Skip to content

SOSTEn lausunnot

Alta löydät SOSTEn valmisteilla olevat ja valmiit lausunnot. Voit suodattaa valmiita lausuntoja teemoittain.

Valmisteilla olevat lausunnot

  • Oikeusministeriölle: Lainsäädännön jälkiarvioinnin kehittäminen valtioneuvostossa (VN/17651/2021).
    Lausuntoaikaa 30.9.2021. Valmistelija erityisasiantuntija Aleksi Kalenius.
  • Sosiaali- ja terveysministeriölle: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi sosiaali- ja terveysalan valtionavustuksista Euroopan unionin elpymis- ja palautumismekanismin mukaiseen Suomen kestävän kasvun ohjelmaan vuosina 2021-2025 (VN/22611/2021).
    Lausuntoaikaa 11.10.2021 asti. Valmistelija erityisasiantuntija Aleksi Kalenius.

Valmiit lausunnot

24.9.2021

Toimeentulotuki

Toimeentulotukilain uudistamista valmistelleen työryhmän mietintö, VN/11505/2020
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
15.9.2021

STM:n uudelleenjärjestely

Kirjallinen kuuleminen sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenjärjestelymahdollisuuksia selvittävän työryhmän työn toisesta vaiheesta, VN/21145/2021
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
14.9.2021

Sairausvakuutuslaki

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta, VN/23063/2021
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
9.9.2021

Sisäinen turvallisuus

VNS 4/2021 vp Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta
5.9.2021

Ilmastonmuutos

Lausuntopyyntö luonnoksesta uudeksi ilmastolaiksi
Vastaanottaja: Valtioneuvosto