Skip to content

SOSTE kannattaa monikanavarahoituksen purkamista vaiheittain

11.10.2021 9.48

Sosiaali- ja terveyspalvelut
KuntoutusSosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistus

SOSTE kannattaa monikanavarahoituksen purkamista ja rahoituksen siirtämistä hyvinvointialueille. Rahoituksen monikanavaisuus kannustaa tällä hetkellä eri toimijoita kustannusten siirtämiseen toisten toimijoiden maksettaviksi. Rahoituksen ja järjestämisvastuun kokoaminen hyvinvointialueille parantaa toiminnan tehokkuutta ja mahdollistaa eheämpien palvelupolkujen rakentamisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille. Näin voidaan sekä rajoittaa sosiaali- ja terveysmenojen kasvua että parantaa kansalaisten palveluja. Tämä on koko sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoite.

SOSTEn lausunto monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvityksestä löytyy kokonaisuudessaan täältä: 2021-8-25-soste-lausunto-monikanavarahoitus.pdf

SOSTE korostaa:

  • SOSTE kannattaa monikanavarahoituksen purkamista ja rahoituksen siirtämistä hyvinvointialueille, koska se parantaa toiminnan tehokkuutta ja mahdollistaa eheämmät palvelupolut.
  • Rahoituksen ja järjestämisvastuun siirrossa on varmistettava palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu.
  • Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on turvattava subjektiivisena oikeutena nykyisessä laajuudessaan, jotta kuntoutukseen oikeutettujen asema ei heikkene.
  • Kuntoutuksen oikeussuojakeinoja on vahvistettava.
  • Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian siirtäminen hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle edellyttää alueellisia kokeiluja. Kokeilujen on pohjauduttava huolellisesti valmisteltuun lainsäädäntöön.
  • SOSTE kannattaa lääke- ja matkakorvausten siirtoa hyvinvointialueille.
  • Yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvauksista on perusteltua luopua siirtymäajan jälkeen ja siirtää tästä vapautuvat resurssit hyvinvointialueille.

Monikanavarahoitusta purettaessa on varmistettava palveluiden yhdenvertaisuus

Rahoituksen ja järjestämisvastuun siirrossa on varmistettava palvelujen yhtäläinen saatavuus ja laatu koko maassa. Esimerkiksi vaativa lääkinnällinen kuntoutus on turvattava subjektiivisena oikeutena nykyisessä laajuudessaan, jottei kuntoutukseen oikeutettujen asema heikkene.

Järjestämisvastuun hajautuessa valtakunnalliselta tasolta alueille on välttämätöntä, että hyvinvointialueilla on riittävä osaaminen palvelujen järjestämiseen ja että Kelalla säilyy rooli kuntoutusta kehittävänä organisaationa. Vastaavaa valtakunnallista koordinaatiota tarvitaan, jotta matkat ja lääkkeet korvataan yhdenmukaisesti koko maassa.

Subjektiivinen oikeus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen on säilytettävä

SOSTE on painottanut kuntoutusta koskevissa linjauksissaan Kuntoutuskomitean laajapohjaista yhteisymmärrystä kuntoutuksen kehittämisestä. Kuntoutuskomitea lähti esityksissään siitä, että kuntoutus on osa hyvinvointipalvelukokonaisuutta, minkä tulee näkyä paitsi kuntoutuksen sisällöllisessä kehittämisessä, myös sen järjestämisvastuun siirtämisenä maakunnille. SOSTE pitää perusteltuna edetä Kuntoutuskomiteassa hahmotellun mukaisesti niin, että järjestämisvastuu siirretään hyvinvointialueille turvaten asiakkaiden oikeudet ja varmistaen siirron onnistuminen alueellisilla kokeiluilla.

Asiakkaiden aseman turvaamiseksi järjestämisvastuun siirron yhteydessä on välttämätöntä säilyttää subjektiivinen oikeus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen ja siihen liittyvä muutoksenhakuoikeus.
Subjektiivisen oikeuden säilyttämien osaltaan turvaa myös kuntoutukseen käytettävät resurssit.

Järjestämisvastuun siirto hyvinvointialueille tuo myös näkyväksi sen, että kansalaisten oikeusturva on ollut Kelan järjestämässä kuntoutuksessa selvästi parempi kuin kuntien järjestämässä kuntoutuksessa. SOSTE pitää tärkeänä, että tämä pitkäaikainen epäkohta korjataan siten, että vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen oikeussuoja pysyy nykytasolla, mutta muussa kuntoutuksessa oikeussuojakeinoja vahvistetaan.

