Skip to content

SOSTE kannattaa monikanavarahoituksen purkamista vaiheittain

11.10.2021 9.48

Sosiaali- ja terveyspalvelut
KuntoutusSosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistus

SOSTE kannattaa monikanavarahoituksen purkamista ja rahoituksen siirtämistä hyvinvointialueille. Rahoituksen monikanavaisuus kannustaa tällä hetkellä eri toimijoita kustannusten siirtämiseen toisten toimijoiden maksettaviksi. Rahoituksen ja järjestämisvastuun kokoaminen hyvinvointialueille parantaa toiminnan tehokkuutta ja mahdollistaa eheämpien palvelupolkujen rakentamisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille. Näin voidaan sekä rajoittaa sosiaali- ja terveysmenojen kasvua että parantaa kansalaisten palveluja. Tämä on koko sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoite.

SOSTEn lausunto monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvityksestä löytyy kokonaisuudessaan täältä: 2021-8-25-soste-lausunto-monikanavarahoitus.pdf

SOSTE korostaa:

  • SOSTE kannattaa monikanavarahoituksen purkamista ja rahoituksen siirtämistä hyvinvointialueille, koska se parantaa toiminnan tehokkuutta ja mahdollistaa eheämmät palvelupolut.
  • Rahoituksen ja järjestämisvastuun siirrossa on varmistettava palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu.
  • Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on turvattava subjektiivisena oikeutena nykyisessä laajuudessaan, jotta kuntoutukseen oikeutettujen asema ei heikkene.
  • Kuntoutuksen oikeussuojakeinoja on vahvistettava.
  • Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian siirtäminen hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle edellyttää alueellisia kokeiluja. Kokeilujen on pohjauduttava huolellisesti valmisteltuun lainsäädäntöön.
  • SOSTE kannattaa lääke- ja matkakorvausten siirtoa hyvinvointialueille.
  • Yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvauksista on perusteltua luopua siirtymäajan jälkeen ja siirtää tästä vapautuvat resurssit hyvinvointialueille.

Monikanavarahoitusta purettaessa on varmistettava palveluiden yhdenvertaisuus

Rahoituksen ja järjestämisvastuun siirrossa on varmistettava palvelujen yhtäläinen saatavuus ja laatu koko maassa. Esimerkiksi vaativa lääkinnällinen kuntoutus on turvattava subjektiivisena oikeutena nykyisessä laajuudessaan, jottei kuntoutukseen oikeutettujen asema heikkene.

Järjestämisvastuun hajautuessa valtakunnalliselta tasolta alueille on välttämätöntä, että hyvinvointialueilla on riittävä osaaminen palvelujen järjestämiseen ja että Kelalla säilyy rooli kuntoutusta kehittävänä organisaationa. Vastaavaa valtakunnallista koordinaatiota tarvitaan, jotta matkat ja lääkkeet korvataan yhdenmukaisesti koko maassa.

Subjektiivinen oikeus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen on säilytettävä

SOSTE on painottanut kuntoutusta koskevissa linjauksissaan Kuntoutuskomitean laajapohjaista yhteisymmärrystä kuntoutuksen kehittämisestä. Kuntoutuskomitea lähti esityksissään siitä, että kuntoutus on osa hyvinvointipalvelukokonaisuutta, minkä tulee näkyä paitsi kuntoutuksen sisällöllisessä kehittämisessä, myös sen järjestämisvastuun siirtämisenä maakunnille. SOSTE pitää perusteltuna edetä Kuntoutuskomiteassa hahmotellun mukaisesti niin, että järjestämisvastuu siirretään hyvinvointialueille turvaten asiakkaiden oikeudet ja varmistaen siirron onnistuminen alueellisilla kokeiluilla.

Asiakkaiden aseman turvaamiseksi järjestämisvastuun siirron yhteydessä on välttämätöntä säilyttää subjektiivinen oikeus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen ja siihen liittyvä muutoksenhakuoikeus.
Subjektiivisen oikeuden säilyttämien osaltaan turvaa myös kuntoutukseen käytettävät resurssit.

Järjestämisvastuun siirto hyvinvointialueille tuo myös näkyväksi sen, että kansalaisten oikeusturva on ollut Kelan järjestämässä kuntoutuksessa selvästi parempi kuin kuntien järjestämässä kuntoutuksessa. SOSTE pitää tärkeänä, että tämä pitkäaikainen epäkohta korjataan siten, että vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen oikeussuoja pysyy nykytasolla, mutta muussa kuntoutuksessa oikeussuojakeinoja vahvistetaan.

Kuntoutusta koskevien päätösten on myös vastaisuudessa oltava valituskelpoisia, jotta oikeuksien yhtäläinen toteutuminen koko maassa voidaan varmistaa. Kansalaisten jälkikäteistä oikeusturvaa on vahvistettava myös muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen siirto hyvinvointialueille edellyttää huolellisesti valmisteltuja kokeiluja

Rahoitusvastuu voidaan siirtää alueille järjestämisvastuuta nopeammin. Rahoitusvastuun siirto vähentää kannustimia kustannusten ulkoistamiseen, mutta järjestämisvastuun siirto edellyttää hyvinvointialueiden osaamisen vahvistamista. Siksi järjestämisvastuun siirrossa on edettävä vaiheittain.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian siirtäminen hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle edellyttää Kuntoutuskomitean kannan mukaisesti alueellisia kokeiluja, joiden valmistelu taas vaatii kokeilulainsäädännön huolellista valmistelua. Monet niistä huolista, jotka järjestämisvastuun siirtoon eri tahoilla liittyvät, tulevat tarkkaan käsiteltäviksi kokeilulainsäädännön valmistelussa.

Itse kokeilu tulee osoittamaan, miten mahdolliset sudenkuopat voidaan välttää. Huolellisesti valmistellun, toteutetun ja arvioidun kokeilun jälkeen järjestämisvastuun siirron vaikutuksia voidaan arvioida ja toimeenpanna siirto, jos sen edellytykset toteutuvat.

Matka- ja lääkekorvaukset perusteltuja siirtää hyvinvointialueille

SOSTE pitää perusteltuna rahoitusvastuun monikanavaisuuden purkamista lääke- ja matkakorvausten osalta. Matkojen korvausperusteita ei saa siirron yhteydessä asiakkaiden näkökulmasta heikentää ja korvausperusteiden on jatkossakin oltava valtakunnallisesti yhdenmukaiset. Samassa yhteydessä on tarkasteltava terveydenhuollon eri maksukattojen yhdistämistä (lääkkeet, asiakasmaksut, matkat).

Lääkekorvausten osalta rahoituksen monikanavaisuuden purkamisen yhteydessä on korjattava yhdenvertaisuus- ja kannustinongelmia aiheuttavat erot avo- ja laitoshoidon korvauskäytäntöjen ja sääntelyn osalta.

Kela-korvauksista voidaan luopua siirtymäajan jälkeen

Yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvauksista on perusteltua luopua siirtymäajan jälkeen ja siirtää tästä vapautuvat resurssit hyvinvointialueille.

Lisätietoja
erityisasiantuntija Aleksi Kalenius, aleksi.kalenius@soste.fi, p. 040 574 1618
erityisasiantuntija Päivi Opari, paivi.opari@soste.fi, p. 040 588 6154

Muut teeman artikkelit

Uutinen

19.1.2022 10:33

Sosiaali- ja terveysministeriön ja järjestöjen yhteistyö vahvistuu

Kansalaisyhteiskunta SOSTEn hallitus tapasi tiistaina 18.1. STM:n ylintä virkamiesjohtoa. Tapaamisessa käytiin laajaa keskustelua muun muassa järjestötoiminnan autonomian ja rahoituksen tulevaisuudesta, sosiaaliturvan uudistamistarpeista sekä järjestöjen tilanteesta käynnissä olevassa sote-uudistuksessa. ”SOSTEn yhteistyöaloite oli tervetullut ja tarpeellinen. Yhteistyön vahvistumista tarvitaan kaikille tasoilla muuttuvassa tilanteessa ja pyrimme omalta osaltamme vahvistamaan rakenteita, joiden kautta pääsemme entistä laajempaan ja systemaattisempaan dialogiin kansalaisjärjestökentän […]

Uutinen

22.12.2021 15:20

Järjestöt apuna koronakriisissä: Näin ilmoittaudut mukaan koronatalkoisiin

Sote-järjestöt Suomen koronatilanteen pahentuessa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on pyytänyt myös järjestöjä apuun koronaepidemian vastaisiin toimiin. SOSTEn ja Suomen Punaisen Ristin sopiman toimintamallin mukaisesti Punainen Risti ohjaa vapaaehtoisia niihin tehtäviin, joihin viranomaiset voivat pyytää vapaaehtoisten tukea. Voit jättää yhteystietosi, jos olet kiinnostunut toimimaan Punaisen Ristin auttamistehtävissä. Punaisen Ristin piiri ottaa sinuun yhteyttä siinä tapauksessa, että […]

Uutinen

21.12.2021 08:00

Aluevaalit ovat sote-järjestöille erittäin tärkeät – Järjestöjen sote-muutostuki on mukana järjestämässä aluevaalipaneeleita eri puolilla Suomea

Aluevaalit Suomen kaikkien aikojen ensimmäiset aluevaalit pidetään tammikuussa. SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki on mukana järjestämässä aluevaalipaneeleita eri puolilla maata osana aluevaalityötään. Aluevaalipaneeleita pidetään useilla hyvinvointialueilla, ja niiden toteutuksessa on mukana myös muita järjestökumppaneita. Paneelit pidetään aikavälillä 10.–15.1.2022. Hyvinvointialuekohtaisen paneeliaikataulun ja lähteitä tarkempiin tietoihin paneeleista löydät uutisen lopussa olevasta listasta. Koronatilanne voi vaikuttaa paneeleiden […]