Skip to content

Tietosuojavaltuutetun ohje henkilötietojen käsittely yhdistystoiminnassa julkaistu

20.8.2019 10.15

Kansalaisyhteiskunta
GDPRJärjestöilleKansalaisyhteiskunta

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tuli voimaan reilu vuosi sitten ja kansallinen tietosuojalaki on ollut voimassa tämän vuoden alusta. Myös yhdistykset ovat parin viime vuoden ajan käyneet vilkasta tietosuojakeskustelua ja päivittäneet asiakirjojaan asetuksen edellyttämään laajuuteen.

Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut ohjeen ja verkkosivukokonaisuuden henkilötietojen käsittelystä yhdistystoiminnassa.

Tietosuoja koskee kaikkia yhdistyksiä. Asetus tuo yhdistyksille velvollisuuksien lisäksi myös mahdollisuuksia. Informointi, käsittelyn läpinäkyvyys, asiakirjojen päivitys ja muiden asetuksen velvoitteiden toteuttaminen saattaa parhaimmillaan edistää jäsenhankintaa ja lisätä entisestään yhdistyksen luotettavuutta yhteistyökumppanina. Jokaisen yhdistyksen on edelleen tärkeää arvioida säännöllisesti ja mahdollisimman perusteellisesti omia toimintamallejaan. SOSTEn juridisen neuvonnan ja koulutusten perusteella voidaan sanoa, että sotejärjestöt ovat toiminnassaan kiinnittäneet huomiota tietosuojakysymyksiin varsin hyvin.

Tietosuojan käytännesäännöt valmistelussa

SOSTE on valmistelemassa tietosuojan käytännesääntöjä sotejärjestöille. Vapaaehtoisten käytännesääntöjen tarkoituksena on auttaa järjestöjä asetuksen vaatimusten soveltamisessa ja velvoitteiden täsmentämisessä. Niissä huomioidaan alakohtaisia tarpeita ja ne toimivat yhtenä osoitusvelvollisuuden keinona. Käytännesäännöissä voidaan käsitellä esimerkiksi henkilötietojen keräämiseen, lasten henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaloukkauksiin liittyviä asioita. Valmiit käytännesäännöt toimitetaan tietosuojavaltuutetun toimistoon käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

SOSTE toivoo järjestöjä mukaan käytännesääntöjen valmisteluun. Asiasta kiinnostuneiden yhteydenotot 16.9.2019 mennessä: lakimies Maarit Päivike, maarit.paivike@soste.fi, 040 571 1314.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

23.9.2019 09:43

Sote-järjestöt kantavat huolta verkkopalveluidensa saavutettavuudesta

SOSTEn kesäkuussa 2019 jäsenilleen kohdentamaan saavutettavuutta koskevaan kyselyyn saatiin 61 vastausta. Vastaajista 12 % vastaajista ilmoitti verkko- ja mobiilipalvelujensa olevan jo saavutettavia ja 63 % oli ryhtynyt toimiin palvelujensa saattamiseen saavutettaviksi. Viidesosa vastaajista haluaisi parantaa palvelujensa saavutettavuutta, mutta koki resurssipulan tai epätietoisuuden siitä, miten asiassa tulisi edetä, olevan esteenä. Vain 4 % ei ollut toistaiseksi […]

Uutinen

5.9.2019 11:59

Rahapelihaittoja ehkäisevät toimet ehdottoman tarpeellisia

Veikkaus Oy ilmoitti tänään merkittävistä kehittämistoimista, joiden tarkoitus on vahvistaa yhtiön vastuullisuutta. SOSTE kannattaa esityksiä ja pitää niiden toteuttamista erittäin tärkeinä rahapelihaittojen ehkäisemiseksi. Vastuullisuus on yksinoikeusjärjestelmän perusta. “Rahapelaamisesta aiheutuvat ongelmat ovat Suomessa onneksi vähenemässä, ja tätä trendiä on syytä vahvistaa. Järjestelmää on edelleen kehitettävä niin, että rahapelejä pelaava pystyy asettamaan rajoituksia pelaamiselleen ja saa tarvittaessa […]

Uutinen

5.9.2019 11:58

Förebyggande åtgärder mot penningspelskador absolut nödvändiga

Veikkaus Ab meddelade igår om betydande utvecklingsåtgärder, vars syfte är att stärka företagets ansvarstagande. SOSTE stöder förslagen och ser deras förverkligande som ytterst viktiga för att förebygga penningsspelskador. Ansvarstagande är en hörnsten i ett monopolsystem. ”Lyckligtvis håller problem orsakade av penningspel på att minska i Finland och den här trenden bör stärkas. Systemet bör utvecklas […]