Skip to content

SOSTE: Regeringens vårdreformsförslag måste ännu korrigeras – sporrandet till främjande av välfärd och hälsa måste förbättras

10.2.2021 14.59

Sote-uudistus
På svenskaSosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistus

SOSTE anser att det ännu finns saker som måste korrigeras i regeringens förslag till vårdreform.

SOSTE konstaterar i sitt utlåtande kring förslaget att välfärdsområdena, som uppstår som en följd av vårdreformen, måste starkare uppmuntras till att främja välfärd och hälsa än vad regeringen har framställt.

Därför kräver SOSTE att de kommande välfärdsområden måste få en större andel än det nu föreslagna ca 1 % av sin finansiering på basis av de åtgärder som gjorts för att främja välfärd och hälsa.

”Uppmuntrande till främjande och förebyggande av hälsa och välfärd är en av hörnstenen i förverkligandet av reformens målsättningar, men en 1 %: s uppmuntran till denna verksamhet är till nyttan sett mycket anspråkslöst”, säger SOSTE: s chef Anne Knaapi.

Dessutom påminner SOSTE om att kommunerna och välfärdsområdena också i fortsättningen måste stöda organisationer med exempelvis bidrag, utrymmen och genom att visa kommuninvånarna till organisationernas verksamhet.

Att minska på välfärds- och hälsoklyftorna kräver mer kompatibla tjänster

SOSTE konstaterar också i sitt utlåtande att minskning av välfärds- och hälsoklyftor måste lyftas till centrum av vårdreformen. För att det ska vara möjligt att minska klyftorna måste samarbetet mellan social- och hälsovården samt andra tjänstesektorer öka och tjänster på olika nivåer måste knytas ihop med varandra bättre än i nuläget. Dessutom måste man få tjänsterna i ett tillräckligt tidigt skede.

”En tillräckligt tidig utvärdering av tjänstebehovet och att få tjänster i rätt tid är primärt. Tjänsternas onödiga överlappning och avskildhet påverkar, förutom kunder som studsar av och an också den inverkan som tjänster och stöd ger.”, anmärker Anne Knaapi.

Därför framställer SOSTE att man i lagen måste nämna ett organ som säkrar samordningen av de lagstadgade tjänsterna, i vilket organisationerna samt aktörer som producerar tjänster och aktörer som jobbar för främjande av hälsa och välfärd skulle vara med för att bredda på utbudet.

Kundernas rättssäkerhet måste förbättras vid upphandling av tjänster

Vid upphandling av vårdtjänster har det uppstått problem för kunden när man vid genomförandet av dessa inte har beaktat social- och hälsosektorns innehållslagstiftning, fastän detta krav är inskrivet också i upphandlingslagen.

SOSTE föreslår i sitt utlåtande att man i lagstiftningen tillägger klara paragrafer om en effektiv rättsskyddsväg i fall där vårdtjänsternas upphandlingsprocedurer har sårat kundens rättigheter.

SOSTE påminner också om att välfärdsområdena måste ta i beaktande alla aktörer som erbjuder tjänster och deras specialkunnande. Med de tjänster som produceras av organisationerna kan man möta det individuella tjänstebehovet och de regionala särdrag som finns i välfärdsområdena. Dessutom måste man utnyttja organisationernas expertis vid utvecklingen av kundnära tjänstehelheter och tjänstestigar.

SOSTE påminner om att upphandlingar måste delas upp och offertförfrågningar uppgöras så att också små aktörer såsom organisationer kan delta i anbudsgivningen.

Bekanta dig med SOSTE: s utlåtande till riksdagens social- och hälsovårdsutskott. (på finska)

För mera info:

Muut teeman artikkelit

Uutinen

10.2.2021 14:59

SOSTE: Hallituksen sote-esityksessä vielä korjattavaa – hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustimia parannettava

Sote-uudistus SOSTE katsoo, että hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevassa esityksessä on vielä korjattavaa. SOSTE toteaa esitystä koskevassa lausunnossaan, että sote-uudistuksen seurauksena syntyviä hyvinvointialueita on kannustettava edistämään hyvinvointia ja terveyttä vahvemmin kuin hallitus on esittänyt. Siksi SOSTE vaatii, että tulevien hyvinvointialueiden on saatava isompi osuus kuin nyt esitetty noin yksi prosentti rahoituksestaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi […]

Uutinen

9.2.2021 07:59

SOSTE: Terapiatakuu toteutettava tämän vaalikauden aikana

Sosiaali- ja terveyspalvelut SOSTE vaatii hallitusta ja eduskuntaa toimimaan määrätietoisesti ja nopeasti, jotta vielä tämän vaalikauden aikana Suomeen saadaan voimaan terapiatakuu. Terapiatakuu on irrotettava laajemmasta hoitotakuusta, ja toteutettava etupainotteisesti. Mielenterveyden ongelmat ovat yleisin syy työkyvyttömyyteen. Suurin yksittäinen mielenterveyssyy eläkkeelle siirtymiseen on jo pitkään ollut masennus. Vuonna 2019 masennuksen takia työkyvyttömyyseläkkeelle joutui liki 3 900 ihmistä, kolmannes enemmän kuin […]

Uutinen

2.2.2021 14:30

Suomen järjestökentälle sataa kiitosta koronan vastaisesta taistelusta, mutta tulevaisuutta varjostaa järjestörahoituksen epävarmuuden harmaat pilvet

Kansalaisyhteiskunta Suomen järjestökentän johto kokoontui 19.1. keskustelemaan järjestöjen tulevaisuudesta ja toimintaedellytyksistä. Kattojärjestöjen Sosten, Allianssin, Kulta ry:n ja Olympiakomitean järjestämässä seminaarissa aihetta pohdittiin useammasta näkökulmasta: miten rakenteelliset muutokset, kuten sote-uudistus, Veikkauksen rahapelituottojen väheneminen sekä kuntatalouden kurjuus vaikuttavat järjestöjen toimintaan. Tilaisuudessa tuli useaan kertaan esille järjestökentän merkittävä yhteiskunnallinen rooli ja huoli sen rahoituksesta. Veikkauksen rahapelituottojen vähenemiseen on varauduttu […]