SOSTE rasismin torjumisen toimenpideohjelmasta: ohjelma ja lakimuutokset ristiriidassa

SOSTElausunto.

Etusivu / Uutiset / SOSTE rasismin torjumisen toimenpideohjelmasta: ohjelma ja lakimuutokset ristiriidassa

Valtioneuvosto on laatinut luonnoksen toimenpideohjelmaksi rasismin torjumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä. Sillä halutaan antaa uutta vauhtia valtioneuvoston rasismin vastaiselle työlle. Samaan aikaan hallitus kuitenkin tekee monia lakimuutoksia ja leikkauksia, jotka lisäävät ihmisten eriarvoista kohtelua ja vähentävät mahdollisuuksia torjua rasismia. Näiden vaikutuksia ei ohjelmassa käsitellä lainkaan, SOSTE huomauttaa luonnoksesta antamassaan lausunnossa.

Hallitusohjelmassa on linjattu useista ulkomaalaislakia, vastaanottolakia, kansalaisuuslakia ja kotoutumispalveluita koskevista uudistuksista. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on arvioinut, että niiden yhteisvaikutukset ovat todennäköisesti vakavia. Lakimuutokset heikentävät maahan muuttaneiden yhdenvertaisten oikeuksien toteutumista kotoutumisessa. Muutoksista puhuttaessa välittyy ajatus, että jotkut ihmiset ovat arvokkaampia kuin toiset.

Valtiovalta ei saa antaa polttoaineitta rasistiselle puheelle

Lakimuutosten lisäksi myöskään yhteiskunnallinen ilmapiiri, julkinen keskustelu ja monien päättäjien ja julkisuuden henkilöiden tapa puhua eri väestöryhmistä eivät tue rasismin vähentämistä. Tähän pitää kiinnittää erityistä huomiota. Rasisminvastaisen työn edellyttämä dialogi eri etnisten ryhmien välillä on vaikeaa poliittisessa retoriikassa ilmenevän rasismin takia.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on vuosikertomuksensa mukaan huolissaan siitä, että rasismi ja vihapuhe uhkaavat normalisoitua politiikassa. Ohjelmaluonnoksessa ei kuitenkaan juuri käsitellä vihapuheeseen puuttumista, vaikka asiasta on tuoreita selvityksiä toimenpide-ehdotuksineen. Vihapuheen kitkemiseksi tarvitaan nykyistä tehokkaampia keinoja.  

Maahan muuttaneiden ja muiden rasismia ja syrjintää kokevien osallisuutta on lisättävä

Rasismin laajuuden ja vakavuuden hahmottavat parhaiten henkilöt, joihin se kohdistuu. Heillä on myös ratkaisuehdotuksia rasismin torjuntaan. On kaikin tavoin varmistettava, että eri väestöryhmät tavoitetaan, kun rasismista ja sen torjumisesta tehdään kyselyjä, kootaan tilastoja tai suunnitellaan toimia. Nettikyselyt eivät tavoita kaikkia. Kaikki eivät pysty vastaamaan tarjolla olevilla kielillä.

Kansalaisille tarkoitetussa viestinnässä on tärkeää varmistaa, että ihmiset saavat ymmärrettävällä tavalla, heille luontevissa kanavissa tietoa oikeuksistaan ja muun muassa siitä, mistä voivat saada apua, jos kokevat syrjintää ja rasismia. Laajempi yleisö ja päättäjät tarvitsevat rasismin torjunnasta helposti saatavaa ja ymmärrettävää tietoa.

Järjestötyöhön panostaminen vähentäisi vastakkainasettelua, mutta sitä supistetaan leikkauksilla panostamisen sijaan

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen arjen toiminnassa on SOSTEn tuoreen Järjestöbarometrin mukaan maahanmuuttajataustaisia ihmisiä niin osallistujina kuin vapaaehtoisina, jäseninä ja palkkatyösuhteessa. Alan järjestöä tarvitaan tyypillisesti tietyn vamman, sairauden tai elämäntilanteen, eikä kansallisuuden pohjalta. Järjestöt kokoavat eritaustaisia ihmisiä yhteen yhteisen asian vuoksi. Yhdessä opitaan lisää yhteiskunnasta ja kulttuurista. Järjestöjen arkisella työllä on suuri merkitys rasismin torjunnassa.

Järjestöjen työhön panostaminen on merkittävä keino lievittää väestöryhmien vastakkainasettelua, vähentää rasismia ja edesauttaa yhdenvertaisuutta. Nyt kuitenkin tehdään historiallisen suuria ja mahdollisesti järjestösektoria lamauttavia leikkauksia.

SOSTEn jäsenjärjestöjen lausuntoja ohjelmaluonnoksesta

Vaalenpunainen SOSTEkirje-mainos, jossa kannustetaan tilaamaan kirje.