Skip to content

Työttömien työnhakijoiden asema koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa

18.3.2020 11.58

Toimeentulo
KoronavirusKoronavirus ihmisten arjessaToimeentuloTyöllisyys

Kulukorvaukset toimintojen päättyessä työttömästä riippumattomasta syystä

Hallitus antoi 16.3. päätöksen sulkea kuntouttava työtoiminta. Päätös on terveydellisistä syistä tarpeellinen ja perustelu, mutta sillä on jo valmiiksi pienituloisten työttömien toimeentuloa heikentäviä vaikutuksia. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle työmarkkinatuen saajalle maksetaan työttömyysturvalain 10 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla päiväkohtaista korvausta, joka on tällä hetkellä 9 euroa. Asiakkaat ovat olleet sitoutuneita aktivointisuunnitelmassaan määriteltyyn palvelun kestoon, joka nyt yhtäkkiä päättyy. Onko hallituksella mietittynä toimenpiteitä, joilla turvataan näiden henkilöiden toimeentulo, tulojen nyt merkittävästi pienentyessä? Sama kohtalo on myös muilla palveluissa olevilla, jotka nyt tulevat todennäköisesti päättymään.

SOSTE esittää, että mahdollinen kulukorvaus maksetaan sopimuskauden loppuun saakka, kun toiminto päättyy työttömästä riippumattomista syistä.

Työttömyysturvaseuraamukset poikkeusoloissa

Vallitseva tilanne tulee vaikeuttamaan nykyisten työttömien työnhakijoiden, erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien, asemaan. Työnhaku vaikeutuu, eikä koulutuksia ja muita palveluita järjestetä samassa mittakaavassa. Kaikki työttömät eivät myöskään pysty hyödyntämään esim. nettivalmennuksia. Terveyden turvaaminen, myös työttömien, on ensiarvoisen tärkeää. Onko hallituksella mietittynä toimenpiteitä joiden turvin esim. työttömien karenssiseuraamuksia voitaisiin näin poikkeustilanteessa lieventää? Näin poikkeusoloissa työllistymissuunnitelmaan kirjattuja toimenpiteitä voi olla työttömästä riippumattomista syistä mahdotonta toteuttaa.

SOSTE esittää, että TE-toimistoja ohjeistetaan ottamaan aikalisä työttömyysturvan seuraamusmenettelyissä ainakin huhtikuun 13. päivä saakka.

Toimintojen sulkemisen vaikutukset palveluntuottajille

Päätös kuntouttavan työtoiminnan sulkemisesta vaikuttaa oleellisesti myös toimintaa tarjoavien järjestöjen toimintaedellytyksiin. Kunta voi järjestää kuntouttavan työtoiminnan itse, tekemällä kirjallisen sopimuksen sen järjestämisestä toisen kunnan tai kuntayhtymän taikka rekisteröidyn yhdistyksen, rekisteröidyn säätiön, valtion viraston tai rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan kanssa (laki kuntouttavasta työtoiminnasta 6§).  Julkisuudessa on puhuttu paljon yritysten vaikeuksista. Samat vaikeudet koskettavat myös järjestölähtöisiä palveluntuottajia. Henkilöstömitoitus on laskettu toiminnassa mukana olevien asiakkaiden mukaan. Järjestöillä ei myöskään ole olemassa samanlaista puskurivarastoa kuin yrityksillä, eikä kaikilla toimijoilla ole mahdollisuutta siirtää henkilöstöä väliaikaisesti muihin tehtäviin. Erityisesti osatyökyisten ja muiden vaikeasti työllistyvien kohdalla järjestöjen merkitys työllisyyspalveluiden tuottajina on merkittävä.

SOSTE esittää, että hallitus huomioi myös järjestölähtöisten palveluntuottajien selviytymisen tässä ennakoimattomasta tilanteessa esim. aikaistamalla toiminta-avustusten maksatuksia.

Muut teeman artikkelit

Artikkeli

Riittävän toimeentulon turvaaminen kaikille on hyvinvointi-investointi tulevaisuuteen

Toimeentulo Artikkelisarjasta Koronan jälkeen 30.6.2020 Anna Järvinen erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Koronakriisi vaati nopeasti sosiaaliturvan kattavuuden laajentamista Kun koronapandemia tavoitti Suomen maaliskuussa, seurasi terveyskriisiä nopeasti monien ihmisten kohdalla myös toimeentulon kriisi. Koronarajoitusten astuttua voimaan ja ihmisten eristäytyessä koteihinsa, monelta yksinyrittäjältä ja freelancerilta loppuivat työt kuin seinään. Näiden ryhmien sosiaaliturva on heikompi kuin palkansaajilla. […]

Uutinen

25.6.2020 07:58

Ennakkotieto Sosiaalibarometri 2020: Korona heikensi vaikeasti työllistyvien palveluja

Työllisyys Pitkäaikaistyöttömillä, osatyökykyisillä ja iäkkäillä työttömillä työnhakijoilla oli Sosiaalibarometri 2020 tuoreiden tulosten mukaan eniten vaikeuksia saada tarvitsemaansa työ- ja elinkeinotoimiston (TE) palvelua koronaepidemian aikana. Kyselyssä TE-toimistojen johdosta 47 prosenttia arvioi, että pitkäaikaistyöttömien palvelutarpeisiin vastattiin huonosti tai melko huonosti. Uusien lomautettujen kohdalla näin arvioi vain seitsemän prosenttia vastanneista. ”Lomautusten räjähdysmäisen kasvun myötä TE-palvelun resurssit kohdistettiin uusien työnhakijoiden […]

Uutinen

11.6.2020 14:16

SOSTE kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä

Hyvinvointitalous SOSTE antoi tänään lausuntonsa oppivelvollisuuden pidentämisestä toisen asteen koulutukseen. SOSTE kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä ja toisen asteen maksuttomuutta sekä pitää niitä keskeisen tärkeänä investointina taloudelliseen kasvuun ja inhimilliseen hyvinvointiin. Uudistuksen tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa ikäluokasta suorittaisi toisen asteen tutkinnon, mutta oppivelvollisuutta ehdotetaan pidennettävän vain 18 ikävuoteen saakka. SOSTE kehottaa harkitsemaan pidennystä siten, että oppivelvollisuus […]