Skip to content

Uusi ohjeistus yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverotuksesta

12.2.2020 9.00

Järjestöille
JärjestöilleJärjestöopas

Verohallinto antoi 4.2.2020 ensimmäisen erillisen ohjeistuksensa koskien yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverotusta. Uusi ohjeistus on tarkoitettu luettavaksi yhdessä yleishyödyllisille yhteisöille annetun verotusohjeen kanssa.

Arvonlisäverolain 4 §:n mukaan yleishyödyllisen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen vain siltä osin kuin sen toiminnasta saatuja tuloja pidetään tuloverotuksessa elinkeinotulona. Yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen myös ravintola- tai ateriapalvelujen, sekä tietyin edellytyksin kiinteistöhallintopalvelujen, omaan käyttöön ottamisesta.

Vaikka toimintaa pidetään tuloverotuksessa elinkeinotoimintana, voi se olla arvonlisäverotonta myös sillä perusteella, että toiminta on arvonlisäverolaissa erikseen verottomaksi säädetty. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä koulutuspalvelujen myynnit ovat lähtökohtaisesti arvonlisäverottomia suoraan arvonlisäverolain nojalla.

Liiketoiminnan ja elinkeinotoiminnan käsitteelliset sisällöt eroavat toisistaan vero-oikeudessa. Onkin mahdollista, että yleishyödyllinen yhteisö harjoittaa liiketoimintaa, jota ei pidetä sen elinkeinotoimintana. Tietyissä tilanteissa tällaista toimintaa harjoittavan yhteisön kannattaa hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi voidakseen vähentää arvonlisäverolliseen toimintaansa kohdistuvien hankintojen arvonlisäveron.

Sosten jäsenjärjestöjen vero-oikeudellisissa kysymyksissä auttaa SOSTEn lakimies Patrik Metsätähti.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

18.5.2020 14:15

SOSTEn kyselyn tuloksia: Jäsenjärjestöt osallistuvat aktiivisesti yhteiseen vaikuttamistoimintaan

SOSTE tekee vaikuttamistyötä sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisessä, sote-politiikkaan myötävaikuttavissa muissa politiikka-alueissa sekä järjestötoiminnan tulevaisuuteen ja toimintaedellytyksiin liittyvissä kysymyksissä. Se kokoaa yhteen noin 230 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä, jotka  edustavat moninaista joukkoa ihmisiä ja elämäntilanteita. Yhdessä tehtävänämme on varmistaa, että näiden ihmisten ääni kuuluu, kun heitä ja heidän elämäänsä koskevia päätöksiä tehdään. SOSTE kokoaa sote-järjestöt kannanmuodostukseen […]

Uutinen

14.5.2020 10:00

Ny lag gör det lättare för föreningar att ordna möten under coronaepidemin

Lagen om tillfälligt undantag från aktiebolagslagen, bostadsaktiebolagslagen, andelslagslagen, föreningslagen och vissa andra samfundslagar fastställdes den 30.4.2020 för att begränsa spridningen av coronaepidemin. Lagen underlättar ordnandet av föreningars stadgeenliga möten våren och sommaren 2020 genom att stifta följande undantag till föreningslagen: Föreningens vårmöte kan hållas senast den 30.9.2020 utan att stadgorna hindrar detta Genom föreningens styrelses […]

Uutinen

13.5.2020 10:09

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta: Järjestöjen tuottamien palveluiden jatkuvuus ja toimintaedellytykset turvattava

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on jättänyt lausuntonsa valtiovarainvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021–2024. Lausunnossa valiokunta korostaa, että sosiaali- ja terveyspalveluja tuotetaan merkittävässä määrin sosiaali- ja terveysalan järjestöissä, joiden toimintaa koronaepidemian aiheuttama tilanne on huomattavasti vaikeuttanut.   ”Järjestöt tuottavat mm. kuntoutuksen, lastensuojelun, vanhustenhuollon, päihdehuollon, kehitysvammahuollon palveluja ja asumispalveluja. Myös näitä kuntien, sairaanhoitopiirien ja Kelan ostamia palveluja on poikkeusoloissa jouduttu keskeyttämään, mikä vaikeuttaa sekä […]