SOSTE kokoaa yhteen sosiaali- ja terveysjärjestöjen tietyistä tehtäväkokonaisuuksista vastaavia henkilöitä ja eri teemoista kiinnostuneita järjestötoimijoita. Verkostot tarjoavat aiheeseen liittyvää ajankohtaista tietoa ja keskustelua sekä kanavan yhteistyölle ja vaikuttamiselle.

Jos olet kiinnostunut verkoston toiminnasta tai liittymään verkostoon, ole yhteydessä vastuuhenkilöön.

EAPN-Fin – Suomen köyhyyden vastainen verkosto

Verkosto on avoin köyhyyttä vastaan toimiville järjestöille, ryhmille ja kansalaisille. Lue lisää osoitteesta eapn.fi. Löydät verkoston Twitteristä ja Facebookista . Käytämme Twitterissä tunnistetta #köyhyys. Verkosto on osa eurooppalaista köyhyyden vastaista verkostoa The European Anti-Poverty Networkia, EAPN:ää, josta tietoa eapn.eu.

Verkoston sihteerinä toimii Erja Saarinen SOSTEsta, puheenjohtaja on Irja Remekselä ja varapuheenjohtaja Marjatta Kaurala Kriminaalihuollon tukisäätiöstä.

Euroopan terveet koulut -verkosto

Euroopan terveet koulut verkosto on suunnattu peruskouluille ja lukioille. Verkoston tavoitteena on kouluyhteisön kokonaisvaltaisen ja pitkäjänteisen terveys- ja hyvinvointiajattelun ja sen mukaisen toiminnan kytkeytyminen koko kouluyhteisön arkeen.

SOSTEssa toiminnasta vastaa Päivi Nykyri.

Järjestöviestijöiden verkosto

Verkosto on suunattu SOSTEn jäsenjärjestöissä viestinnän töitä tekeville. Verkosto kokoontuu muutaman kerran vuodessa ajankohtaisten aiheiden ympärille. Liity mukan pyytämällä pääsyä suljettuun Facebook-ryhmään tai laita viestiä osoitteeseen saara.paajanen (at) soste.fi niin lisäämme sinut järjestöviestijöiden sähköpostilistalle.

Toiminnasta vastaa SOSTEssa Sami Liukkonen.

Kansalaistoiminnan johtamisen verkosto

Verkoston tarjoaa tukea yhdistystoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan strategiseen johtamiseen ja kehittämiseen. Verkosto on tarkoitettu valtakunnallisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen järjestöpäälliköille, kansalaistoiminnan päälliköille ja muille työntekijöille, jotka vastaavat paikallisyhdistyskentän tuesta ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä omassa järjestössään.

SOSTEssa toiminnasta vastaa Riitta Kittilä. Verkoston puheenjohtajana toimii Markus Söderlund Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiöstä.

Kuntoutusverkosto (KUVE)

KUVE on kuntoutuksen toimijoiden yhteinen verkosto, joka toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi. Sen toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö. Mukaan ovat tervetulleita kaikki kuntoutuksen parissa työskentelevät järjestöt ja muut kuntoutustoimijat. Verkosto luo jaettua ymmärrystä kuntoutuksesta, vahvistaa ja selkeyttää kuntoutuksen asemaa yhteiskunnassa sekä vaikuttaa tulevaisuuden kuntoutuksen rakenteisiin, toimintatapoihin ja sisältöihin. Verkosto tukee asiantuntemuksellaan eduskunnan kuntoutusverkoston toimintaa. Löydät Kuve-verkoston Innokylästä. Twitterissä käytämme tunnisteita #kuve ja #kuntoutus. Verkoston asiantuntijoita voi seurata Twitterissä Kuntoutusasiantuntijat-listalla.

Vastuuhenkilönä SOSTEssa toimii Päivi Opari. Puheenjohtajana toimii Anssi Kemppi Eläkeliitosta ja varapuheenjohtajana Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiöstä.

Lasten terveysfoorumi

Lasten terveysfoorumi on suunnattu lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin parissa toimiville järjestöille. Verkoston muodostaa noin 20 järjestöä terveyden ja hyvinvoinnin eri alueilta. Verkostolla yhdessä on laaja näkemys ja osaaminen lasten ja nuorten fyysisestä, psyykkisestä sekä sosiaalisesta terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä ja toiminnan sisällöistä.

Verkoston toiminnan tavoitteena on vahvistaa lapsen edun mukaista toimintaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön tasolla. LTF välittää tietoa ja toimii yhteistyössä alan ammattilaisten, kehittäjien ja päättäjien kanssa. Lasten ja nuorten äänen kuuleminen ja heidän viestinsä välittäminen on LTF:n toiminnassa keskeistä. Verkosto vastaa vuosittain järjestettävästä Terveyskäräjät-seminaarista.

Verkoston puheenjohtajana toimii Päivi Christensen Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry:stä ja varapuheenjohtajana Sami Teikko Koulutus Elämään Säätiöstä. Vastuuhenkilönä SOSTEssa toimii Päivi Nykyri.

Lasten Terveysfoorumi löytyy Innokylästä ja twitteristä @LastenTF ja käyttää tunnisteita #lastentf ja #lastenterveyskäräjät.

Pienjärjestöt

Verkosto kokoaa pienet valtakunnalliset sote- ja sivistysjärjestöt. Tapaamisia on noin neljä kertaa vuodessa. Verkostoa ylläpidetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Pienjärjestöt-verkostotapaamiset ovat tarkoitettu valtakunnallisille Siviksen ja SOSTE:n jäsenjärjestöille, joilla on vähintään yksi ja enintään 10 palkattua työntekijää. Tilaisuuteen ovat tervetulleita järjestöjen työntekijät.

Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto (POTKA)

POTKA on valtakunnallisten potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto, jonka tavoitteena on lisätä järjestöjen yhteistoimintaa erilaisissa potilaisiin, terveyteen ja terveyspolitiikkaan liittyvissä asioissa. Verkosto lisää potilasjärjestöjen vaikuttavuutta ajamalla yhteisesti tärkeiksi koettuja asioita sekä pohtii, ennakoi ja jakaa tietoa terveyteen liittyvistä kysymyksistä. Verkosto myös tuo kansalaisten ja järjestöjen ääntä sosiaali- ja terveyspoliittiseen valmisteluun ja päätöksentekoon. Löydät POTKA-verkoston Innokylästä. Twitterissä käytämme tunnistetta #potilasjärjestöt ja #potilaat. Verkoston asiantuntijoita voi seurata Twitterissä Potilasjärjestöverkosto-listalla.

Toiminnasta SOSTEssa vastaa Päivi Opari. Verkoston puheenjohtajana toimii Sanna Kaijanen Kuuloliitosta. Verkoston varapuheenjohtaja on Minna Anttonen Suomen Syöpäpotilaat ry:stä.

Puheenjohtajien verkosto

Verkosto on suunnattu SOSTEn varsinaisten jäsenjärjestöjen puheenjohtajille.

Yhteyshenkilö SOSTEssa on Vertti Kiukas ja puheenjohtajana toimii SOSTEn valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen.

Sosiaaliturvauudistus

SOSTEa edustaa sosiaaliturvakomiteassa pysyvänä asiantuntijana SOSTEn hallituksen jäsen, toimitusjohtaja Eija Koivuranta sekä asumisen jaostossa erityisasiantuntija Anna Järvinen. Heidän työtään tukevat jäsenjärjestöistä koostuvat taustaryhmät. Lue lisää sosiaaliturvauudistuksesta.

Komiteapaikan taustaryhmä

  • Edustaja komiteassa: Eija Koivuranta, SOSTEn hallituksen jäsen
  • Puheenjohtaja: Pirjo Myyry, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys

Asumisen jaoston taustaryhmä

  • Edustaja komiteassa: Anna Järvinen, SOSTE
  • Jouni Parkkonen, Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry

Svenska nätverket

Nätverket är för anställda inom SOSTEs medlemsorganisationer med svenskspråkig verksamhet. Nätverket träffas 2-4 gånger per år och mötesspråket är svenska. Svenska nätverket är för SOSTEs medlemsorganisationer med svensk- eller tvåspråkig verksamhet.

Ansvarsperson på SOSTE är Maria Helsing-Johansson. Ordförande är verksamhetsledare Pia Sundell, Barnavårdsföreningen i Finland r.f.

Terveyden edistämisen verkosto

Toiminnan painopiste on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä primääriehkäisyssä. Verkoston tehtävänä on terveyden edistämisen tietopohjan vahvistaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen liittyen sote-uudistukseen, julkisen sektorin järjestö-yhteistyöhön, rahoitukseen ja tutkimustiedon hyödyntämiseen.

Twitterissä käytämme tunnistetta #teverkosto. Sitä voidaan käyttää yksin tai asiasisältöä kuvaavan tunnisteen kanssa, esim. #teverkosto #terveysvero. Löydät verkoston Innokylästä Terveyden edistämisen verkosto | Innokylä (innokyla.fi).

Toiminnasta vastaa SOSTEssa Kaarina Tamminiemi. Verkoston puheenjohtajana toimii Juhani Eskola.

Tietosuojaverkosto

Verkosto tukee järjestöjä tietosuojaan liittyvissä asioissa. Verkostossa keskustellaan ajankohtaisista asioista ja jaetaan hyviä käytäntöjä. Verkostoon voivat liittyä tietosuoja-asioiden kanssa työskentelevät sekä muut aiheesta kiinnostuneet järjestötoimijat.

Toiminnasta vastaa SOSTEssa Patrik Metsätähti.

Toiminnanjohtajaverkosto

Verkosto on suunnattu SOSTEN varsinaisten jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajille. Toiminnanjohtajaseura ja SOSTE vastaavat verkoston toiminnasta.

Yhteyshenkilönä toimii SOSTEssa Vertti Kiukas.

Vahva-verkosto

VAHVA on vanhustyön ja ikääntyvien parissa työskentelevien SOSTEn jäsenjärjestöjen verkosto. Verkosto seuraa vanhustyöhön ja ikääntymiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja vie ikääntyvien ja järjestöjen ääntä poliittiseen valmisteluun ja päätöksentekoon. Verkosto jakaa tietoa, lisää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja lisää jäsentensä työn vaikuttavuutta ajamalla yhteisiä asioita. Löydät verkoston Innokylästä.

Verkostosta vastaa SOSTEssa Minttu Ojanen ja puheenjohtajana toimii Anssi Kemppi Eläkeliitosta.

YTY-seniorit

Verkosto kokoaa valtakunnallisten sote-järjestöjen eläkkeelle jääneitä toiminnanjohtajia ja pääsihteereitä. Vapaamuotoinen ja kevytrakenteinen verkosto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa vaihtamaan kuulumisia ja pohtimaan ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja.

Johtotroikan vetäjänä toimii Pirjo Somerkivi (pirjo.somerkivi@gmail.com) ja vastuuhenkilönä SOSTEssa toimii Riitta Ikonen.