Skip to content

Työryhmä esittää uutta toimintaryhmälakia sekä muutoksia yhdistyslakiin – voit lausua mietinnöstä 14.4. mennessä

16.2.2021 12.29

Kansalaisyhteiskunta
JärjestöilleKansalaisyhteiskunta

Oikeusministeriön maaliskuussa 2019 asettama Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla -työryhmä julkaisi mietintönsä 15.2. Mietintö sisältää työryhmän ehdotukset yhdistyslain muuttamiseksi. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että erityisesti tilapäisen ja pienimuotoisen kansalaistoiminnan organisoimisen helpottamiseksi säädettäisiin uudenlaisesta vaihtoehtoisesta yhteisömuodosta. Uusi yhteisömuoto olisi nimeltään toimintaryhmä, ja siitä säädettäisiin erillisessä toimintaryhmälaissa.

Työryhmän keskeisimmät muutosehdotukset yhdistyslakiin koskevat

  • sääntömääräykseen perustuvan toimitusjohtajatoimielimen sallimista,
  • kahden tai useamman yhdistyksen yhdistämisen helpottamista,
  • etäosallistumisen helpottamista yhdistyksen kokouksessa,
  • verkkokokouksen sallimista sekä
  • jäsen- ja liittoäänestyksen sallimista hallituksen valinnassa.

Työryhmän mietintöön sisältyy myös ehdotuksia, jotka selventäisivät jo nykyisin vallitsevaa oikeustilaa mm. yhdenvertaisuusperiaatteen, jäsenten kyselyoikeuden ja hallituksen jäsenten esteellisyyden osalta.

Toimintaryhmälain tarkoituksena on osaltaan tukea pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaista tavoitetta kansalaistoimintaa häiritsevän hallintokuorman purkamiseksi. Toimintaryhmän rekisteröimismenettely olisi kevyempi ja edullisempi kuin yhdistyksillä. Toimintaryhmä, kuten yhdistys olisi tarkoitettu edistämään yhteisen aatteellisen tarkoituksen toteutumista, eikä sen tarkoituksena voi olla voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen siihen osalliselle. Vastaavasti kuin muut oikeushenkilöt, toimintaryhmä voisi hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia. Toimintaryhmälle aiheutuneista velvoitteesta olisivat vastuussa sen nimissä toimineet toimintaryhmän edustajat. Toimintaryhmälläkin tulisi olla vähintään kolme perustajaa ja ryhmälle laaditut säännöt. Pakollisia sääntömääräyksiä olisi kuitenkin yhdistyksiin verrattuna vähän, eikä toimintaryhmälle olisi välttämätöntä esimerkiksi valita hallitusta. Pienet toimintaryhmät, kuten pienimmät yhdistyksetkin, voisivat jatkossa käyttää yksinkertaista kassaperusteista tilinpitoa kirjanpitolain edellyttämän kahdenkertaisen suoriteperusteisen kirjanpidon sijaan. Näin toimintaryhmän hallinto pystyttäisiin työryhmän arvion mukaan järjestämään huomattavasti kevyemmin kuin muissa yhteisömuodoissa.

Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla -työryhmän mietintöön pyydetään lausuntoja 14.4. mennessä. Tutustu työryhmämietintöön ja jätä siihen lausunto. SOSTEn edustaja työryhmässä oli vuoden 2020 alusta lähtien lakimies Patrik Metsätähti, jolta saa tarvittaessa lisätietoja.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

4.5.2021 10:12

Kyselytutkimus: Järjestöt ovat halukkaita lisäämään yritysyhteistyötä

Sote-järjestöt Eri alojen järjestöt haluaisivat tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä yritysten kanssa. Järjestöt uskovat sisällöllisen yhteistyön kasvuun yritysten kanssa tulevina vuosina. Toiveena on myös, että yritykset hyödyntäisivät laajemmin järjestöjen osaamista ja asiantuntijuutta. Neljäsosa vastaajista suunnittelee yritysyhteistyön vahvistamista ja 28 prosenttia kertoo panostavansa tuote- ja palvelumyyntiin sekä tapahtumiin. Tiedot selviävät Taloustutkimuksen maalis-huhtikuussa 2021 toteuttamasta tutkimuksesta, johon vastasi 120 […]

Uutinen

30.4.2021 13:47

Kehysriihen työllisyyslinjauksissa yllättävän paljon hyvää, jotain epäselvää ja jonkin verran tehtävää

Kansalaisyhteiskunta SOSTE näkee hallituksen kehysriihipäätösten työllisyyslinjaukset pääosin onnistuneina. Korkeampaa työllisyyttä ei haeta työttömien asemaa heikentämällä, vaan investoimalla työkykyyn, osaamiseen sekä osatyökykyisten työllisyyden parantamiseen muun muassa palkkatuettua työtä lisäämällä. ”Valitut toimet ovat hyvinvointitalousajattelun mukaisia, ja niissä työllisyyden nostoon pyritään ihmisiä tukemalla, ei rankaisemalla. Hallitus on tunnistanut ne vaikeasti työllistyvät, joita tukemalla yhä useampi voi siirtyä pysyvästi työllisiksi […]

Uutinen

29.4.2021 21:42

SOSTE: Järjestöjen rahoituksen turvaaminen tärkeämpää kuin koskaan – koronakriisin jälkihoito ei onnistu ilman järjestöjä

Kansalaisyhteiskunta Hallitus päätti tänään kehysriihessään järjestörahoituksen tulevaisuudesta seuraavalle kahdelle vuodelle. Veikkauksen tuottojen on arvioitu laskevan ensi vuonna noin 300 miljoonaa euroa, mikä vaikuttaa merkittävästi sote-järjestöjen, tieteen, taiteen, kulttuurin, nuorison ja liikunnan toimintaedellytyksiin. SOSTE pitää tärkeänä, että hallitus teki riihessä päätöksen kompensoida tätä pudotusta kehysvaikutteisista budjettivaroista vuoden 2022 osalta 200 miljoonalla ja vuoden 2023 osalta 175 miljoonalla […]