Skip to content

Sosiaalibarometri: Kuntoutuksen kytkös asiakkaan arkeen vielä heikko. Kuntoutustakuu takaisi palvelun oikea-aikaisen saatavuuden 

5.6.2019 9.00

Sosiaalibaro
KuntoutusSosiaalibarometri 2019Sosiaali- ja terveyspalvelutSosiaalibaro

Kuntoutustakuulla on laaja kannatus.

Yli puolet Sosiaalibarometriin vastanneista sosiaali- ja terveysjohtajista arvioi olemassa olevan kuntoutussuunnitelman noudattamisen yksittäisen asiakkaan kohdalla (60 %) toteutuvan melko hyvin tai hyvin. Samansuuntaisia myönteisiä arvioita saa kuntoutussuunnitelman laatiminen (58 %) ja kuntoutuksen toteuttaminen yksilöllisistä tarpeista lähtien (56 %).

Vastaukset muuttuvat kriittisemmiksi, kun kysytään kuntoutuksen yhteyttä asiakkaan arkeen. 29 prosenttia näkee yhteyden toteutuvan melko huonosti tai huonosti alueensa kuntoutuspalveluissa. Lähes joka neljäs (23 %) pitää tämänhetkistä kuntoutuksen kytkemistä asiakkaan muuhun hoito- tai palveluprosessiin melko huonosti tai huonosti toteutuvana.

“Kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa ihmisen toimintakykyä, oli se sitten töihin paluuta tai kykyä selvitä arjessa mahdollisimman itsenäisesti. Onnistunut kuntoutus pidentää työuria ja ehkäisee vaativamman hoidon tarvetta. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että siinä huomioidaan yksilön arki ja toimintaympäristö”, huomauttaa SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Opari.

Kuntoutustakuulla on laaja kannatus

Kuntoutus on laaja käsite ja lisäksi erilaisia kuntoutuspalveluja tarjoaa moninainen joukko toimijoita. Tämän vuoksi tiedon löytäminen ja kuntoutukseen hakeutuminen voi olla vaikeaa. Tilannetta ratkoi vuonna 2017 kuntoutuskomitea, joka esittää muun muassa tiedonkulun parantamista tietojärjestelmiä kehittämällä, yhtä yhteistä asiakassuunnitelmaa useita palveluja tarvitseville sekä nimettyä vastuuhenkilöä, joka vastaa eri palvelujen yhteensovittamisesta.

Myös uusi hallitusohjelma tunnistaa tarpeen jatkaa kuntoutuksen kehittämistä kuntoutuskomitean työn pohjalta. Näin päästään kohti saumatonta hoitojärjestelmää, joka pystyy parhaiten tukemaan ja parantamaan ihmisen toimintakykyä.

Merkittävänä asiakkaan asemaa vahvistamana toimena järjestöt ovat esittäneet kuntoutustakuuta, joka saa myös Sosiaalibarometrin vastaajilta tukea. Yli puolet vastaajista, 65 % TE-johdosta, 56 % sote-johtajista ja 55 % Kelan johdosta kannattaa kuntoutustakuuta. Kuntoutustakuulla taattaisiin kuntoutujille oikeus päästä tietyssä määräajassa kuntoutustarpeen arviointiin ja sen mukaiseen kuntoutukseen.

“Kuntoutustakuun ydin on siinä, että ihminen saa mahdollisimman ripeästi tarvitsemaansa palvelua. Lisäksi tarvitaan saumattomasti muuta apua ja tukea. Kuntoutuksen turha viivästyminen on raskasta sitä odottavalle ihmiselle, mutta lisää myös muiden palveluiden tarvetta. Nopea kuntoutukseen pääsy on kaikkien etu”, toteaa Opari.

Kuntoutustakuun kannattajien perusteluna sen käyttöönotolle on (avovastauksista) sen parempi, oikea-aikaisempi ja tasapuolisempi saatavuus, kuntoutusprosessin nopeutuminen, selkeytyminen ja tehostuminen sekä kuntoutujan työhön paluuta edistävä vaikutus.

“Kuntoutus on alikäytetty resurssi, joten oikea-aikaisesti ja ennaltaehkäisevästi se pitäisi saada parempaan käyttöön.” (Kelan johto)

“Pitkällä tähtäyksellä tuo säästöä, kun palveluihin pääsee nopeammin.” (TE-johto)

“Varmistaisi sen, että kukaan ei jää kuntoutuksen puutteen vuoksi syrjään.” (SOTE-johtaja)

Lisätiedot

Muut teeman artikkelit

Uutinen

16.10.2019 16:53

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa painopiste peruspalveluihin

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämisohjelma julkaistiin tiistaina. Ohjelma tähtää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen uudistamiseen ja ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Peruspalveluita vahvistetaan ja painopistettä siirretään ennaltaehkäisevään työhön. Ohjelman tarkoituksena on perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, jotta ihmiset saavat tarvitsemansa avun yhdellä yhteydenotolla. Tarpeisiin vastataan ihmislähtöisesti ja tarpeenmukaisesti yhdestä paikasta. Hoitoon pääsy viikossa turvataan. Näin pystytään vähentämään […]

Uutinen

4.10.2019 10:01

Tuore Sosiaalibarometri 2019: Toimeentulotuki nyt läpinäkyvämpi ja leimaa vähemmän – huoli eniten tukea tarvitsevista ihmisistä on edelleen kova

Juuri julkaistu Sosiaalibarometri 2019 kuvaa muun muassa sitä, miten toimeentulotuki, viimesijainen taloudellinen turva, toimii kaksi vuotta sen jälkeen, kun perustoimeentulotuki siirrettiin Kelaan. Sosiaalibarometrissa on seurattu toimeentulotukea sekä Kelan että sosiaalitoimen näkökulmasta vuodesta 2016. Kaikkien Sosiaalibarometrin vastaajien mielestä asiakkaiden on vaikea erottaa, milloin toimeentulotukea haetaan Kelasta ja missä asioissa sosiaalitoimesta. Uudistuksen ajateltiin tuovan työajan säästöä sosiaalityöhön, […]

Uutinen

24.9.2019 15:54

SOSTEn kommentit budjettiriihen tuloksiin ja suositukset vuoden 2020 talousarvioon

Finanssipolitiikka Antti Rinteen hallitus on antamassa ensimmäisen talousarvioesityksensä tilanteessa, jossa Suomen talouden kasvun näkymät ovat selvästi heikentyneet viime vuosista. Vuonna 2018 Suomen talous kasvoi alle kahden prosentin vuosivauhtia ja kasvu hiipui jonkin verran kahdesta edellisestä vuodesta. Tästä huolimatta suhdannetilanne säilyi kohtalaisena, mikä näkyi myös suotuisana työllisyyskehityksenä. Työllisyysasteen trendi nousi loppuvuodesta yli 72 prosenttiin. Myös työttömyysaste […]