Skip to content

SOSTEn lausunnot

Alta löydät SOSTEn valmisteilla olevat ja valmiit lausunnot. Voit suodattaa valmiita lausuntoja teemoittain.

Valmisteilla olevat lausunnot

 • Valtionvarainministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi valtionavustuslain muuttamisesta (VN/1236/2021).
  Lausuntoaikaa 5.8.2021 asti. Valmistelija lakimies Kirsi Väätämöinen.
 • Valtiovarainministeriölle: Järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittäminen ja yhdenmukaistaminen (VN/10384/2019 VM212:00/2018).
  Lausuntoaikaa 6.8.2021 asti. Valmistelija erityisasiantuntija Ari Inkinen.
 • Työ- ja elinkeinoministeriölle: Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (VN/698/2021)
  Lausuntoaikaa 15.8.2021 asti. Valmistelija erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen.
 • Sosiaali- ja terveysministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 7 §:n muuttamisesta (VN/410/2021).
  Lausuntoaikaa 16.8.2021 asti. Valmistelija erityisasiantuntija Päivi Opari.
 • Oikeusministeriölle: Hallinnon automaattisen päätöksenteon käyttöalaa ja läpinäkyvyyttä koskevat säännösluonnokset (VN/3071/2020).
  Lausuntoaikaa 20.8.2021 asti. Valmistelija lakimies Patrik Metsätähti.
 • Sosiaali- ja terveysministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta VN/13519/2021.
  Lausuntoaikaa 27.8.2021 asti. Valmistelija erityisasiantuntija Ritva Varamäki.

Valmiit lausunnot

11.6.2021

Varhaiskasvatus

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta
Vastaanottaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
7.6.2021

Kustannustuki

HE 97/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta
Vastaanottaja: Talousvaliokunta
26.5.2021

Julkisen talouden suunnitelma

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022 - 2025
Vastaanottaja: Valtiovarainvaliokunta
21.5.2021

Yritysten kustannustuki

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain (508/2020) muuttamisesta (neljäs kierros)
Vastaanottaja: Valtioneuvosto
21.5.2021

Tupakkalaki

Hallituksen esitys tupakkalain (549/2016) muutokseksi
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö