Skip to content

SOSTEn yt-neuvottelut ovat päättyneet / SOSTE:s samarbetsförhandlingar har avslutats

15.3.2018 14.25

Ruotsinkielinen
SOSTERuotsinkielinen

Yhteistoimintaneuvottelut SOSTEssa ovat päättyneet. Neuvotteluja on käyty tammikuun lopustamaaliskuulle. Työnantaja on kertonut neuvottelujen tuloksesta henkilökunnalle torstaina 15.3.

Yhteistoimintamenettely johtuu organisaation kulujen vähennystarpeesta, sillä SOSTEn toimintaan myönnetty avustusmäärä pieneni merkittävästi vuosille 2018 ja 2019. Neuvotteluissa on pyritty yhteensä 600 000 euron kulujen vähennykseen.

Neuvottelujen tuloksena SOSTEn organisaatiorakenne muuttuu. Sen myötä tiimien määrä vähenee ja kokoonpano muuttuu, ja johtajien määrä sekä johtoryhmän koko pienenee. SOSTEsta irtisanotaan kuusi työsuhdetta, yksi työsuhde muuttuu määräaikaiseksi ja yksi osa-aikaiseksi. Määräaikaisia työsuhteita päättyy kolme, joista yksi päättyi jo neuvottelujen aikana. Kaksi henkilöä siirtyy toisen työnantajan palvelukseen. Kaikki muutokset tulevat voimaan vuoden 2019 alusta alkaen.

Lisäksi neuvottelujen kuluessa on selvinnyt, että jotkut työntekijät ovat valmiita vapaaehtoisiin säästökeinoihin, kuten palkattomien vapaiden käyttöön ja lomarahanvaihtoihin.

”Säästötoimenpiteet kohdistuvat rankasti työntekijöihin irtisanomisten muodossa. Tämä viikko on SOSTEn historian synkin viikko”, toteaa yhteistoimintaedustaja Marjo Riitta Tervonen.

SOSTEn johto ja henkilöstö toivoo jäseniltä, sidosryhmiltä ja yhteistyökumppaneilta ymmärrystä nyt, kun organisaatio on vaikeassa tilanteessa ja uuden edessä.

”Vähennystarve johtuu rahoittajan yhtäkkisestä leikkauspäätöksestä, joiden seurauksena SOSTEn henkilöstömäärä vähenee viidenneksellä. Kykymme vastata jäsentemme odotuksiin heikkenee väistämättä”, toteaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Neuvottelut alkoivat 29.1. ja kestivät yhteensä 6 viikkoa.


Samarbetsförhandlingarna på SOSTE har avslutats. Förhandlingarna har förts från slutet av januari till mars. Arbetsgivaren har torsdagen den 15.3 informerat personalen om förhandlingarnas resultat.

Behovet av att skära ner på utgifterna är orsaken till samarbetsförfarandet, eftersom det bidrag som har beviljats SOSTE:s verksamhet har sänkts märkbart för åren 2018 och 2019. Under förhandlingarna har det strävats efter att utgifterna minskas med 600 000 euro.

SOSTE:s organisationsstruktur ändras som en följd av förhandlingarna. I och med det minskar antalet team och sammansättningen förändras och det skärs ner på både antalet chefer och ledningsgruppens storlek. Sex stycken anställningsförhållanden sägs upp, ett anställningsförhållande ändras till en tidsbunden anställning och ett annat till en deltidsanställning. Tre tillsvidareanställningar avslutas, av vilka en avslutades redan under förhandlingarnas gång. Två personer flyttar över till en annan arbetsgivares tjänst. Alla förändringar träder i kraft från och med år 2019.

Utöver det har det under förhandlingarnas gång klarnat att en del av arbetstagarna självmant kan bidra till sparåtgärderna, som ledigt utan lön och utbyte av semesterersättningen till ledig tid.

”Sparåtgärderna drabbar arbetstagarna hårt i form av uppsägningar. Detta är historiens dystraste vecka på SOSTE,” konstaterar personalens företrädare Marjo Riitta Tervonen.

SOSTE:s ledning och personal hoppas nu på att medlemmar, intressentgrupper och samarbetsparter har förståelse för att organisationen befinner sig i en svår situation och har en ny situation framför sig.

”Behovet av nedskärningar beror på finansiärens helt plötsliga nedskärningsbeslut, till följd av detta minskas personalens mängd med en femtedel”, konstaterar generalsekreterare Vertti Kiukas.

Samarbetsförhandlingarna påbörjades 29.1 och räckte sammanlagt 6 veckor.


Lisätietoja / Information

Vertti Kiukas
pääsihteeri, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
040 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi

Marjo Riitta Tervonen
yhteistoimintaedustaja, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
050 592 2802, marjoriitta.tervonen@soste.fi

Muut teeman artikkelit

Uutinen

11.4.2019 09:17

Socialbarometern 2019: främjandet av välmående och hälsa stävjar ojämlikheten

I nuläget oroar sig social- och hälsovårdscheferna, socialarbetarna samt ledningen för FPA och TE-byråerna mest över läget för unga och barnfamiljer i behov av stöd samt situationen för dem som möter många problem. Speciellt socialarbetarna lyfte också fram utkomststödets knapphet, överskuldsatthet och de ökade utmaningarna med integration i vissa stadsregioner. Enligt socialarbetarna fördjupas ojämlikheten i […]

Uutinen

15.3.2019 15:19

SOSTE upprätthåller en webbaserad organisationsguide

Vår strävan är att ge strukturerad information, instruktioner och tips för anställda inom social – och hälsovårdsorganisationer. Guiden är uppbyggd i form av artiklar inom olika teman. Förutom artiklarna innehåller guiden också aktuellt från SOSTE. Guiden är på finska och innehållet uppdateras regelbundet. I den här guiden får du på svenska en överblick av guiden […]

Uutinen

30.1.2019 12:39

Framtidens grundskydd är smidigt och tror på människan

Grundskyddet är i behov av renovering men inte någons liv får bli värre av att reformerna brådskande framskrider. Vi kan t.ex. lära oss det av sotereformen att moderniseringen av komplexa system måste stegvis framskrida. Men revideringen ska avancera målmedvetet och vara baserad på en långsiktig vision. Detta arbete hinner inte i mål under en regeringsperiod, […]