Skip to content

SOSTE:s handbok för EU-påverkan för organisationer

19.1.2022 7.00

På svenska
EUKansainvälinen toimintaKansalaisyhteiskuntaPå svenska

SOSTE har samlat ihop en EU-guide för organisationer, som är en kortfattad handbok om EU-påverkan. I guiden finns basuppgifter om EU:s verksamhetsorgan, beslutsfattandesystem samt tips för hur man inleder påverkansarbete och uppföljning av EU-ärenden.

På basis av en enkät som SOSTE gjorde bland sina medlemmar så har organisationerna en stark internationell dimension i sin verksamhet och till och med 90 % av social- och hälsovårdsorganisationerna är med i olika nätverk som behandlar internationella frågor. Ändå berättar endast hälften av de organisationer som besvarade SOSTE:s enkät år 2019 att de försöker påverka program eller strategier på europeisk eller internationell nivå. Oftast är resursbrist orsaken, men organisationerna behöver också mera kunskap om hur man kan påverka EU.

”Det är viktigt att medborgarorganisationerna är med och gör påverkansarbete på internationell och EU-nivå, så att också exempelvis röster från människogrupper i utsatt position blir hörda i beslutsfattandet”, påminner SOSTE:s specialsakkunniga inom internationella ärenden Kirsi Marttinen.

Målsättningen är att sänka tröskeln för EU-påverkan

Meningen med guiden är att sänka tröskeln för att börja EU-påverkansarbete. Guiden är riktad till alla som är intresserade av EU-påverkan, men ordlistan och förkortningarna berör speciellt social- och hälsovårdspolitik. Guiden kompletteras och utvidgas i framtiden och i början av året publicerar SOSTE också korta videos om bland annat EU-påverkan och mänskliga rättigheter.

Guiden har förverkligats med stöd av utrikesministeriets Europainformation.

Mera information ger SOSTE:s specialsakkunniga inom internationella ärenden Kirsi Marttinen.

EU-GUIDE - Handbok i EU-påverkan för organisationer

Muut teeman artikkelit

Uutinen

12.5.2022 05:58

Socialbarometern: Arbetet som främjar välfärd och hälsa i fara i välfärdsområdena – en del människor hamnar i skuggan

Sosiaalibaro Enligt den färska Socialbarometern 2022 ser upp till en tredjedel av de kommunala social- och hälsovårdscheferna samt koordinatorerna för främjande av välfärd och hälsa, en risk för att arbete som främjar vissa befolkningsgruppers välfärd och hälsa försämras när välfärdsområdena kommer i gång.  I början av 2023 fördelas ansvaret för arbete som främjar välfärd och hälsa […]

Uutinen

11.5.2022 10:00

Järjestöbarometri: Korona verottanut sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistysten toimintaa ja toimintaedellytyksiä

Järjestöbaro Lokakuussa julkaistavan Järjestöbarometri 2022 -kyselyn ennakkotietojen mukaan kuluneet kaksi koronavuotta ovat kaventaneet toimintaa ja sen edellytyksiä sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistyksissä. Kolmella neljästä (75 %) paikallisesta sosiaali- ja terveysalan yhdistyksestä toiminnan kokonaismäärä on supistunut kahden viime vuoden aikana. Toimintaan osallistuvien joukko on vähentynyt 60 prosentissa ja vapaaehtoisten 45 prosentissa yhdistyksistä. Tiedot perustuvat SOSTEn tammi-helmikuussa tekemään Järjestöbarometri-kyselyyn. […]

Uutinen

11.5.2022 07:00

SOSTEn eduskuntavaalitavoitteet: Luottamuksella ja yhdenvertaisuudella kohti kestävää kasvua

Eduskuntavaalit SOSTEn vaalitavoitteet on julkaistu. Niissä korostuvat hyvinvointitalous: investoinnit sosiaaliturvaan, talouskasvun rakentaminen kaikkien työllisyyttä parantamalla, asiakasmaksujen kohtuullisuus sekä ilmastotoimien sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Keskeistä on myös järjestöjen autonomian ja toimintaedellytysten turvaaminen kansakunnan resilienssin vahvistamiseksi. Kansanterveyttä SOSTE ehdottaa edistettävän ottamalla käyttöön terveellisiin ruokavalintoihin kannustavan terveysveron. Lue lisää: SOSTEn eduskuntavaalit 2023 -sivut Järjestöjen tuesta ja avusta on pidettävä kiinni Demokratian […]