Skip to content

SOSTEn lausunnot

Alta löydät SOSTEn valmisteilla olevat ja valmiit lausunnot. Voit suodattaa valmiita lausuntoja teemoittain.

Valmisteilla olevat lausunnot

  • Ihmisten elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun asetuksen (594/2001) muuttaminen, lausuntoaika 3.4. saakka, Tuuli Lahti

Valmiit lausunnot

25.3.2019

Lääkehuolto

Virkamiesmuistio: Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
15.3.2019

Fimea maksuasetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
19.2.2019

Sote-keskusten korvausmallit

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen erillisvalmistelun johtoryhmä ja valmisteluryhmät: Kommenttipyyntö - Ohjeistus suoran valinnan sosiaali- ja terveyskeskusten korvausmalleihin, STM-3421-2017
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
18.2.2019

Potilasvakuutuslaki

Hallituksen esitys eduskunnalle potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liitty-viksi laeiksi, HE 298/2018 vp
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta
6.2.2019

Liikuntapolitiikka

VNS 6/2018 vp / Asiantuntijapyyntö / Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta
Vastaanottaja: Sivistysvaliokunta