Skip to content

SOSTE: Regeringens vårdreformsförslag måste ännu korrigeras – sporrandet till främjande av välfärd och hälsa måste förbättras

10.2.2021 14.59

Sote-uudistus
På svenskaSosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistus

SOSTE anser att det ännu finns saker som måste korrigeras i regeringens förslag till vårdreform.

SOSTE konstaterar i sitt utlåtande kring förslaget att välfärdsområdena, som uppstår som en följd av vårdreformen, måste starkare uppmuntras till att främja välfärd och hälsa än vad regeringen har framställt.

Därför kräver SOSTE att de kommande välfärdsområden måste få en större andel än det nu föreslagna ca 1 % av sin finansiering på basis av de åtgärder som gjorts för att främja välfärd och hälsa.

”Uppmuntrande till främjande och förebyggande av hälsa och välfärd är en av hörnstenen i förverkligandet av reformens målsättningar, men en 1 %: s uppmuntran till denna verksamhet är till nyttan sett mycket anspråkslöst”, säger SOSTE: s chef Anne Knaapi.

Dessutom påminner SOSTE om att kommunerna och välfärdsområdena också i fortsättningen måste stöda organisationer med exempelvis bidrag, utrymmen och genom att visa kommuninvånarna till organisationernas verksamhet.

Att minska på välfärds- och hälsoklyftorna kräver mer kompatibla tjänster

SOSTE konstaterar också i sitt utlåtande att minskning av välfärds- och hälsoklyftor måste lyftas till centrum av vårdreformen. För att det ska vara möjligt att minska klyftorna måste samarbetet mellan social- och hälsovården samt andra tjänstesektorer öka och tjänster på olika nivåer måste knytas ihop med varandra bättre än i nuläget. Dessutom måste man få tjänsterna i ett tillräckligt tidigt skede.

”En tillräckligt tidig utvärdering av tjänstebehovet och att få tjänster i rätt tid är primärt. Tjänsternas onödiga överlappning och avskildhet påverkar, förutom kunder som studsar av och an också den inverkan som tjänster och stöd ger.”, anmärker Anne Knaapi.

Därför framställer SOSTE att man i lagen måste nämna ett organ som säkrar samordningen av de lagstadgade tjänsterna, i vilket organisationerna samt aktörer som producerar tjänster och aktörer som jobbar för främjande av hälsa och välfärd skulle vara med för att bredda på utbudet.

Kundernas rättssäkerhet måste förbättras vid upphandling av tjänster

Vid upphandling av vårdtjänster har det uppstått problem för kunden när man vid genomförandet av dessa inte har beaktat social- och hälsosektorns innehållslagstiftning, fastän detta krav är inskrivet också i upphandlingslagen.

SOSTE föreslår i sitt utlåtande att man i lagstiftningen tillägger klara paragrafer om en effektiv rättsskyddsväg i fall där vårdtjänsternas upphandlingsprocedurer har sårat kundens rättigheter.

SOSTE påminner också om att välfärdsområdena måste ta i beaktande alla aktörer som erbjuder tjänster och deras specialkunnande. Med de tjänster som produceras av organisationerna kan man möta det individuella tjänstebehovet och de regionala särdrag som finns i välfärdsområdena. Dessutom måste man utnyttja organisationernas expertis vid utvecklingen av kundnära tjänstehelheter och tjänstestigar.

SOSTE påminner om att upphandlingar måste delas upp och offertförfrågningar uppgöras så att också små aktörer såsom organisationer kan delta i anbudsgivningen.

Bekanta dig med SOSTE: s utlåtande till riksdagens social- och hälsovårdsutskott. (på finska)

För mera info:

Muut teeman artikkelit

Uutinen

24.9.2021 10:18

Vägkarta som listar organisationers påverkansmöjligheter i vårdreformen är färdig

På svenska Organisationernas vägkarta för samarbete som ska fungera som verktyg för ”Järjestöjen sote-muutostuki” är nu färdig. I den samlas, ur organisationernas synvinkel, centrala spetsar och påverkansmöjligheter i verkställandet av reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Vägkartan innehåller både målsättningar och åtgärder. Läs mera: Järjestöjen yhteistyön tiekartta Innokylä-verkkopalvelussa Många viktiga påverkansmöjligheter Anita Hahl-Weckström, projektledare för ”Järjestöjen […]

Uutinen

21.9.2021 10:30

Järjestöjen sote-uudistuksen vaikuttamisen paikat listaava tiekartta valmistui

Järjestöille Järjestöjen sote-muutostuen työkaluna toimiva järjestöjen yhteistyön tiekartta on valmistunut. Se kokoaa järjestöjen näkökulmasta keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon kärjet ja vaikuttamisen paikat. Tiekartta sisältää sekä tavoitteita että toimenpiteitä. Lue lisää: Järjestöjen yhteistyön tiekartta Innokylä-verkkopalvelussa Useita tärkeitä vaikuttamisen paikkoja Järjestöjen kannalta keskeisimpiä vaikuttamisen paikkoja on tässä vaiheessa sote-uudistuksen toimeenpanoa kaiken kaikkiaan viisi, katsoo […]

Uutinen

17.9.2021 10:05

Sote-uudistus etenee monikanavarahoituksen purkamisella – vuorossa parlamentaarinen ryhmä

Sosiaali- ja terveyspalvelut Sote-uudistuksen keskeinen tavoite on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja rahoituksen pirstaleisuuden purkaminen, jolla turvattaisiin sote-palvelujen kustannustehokas ja yhdenvertainen järjestäminen koko maassa. Nyt kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirrosta hyvinvointialueille on päätetty, vuorossa ovat päätökset soten monikanavarahoituksen purkamisesta yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvausten, vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian sekä lääke- ja matkakorvausten osalta. Monikanavarahoituksen purkamisen vaihtoehtoja […]