Skip to content

Svensk- och tvåspråkiga organisationer har gemensamt tagit ställning till svenska social- och hälsovårdstjänster

6.2.2020 14.03

Sote-uudistus
På svenskaSosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistus

19 svensk- och tvåspråkiga organisationer har gjort ett gemensamt ställningstagande med förslag till hur tillgången till svenska social- och hälsovårdstjänster bör säkerställas i social- och hälsovårdsreformen. Förslaget har överlämnats till ministrarna Kiuru och Blomqvist 31.1.

Organisationerna föreslår bland annat ett lagstadgat samarbetsområde för de tvåspråkiga självstyrande områdena. Samarbetet behövs eftersom dessa områden inte till alla delar kommer att klara av att ordna social- och hälsovårdstjänster på svenska. I vissa områden kommer det svenskspråkiga befolkningsunderlaget att vara så litet att det blir mycket svårt att erbjuda ens grundläggande tjänster på svenska. I fråga om vissa tjänster är volymen på svenska i hela landet så liten att den nödvändiga kompetensen endast kan upprätthållas i samarbete mellan de tvåspråkiga självstyrande områdena.

Ställningstagandet innehåller också förslag på vilka uppgifter organet för den språkliga minoriteten ska ha. Dessutom uppmärksammas exempel på konkreta åtgärder inom förvaltningen och planerandet av servicenätet som förbättrar möjligheterna till en fungerande social- och hälsovård på svenska. Behovet av ett nationellt mandat med ansvar för koordinering av och stöd för svenskspråkig utveckling av social- och hälsovård lyfts också upp.

De 19 som undertecknat ställningstagandet är:

 • Svenska Finlands folkting Ab
 • Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC)
 • Svenska pensionärsförbundet
 • SOSTE Finlands social och hälsa
 • SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder
 • FDUV
 • FMA – Funktionsrätt med ansvar
 • Psykosociala förbundet
 • Svenska hörselförbundet
 • Förbundet Finlands Svenska Synskadade
 • Folkhälsans Förbund
 • Samfundet Folkhälsan i svenska Finland
 • Kårkulla samkommun
 • Barnavårdsföreningen i Finland
 • Finlands Dövas Förbund
 • Pixnekliniken
 • Härmän kuntoutus Oy
 • KRAN
 • Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård

För mer information

Muut teeman artikkelit

Uutinen

8.4.2020 11:00

Corona information

Den senaste tiden har kantats av nyheter om den pågående COVID-19 epidemin, både i Finland och ute i världen. Helt naturligt har detta stundvis väckt oro och rädsla hos var och en. Situationen har medfört förändringar, inte minst i den egna vardagen. Det viktigaste är att följa de direktiv som utfärdas av myndigheterna. Vid behov […]

Uutinen

8.4.2020 10:00

SOSTEn ja EAPN-Finin varjosuositukset Suomelle: Haavoittuvimmassa asemassa oleville tukea poikkeusoloissa ja myös akuutin kriisin jälkeen

Euroopan komissio antaa jäsenmaille maakohtaiset suositukset keväällä. Suosituksissa EU-maille annetaan räätälöityjä ohjeita siitä, miten ne voivat edistää kasvua ja työllisyyttä ja samalla turvata julkisen talouden vakauden. SOSTE ja Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-FIN ovat laatineet omat varjosuosituksensa, joissa ne vaativat huomioimaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat. SUOSITUS 1: Koronavirusepidemian aikana ja sen jälkeen on turvattava kaikkein […]

Uutinen

3.4.2020 12:38

Social- och hälsovårdsorganisationernas utsikter för permitteringar har femdubblats under början av året – redan 41 % har stängt sina verksamhetsställen

Coronaepidemin påverkar social- och hälsovårdsorganisationerna starkt. SOSTE: s enkät visar, att medlemsorganisationernas permitteringsåtgärder redan inletts. Nu har 41 procent av organisationerna stängt sina verksamhetsställen, 30 procent har avbrutit sin verksamhet och 80 procent har ställt in alla grupp- och stödmöten. SOSTE:s generalsekreterare Vertti Kiukas säger att det här innebär negativa konsekvenser för organisationernas anställda och […]