Kuntoutusta koskevien päätösten on myös vastaisuudessa oltava valituskelpoisia, jotta oikeuksien yhtäläinen toteutuminen koko maassa voidaan varmistaa. Kansalaisten jälkikäteistä oikeusturvaa on vahvistettava myös muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen siirto hyvinvointialueille edellyttää huolellisesti valmisteltuja kokeiluja

Rahoitusvastuu voidaan siirtää alueille järjestämisvastuuta nopeammin. Rahoitusvastuun siirto vähentää kannustimia kustannusten ulkoistamiseen, mutta järjestämisvastuun siirto edellyttää hyvinvointialueiden osaamisen vahvistamista. Siksi järjestämisvastuun siirrossa on edettävä vaiheittain.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian siirtäminen hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle edellyttää Kuntoutuskomitean kannan mukaisesti alueellisia kokeiluja, joiden valmistelu taas vaatii kokeilulainsäädännön huolellista valmistelua. Monet niistä huolista, jotka järjestämisvastuun siirtoon eri tahoilla liittyvät, tulevat tarkkaan käsiteltäviksi kokeilulainsäädännön valmistelussa.

Itse kokeilu tulee osoittamaan, miten mahdolliset sudenkuopat voidaan välttää. Huolellisesti valmistellun, toteutetun ja arvioidun kokeilun jälkeen järjestämisvastuun siirron vaikutuksia voidaan arvioida ja toimeenpanna siirto, jos sen edellytykset toteutuvat.

Matka- ja lääkekorvaukset perusteltuja siirtää hyvinvointialueille

SOSTE pitää perusteltuna rahoitusvastuun monikanavaisuuden purkamista lääke- ja matkakorvausten osalta. Matkojen korvausperusteita ei saa siirron yhteydessä asiakkaiden näkökulmasta heikentää ja korvausperusteiden on jatkossakin oltava valtakunnallisesti yhdenmukaiset. Samassa yhteydessä on tarkasteltava terveydenhuollon eri maksukattojen yhdistämistä (lääkkeet, asiakasmaksut, matkat).

Lääkekorvausten osalta rahoituksen monikanavaisuuden purkamisen yhteydessä on korjattava yhdenvertaisuus- ja kannustinongelmia aiheuttavat erot avo- ja laitoshoidon korvauskäytäntöjen ja sääntelyn osalta.

Kela-korvauksista voidaan luopua siirtymäajan jälkeen

Yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvauksista on perusteltua luopua siirtymäajan jälkeen ja siirtää tästä vapautuvat resurssit hyvinvointialueille.

Lisätietoja
erityisasiantuntija Aleksi Kalenius, aleksi.kalenius@soste.fi, p. 040 574 1618
erityisasiantuntija Päivi Opari, paivi.opari@soste.fi, p. 040 588 6154

Muut teeman artikkelit

Uutinen

18.10.2021 13:00

Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 2021: Koronaviruspandemia ja laahaavat rokotusluvut osoittavat, että terveyden lukutaidon taso on aliarvioitu ongelma

Sosiaali- ja terveyspalvelut Hyvä terveyden lukutaito lisää valmiutta tunnistaa ja tarkastella kriittisesti esimerkiksi harhaanjohtavaa ja virheellistä tietoa koronaviruksesta ja koronarokotteista. – Alhainen terveyden lukutaito on yhdistetty korkeampaan luottamukseen sosiaalisessa mediassa jaettuun tietoon. Vastaavasti alhainen terveyden lukutaito näkyy alhaisempana luottamuksena ja vähäisempänä turvautumisena viranomaistietoon sekä koronarokote-epäröintinä, sanoo apulaisprofessori Leena Paakkari Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisestä tiedekunnasta. Lukuisat suositukset ja rajoitukset koronaviruksen […]

Uutinen

15.10.2021 09:49

Potilasjärjestöjen ja lääkkeen käyttäjien oltava osallisia lääkehoidon kehittämistyössä

Sosiaali- ja terveyspalvelut Kuluneen vuoden aikana lääkeasioiden uudistaminen on saanut tuekseen resursseja ja rakenteita, ja työ on lähtenyt etenemään. Työtä viedään eteenpäin kolmessa eri kokonaisuudessa, joita ovat lääkehuollon ohjaus ja rahoitus, tiedonhallinta ja digitaaliset työkalut sekä apteekkitalous ja lääkkeiden jakelu.   Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen järjesti 13.10. sidosryhmätilaisuuden, jossa eri tahot keskustelivat lääkeasioiden uudistuksen edistämisestä.  Lääkehuolto kytkettävä nykyistä tiiviimmin sote-palveluihin SOSTE korostaa, että lääkehuolto on osa terveydenhuoltoa ja […]

Uutinen

14.10.2021 13:00

Järjestöt vahvasti mukana tukemassa potilaan ja asiakkaan oikeuksia koskevaa lainsäädäntötyötä

Sosiaali- ja terveyspalvelut STM on asettanut asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisen seurantaryhmän, jonka tehtävänä on tukea asiakkaan ja potilaan oikeuksia koskevan lainsäädännön valmistelua, tuottaa asiantuntijatietoa sekä osallistua vaihtoehtojen ja ehdotusten sekä niiden vaikutusten arviointiin. Järjestöt ovat laajasti mukana ryhmän toiminnassa. SOSTEn edustajana työryhmässä on Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson. – Asiakkaiden perus- ja ihmisoikeuksiin sisältyvän itsemääräämisoikeuden edistäminen on ensisijaista […]