Skip to content

SOSTEn suositukset kehysriiheen: terveysvero ja järjestöille lisäresursseja koronatalkoisiin

25.3.2020 9.00

Kansalaisyhteiskunta
Hallitusohjelma ja budjettiKoronavirusKoronavirus ja järjestöjen toimintaedellytyksetTerveysveroHyvinvointi ja terveysJärjestöilleKansalaisyhteiskunta

Vuoden 2020 kehysriihen valmistelu tapahtuu erittäin suuren taloudellisen ja yhteiskunnallisen epävarmuuden vallitessa koronavirustilanteen muututtua pandemiaksi. SOSTE antaa tukensa hallituksen ja eduskunnan toimille, joilla epidemiatilanne meillä ja muualla saadaan nopeasti hallintaan. Terveydenhuollon resurssien turvaaminen ja järjestelmään kohdistuvan paineen hillintä rajoitustoimin ovat tulevina kuukausina niitä toimia, joihin myös talouspolitiikan keinoin on vastattava.

Järjestöille lisäresursseja koronatalkoisiin

Koronaviruksen leviämisen ehkäiseminen ja siihen liittyvät rajoittamistoimenpiteet tarkoittavat, että järjestöjen auttamistyölle tulee valtavat määrät uusia kohteita. Riskiryhmiin kuuluvien ihmisten elämä rajoittuu vain kotiin eikä kaikilla ole lähipiiriä, joka voisi tukea heitä tässä tilanteessa. Lomautusten kohteena olevien perheissä tulee taloudellisia huolia. Ylipäätään yksinäisyys ja pelot lisääntyvät ja perhekriisit voivat kärjistyä.

Järjestöt ovat jo tarttuneet haasteeseen laajentamalla esimerkiksi digitaalisen tuen saatavuutta. Nyt tarvitaan lisää resursseja, jotta voidaan nopeasti kehittää uutta toimintaa ja auttaa kansalaisia ja tukea julkista sektoria tilanteen pahentuessa. Lupaus tuesta mahdollistaa tarkoituksenmukaiset toimet ja vähentää jälkiseuraamuksia.

Peliyhteisöjen (Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus, Fintoto) yhdistymisen jäljiltä on käytettävissä merkittävä määrä jakamattomia, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kohdennettuja voittovaroja. SOSTE esittää, että sosiaali- ja terveysministeriö (STM) järjestää jakamattomista voittovaroista pikaisella ja kevyellä menettelyllä ylimääräisen haun koronatilanteeseen vastaamiseksi. Tarkat kriteerit ja menettelyt olisi hyvä sopia yhdessä järjestöjen kanssa.

Koronan jälkiseurausten hoitamiseksi tarvitaan varmuutta siitä, että järjestöjen toimintaedellytykset ovat kunnossa myös jatkossa. Lisäepävarmuutta järjestöille tuo Veikkauksen ilmoitus, että se sulkee koronaviruksen vuoksi kaikki pelipaikkansa ja peliautomaattinsa. Automaattien sulkeminen vähentää SOSTEn jäsenten avustuksia noin 500 000 euroa joka päivä. Lisäksi tuotot vähenevät muun muassa siksi, kun esimerkiksi urheiluvedonlyönti on lamassa otteluiden lakattua. Samaan aikaan ovat käynnistymässä pelaamisen haittoja ehkäisevät toimenpiteet, joiden arvioidaan laskevan rahapelituottoja tulevina vuosina jopa 100 – 200 milj. euroa vuositasolla.

SOSTE korostaa, että sekä koronavirustartuntojen ehkäisemiseen että pelihaittojen vähentämiseen liittyvät Veikkauksen toimenpiteet ovat kansanterveyden näkökulmasta välttämättömiä. Ne luovat kuitenkin yhdessä hyvin epävarman tulevaisuuden kansalaisjärjestötoiminnan jatkuvuudelle tilanteessa, jossa yhteiskunta tarvitsee kaikkea mahdollista kansalaisten ja järjestöjen omaehtoista toimintaa yhteiskunnan hyvinvoinnin turvaamiseksi.

SOSTE esittää myös, että kehysriihessä syntyy yleinen päätös kompensoida kaikille Veikkauksen edunsaajille avustussumman pieneneminen. Tämä päätös rauhoittaisi tunnelmia järjestökentällä. Jos yleistä päätöstä ei synny, ehdotamme, että STM käyttää tulevana vuonna sote-järjestöjen avustussumman pienenemisen kompensointiin edellä mainittuja jakamattomia voittovaroja.

SOSTE esittää

  • Hallitus tekee päätöksen siitä, että RAY:n jakamattomista varoista järjestetään pikainen kevyen menettelyn haku sosiaali- ja terveysjärjestöille koronaviruksen aiheuttamiin lisäkuluihin ja tukipalveluihin kansalaisille
  • Hallitus tekee päätöksen siitä, että kehysriihessä syntyy yleinen päätös kompensoida kaikille Veikkauksen edunsaajille avustussumman pieneneminen. Jos yleistä päätöstä ei synny, SOSTE esittää, että STM käyttää tulevana vuonna sote-järjestöjen avustussumman pienenemisen kompensointiin edellä mainittuja RAY:n jakamattomia voittovaroja siten, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustustaso ei laske.

Suomessa käyttöön terveysperusteinen valmistevero

Akuutista ja yhteiskuntaa pahoin koettelevasta koronavirustilanteesta huolimatta on tärkeää samalla pohtia toimenpiteitä, joilla voidaan edistää väestön terveyttä sekä ehkäistä ja vähentää kansansairauksia pitkällä tähtäimellä. Verotus on tutkitusti kustannustehokas tapa edistää kansanterveyttä.

Maailman terveysjärjestö (WHO) suosittelee jäsenmailleen lisättyyn sokeriin, suolaan ja tyydyttyneeseen rasvaan kohdistuvan, kansanterveyttä edistävän veron käyttöönottoa. Verotuksella voidaan ohjata kansalaisten kulutuskäyttäytymistä terveyttä edistäviin valintoihin, vähentää sairastavuutta, siirtää tuotekehitystä kohti terveyttä edistäviä tuotteita ja välillisesti pienentää myös eri väestöryhmien välisiä sosioekonomisia terveyseroja. Terveysvaikutusten lisäksi tämäntyyppisellä verolla olisi myös suotuisia fiskaalisia vaikutuksia ja se hillitsisi julkisen terveydenhuollon menoja.

SOSTE esittää Suomeen terveysperusteista valmisteveroa, joka kohdistuisi valikoituun hyödykeryhmään. Verorasitus kasvaisi tuotteen sokeri-, rasva- tai suolapitoisuuden lisääntyessä. Verotettavien tuotteiden tekninen valikointi tapahtuisi tullitariffinimikkeistöä hyödyntäen. Yhdistelmämallin mukaisesti kuitenkin vasta tietyn ravintoainepitoisuuden raja-arvon ylittyminen laukaisisi verovelvollisuuden ja määräisi veron suuruuden. Raja-arvot tulee määrittää siten, että ne edistävät terveellistä ravitsemusta. Verotukseen sovellettaisiin alarajaa, jonka alittuessa veroa ei kannettaisi. Se vähentää verotuksesta aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. Veron ulkopuolelle rajataan tuotteet, joiden verottaminen ei olisi linjassa veron tavoitteen eli terveellisen ravitsemuksen edistämisen kanssa.

Vuoden 2013 sokeriveroselvityksen aikaiset esteet terveysveron käyttöönotolle ovat poistuneet. Euroopan unionin jäsenvaltioissa, kuten Unkarissa, on otettu käyttöön terveysveromalleja, joissa verotus kohdistuu yhdistelmämallin kaltaisesti valikoivasti erilaisiin terveydelle haitallisiin elintarvikkeisiin. Mallit ovat saaneet EU:n komission hyväksynnän. Myös muut työryhmän havaitsemat esteet yhdistelmämallin kaltaisen terveysveron käyttöön ottamiseen ovat poistuneet. EU:n kuluttajainformaatioasetuksen soveltaminen on nyt pakottavaa ja tiedot tuotteen ravintoainepitoisuuksista on helpommin saatavilla. Lisäksi valmisteverotuksen tietojärjestelmät ovat päivittyneet.

SOSTEn arvion mukaan sokeri-, suola- ja rasvaverosta saatava tuotto voisi olla noin 550 miljoonaa euroa. Veropohjan laajuus ja tarkemmat veroasteikot vaikuttavat verotulojen määrään.

SOSTE esittää

  • Hallitus tekee päätöksen, että se nimeää työryhmän valmistelemaan terveysperusteista valmisteveroa hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti. Tavoitteena on veron käyttöönotto vuoden 2022 alusta.

Lisätiedot


Lataa SOSTEn kehysriihitavoitteet pdf-tiedostona.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

28.6.2022 09:00

YK:n erityisraportoija vaatii hallituksia vähentämään etuuksien alikäyttöä

Hyvinvointi ja terveys YK:n äärimmäisen köyhyyden ja ihmisoikeuksin erityisraportoija Olivier De Schutter julkaisi 24.6.2022 raporttinsa sosiaaliturvaetuuksien alikäytöstä. Hän esitteli raportin tuloksia 27.6. YK:n ihmisoikeuskomitean istunnossa. Lue lisää: United Nations Human Rights: Millions failing to access social protection entitlements: UN expert Raportti perustuu asiantuntijoiden, valtion virastojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien vastauksiin kyselyyn. Vastauksia saatiin 36 maasta. Suomi on yksi kyselyyn […]

Uutinen

22.6.2022 08:00

SOSTEn kymmenvuotisjuhlissa välittyi ilo ja jälleennäkemisen riemu

Kansalaisyhteiskunta SOSTE juhlisti kymmenvuotista taivaltaan iloisissa, mutta samalla myös arvokkaissa tunnelmissa Helsingin Musiikkitalolla. Paikalle oli kokoontunut parisen sataa järjestöjen ja keskeisten sidosryhmien edustajaa ja päättäjää sekä SOSTEn omaa väkeä. Päällimmäisenä tunnelmana välittyi ihmisten ilo ja riemu kohdata toisensa pitkien koronavuosien jälkeen. Juhlissa kuultiin erilaisia tervehdyksiä ja puheenvuoroja jazztrio TRIn musisoinnin lomassa sekä ennen kaikkea vaihdettiin kuulumisia. […]

Uutinen

21.6.2022 15:36

Valtionavustuslain muuttaminen valmisteilla: kasvaako järjestöjen hallinnollinen taakka?

Kansalaisyhteiskunta Lain muutosehdotukset liittyvät hallitusohjelman tavoitteeseen vauhdittaa harmaan talouden vastaisia toimia.  SOSTEn mielestä harmaan talouden vastaiset toimet ovat erittäin tärkeitä, mutta lakiesitysluonnoksessa on ongelmia yleishyödyllisen yhdistystoiminnan kannalta. On epäselvää, miksi harmaan talouden torjuntaa koskevaa sääntelyä ollaan ulottamassa yleishyödylliseen yhdistystoimintaan, joka ei ole luonteeltaan taloudellista. Yleishyödylliset yhdistykset eivät saa tuottaa voittoa tai muuta välitöntä taloudellista etua siihen osallisille, […]