Skip to content

Sosiaali- ja terveysjärjestöt Suomessa

Sote-järjestöt
Sote-järjestöt

Suomessa on noin 10 000 rekisteröityä sosiaali- ja terveysalan yhdistystä. Niistä runsaat 200 on valtakunnallisia järjestöjä, joilla on noin 300 piiriyhdistystä ja 8 000 paikallisyhdistystä. Loput noin 1500 yhdistystä ovat valtakunnallisin järjestöihin kuulumattomia toimijoita.

Sosiaali- ja terveysjärjestöissä on jäseninä 1,3 miljoonaa suomalaista. Alan järjestöissä toimii vapaaehtoisina vuodessa noin 500 000 ihmistä ja heidän panoksensa vastaa 21 000 henkilötyövuotta. Järjestöissä on palkattua henkilöstöä noin 50 000 henkilöä. Valtakunnalliset järjestöt ovat ammatillisesti toimivia, mutta paikallisyhdistyksistä neljä viidestä toimii pelkin vapaaehtoisvoimin.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat erityisiä suhteessa muihin järjestöihin. Ne ovat etenkin vaikeissa, haastavissa tai muuten erityisissä elämäntilanteissa olevien ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä osa järjestökenttää. Järjestöjen jäseninä, vapaaehtoisina sekä tuen ja palvelujen saajina on muun muassa pitkäaikaissairaita, vammaisia, mielenterveys- ja päihdekuntoutujia sekä heidän omaisiaan ja läheisiään.

Monipuolista toimintaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan päätarkoituksena on jonkin erityisryhmän, oman jäsenistön tai laajemman väestönosan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestöt tarjoavat ihmisille monipuolisesti apua, tukea, tietoa ja mahdollisuuksia osallistua itse erilaiseen toimintaan. Järjestöt organisoivat esimerkiksi vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, neuvontapalveluita, arjessa selviytymisen apua, yksinäisyyden ehkäisyä sekä virkistys- ja harrastustoimintaa.

Järjestöjen toiminta on avointa myös muille kuin jäsenille. 90 prosentilla alan yhdistyksistä ainakin osa toiminnasta on avointa kaikille.

Osalla järjestöistä on myös palveluntuotantoa. Suomessa oli vuonna 2017 yhteensä 1 029 sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavaa järjestöä.

Kenttä uudistuu jatkuvasti ihmisten tarpeiden mukaan

Avun, tuen, tiedon ja palvelujen tarpeet ja vajeet ovat synnyttäneet ja synnyttävät edelleen erilaisia järjestöjä niihin vastaamaan. Myös eri ihmisryhmien edunvalvonta ja siihen liittyvä vaikuttamistoiminta on ollut keskeinen syy monien alan järjestöjen perustamiselle.

Vanhimmat sosiaali- ja terveysjärjestöt on perustettu jo 1800-luvulla ja uusia syntyy koko ajan. Vuosina 2005–2017 Suomessa on rekisteröity yhteensä 2 200 uutta sosiaali- ja terveysyhdistystä. Vuosittain syntyy siis keskimäärin 170 ja viikoittain noin kolme uutta sosiaali- ja terveysalan yhdistystä.

Uudet yhdistykset vastaavat entistä eriytyneempiin tarpeisiin. Ne kokoavat yhä pienempiä ja spesifimpejä potilas-, vamma- ja diagnoosiryhmiä. Toisaalta kasvavalla osalla yhdistyksistä toiminta kohdentuu yhden tietyn ihmisryhmän sijaan monissa erilaisissa apua ja tukea vaativissa elämäntilanteissa eläviin ihmisiin. Uusia yhdistyksiä syntyy myös esimerkiksi yhdistämään olemassa olevien yhdistysten voimia ja rakentamaan niiden välistä yhteistyötä.

Lue lisää järjestöjen ajankohtaisesta tilanteesta Järjestöbarometri 2018:sta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

16.6.2020 10:00

Uusi verkkojulkaisu järjestöjen palvelutuotannosta ja sen erityisluonteesta

Sote-järjestöt SOSTE on julkaissut uuden verkkojulkaisun, joka tuo esiin järjestöjen palvelutoiminnan monipuolisuutta. Verkkojulkaisun 11 artikkelissa asiantuntijat käsittelevät järjestöjen palvelutuotantoa eri teemoista ja näkökulmista. Artikkeleissa pohditaan muun muassa, miten ei-voittoa-tavoittelevat toimijat näkevät roolinsa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisijoina tai miten toiminnan erityisluonne tulee esille, kun palvelutuotanto ja yleishyödyllinen toiminta kulkevat rinnakkain? Artikkeleiden yhteinen tahtotila on asemoida järjestöjen palvelutuotanto sosiaali- […]

Uutinen

8.6.2020 14:49

Ensimmäistä kertaa Suomen sote-järjestöistä edustaja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan

Kansalaisyhteiskunta Valtioneuvosto on nimennyt Suomen ehdokkaat Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan toimikaudelle 2020–2025. Talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on neuvoa-antava elin, joka muodostuu työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä muiden eturyhmien edustajista. SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas on ensimmäinen suomalaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen edustaja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. ”Tämä on hieno tunnustus siitä, että Suomen nykyinen hallitus arvostaa sote-järjestöjä suomalaisen […]

Uutinen

6.4.2020 13:00

Sosiaali- ja terveysjärjestöissä herätty ilmastonmuutokseen

Järjestöbaro Sosiaali- ja terveysjärjestöissä on herätty ilmastonmuutokseen neljän viime vuoden aikana. Vuonna 2016 Järjestöbarometriin vastanneista järjestöistä yli 60 prosenttia ei uskonut ilmastonmuutoksen vaikuttavan juurikaan tulevaan toimintaansa. Tänä päivänä lähes 70 prosentilla järjestöistä on toimia ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ilmastonmuutosta koskevan tietoisuuden lisääntyessä järjestöt ovat tarttuneet toimeen erityisesti vähentämällä päästöjä palkatun henkilöstön työssä ja toimitiloissa. Eniten on suitsittu matkustamista. […]