Skip to content

SOSTEn lausunnot

Alta löydät SOSTEn valmisteilla olevat ja valmiit lausunnot. Voit suodattaa valmiita lausuntoja teemoittain.

Valmisteilla olevat lausunnot

  • Hallituksen esitys eduskunnalle aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta. Kuuleminen 14.11.2019. Valmistelija erityisasiantuntija Anna Järvinen.
  • STM:n kuulemistilaisuus sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 50 §:n muuttamisesta. Kuuleminen 14.11.2019. Valmistelija erityisasiantuntija Päivi Opari.
  • Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Lausuntoaika 15.11.2019 asti. Valmistelija erityisasiantuntija Tarja Pajunen.
  • Kuntien rooli sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajina. Lausuntoaika 29.11.2019 asti. Valmistelija erityisasiantuntija Kari Lankinen.
  • Asiakasryhmäkohtainen tieto laadusta ja vaikuttavuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon tiedolla johtamisessa ja ohjauksessa. Lausuntoaika 3.12.2019 asti. Valmistelija erityisasiantuntija Tarja Pajunen.

Valmiit lausunnot

4.11.2019

Sote-kehityshankkeiden valtionavustukset

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020 - 2023 - VN/8546/2019
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
28.10.2019

Mielenterveysstrategian luonnos

SOSTEn lausunto mielenterveysstrategian luonnoksesta, STM/2776/2018
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
24.10.2019

Työllisyyden edistäminen

Vuoden 2020 valtion talousarvioesityksen työllisyyden edistämisen määrärahat, toimenpiteet ja niiden vaikutusten arviointi
Vastaanottaja: Työ- ja elinkeinojaosto
22.10.2019

Etuuksien korotukset

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:n sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta, HE 39/2019 vp
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta
15.10.2019

Talousarvio 2020

HE 29/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta