Skip to content

SOSTE: Investoiminen vaikeimmin työllistyviin on kannatettavaa – Mallin yksityiskohdat vaativat vielä hiomista

9.2.2021 12.10

Toimeentulo
OsatyökykyisetToimeentuloTyöllisyys

Selvityshenkilö Hannu Mäkinen on luovuttanut ehdotuksensa osatyökykyisten ja vammaisten työllistämisen parantamiseen tähtäävästä Suomen mallista työministeri Tuula Haataiselle. Selvityksessä esitetään uuden toimijan perustamista vahvistamaan vaikeimmassa asemassa olevien työllistymis. 

Raportin mukaan nykytoimien lisäksi tarvitaan muita ratkaisuja, jotta kaikki osatyökykyiset saisivat riittävän tuen työllistymiseen eikä kukaan työhaluinen ja riittävän työkykyinen jäisi ilman tukea. Tämä tukee hyvinvointitalousajattelua. Investoimalla osatyökykyisten työllistymiseen parannetaan hyvinvointia, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Työllistymisellä on selkeä yhteys myös syrjäytymisen ehkäisyyn, terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. 

Uusi malli perustuu nykyisten rakenteiden sekä uuden toimijan varaan. Uusi toimija keskittyy vaikeimmassa asemassa oleviin osatyökykyisiin. Myös osatyökyvyttömyyseläkkeeltä ja täydeltä työkyvyttömyyseläkkeeltä on mahdollista päästä toiminnan piiriin. SOSTE pitää tärkeänä, että välityömarkkinatoimijoiden vahva rooli vaikeimmin työllistyvien työllistymisen edistämisessä säilyy 

”Esitetty kohderyhmärajaus on kannatettava. Kohderyhmän valinnan ei tule kuitenkaan perustua yksittäisiin diagnooseihin, vaan selkeään ja laaja-alaiseen työ- ja toimintakyvyn arviointiin, muistuttaa SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen. 

Palvelutoiminnan kytkeminen malliin on tärkeä elementti. SOSTE näkee tässä mahdollisuuden hyödyntää välityömarkkinatoimijoiden pitkäaikaista osaamista esimerkiksi ostopalveluiden kautta. Selvityshenkilö Mäkinen korostaa, että palvelutoiminnon asianmukainen resurssointi on tärkeä edellytys onnistumiselle, koska vaikeimmassa asemassa olevat osatyökykyiset tarvitsevat työssä menestyäkseen selkänojakseen oikein mitoitetut ja kohdistetut sekä laadukkaat palvelut.  

Uusi toimija edellyttää valtiolta merkittävää panostusta. On kannatettavaa, että mallia pilotoidaan aluksi pienimuotoisemmin. Mallitoimiminen edellyttää, että myös muu palvelujärjestelmä on asianmukaisesti resursoitu. 

Selvitys on hyvä pohjapaperi, jonka perusteella on mahdollista jatkaa mallin työstämistä.  

Jatkotyöstön kannalta on tärkeää käydä laajaa keskustelua nykyisten välityömarkkinatoimijoiden sekä kohderyhmiä edustavien toimijoiden kanssa yhteistyön ja työnjaon kirkastamiseksi”, korostaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Katso alta julkistamistilaisuuden tallenne kohdasta 31:30, jolloin SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas pitää puheenvuoron.

Työnjaon selkeys mahdollistaa sekä uuden toimijan että nykyisten välityömarkkinatoimijoiden toiminnan kehittämisen, jotta mahdollisimman monen osatyökykyisen ja muita heikommassa työmarkkina-asemassa olevan työllistymismahdollisuuden paranisivat. 

Lataa Hannu Mäkisen Selvitys osatyökykyisten Suomen mallista.

Lisätietoja antaa SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

18.2.2021 00:01

SOSTEn selvitys: Koronakriisi lisäsi peruspäivärahalla olevien työttömien määrää

Toimeentulo Koronakriisi on lisännyt erityisesti työttömyysturvaa saavien määrää ja työttömyysturvamenoja. Sairausvakuutuksen päivärahamenoissa, asumistuessa ja toimeentulotuessa muutokset ovat olleet vähäisempiä. VTT Pertti Honkasen SOSTElle tekemässä selvityksessä Koronakriisin vaikutukset sosiaaliturvaan tarkastellaan koronakriisin aikana tehtyjä muutoksia etuusjärjestelmään sekä etuuksien saajien määrän kehitystä. Verrattuna edellisvuoteen 2020 työttömyysturvan ansiopäivärahan saajien määrä ja ansiopäivärahamenot kasvoivat yli 50 prosenttia. Suhteellisesti vielä enemmän on […]

Uutinen

9.12.2020 11:00

Sosiaalibarometri 2014 ennakoi sosiaali- ja terveyspalvelujen kehitystä vuoteen 2020

Sosiaalibaro Vuonna 2014 Sosiaalibarometrin vastaajat arvioivat, millaisia muutoksia sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeissa, palveluissa ja etuuksissa tulee tapahtumaan vuoteen 2020 mennessä. Tarkastelen, miten oikeaan arviot osuivat. Peilaan vuonna 2014 tehtyjä arvioita erityisesti vuonna 2020 toteutettuun Sosiaalibarometriin, mutta käytän tarkastelussa myös muita soveltuvia lähteitä. Tarkastelu osoittaa, että vuonna 2014 tehdyt arviot osuivat yllättävän oikeaan. Parhaiten Sosiaalibarometrin vastaajat osasivat […]

Uutinen

23.10.2020 07:58

SOSTE esittää lähes 3 miljardin euron hyvinvointi-investointeja EU:n elpymisrahoista

Hyvinvointitalous SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry vaatii, että EU:n elpymis- ja palautumisvälineen rahat käytetään sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Tämä edellyttää rakenteita muuttavia hyvinvointi-investointeja sekä sosiaali-, terveys-, koulutus-, energia- että elinkeinopolitiikan alueille. Suomen kansalliseen ohjelmaan kolmelle vuodelle saama rahoitus EU:n eri rahastoista on noin 3 miljardia euroa. Panostuksella tavoitellaan mahdollisimman suurta vaikuttavuutta, jolloin […]