Skip to content

SOSTE: Regeringens vårdreformsförslag måste ännu korrigeras – sporrandet till främjande av välfärd och hälsa måste förbättras

10.2.2021 14.59

Sote-uudistus
På svenskaSosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistus

SOSTE anser att det ännu finns saker som måste korrigeras i regeringens förslag till vårdreform.

SOSTE konstaterar i sitt utlåtande kring förslaget att välfärdsområdena, som uppstår som en följd av vårdreformen, måste starkare uppmuntras till att främja välfärd och hälsa än vad regeringen har framställt.

Därför kräver SOSTE att de kommande välfärdsområden måste få en större andel än det nu föreslagna ca 1 % av sin finansiering på basis av de åtgärder som gjorts för att främja välfärd och hälsa.

”Uppmuntrande till främjande och förebyggande av hälsa och välfärd är en av hörnstenen i förverkligandet av reformens målsättningar, men en 1 %: s uppmuntran till denna verksamhet är till nyttan sett mycket anspråkslöst”, säger SOSTE: s chef Anne Knaapi.

Dessutom påminner SOSTE om att kommunerna och välfärdsområdena också i fortsättningen måste stöda organisationer med exempelvis bidrag, utrymmen och genom att visa kommuninvånarna till organisationernas verksamhet.

Att minska på välfärds- och hälsoklyftorna kräver mer kompatibla tjänster

SOSTE konstaterar också i sitt utlåtande att minskning av välfärds- och hälsoklyftor måste lyftas till centrum av vårdreformen. För att det ska vara möjligt att minska klyftorna måste samarbetet mellan social- och hälsovården samt andra tjänstesektorer öka och tjänster på olika nivåer måste knytas ihop med varandra bättre än i nuläget. Dessutom måste man få tjänsterna i ett tillräckligt tidigt skede.

”En tillräckligt tidig utvärdering av tjänstebehovet och att få tjänster i rätt tid är primärt. Tjänsternas onödiga överlappning och avskildhet påverkar, förutom kunder som studsar av och an också den inverkan som tjänster och stöd ger.”, anmärker Anne Knaapi.

Därför framställer SOSTE att man i lagen måste nämna ett organ som säkrar samordningen av de lagstadgade tjänsterna, i vilket organisationerna samt aktörer som producerar tjänster och aktörer som jobbar för främjande av hälsa och välfärd skulle vara med för att bredda på utbudet.

Kundernas rättssäkerhet måste förbättras vid upphandling av tjänster

Vid upphandling av vårdtjänster har det uppstått problem för kunden när man vid genomförandet av dessa inte har beaktat social- och hälsosektorns innehållslagstiftning, fastän detta krav är inskrivet också i upphandlingslagen.

SOSTE föreslår i sitt utlåtande att man i lagstiftningen tillägger klara paragrafer om en effektiv rättsskyddsväg i fall där vårdtjänsternas upphandlingsprocedurer har sårat kundens rättigheter.

SOSTE påminner också om att välfärdsområdena måste ta i beaktande alla aktörer som erbjuder tjänster och deras specialkunnande. Med de tjänster som produceras av organisationerna kan man möta det individuella tjänstebehovet och de regionala särdrag som finns i välfärdsområdena. Dessutom måste man utnyttja organisationernas expertis vid utvecklingen av kundnära tjänstehelheter och tjänstestigar.

SOSTE påminner om att upphandlingar måste delas upp och offertförfrågningar uppgöras så att också små aktörer såsom organisationer kan delta i anbudsgivningen.

Bekanta dig med SOSTE: s utlåtande till riksdagens social- och hälsovårdsutskott. (på finska)

För mera info:

Muut teeman artikkelit

Uutinen

16.4.2021 13:08

Framtiden för organisationernas finansiering måste säkras nu

På svenska Penningspelverksamhetens intäkter sjunker. Det har en stor betydelse för den sociala välfärdens och hälsans, idrottens och ungdomens, kulturens och konstens samt vetenskapens verksamhetsförutsättningar. Över 10o social- och hälsovårdsorganisationer lämnade idag in ett yrkande till regeringen för att framtiden för organisationernas verksamhet varaktigt löses med respekt för organisationernas autonomi under regeringens halvtidsöverläggning.  ”Social- och hälsovårdsorganisationerna har en stor oro över framtiden. Vi understöder […]

Uutinen

15.4.2021 15:00

Ny styrelse för social- och hälsovårdsorganisationernas takorganisation SOSTE

På svenska SOSTE Finlands social och hälsa r.f.: s nya styrelse har valts. SOSTE: s fullmäktige som valdes i februari har på sitt första möte utnämnt den nya styrelsen för SOSTE för perioden 2021–2024. Till styrelseordförande valdes Befolkningsförbundets verksamhetsledare Eija Koivuranta och till viceordförande valdes Förbundet för mödra- och skyddshems generalsekreterare Riitta Särkelä.   ”Vårdorganisationerna har varit med och byggt det finländska välfärdssamhället. Organisationerna behövs mer än någonsin […]

Uutinen

13.4.2021 06:58

Sosiaalibarometri 2021: Marinin hallituksen sote-uudistus saa edeltäjiään myönteisemmän vastaanoton sosiaali- ja terveysjohtajilta

Sote-uudistus Tuoreen Sosiaalibarometri 2021 mukaan eduskunnan käsittelyssä oleva sote-uudistus saa sosiaali- ja terveysjohtajilta myönteisemmän arvion kuin mikään aiemmista sote-esityksistä vuosina 2016–2019. Yli puolet vastaajista piti Marinin hallituksen uudistusesitystä erittäin hyvänä tai hyvänä ja vain kuusi prosenttia huonona tai erittäin huonona. Myönteisimmin suhtauduttiin sote-uudistuksen mahdollisuuksiin turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sote-palvelut sekä palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantumiseen. Kaikkein […]