Skip to content

Sote-järjestöt kantavat huolta verkkopalveluidensa saavutettavuudesta

23.9.2019 9.43

Järjestöille
SaavutettavuusJärjestöilleKansalaisyhteiskunta

SOSTEn kesäkuussa 2019 jäsenilleen kohdentamaan saavutettavuutta koskevaan kyselyyn saatiin 61 vastausta. Vastaajista 12 % vastaajista ilmoitti verkko- ja mobiilipalvelujensa olevan jo saavutettavia ja 63 % oli ryhtynyt toimiin palvelujensa saattamiseen saavutettaviksi. Viidesosa vastaajista haluaisi parantaa palvelujensa saavutettavuutta, mutta koki resurssipulan tai epätietoisuuden siitä, miten asiassa tulisi edetä, olevan esteenä. Vain 4 % ei ollut toistaiseksi pitänyt tarpeellisena huomioida saavutettavuutta omissa palveluissaan.

Yli puolet vastaajista koki järjestönsä tarvitsevan saavutettavuuden parantamiseen tukea. Selkeimmin esiin nousi tarve saada tietoa siitä, mitä saavutettavuuteen pääsemiseksi tulee konkreettisesti tehdä. Suoranaisen auditoinnin ja siitä saatujen konkreettisten korjausohjeiden lisäksi kaivattiin yleistä tietoa toimivista ratkaisuista. Ulkopuolisen asiantuntija-avun lisäksi halutaan erityisesti vahvistaa omaa osaamista. Myös lisäresurssien ja etenkin taloudellisen tuen tarve nousivat esiin. Ohjeistusta toivottiin saatavan myös ruotsin kielellä.

Vastauksissa kannettiin huolta siitä, että monia palveluja voidaan joutua lopettamaan, koska vaatimuksia ei pystytä täyttämään. Vastaajista valtaosa eli 71 % piti hyvänä ajatuksena sitä, että sote-järjestöillä olisi johonkin järjestöön sijoitettu avustusvaroin rahoitettu keskitetty neuvontapiste, joka antaisi maksutonta teknistä neuvontaa saavutettavuusvaatimusten täytäntöönpanoon käytännössä.

Keskitetyn järjestöjen neuvontapisteen kannattajat toivat perusteluina esiin etenkin avun tarpeen, päällekkäisen selvitystyön välttämisen sekä resurssien järkevän käytön. Tämä koettiin olennaiseksi etenkin pienten järjestöjen osalta, joilla ei ole lainkaan resursseja irrotettavaksi saavuttavuuden toteuttamiseen.

Vastaajista 10 % ei kannattanut ajatusta keskitetystä neuvontapisteestä. He katsoivat, että Etelä-Suomen Avissa on jo nyt neuvontapiste, eikä sen kanssa tarvita päällekkäistä järjestelmää. Avi:n verkkopalvelu ja Celian saavutettavasti.fi tarjoavat jo apua ja koulutuksia.

SOSTE on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen runsas 230 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. SOSTE lähetti kyselyn 226 jäsenjärjestölle ja se toteutettiin 6. – 13.6.2019 Webropol-kyselynä. Kyselyyn vastasi 61 järjestöä eli 27 prosenttia perusjoukosta.

Lue raportti kokonaisuudessaan.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

25.9.2020 13:31

Uutta dynaamista sisältöä: Katso miten 10 600 sote-yhdistystä sijoittuu Suomessa

Sote-järjestöt SOSTEn sote-järjestöjä esittelevällä verkkosivuilla on julkaistu artikkeleita, joista löytyy lukuisia uusia rekisteri- ja kyselyaineistoihin perustuvia dynaamisia visualisointeja järjestöistä. Interaktiiviset kartat, taulukot ja tilastografiikat esittävät uudella tavalla perustietoja sosiaali- ja terveysjärjestöistä. Visualisointeja voi jakaa ja käyttää omiin esityksiinsä maksutta jokainen kiinnostunut.  SOSTEssa laaditut uudet järjestövisualisoinnit kertovat muun muassa sosiaali- ja terveysjärjestöjen jakautumisesta kuntiin ja maakuntiin, alan säätiöistä, millaisia uusia sote-yhdistyksiä Suomeen syntyy sekä järjestöjen tuottamista sosiaali- ja terveyspalveluista. Työn tueksi on […]

Uutinen

22.9.2020 10:00

Suomessa on edelleen useita ihmisoikeusongelmia – 24 järjestöä jätti yhteisen raportin YK:lle taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien lukuisista puutteista

Perusturva Yhteensä 24 suomalaista kansalaisjärjestöä on jättänyt kaikkien aikojen ensimmäisen yhteisen varjoraportin YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien (TSS)* komitealle. Varjoraportti välittää komitealle kansalaisjärjestöjen keräämiä tietoja siitä, että monet taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet jäävät Suomessa toteutumatta. Tällaisia ovat esimerkiksi puutteet sosiaaliturvan tasossa ja yhdenvertaisessa pääsyssä terveydenhuoltoon. Monet järjestöjen nyt esiin nostamista epäkohdista ovat sellaisia, joista YK […]

Uutinen

18.9.2020 10:12

SOSTE: Rahoitusratkaisu sumensi sote-järjestöjen tulevaisuutta, työllisyyden hoidossa merkittäviä linjauksia, terveysverossa ei vieläkään edistytty

Kansalaisyhteiskunta Oli tärkeää, että ensi vuotta uhannut järjestötoiminnan avustamisen merkittävä alasajo ei toteutunut, vaan työ ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi voi jatkua.   Hallituksen budjettiriihen viestinnästä on kuitenkin saattanut syntyä käsitys, että hallitus kompensoi sote-järjestöille Veikkauksen tuoton aleneman budjettivaroin. Näin ei kuitenkaan ole. Sote-järjestöjen osalta kyse ei ole kompensaatiosta, koska tuottojen alenema paikataan valtaosin rahapelifuusion yhteydessä säästyneillä […]