Skip to content

Sosiaalibarometri: Kuntoutuksen kytkös asiakkaan arkeen vielä heikko. Kuntoutustakuu takaisi palvelun oikea-aikaisen saatavuuden 

5.6.2019 9.00

Sosiaalibaro
KuntoutusSosiaalibarometri 2019Sosiaali- ja terveyspalvelutSosiaalibaro

Kuntoutustakuulla on laaja kannatus.

Yli puolet Sosiaalibarometriin vastanneista sosiaali- ja terveysjohtajista arvioi olemassa olevan kuntoutussuunnitelman noudattamisen yksittäisen asiakkaan kohdalla (60 %) toteutuvan melko hyvin tai hyvin. Samansuuntaisia myönteisiä arvioita saa kuntoutussuunnitelman laatiminen (58 %) ja kuntoutuksen toteuttaminen yksilöllisistä tarpeista lähtien (56 %).

Vastaukset muuttuvat kriittisemmiksi, kun kysytään kuntoutuksen yhteyttä asiakkaan arkeen. 29 prosenttia näkee yhteyden toteutuvan melko huonosti tai huonosti alueensa kuntoutuspalveluissa. Lähes joka neljäs (23 %) pitää tämänhetkistä kuntoutuksen kytkemistä asiakkaan muuhun hoito- tai palveluprosessiin melko huonosti tai huonosti toteutuvana.

“Kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa ihmisen toimintakykyä, oli se sitten töihin paluuta tai kykyä selvitä arjessa mahdollisimman itsenäisesti. Onnistunut kuntoutus pidentää työuria ja ehkäisee vaativamman hoidon tarvetta. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että siinä huomioidaan yksilön arki ja toimintaympäristö”, huomauttaa SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Opari.

Kuntoutustakuulla on laaja kannatus

Kuntoutus on laaja käsite ja lisäksi erilaisia kuntoutuspalveluja tarjoaa moninainen joukko toimijoita. Tämän vuoksi tiedon löytäminen ja kuntoutukseen hakeutuminen voi olla vaikeaa. Tilannetta ratkoi vuonna 2017 kuntoutuskomitea, joka esittää muun muassa tiedonkulun parantamista tietojärjestelmiä kehittämällä, yhtä yhteistä asiakassuunnitelmaa useita palveluja tarvitseville sekä nimettyä vastuuhenkilöä, joka vastaa eri palvelujen yhteensovittamisesta.

Myös uusi hallitusohjelma tunnistaa tarpeen jatkaa kuntoutuksen kehittämistä kuntoutuskomitean työn pohjalta. Näin päästään kohti saumatonta hoitojärjestelmää, joka pystyy parhaiten tukemaan ja parantamaan ihmisen toimintakykyä.

Merkittävänä asiakkaan asemaa vahvistamana toimena järjestöt ovat esittäneet kuntoutustakuuta, joka saa myös Sosiaalibarometrin vastaajilta tukea. Yli puolet vastaajista, 65 % TE-johdosta, 56 % sote-johtajista ja 55 % Kelan johdosta kannattaa kuntoutustakuuta. Kuntoutustakuulla taattaisiin kuntoutujille oikeus päästä tietyssä määräajassa kuntoutustarpeen arviointiin ja sen mukaiseen kuntoutukseen.

“Kuntoutustakuun ydin on siinä, että ihminen saa mahdollisimman ripeästi tarvitsemaansa palvelua. Lisäksi tarvitaan saumattomasti muuta apua ja tukea. Kuntoutuksen turha viivästyminen on raskasta sitä odottavalle ihmiselle, mutta lisää myös muiden palveluiden tarvetta. Nopea kuntoutukseen pääsy on kaikkien etu”, toteaa Opari.

Kuntoutustakuun kannattajien perusteluna sen käyttöönotolle on (avovastauksista) sen parempi, oikea-aikaisempi ja tasapuolisempi saatavuus, kuntoutusprosessin nopeutuminen, selkeytyminen ja tehostuminen sekä kuntoutujan työhön paluuta edistävä vaikutus.

“Kuntoutus on alikäytetty resurssi, joten oikea-aikaisesti ja ennaltaehkäisevästi se pitäisi saada parempaan käyttöön.” (Kelan johto)

“Pitkällä tähtäyksellä tuo säästöä, kun palveluihin pääsee nopeammin.” (TE-johto)

“Varmistaisi sen, että kukaan ei jää kuntoutuksen puutteen vuoksi syrjään.” (SOTE-johtaja)

Lisätiedot

Muut teeman artikkelit

Uutinen

4.11.2019 13:00

Vuokrarästejä, vaikeita valintoja ja toivottomuutta – pienituloisen oltava sinnikäs ja perehtynyt pärjätäkseen

Sosiaalibarometrin 2019 tulokset kertovat karua kieltä sosiaaliturvajärjestelmän kitsaudesta silloin, kun ihmisen toimeentulo on niukimmillaan. Perusturvan* taso on tällä hetkellä riittämätön: moni joutuu anomaan harkinnanvaraista toimeentulotukea, vaikka sen tulisi olla viimeinen oljenkorsi eikä paikata ensisijaisten etuuksien alhaista tasoa. Perusturvalla elävien ihmisten kanssa työskentelevät ammattilaiset pitävät yhtenä ratkaisuna ensisijaisten etuuksien tason nostoa. Tätä mieltä oli 73 % […]

Uutinen

30.10.2019 16:05

Programmet Framtidens social- och hälsocentral inleds

Programmet Framtidens social- och hälsocentral inleds. I regeringen Rinnes reform av social- och hälsovården ska basservicen stärkas och mer vikt föras över på förebyggande arbete. Målet är att säkerställa att tjänsterna svarar mot människornas behov och att problem kan åtgärdas i tid. Basservicen utvecklas genom programmet Framtidens social- och hälsocentral. Syftet med programmet är att […]

Uutinen

16.10.2019 16:53

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa painopiste peruspalveluihin

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämisohjelma julkaistiin tiistaina. Ohjelma tähtää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen uudistamiseen ja ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Peruspalveluita vahvistetaan ja painopistettä siirretään ennaltaehkäisevään työhön. Ohjelman tarkoituksena on perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, jotta ihmiset saavat tarvitsemansa avun yhdellä yhteydenotolla. Tarpeisiin vastataan ihmislähtöisesti ja tarpeenmukaisesti yhdestä paikasta. Hoitoon pääsy viikossa turvataan. Näin pystytään vähentämään […]