Skip to content

SOSTEn kansainvälinen työ

SOSTE on verkostoitunut myös kansainvälisesti. SOSTEn kansainvälinen toiminta edistää ihmisten hyvinvointia ja järjestöjen elinvoimaa. Asiasisällöissä keskitymme etenkin jäsenistön sektorirajat ylittäviin kysymyksiin esimerkkinä kestävän kehityksen edistäminen ja terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen.

EU:ssa tehtävät päätökset vaikuttavat Suomeen

Toiminnan painopiste on EU-asioissa, koska EU:sta tulee runsaasti sosiaali- ja terveyspolitiikkaan ja alan järjestöjen toimintaedellytyksiin vaikuttavaa lainsäädäntöä ja poliittisia linjauksia. Työtä tehdään paljon Suomessa, koska kyse on pitkälti Suomen sisällöllisiin tulkintoihin ja linjauksiin vaikuttamisesta. SOSTE vaikuttaa myös suoraan EU:hun, sekä itsenäisesti että verkostoyhteistyöllä. Painopisteitä ovat mm. köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta, rahapelimonopolit, hankinta- ja valtiontukisääntely, terveysalan toimintaohjelma, kansanterveys ja sisämarkkinat.

Globaali sosiaali- ja terveyspolitiikka

Globaalin sosiaali- ja terveyspolitiikan seuraaminen ja siihen vaikuttaminen on SOSTElle tärkeää. Tämä työ kytkeytyy pääasiassa YK:n ja sen erityisjärjestöjen (esim. WHO) politiikkaan. Ensisijaisesti toiminta ja osallistuminen tapahtuu kansainvälisten verkostojen kautta. Keskeisiä teemoja ovat mm. kestävä kehitys, köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämien, perusturva, terveys kaikissa politiikoissa ja hyvinvointitalous -ajattelun edistäminen.

Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö ja jäsenyydet

EAPN-Fin

Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin, European Anti-Poverty Network Finland on avoin foorumi köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimiville järjestöille, ryhmille ja ihmisille. Se on perustettu 1994. Verkostoon kuuluu 55 jäsenyhteisöä, jotka ovat pääasiassa valtakunnallisia sosiaali- ja terveysjärjestöjä. Verkosto tekee vaikuttamistyötä köyhyydessä elävien, syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhassa olevien ihmisten aseman parantamiseksi, sosiaalisten oikeuksien toteutumiseksi, perusturvan riittävän tason turvaamiseksi ja hyvinvoinnin ja itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi. Verkoston keskeinen tehtävä on luoda mahdollisuuksia tuoda köyhyyttä kokevien ihmisten ääni kuuluviin yhteiskunnassa. EAPN-Fin on yksi eurooppalaisen verkoston EAPN:n 32 kansallisesta verkostosta.

IUHPE – International Union for Health Promotion and Education

IUHPE on kansainvälinen terveyden edistämisen maailmanjärjestö, joka on toiminut yli 50 vuoden ajan. Sen jäsenistöön kuuluu maailmanlaajuisesti sekä järjestöjä että yksityisiä henkilöitä, jotka ovat sitoutuneet kehittämään hyvinvointia ja terveyttä koulutuksen, yhteisöllisen toiminnan ja terveyden edistämisen keinoin. IUHPE tekee tiivistä yhteistyötä Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa.

ICSW – International Council on Social Welfare

ICSW on globaali sosiaalipolitiikan verkosto. SOSTE toimii maailmanjärjestön ICSWn kansallisena toimikuntana. ICSW on kanava globaaliin ja kansalliseen sosiaalipolitiikkaan vaikuttamisessa. Toimikunnan työn keskeisinä lähtökohtina ovat ICSW Europen ja ICSW Globalin toimintasuunnitelmat. Suomen toimikunnan työssä korostuvat yhteiskunnallisina ilmiöinä erityisesti Euroopan ja Euroopan Unionin merkitys sosiaalisissa kysymyksissä sekä kansainväliset globaalit kysymykset.

EuroHealthNet

EuroHealthNet on voittoa tavoittelematon julkista vastuuta kantavien toimijoiden verkosto, johon kuuluu mm. julkisyhteisöjä, järjestöjä ja tutkimuslaitoksia, jotka työskentelevät terveyden edistämisen ja terveyden oikeudenmukaisuuden toteutumisen puolesta kohdistamalla huomiota tekijöihin, jotka suorasti ja epäsuorasti määrittävät terveyttä. EuroHealthNet tukee jäseniään mm. politiikan ja hankkeiden kehittämisessä, verkostoitumisessa ja viestinnässä.

SHE – Schools for Health in Europe

The Schools for Health in Europe Network Foundation -verkostoon kuuluu 40 maata Euroopassa ja Keski-Aasiassa. Kussakin maassa on oma terveyttä edistävä kouluverkosto. Suomi on ollut mukana verkostossa vuodesta 1993 lähtien. Toiminnan tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten terveyttä Euroopassa sekä kaventaa terveyseroja. SHE:n toimintaa ohjaa ”koko koulun- lähestymistapa”, jossa kouluyhteisön kaikki osatekijät vaikuttavat oppilaiden terveyteen ja hyvinvointiin ja oppiminen ja terveys liittyvät toisiinsa.

SHE-verkostossa asiantuntemuksen, tietojen ja taitojen jakaminen sekä näyttöön perustuvan toiminnan vahvistaminen ovat tärkeässä roolissa. SHE -verkostolla on oma tukijaverkosto, joka tukee koulujen terveyden edistämisen kehittämistä Euroopassa jakamalla tietoa ja tekemällä tutkimusta.

WEAll – Wellbeing Economy Alliance

Hyvinvointitaloutta kansainvälisesti edistävä Wellbeing Economy Alliance (WEAll) kokoaa yhteen toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Tavoitteena on rakentaa yhdessä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä globaali yhteiskunta ja vastata kestävästi nykyisiin sekä tulevaisuuden haasteisiin.

Ajankohtaista

Seminaari
8.3.2021 10.00 - 11.30

Euroopan terveysunioni -verkkoseminaari

Järjestöille

Uutinen

7.1.2021 12:00

Finland tar över ordförandeklubban för Nordiska rådet 2021

Kansalaisyhteiskunta Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet 2021 och detta år firar dessutom rådet 50 år. Slogan för Finlands ordförandeskapsprogram är Norden, tillsammans. I ordförandeskapsprogrammet lyfter man fram följande teman: ett grönt Norden, ett socialt hållbart Norden och ett konkurrenskraftigt Norden.  Målen med Finlands ordförandeprogram är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Pandemin […]

Uutinen

7.1.2021 09:59

Suomelle Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajuus 2021

Kansalaisyhteiskunta Suomi toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana 2021, ja tämän lisäksi neuvosto juhlii 50–vuotista taivaltaan tänä vuonna. Suomen puheenjohtajakauden ohjelman iskulause on ”Pohjoismaat, yhdessä”. Puheenjohtajakauden ohjelmassa nostetaan esille seuraavat teemat: vihreä Pohjola, sosiaalisesti kestävä Pohjola ja kilpailukykyinen Pohjola.   Suomen puheenjohtajakauden ohjelman tavoitteena on että Pohjola olisi maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2020 maailmaan levinnyt pandemia osoitti vahvan pohjoismaisen yhteistyön […]