Skip to content

Valtion budjetti: köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen tulee nostaa vahvemmin poliittiselle agendalle

8.11.2018 10.17

Hyvinvointitalous
talous ja budjetti

Sipilän hallituksen ensi vuodelle esittämä valtion talousarvio on kokonaisuudessaan oikein mitoitettu. Neutraali tai hieman elvyttävä budjetti sopii hyvin kuluvan vuoden lopulla heikentyneisiin suhdanteisiin.

Perusturva, eriarvoisuus ja köyhyys vaatii erityishuomiota

Sote-järjestöt muistuttavat, että köyhyys- ja syrjäytymisriskissä olevien ihmisten määrä on pysytellyt noin 900 000:ssä koko viime vuosikymmenen ajan. Suhteellista köyhyyttä syvempää köyhyyttä kuvaavan minimibudjettirajan perusteella kahdeksan prosenttia väestöstä (440 000 henkeä) elää köyhyydessä. Perusturvaetuuksia on heikennetty viime vuosina erityisesti indeksileikkauksilla ja -jäädytyksillä. SOSTEn tuore selvitys osoittaa, että leikkausten seurauksena erityisesti pienituloisten lapsiperheiden toimeentulo on vaikeutunut.

Suomi on sitoutunut sekä Eurooppa 2020 –strategian tavoitteissa vähentämään köyhyys- ja syrjäytymisriskissä elävien ihmisten määrää 150 000:llä että osana YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 –tavoitteissa köyhyyden puolittamiseen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tulee ponnistella vahvemmin ja talousarviossa tulee kompensoida vuodelle 2018 tehdyt perusturvan indeksijäädytykset ja perua indeksijäädytykset vuoden 2019 osalta.

Potilaan osuus sairastamisen kuluista on Suomessa korkea

Kotitalouksien rahoitusosuus on Suomessa erityisesti terveydenhuollossa kansainvälisesti vertaillen korkea. Korkeat asiakasmaksut estävät palveluihin pääsyä ja monilla maksut ovat johtaneet velkaantumiseen. Vuonna 2017 asiakasmaksuista aiheutuneita ulosottotapauksia oli 355 000. Sairauksista aiheutuneet kustannukset voivat nousta moninkertaisiksi, jos ihmiset jättävät korkeiden maksujen vuoksi hakematta apua sosiaali- ja terveysasioissa. Lisäksi monissa tasamaksuissa hallinnolliset kulut voivat olla suuremmat kuin perityt asiakasmaksut.

SOSTE pitää hyvänä, että vuoden 2019 lääkekorvauksien ja matkakorvauksien määrärahoja korotetaan. Niiden riittävyyteen on kiinnitettävä huomiota jatkossakin. SOSTE esittää avosairaanhoidon lääkärikäyntien ja sairaanhoitajan vastaanottokäyntien maksuttomuutta.

Yhteenveto SOSTEn suositusten budjettivaikutuksista vuonna 2019

Määrärahat
momentti 33.70.50 Terveyden edistäminen 2 MEUR
momentti 33.70.21 Terveysvalvonta 0,12 MEUR
momentti 33.70.22 Tartuntatautien valvonta 0,04 MEUR
Indeksijäädytysten peruminen 200 MEUR
Terveyskeskusmaksut 60 MEUR
momentti 28.90.30 Ennaltaehkäisevä lastensuojelu 35 MEUR
momentit 33.20.50-52 Aktiivimallin muuttaminen 10 MEUR
momentti 32.30.51 Palkkatuki ja työll.poliittinen avustus 50 MEUR
YHTEENSÄ 357,16 MEUR
Verotulot
Sokerivero 200 MEUR
Ansiotuloverotuksen indeksitarkastuksesta luopuminen 130 MEUR
Tupakka- ja alkoholiveron korotukset 2 MEUR
YHTEENSÄ 332 MEUR

Lue kokonaisuudessaan sote-järjestöjen lausunto valtion vuoden 2019 budjetiin (PDF, 500 kt).

Lue myös SOSTEn suositukset vuoden 2019 talousarvioesityksen eduskuntakäsittelyyn (PDF).

Jussi Ahokas
pääekonomisti, SOSTE

Muut teeman artikkelit

Artikkeli

Kuinka otan hyvinvointitalous-käsitteen käyttöön omassa työssäni?

Hyvinvointitalouden visio tiivistyy lauseeseen ”yhdessä tehty hyvä elämä kaikille”. Tämän lauseen jokainen sana on merkityksellinen. ”Yhdessä” sisältää osallisuuden ja mukaan ottamisen. ”Tehty” viittaa toimintaan ja aktiivisuuteen. ”Hyvä elämä” kuvaa tilaa, jossa hyvinvointi toteutuu mahdollisimman hyvin ja ihmiset kykenevät elämään potentiaalinsa mukaista elämää. ”Kaikille” puolestaan viittaa yhdenvertaisuuteen ja siihen, että ketään ei jätetä yhteiskunnassa hyvinvoinnin ulkopuolelle. […]

Artikkeli

SOSTEn visio konkretisoituu hyvinvointitaloudessa

SOSTEn visio Yhdessä tehty hyvä elämä kaikille konkretisoituu hyvinvointitalodessa, joka vahvistaa hyvinvointia ja hyvän elämän edellytyksiä ja jossa hyvinvointia rakennetaan yhdessä, kaikki mukaan ottaen ja mukana pitäen.  Hyvinvointitaloudesta nousevat SOSTEn toiminnan keskeiset periaatteet ja tavoitteet, joiden toteutumista eri tavoin pyritään edistämään. Toiminnassaan SOSTE vahvistaa osallisuutta ja vaikuttamaa siihen, että kaikkien ääni kuuluu yhteiskunnassa. SOSTE ja sosiaali- […]

Artikkeli

Investoinnit hyvinvointiin tuottavat vakaasti

Hyvinvointiin investoidaan eri sektoreilla ja erilaisissa ihmisyhteisöissä monin eri tavoin. Käytännössä hyvinvointi-investointi on panostus, jolla lisätään yksilön tai yhteisön hyvinvointia kestävästi. Koska tämän päivän hyvinvointi on perusta tulevaisuuden hyvinvoinnille, lähes kaikki hyvinvointia aidosti lisäävät ja hyvinvoinnin edellytyksiä parantavat panostukset ovat hyvinvointi-investointeja. Toisin sanoen tämän päivän hyvinvointi on pääomaa tulevaisuuden hyvinvoinnin luomiseen. Panostukset hyvinvointiin voivat olla […]