Skip to content

Tarvelähtöinen lähestymistapa ratkaisuksi työllisyysasteen nostoon

15.1.2020 8.50

Työllisyys
ToimeentuloTyöllisyys

Työllisyyspoliittiset valinnat ovat puhuttaneet paljon viime viikkoina Sanna Marinin hallituksen etsiessä kuumeisesti purevia työllisyystoimia. Välityömarkkinoilla toimivien järjestöjen, säätiöiden ja työpajojen ratkaisuna työllisyysasteen nostoon on tarvelähtöinen työllisyyspolitiikka. Tuoreessa julkaisussa viitoitetaan tarvelähtöisen työllisyyspolitiikan perusteet.

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien ja osatyökykyisten työllistymisen lähtökohdaksi tulee ottaa yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen. Tuore Välityömarkkinat ja tarvelähtöiset työllisyyspalvelut -julkaisu tuo näkyväksi välityömarkkinoilla olevien ihmisten moninaiset tarpeet sekä esittää välityömarkkinoiden tarvelähtöisten palveluiden kokonaisuuden.

Työttömien moninaiset tarpeet eivät useinkaan tule huomioitua riittävän kattavasti

Työttömillä on lukuisia eritasoisia tarpeita, jotka voivat liittyä niin voimavaroihin, osaamiseen kuin työmarkkinoilla toimimiseen.  Tarpeet ovat moninaisia ja usein yksilöllä on useampia tarpeita yhtä aikaa. Nämä tarpeet eivät useinkaan tule huomioitua riittävän kattavasti palvelujärjestelmässä. Silloin myöskään ihmisten työllistymisen edellytykset eivät välttämättä parane.

Tarvelähtöinen lähestymistapa työllisyyspolitiikkaan on yhä tärkeämpi jatkossa. Mitä korkeammaksi työllisyysaste halutaan nostaa, sitä suuremman osan työikäisistä on oltava työmarkkinoilla ja töissä.

”Mikäli pitkäaikaistyöttömistä ja osatyökykyisistä työllistyisi esimerkiksi kolmannes, nousisi työllisyysaste nykyisestä yli kolme prosenttia”, toteaa pääekonomisti Jussi Ahokas SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:stä.

Oikea palvelu, oikeaan aikaan jää edelleen yhä saamatta

Tarvelähtöisiä palveluita tulee olla tarjolla nykyistä kattavammin, jotta jokaiselle aukeaa polku työelämään. Välineinä esimerkiksi palkkatuki, valmennuspalvelut, työkokeilu sekä kuntoutus toimivat parhaiten silloin, kun niitä tarjotaan yksilölle heidän tarpeensa huomioiden ja niihin vastaten. Oikea palvelu, oikeaan aikaan jää kuitenkin usein saamatta.

Välityömarkkinatoimijoilla (järjestöillä, säätiöillä, sosiaalisilla yrityksillä ja kunnallisilla työpajoilla) on pitkä kokemus tarvelähtöisten työllisyyspalveluiden tuottamisesta. Erilaisilla palveluilla, jotka alkavat kynnyksettömistä palveluista ja etenevät intensiivisten sekä täsmäpalveluiden kautta työmarkkinapalveluihin, vastataan juuri niihin tarpeisiin, jotka muuten jäisivät työllisyyspalveluiden kokonaisuudessa huomioimatta.

”Tietyille ihmisryhmille tarvittavaa tukea työmarkkinoilla toimimiseen on saatavilla lähes ainoastaan kolmannen sektorin tai kunnallisten työpajojen kautta.” muistuttaa pääsihteeri Vertti Kiukas.

Kun työttömien tarpeet tiedostetaan ja olemassa olevat palvelukokonaisuudet tunnetaan, suomalaisten työmarkkinoiden kehittäminen nykyistä tehokkaimmiksi on mahdollista. Kun työllisyyspolitiikasta tehdään aidosti tarvelähtöistä, ihmisten työkyky, tuottavuus ja mahdollisuudet työllistyä paranevat. Juuri tätä kohti suomalaisessa työllisyyspolitiikassa tulisi määrätietoisesti pyrkiä.

Välityömarkkinat ja tarvelähtöiset työllisyyspalvelut -julkaisussa tehdään näkyväksi työttömien moninaisia tarpeita työllistymisensä edistämiseksi sekä hahmotellaan Suomen välityömarkkinoiden ja olemassa olevien tarvelähtöisten työllisyyspalveluiden kokonaisuutta. Lue julkaisu kokonaisuudessaan verkkojulkaisuna tai lataa pdf-tiedostona.

Julkaisu on syntynyt Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän aloitteesta ja sen kirjoittamiseen on osallistunut iso joukko välityömarkkinoilla tarvelähtöisiä työllisyyspalveluita tuottavia toimijoita.

Lisätietoja

Muut teeman artikkelit

Uutinen

20.1.2020 12:27

SOSTE vaatii perusterveydenhuollon lääkäripalveluja maksuttomiksi ja maksukattojen yhdistämistä 

Kauan odotettu asiakasmaksulainsäädännön uudistus on vihdoin käynnistymässä tänä keväänä. Koska maksut estävät hoitoon hakeutumista, SOSTE vaatii perusterveydenhuollon lääkäripalveluiden säätämistä maksuttomiksi ja maksukattojen yhdistämistä palveluissa, lääkkeissä ja matkoissa. Lainsäädännön uudistamiseen varattua 45 miljoonaa euroa SOSTE pitää riittämättömänä. Tällä hetkellä Suomessa on terveydenhuoltoon pääsyssä enemmän ongelmia kuin muissa Pohjoismaissa. Haavoittuvassa elämäntilanteessa olevat ja pienituloiset jättävät tarvitsemiaan palveluja ja hoitoja hankkimatta korkeiden asiakasmaksujen ja lääkkeiden […]

Uutinen

10.1.2020 13:03

Toimeentulotuen kehittämistä jatkettava asiakkaiden yksilöllisen ja sujuvan palvelun turvaamiseksi

Antti Halmetoja ja Taina Rintala kirjoittavat 8.1. Helsingin Sanomien Vieraskynässä perustoimeentulotuen tarveharkinnan ongelmista. He näkevät, että ne eivät johdu niinkään Kelasta vaan kansallisen ja paikallisen toimeenpanon välisistä eroista ja sosiaalityön niukaksi jäävästä osuudesta Kelan perustoimeentulotukityössä. Samansuuntaisia huomioita on tullut esiin SOSTEn Sosiaalibarometri 2019, jossa on seurattu perustoimeentulotukea vuodesta 2016, ennen ja jälkeen sen myöntämisen siirtoa […]

Artikkeli

SOSTEn suositukset työllistymisen edistämiseksi

Tämä artikkeli on osa SOSTEn kärkitavoiteesta työllisyys. Linjattu 9.12.2019 Työvoimapalveluita ja palkkatukea on kehitettävä huomioimaan nykyistä paremmin yksilölliset tarpeet. Työvoimapalveluita on kehittävä joustavammiksi sekä mahdollistamaan yksilölliset, tarvelähtöiset, palvelupolut. Työvoimapalveluiden henkilöstön osaamista ja kykyä tunnistaa yksilölliset tarpeet on kehitettävä. Työvoimapalveluiden henkilöstöresursseja on lisättävä henkilökohtaisen kohtaamisen mahdollistamiseksi. Työkykykoordinaattoreiden määrää on lisättävä ja harkittava erityistyövoimaneuvojien palauttamista TE-toimistoihin. Sosiaalityön […]