa sote-esitystä

Sote-uudistus SOSTE Suomen sosiaali ja terveys katsoo, että hallituksen lausuntokierroksen jälkeen neuvottelema sote-esitys on ottanut askeleen parempaan suuntaan. SOSTE on tyytyväinen siitä, että järjestöjen tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on tunnistettu ja järjestöjen asemaan liittyviä kirjauksia on vahvistettu. Uuden esityksen mukaan hyvinvointialue toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja tukee niitä asiantuntemuksellaan. […]

Uutinen

5.10.2020 11:23

Uusi koronaepidemian aiheuttama väliaikainen poikkeamislaki voimaan

Kansalaisyhteiskunta Tasavallan presidentti vahvisti 2.10. lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020). Laki mahdollistaa, että yhdistyksen hallituksen päätöksellä yhdistysten kokouksiin voidaan osallistua etäyhteyksin tai asiamiehen välityksellä niissäkin yhdistyksissä, joissa se ei olisi yhdistyslain ja yhdistysten sääntöjen perusteella muuten mahdollista. Lain mukaan yhdistyksen hallitus voi myös päättää, että yhdistyksen kokoukseen […]

Uutinen

2.10.2020 12:13

Organisationsbarometern 2020: Styrelsearbetet i organisationerna fungerar bra

Järjestöbaro De nationella social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhetsledare upplever att förhållandet mellan organisationens operativa ledning och förtroendevalda ledning fungerar bra både vad gäller arbets- och ansvarsfördelningen. Nästan nio av tio svarande bedömer att styrelsen känner väl till organisationens verksamhet och är medvetna om sitt ansvar i den. I den färska Organisationsbarometern 2020 efterfrågades social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhetsledares […]