Skip to content

Valtionavustuslain muuttaminen valmisteilla: kasvaako järjestöjen hallinnollinen taakka?

21.6.2022 15.36

Kansalaisyhteiskunta
AvustusjärjestelmäJärjestöilleKansalaisyhteiskunta

Lain muutosehdotukset liittyvät hallitusohjelman tavoitteeseen vauhdittaa harmaan talouden vastaisia toimia.  SOSTEn mielestä harmaan talouden vastaiset toimet ovat erittäin tärkeitä, mutta lakiesitysluonnoksessa on ongelmia yleishyödyllisen yhdistystoiminnan kannalta.

On epäselvää, miksi harmaan talouden torjuntaa koskevaa sääntelyä ollaan ulottamassa yleishyödylliseen yhdistystoimintaan, joka ei ole luonteeltaan taloudellista. Yleishyödylliset yhdistykset eivät saa tuottaa voittoa tai muuta välitöntä taloudellista etua siihen osallisille, mutta ehdotetun sääntelyn mukaan vähintään 100 000 euron määräiset yhdistysten avustukset – sekä myöntäminen että maksatus – kytkettäisiin niiden luottamushallinnon ja muiden johtohenkilöiden henkilökohtaiseen taloudelliseen toimintaan. Yhdistyksen olisi selvitettävä näiden osalta esimerkiksi verojen maksamisen laiminlyöntiin liittyviä asioita, onko henkilöllä velkoja perittävänä ulosotossa tai esimerkiksi, onko hänet asetettu konkurssiin tai asetettu liiketoimintakieltoon.

SOSTEn mielestä velvollisuus lakiluonnoksessa vaadittujen, hyvin yksityiskohtaistenkin tietojen selvittämiseen ja ilmoittamiseen aiheuttaisi yleishyödyllisille yhdistyksille kohtuuttoman hallinnollisen taakan. Sen sijaan järjestön omaan toimintaan liittyviä tietoja voidaan kyllä antaa.

Järkevintä olisi, jos avustusviranomainen itse selvittäisi omia rekistereitään käyttäen avustuksen myöntämisen ja maksamisen kannalta välttämättömät tiedot.  Jos kyseessä on yksittäisen henkilön yksityinen asia, sillä ei saa olla vaikutusta yhdistyksen avustusten saamiseen.

Lue lisää: SOSTEn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi valtionavustuslain muuttamisesta

Muut teeman artikkelit

Uutinen

13.9.2022 16:30

Järjestöjohdon syysfoorumissa etsittiin ratkaisuja hoitoon pääsyyn ja henkilöstöpulaan

Järjestöille SOSTEn järjestöjohdon syysfoorumissa puhutti ajankohtainen sosiaali- ja terveyspolitiikka, viestintä ja johtajuus sekä järjestöjen rooli kansakunnan resilienssin vahvistajana. Perhe- ja peruspalveluministerin valtiosihteeri Eila Mäkipää pohjusti avauspuheenvuorollaan paneelikeskustelua, jossa pohdittiin ratkaisuja hoitoon pääsyn kriisiin ja henkilöstöpulaan. Mäkipää painotti avaussanoissaan hyvinvointialueiden järjestämisvastuuta koko palveluketjusta ja siten myös hoitoon pääsyn sujuvuudesta. Valtiosihteeri myös muistutti työryhmästä, jonka tavoitteena on miettiä […]

Artikkeli

MINNO-projektiin haku

Avustusjärjestelmä Apua hankesuunnitelman laadintaan (ESR+ tai EAKR) Metropolia AMK ja SOSTE tarjoavat mahdollisuuden innovoida ratkaisuja hyvän hankehakemuksen tekemiseen opiskelijayhteistyössä. Sosiaali- ja terveysjärjestöllä on mahdollisuus tänä syksynä osallistua innostavaan Metropolia Ammattikorkeakoulun MINNO®-projektiin. Monialaisissa innovaatioprojekteissa opiskelijat kehittävät ratkaisuja aitoihin työelämän haasteisiin. Tällä innovaatioprojektilla pyritään löytämään hyviä hankeideoita ja tekemään alustavia hankesuunnitelmia Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelmakauden ESR+- ja […]

Uutinen

30.8.2022 14:42

Yhdistyslain etäosallistumista koskevat uudistukset astuivat voimaan kesällä

Järjestöille Eduskunta hyväksyi 21.6.2022 hallituksen esityksen HE 47/2022 eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta. Ehdotetut muutokset tulivat voimaan 11.7.2022. Uudistuksen myötä yhdistykset voivat hallituksen päätöksellä sallia etäosallistumisen yhdistyksen kokoukseen, jollei tätä ole yhdistyksen säännöissä erikseen kielletty. Aiemmin etäosallistumismahdollisuuden tarjoaminen oli mahdollista vain, jos tästä oli yhdistyksen säännöissä määrätty. Uudistetussa yhdistyslain 17 §:ssä säädetään myös […]