Skip to content

Työttömien työnhakijoiden asema koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa

18.3.2020 11.58

Toimeentulo
KoronavirusKoronavirus ihmisten arjessaToimeentuloTyöllisyys

Kulukorvaukset toimintojen päättyessä työttömästä riippumattomasta syystä

Hallitus antoi 16.3. päätöksen sulkea kuntouttava työtoiminta. Päätös on terveydellisistä syistä tarpeellinen ja perustelu, mutta sillä on jo valmiiksi pienituloisten työttömien toimeentuloa heikentäviä vaikutuksia. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle työmarkkinatuen saajalle maksetaan työttömyysturvalain 10 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla päiväkohtaista korvausta, joka on tällä hetkellä 9 euroa. Asiakkaat ovat olleet sitoutuneita aktivointisuunnitelmassaan määriteltyyn palvelun kestoon, joka nyt yhtäkkiä päättyy. Onko hallituksella mietittynä toimenpiteitä, joilla turvataan näiden henkilöiden toimeentulo, tulojen nyt merkittävästi pienentyessä? Sama kohtalo on myös muilla palveluissa olevilla, jotka nyt tulevat todennäköisesti päättymään.

SOSTE esittää, että mahdollinen kulukorvaus maksetaan sopimuskauden loppuun saakka, kun toiminto päättyy työttömästä riippumattomista syistä.

Työttömyysturvaseuraamukset poikkeusoloissa

Vallitseva tilanne tulee vaikeuttamaan nykyisten työttömien työnhakijoiden, erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien, asemaan. Työnhaku vaikeutuu, eikä koulutuksia ja muita palveluita järjestetä samassa mittakaavassa. Kaikki työttömät eivät myöskään pysty hyödyntämään esim. nettivalmennuksia. Terveyden turvaaminen, myös työttömien, on ensiarvoisen tärkeää. Onko hallituksella mietittynä toimenpiteitä joiden turvin esim. työttömien karenssiseuraamuksia voitaisiin näin poikkeustilanteessa lieventää? Näin poikkeusoloissa työllistymissuunnitelmaan kirjattuja toimenpiteitä voi olla työttömästä riippumattomista syistä mahdotonta toteuttaa.

SOSTE esittää, että TE-toimistoja ohjeistetaan ottamaan aikalisä työttömyysturvan seuraamusmenettelyissä ainakin huhtikuun 13. päivä saakka.

Toimintojen sulkemisen vaikutukset palveluntuottajille

Päätös kuntouttavan työtoiminnan sulkemisesta vaikuttaa oleellisesti myös toimintaa tarjoavien järjestöjen toimintaedellytyksiin. Kunta voi järjestää kuntouttavan työtoiminnan itse, tekemällä kirjallisen sopimuksen sen järjestämisestä toisen kunnan tai kuntayhtymän taikka rekisteröidyn yhdistyksen, rekisteröidyn säätiön, valtion viraston tai rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan kanssa (laki kuntouttavasta työtoiminnasta 6§).  Julkisuudessa on puhuttu paljon yritysten vaikeuksista. Samat vaikeudet koskettavat myös järjestölähtöisiä palveluntuottajia. Henkilöstömitoitus on laskettu toiminnassa mukana olevien asiakkaiden mukaan. Järjestöillä ei myöskään ole olemassa samanlaista puskurivarastoa kuin yrityksillä, eikä kaikilla toimijoilla ole mahdollisuutta siirtää henkilöstöä väliaikaisesti muihin tehtäviin. Erityisesti osatyökyisten ja muiden vaikeasti työllistyvien kohdalla järjestöjen merkitys työllisyyspalveluiden tuottajina on merkittävä.

SOSTE esittää, että hallitus huomioi myös järjestölähtöisten palveluntuottajien selviytymisen tässä ennakoimattomasta tilanteessa esim. aikaistamalla toiminta-avustusten maksatuksia.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

20.5.2020 16:03

Komission suosituksissa Suomelle piilee hyvinvointi-investointien laiminlyönnin vaara

Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona 20.5. eurooppalaisen ohjausjakson maakohtaiset suositukset Suomelle. Luonnollisesti tänä vuonna suosituksia määrittelee koronaepidemia ja siihen vastaamiseksi tarvittavat talous- ja yhteiskuntapoliittiset toimet. Komissio toivoo Suomen tekevän kaikkensa, jotta koronakriisistä noustaan mahdollisimman vähin vaurioin. Euroopan vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen laittaminen hetkellisesti hyllylle tukee Suomea näissä ponnisteluissa. Komission suosittelema finanssipoliittinen linja on hyvin samantyyppinen kuin […]

Uutinen

15.5.2020 12:02

SOSTE Hetemäen työryhmälle: Järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan toimintaedellytykset varmistettava

Järjestötoiminta ja järjestöjen auttamistoiminta varmistavat ihmisten osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia ja huomioi ne ihmisryhmät, joihin julkiset palvelut eivät yllä. SOSTEn mukaan kuntia tulisi kannustaa järjestölähtöisen auttamistoiminnan avustamiseen. Järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan toimintaedellytykset on varmistettava sekä paikallisella, että alueellisella tasolla. ”Järjestöjen toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan ja vertaistukeen kannustamiseen. Järjestöt voivat ottaa koppia osattomuuden uhreista vain, jos niillä on […]

Uutinen

15.5.2020 10:00

SOSTE kokosi taustaryhmät tukemaan edustajiensa työskentelyä sosiaaliturvakomiteassa

Sosiaaliturvaa uudistavan parlamentaarisen komitean työ on käynnistynyt keväällä 2020. Sen toimikausi kestää vuoden 2027 maalikuuhun saakka. SOSTEa edustaa komiteassa pysyvänä asiantuntijana SOSTEn hallituksen jäsen, toimitusjohtaja Eija Koivuranta sekä asumisen jaostossa erityisasiantuntija Anna Järvinen. SOSTEn hallitus asetti kokouksessaan 12.5. taustaryhmät tukemaan komiteaedustajiensa työtä. Ryhmien edustajien kautta saadaan koottua laajasti näkemyksiä ja tietoa järjestökentältä komiteatyöskentelyn tueksi. Komiteapaikan […]