Skip to content

Työryhmä esittää uutta toimintaryhmälakia sekä muutoksia yhdistyslakiin – voit lausua mietinnöstä 14.4. mennessä

16.2.2021 12.29

Kansalaisyhteiskunta
JärjestöilleKansalaisyhteiskunta

Oikeusministeriön maaliskuussa 2019 asettama Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla -työryhmä julkaisi mietintönsä 15.2. Mietintö sisältää työryhmän ehdotukset yhdistyslain muuttamiseksi. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että erityisesti tilapäisen ja pienimuotoisen kansalaistoiminnan organisoimisen helpottamiseksi säädettäisiin uudenlaisesta vaihtoehtoisesta yhteisömuodosta. Uusi yhteisömuoto olisi nimeltään toimintaryhmä, ja siitä säädettäisiin erillisessä toimintaryhmälaissa.

Työryhmän keskeisimmät muutosehdotukset yhdistyslakiin koskevat

  • sääntömääräykseen perustuvan toimitusjohtajatoimielimen sallimista,
  • kahden tai useamman yhdistyksen yhdistämisen helpottamista,
  • etäosallistumisen helpottamista yhdistyksen kokouksessa,
  • verkkokokouksen sallimista sekä
  • jäsen- ja liittoäänestyksen sallimista hallituksen valinnassa.

Työryhmän mietintöön sisältyy myös ehdotuksia, jotka selventäisivät jo nykyisin vallitsevaa oikeustilaa mm. yhdenvertaisuusperiaatteen, jäsenten kyselyoikeuden ja hallituksen jäsenten esteellisyyden osalta.

Toimintaryhmälain tarkoituksena on osaltaan tukea pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaista tavoitetta kansalaistoimintaa häiritsevän hallintokuorman purkamiseksi. Toimintaryhmän rekisteröimismenettely olisi kevyempi ja edullisempi kuin yhdistyksillä. Toimintaryhmä, kuten yhdistys olisi tarkoitettu edistämään yhteisen aatteellisen tarkoituksen toteutumista, eikä sen tarkoituksena voi olla voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen siihen osalliselle. Vastaavasti kuin muut oikeushenkilöt, toimintaryhmä voisi hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia. Toimintaryhmälle aiheutuneista velvoitteesta olisivat vastuussa sen nimissä toimineet toimintaryhmän edustajat. Toimintaryhmälläkin tulisi olla vähintään kolme perustajaa ja ryhmälle laaditut säännöt. Pakollisia sääntömääräyksiä olisi kuitenkin yhdistyksiin verrattuna vähän, eikä toimintaryhmälle olisi välttämätöntä esimerkiksi valita hallitusta. Pienet toimintaryhmät, kuten pienimmät yhdistyksetkin, voisivat jatkossa käyttää yksinkertaista kassaperusteista tilinpitoa kirjanpitolain edellyttämän kahdenkertaisen suoriteperusteisen kirjanpidon sijaan. Näin toimintaryhmän hallinto pystyttäisiin työryhmän arvion mukaan järjestämään huomattavasti kevyemmin kuin muissa yhteisömuodoissa.

Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla -työryhmän mietintöön pyydetään lausuntoja 14.4. mennessä. Tutustu työryhmämietintöön ja jätä siihen lausunto. SOSTEn edustaja työryhmässä oli vuoden 2020 alusta lähtien lakimies Patrik Metsätähti, jolta saa tarvittaessa lisätietoja.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

2.2.2021 14:30

Suomen järjestökentälle sataa kiitosta koronan vastaisesta taistelusta, mutta tulevaisuutta varjostaa järjestörahoituksen epävarmuuden harmaat pilvet

Kansalaisyhteiskunta Suomen järjestökentän johto kokoontui 19.1. keskustelemaan järjestöjen tulevaisuudesta ja toimintaedellytyksistä. Kattojärjestöjen Sosten, Allianssin, Kulta ry:n ja Olympiakomitean järjestämässä seminaarissa aihetta pohdittiin useammasta näkökulmasta: miten rakenteelliset muutokset, kuten sote-uudistus, Veikkauksen rahapelituottojen väheneminen sekä kuntatalouden kurjuus vaikuttavat järjestöjen toimintaan. Tilaisuudessa tuli useaan kertaan esille järjestökentän merkittävä yhteiskunnallinen rooli ja huoli sen rahoituksesta. Veikkauksen rahapelituottojen vähenemiseen on varauduttu […]

Uutinen

26.1.2021 11:51

Ehdota jäseniä avustusasiain neuvottelukuntaan sekä sen arviointi- ja avustusjaostoon

Avustusjärjestelmä Rahapeliyhteisöjen yhdistyessä perustettiin asetuksella avustusasiain neuvottelukunta sekä sille arviointi- ja avustusjaosto. Näiden ensimmäinen toimikausi tulee tänä keväänä päätökseensä. Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. antaa ministeriölle lausuntoja avustuksen suuntaamisen painopisteistä ja avustusstrategiasta. Jaoston tehtävänä on mm. antaa lausunto sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen valmistelemasta avustusehdotuksesta ennen ministeriön päätöksentekoa. Näiden toimielinten kautta avustuksensaajat siis kykenevät vaikuttamaan avustuspolitiikkaan. Neuvottelukunnassa on […]

Uutinen

20.1.2021 15:33

SOSTE:s förbundsmöte kräver åtgärder för att förhindra delning av samhället

Kansalaisyhteiskunta SOSTE:s förbundsmöte påminner att alla befolkningsgruppers välfärd och delaktighet är avgörande ur samhällets sociala och ekonomiska hållbarhets synvinkel. Det förhindrar en delning av samhället och osynlighet, som i värsta fall kan leda till våldsamheter och extremrörelser. Alla politiska partier har ett ansvar för att samhällsdiskussionen inte skapar motsättningsförhållanden mellan olika befolkningsgrupper. Beslutsfattarna måste visa värdeledarskap […]