Skip to content

SOSTEn lausunnot

Alta löydät SOSTEn valmisteilla olevat ja valmiit lausunnot. Voit suodattaa valmiita lausuntoja teemoittain.

Valmisteilla olevat lausunnot

 • Työ- ja elinkeinoministeriölle: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi (VN/558/2022).
  Valmistelija erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen. Lausuntoaikaa 27.6.2022 asti.
 • Sosiaali- ja terveysministeriölle: Lausuntopyyntö sosiaalisen luototuksen uudistamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta (VN/23753/2021).
  Valmistelija erityisasiantuntija Anna Järvinen. Lausuntoaikaa 11.7.2022 asti.
 • Sosiaali- ja terveysministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi mielenterveyslain (1116/1990) muuttamisesta (tahdon vastaisen lääkehoidon oikeussuojakeinot) (VN/813/2021).
  Valmistelija erityisasiantuntija Mirjami Tran Minh. Lausuntoaikaa 22.7.2022 asti.
 • Sosiaali- ja terveysministeriölle: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta (VN/33623/2021).
  Valmistelija erityisasiantuntija Mirjami Tran Minh. Lausuntoaikaa 29.7.2022 asti.
 • Sosiaali- ja terveysministeriölle: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi ja siihen liittyviksi asetusmuutosehdotuksiksi (STM060:00/2022).
  Valmistelija erityisasiantuntija Mirjami Tran Minh. Lausuntoaikaa 3.8.2022 asti.
 • Sisäministeriölle: Ehdotus hallituksen esitykseksi arpajaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (VN/17296/2022).
  Valmistelija lakkimies Kirsi Väätämöinen. Lausuntoaikaa 3.8.2022 asti.
 • Sosiaali- ja terveysministeriölle: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta (VN/33605/2021).
  Valmistelija erityisasiantuntija Minttu Ojanen. Lausuntoaikaa 7.8.2022 asti.
 • Sosiaali- ja terveysministeriölle: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta (VN/33602/2021).
  Valmistelija erityisasiantuntija Päivi Opari. Lausuntoaikaa 12.8.2022 asti.
 • Sosiaali- ja terveysministeriölle: Lausuntopyyntö Ikäohjelmaa koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä (VN/17850/2022).
  Valmistelijat erityisasiantuntija Minttu Ojanen ja erityisasiantuntija Kaarina Tamminiemi. Lausuntoaikaa 31.8.2022 asti.
 • Ulkoministeriölle: EN; Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja; Suomen 18. määräaikaisraportti (VN/16395/2022, VN/16395/2022-UM-2).
  Valmistelija erityisasiantuntija Kirsi Marttinen. Lausuntoaikaa 9.9.2022 asti.

Valmiit lausunnot

1.7.2022

Sosiaalinen luototus

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaalisesta luototuksesta annetun lain muuttamisesta, VN/23753/2021
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
1.7.2022

Terveystietojen käyttö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
1.7.2022

Mielenterveys

Hallituksen esitys eduskunnalle mielenterveyslain muuttamisesta, VN/813/2021; STM005:00/202
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
27.6.2022

Etuudet

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta
Vastaanottaja: Valtioneuvosto
20.6.2022

Valtionavustuslaki

SOSTEn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi valtionavustuslain muuttamisesta
Vastaanottaja: Valtiovarainministeriö