Skip to content

Sosiaalibarometri: Kuntoutuksen kytkös asiakkaan arkeen vielä heikko. Kuntoutustakuu takaisi palvelun oikea-aikaisen saatavuuden 

5.6.2019 9.00

Sosiaalibaro
KuntoutusSosiaalibarometri 2019Sosiaali- ja terveyspalvelutSosiaalibaro

Kuntoutustakuulla on laaja kannatus.

Yli puolet Sosiaalibarometriin vastanneista sosiaali- ja terveysjohtajista arvioi olemassa olevan kuntoutussuunnitelman noudattamisen yksittäisen asiakkaan kohdalla (60 %) toteutuvan melko hyvin tai hyvin. Samansuuntaisia myönteisiä arvioita saa kuntoutussuunnitelman laatiminen (58 %) ja kuntoutuksen toteuttaminen yksilöllisistä tarpeista lähtien (56 %).

Vastaukset muuttuvat kriittisemmiksi, kun kysytään kuntoutuksen yhteyttä asiakkaan arkeen. 29 prosenttia näkee yhteyden toteutuvan melko huonosti tai huonosti alueensa kuntoutuspalveluissa. Lähes joka neljäs (23 %) pitää tämänhetkistä kuntoutuksen kytkemistä asiakkaan muuhun hoito- tai palveluprosessiin melko huonosti tai huonosti toteutuvana.

“Kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa ihmisen toimintakykyä, oli se sitten töihin paluuta tai kykyä selvitä arjessa mahdollisimman itsenäisesti. Onnistunut kuntoutus pidentää työuria ja ehkäisee vaativamman hoidon tarvetta. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että siinä huomioidaan yksilön arki ja toimintaympäristö”, huomauttaa SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Opari.

Kuntoutustakuulla on laaja kannatus

Kuntoutus on laaja käsite ja lisäksi erilaisia kuntoutuspalveluja tarjoaa moninainen joukko toimijoita. Tämän vuoksi tiedon löytäminen ja kuntoutukseen hakeutuminen voi olla vaikeaa. Tilannetta ratkoi vuonna 2017 kuntoutuskomitea, joka esittää muun muassa tiedonkulun parantamista tietojärjestelmiä kehittämällä, yhtä yhteistä asiakassuunnitelmaa useita palveluja tarvitseville sekä nimettyä vastuuhenkilöä, joka vastaa eri palvelujen yhteensovittamisesta.

Myös uusi hallitusohjelma tunnistaa tarpeen jatkaa kuntoutuksen kehittämistä kuntoutuskomitean työn pohjalta. Näin päästään kohti saumatonta hoitojärjestelmää, joka pystyy parhaiten tukemaan ja parantamaan ihmisen toimintakykyä.

Merkittävänä asiakkaan asemaa vahvistamana toimena järjestöt ovat esittäneet kuntoutustakuuta, joka saa myös Sosiaalibarometrin vastaajilta tukea. Yli puolet vastaajista, 65 % TE-johdosta, 56 % sote-johtajista ja 55 % Kelan johdosta kannattaa kuntoutustakuuta. Kuntoutustakuulla taattaisiin kuntoutujille oikeus päästä tietyssä määräajassa kuntoutustarpeen arviointiin ja sen mukaiseen kuntoutukseen.

“Kuntoutustakuun ydin on siinä, että ihminen saa mahdollisimman ripeästi tarvitsemaansa palvelua. Lisäksi tarvitaan saumattomasti muuta apua ja tukea. Kuntoutuksen turha viivästyminen on raskasta sitä odottavalle ihmiselle, mutta lisää myös muiden palveluiden tarvetta. Nopea kuntoutukseen pääsy on kaikkien etu”, toteaa Opari.

Kuntoutustakuun kannattajien perusteluna sen käyttöönotolle on (avovastauksista) sen parempi, oikea-aikaisempi ja tasapuolisempi saatavuus, kuntoutusprosessin nopeutuminen, selkeytyminen ja tehostuminen sekä kuntoutujan työhön paluuta edistävä vaikutus.

“Kuntoutus on alikäytetty resurssi, joten oikea-aikaisesti ja ennaltaehkäisevästi se pitäisi saada parempaan käyttöön.” (Kelan johto)

“Pitkällä tähtäyksellä tuo säästöä, kun palveluihin pääsee nopeammin.” (TE-johto)

“Varmistaisi sen, että kukaan ei jää kuntoutuksen puutteen vuoksi syrjään.” (SOTE-johtaja)

Lisätiedot

Muut teeman artikkelit

Uutinen

16.8.2019 12:59

SOSTE: Budjetissa sosiaaliturvan riittävään tasoon on pitkä matka – terveysperusteisessa verotuksessa vielä kirittävää

Parannukset perusturvaan, pienituloisten eläkeläisten toimeentuloon ja lapsiperheiden taloudelliseen asemaan vastaavat SOSTEn vaatimuksia, mutta edelleen on paljon tehtävää. “Viime vuosien perusturvan heikon kehityksen valossa on erittäin hyvä asia, että sosiaaliturvaa parannetaan, mutta matkaa riittävään tasoon on edelleen. Sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistus on aloitettava ripeästi”, muistuttaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas. SOSTEn näkökulmasta kunnille osoitettavat määrärahat varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentämiseen ja […]

Uutinen

18.6.2019 15:29

Hallitusohjelman työryhmien jäsenet avasivat hallitusohjelman sotu- ja sote-linjauksia

Iso salillinen sote-järjestöjen aktiiveja kokoontuivat SOSTEn tiloihin keskustelemaan Rinteen hallitusohjelman kahden ison reformin kirjauksista: sotu- ja sote-uudistuksesta. Keskustelua pohjustivat hallitusohjelmaneuvotteluissa mukana olleet kansanedustajat Anna Kontula (vas.) ja Anu Vehviläinen (kesk.). Kontula oli jäsenenä sosiaaliturvaa käsittelevässä alaryhmässä, Vehviläinen puolestaan veti sote-alaryhmää. He kumpikin ovat myös tuoreita valiokuntien puheenjohtajia. Kontula korosti puheenvuorossaan hallitusohjelman vahvoja kirjauksia sosiaaliturvaan liittyvän […]

Uutinen

17.6.2019 11:46

Kansalaistutkimus ”Ihan pihalla”: Vanhoista ihmisistä yhä useampi syrjäytyy monimutkaistuvassa, digitalisoituvassa maailmassa

Yhä useamman vanhan ihmisen on vaikea saada tietoa, hoitaa asioitaan ja käyttää eri palveluita. He jäävät yhä monimutkaisemmassa ja digitalisoituvassa maailmassa sivuun täydestä kansalaisuudesta, kansalaisoikeuksista ja niihin kuuluvasta vallasta. Tätä vakavaa sivuun jäämistä kuvaa sosiaalipolitiikan professori emerita Briitta Koskiahon johtama, SOSTEn julkaisema Ihan pihalla? -tutkimus. Tutkimus perustuu kansalaistutkijoina toimineiden vanhojen ihmisten kokemuksiin erilaisista palveluista. He […]