Skip to content

SOSTEn lausunnot

Alta löydät SOSTEn valmisteilla olevat ja valmiit lausunnot. Voit suodattaa valmiita lausuntoja teemoittain.

Valmisteilla olevat lausunnot

  • Lausuntopyyntö henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista. Valmistelija lakimies Kirsi Väätämöinen. Lausuntoaika 1.6.2020 asti.
  • Hallituksen esitys oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Valmistelijat erityisasiantuntijat Aleksi Kalenius ja Päivi Nykyri. Lausuntoaika 15.6.2020. asti.

Valmiit lausunnot

19.5.2020

EU:n rahastot

Esitys alueiden kehittämistä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta
Vastaanottaja: Valtioneuvosto
5.5.2020

Julkisen talouden suunnitelma 2021-2024

Lausuntopyyntö: Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta
29.4.2020

Asevelvollisuus ja maanpuollustus

Yleinen asevelvollisuus ja maanpuolustusvelvollisuus, VN/1387/2020-PLM-8
Vastaanottaja: Parlamentaarinen asevelvollisuuskomitea
17.4.2020

Väliaikainen tuki koronan takia töistä poissa oleville

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta, HE 51/2020 vp
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta
16.4.2020

Koronan yhteisölakimuutokset

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi, HE 45/2020 vp / Asiantuntijapyyntö
Vastaanottaja: Lakivaliokunta