Skip to content

Vilka är de finlandssvenska organisationernas utmaningar? Förbundsbarometern ger svaren

16.9.2021 9.59

Hyvinvointi ja terveys
Koronavirus ja järjestöjen toimintaedellytyksetHyvinvointi ja terveysJärjestöillePå svenska

Vad är på gång i de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna? Vilka är de finlandssvenska organisationernas utmaningar och orosmoln? Dessa frågor får man svar på i Förbundsarenans nyutgivna Förbundsbarometern. Förbundsarenan har gjort en omfattande kartläggning av sina medlemsorganisationer genom en enkätundersökning under vårvintern 2021.  

Coronapandemins inverkan på organisationsvärlden

Förbundsbarometern visar att coronapandemin har påverkat de finlandssvenska organisationerna. Pandemin har tvingat organisationerna att inhibera eller skjuta fram evenemang och andra former av verksamhet och de har varit tvungna att göra upp många reservplaner. Organisationerna säger i sina svar att tiden under pandemin varit tung och arbetsdryg, men att de anpassat och utvecklat verksamheten för att stöda sina målgrupper. Många organisationer uppger att ekonomin varit ansträngd, med exempelvis permitteringar och samarbetsförhandlingar som följd. Pandemin har å andra sidan också lett till betydande inbesparingar för vissa av organisationerna, eftersom verksamheten har flyttat ut till nätet. Många organisationer har dessutom utvecklat nya digitala verksamhetsformer. Flera av organisationerna berättar om ett ökat behov av deras verksamhet under pandemin, bland annat rådgivningsverksamhet. 

En utmaning för organisationerna att synas och nå ut

Barometern visar att en gemensam utmaning för organisationerna är att synas och nå ut. Flera organisationer jobbar just nu aktivt med sin synlighet och att utveckla organisationens varumärke. Barometern berättar att den största utmaningen bland organisationerna är att forma verksamheten så att den lockar nya medlemmar. Flera av organisationerna oroar sig för det minskande medlemsantalet och att allt färre väljer att engagera sig långsiktigt i verksamheten. Att synas i mängden som organisation är en utmaning.  

Finansieringsfrågor skapar oro hos organisationerna

Finansieringsfrågor är också på agendan hos flera av organisationerna. Många upplever det som utmanande att möta finansiärernas krav på att bättre mäta resultat och effekter av verksamheten. Kraven på mer avancerad resultatredovisning avspelas tydligt i organisationernas verksamhet och flera av dem arbetar för att utveckla sina utvärderingssystem för att bättre kunna mäta effekter av verksamheten. Barometern visar att organisationernas bidrag från olika finansiärer är av samma storlek från år till år. Det är bra såtillvida att det finns en trygghet och stabilitet, men för organisationer som vill utvecklas och växa är det frustrerande och svårt. Organisationerna lyfter också fram att då kostnaderna ökar så räcker inte bidragen till samma verksamhet längre eftersom bidragens storlek är samma varje år. Organisationer som får bidrag från STEA lyfter fram en oro kring dessa i framtiden. Det pågående projektet kring förenhetligande av statsbidragsansökningar oroar också, speciellt med tanke på att finlandssvenska organisationer är små och har behov av resurser också kopplat till språkliga frågor. I svaren lyfts också fram att kommunala bidrag till lokalföreningar sjunkit. Organisationerna poängterar betydelsen av att som svenskspråkig organisation kunna upprätthålla kvalitativ verksamhet som motsvarar den finskspråkiga. Frågan är tydligt kopplad till finansiering. För att den svenskspråkiga tredje sektorn i Finland i framtiden ska kunna verka professionellt behövs långsiktig finansiering som också stöder mindre organisationer och småskalig verksamhet. Svaren i enkäten visar att det är utmanande för små aktörer att en stor del av finansieringen styrs till projektinsatser. Förbundsbarometern visar att det är viktigt att vi värnar om förbundens autonomi, samtidigt som samarbete behövs. 

Läs hela Förbundsbarometern på Förbundsarenans webbsida.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

28.6.2022 09:00

YK:n erityisraportoija vaatii hallituksia vähentämään etuuksien alikäyttöä

Hyvinvointi ja terveys YK:n äärimmäisen köyhyyden ja ihmisoikeuksin erityisraportoija Olivier De Schutter julkaisi 24.6.2022 raporttinsa sosiaaliturvaetuuksien alikäytöstä. Hän esitteli raportin tuloksia 27.6. YK:n ihmisoikeuskomitean istunnossa. Lue lisää: United Nations Human Rights: Millions failing to access social protection entitlements: UN expert Raportti perustuu asiantuntijoiden, valtion virastojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien vastauksiin kyselyyn. Vastauksia saatiin 36 maasta. Suomi on yksi kyselyyn […]

Uutinen

22.6.2022 08:00

SOSTEn kymmenvuotisjuhlissa välittyi ilo ja jälleennäkemisen riemu

Kansalaisyhteiskunta SOSTE juhlisti kymmenvuotista taivaltaan iloisissa, mutta samalla myös arvokkaissa tunnelmissa Helsingin Musiikkitalolla. Paikalle oli kokoontunut parisen sataa järjestöjen ja keskeisten sidosryhmien edustajaa ja päättäjää sekä SOSTEn omaa väkeä. Päällimmäisenä tunnelmana välittyi ihmisten ilo ja riemu kohdata toisensa pitkien koronavuosien jälkeen. Juhlissa kuultiin erilaisia tervehdyksiä ja puheenvuoroja jazztrio TRIn musisoinnin lomassa sekä ennen kaikkea vaihdettiin kuulumisia. […]

Uutinen

21.6.2022 15:36

Valtionavustuslain muuttaminen valmisteilla: kasvaako järjestöjen hallinnollinen taakka?

Kansalaisyhteiskunta Lain muutosehdotukset liittyvät hallitusohjelman tavoitteeseen vauhdittaa harmaan talouden vastaisia toimia.  SOSTEn mielestä harmaan talouden vastaiset toimet ovat erittäin tärkeitä, mutta lakiesitysluonnoksessa on ongelmia yleishyödyllisen yhdistystoiminnan kannalta. On epäselvää, miksi harmaan talouden torjuntaa koskevaa sääntelyä ollaan ulottamassa yleishyödylliseen yhdistystoimintaan, joka ei ole luonteeltaan taloudellista. Yleishyödylliset yhdistykset eivät saa tuottaa voittoa tai muuta välitöntä taloudellista etua siihen osallisille, […]