Skip to content

Vårdreformen orsakar osäkerhet kring organisationernas understöd i olika kommuner – ”Organisationerna når de mest sårbara”

15.11.2021 11.00

Sote-uudistus
Järjestöjen sote-muutostukiPå svenskaSosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestötSote-uudistus

En färsk undersökning visar att nästan hälften av kommunerna inte ännu vet, eller är osäkra på, hur de fortsätter med organisationernas understöd när vårdreformen förverkligats. Social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendets uppgifter överförs i vårdreformen från kommunerna till välfärdsområdena från början av år 2023.

Många finländska kommuner vet inte ännu hur de tänker fortsätta med organisationernas understöd efter att vårdreformen förverkligats. Denna information kom fram i SOSTE Finlands social och hälsa r.f.: s och det regionalt utformade projektet ”Järjestöjen sote-muutostukis” färska undersökning.

Lite över en femtedel (22%) av kommunerna som besvarat enkäten berättade att de inte funderat på hur organisationernas understöd sköts mellan välfärdsområdena och kommunerna i framtiden. Sju procent av kommunerna kan inte berätta sin åsikt i frågan.

Projektchefen för ”Järjestöjen sote-muutostuki” Anita Hahl-Weckström säger att ovissheten kring de kommunala understöden inte är överraskande men att det ändå väcker oro ur organisationernas synvinkel.

“Både välfärdsområdena och kommunerna ska enligt lagstiftningen främja organisationernas verksamhetsförutsättningar. Det skulle vara bra om kommunerna och välfärdsområdena under vintern kom överens om understödens praxis genom att lyssna på organisationerna”, påminner Hahl-Weckström.

Dessutom berättade nästan var femte (19%) av kommunerna, som svarat på enkäten, att man bereder organisationernas understöd och stöd men att linjedragningar är ännu ogjorda. 139 kommuner besvarade enkäten, vilket är cirka 45 procent av Finlands kommuner.

Understödens fortsättning är viktigt för organisationernas verksamhet

Genom organisationerna kan människor ha en hobby, påverka samhället och få hjälp i såväl vardagen som i kriser. Organisationerna hjälper också då när människan inte får, eller hittar, stöd som passar livssituationen från den offentliga sektorn.

”Organisationerna når de mest sårbara människorna, som bostadslösa eller rusmedelsberoende. Organisationerna behövs också i coronakrisens eftervård”, säger Anita Hahl-Weckström.

En stor mängd människor deltar i organisationernas verksamhet i Finland. Enbart vårdorganisationerna har 1,3 medlemmar och i deras verksamhet deltar en halv miljon frivilliga.

”Många organisationer fungerar med hjälp av frivilliga och också ett litet finansiellt understöd eller tillgång till kommunala utrymmen för medborgarverksamhet är viktigt för dessa. Därför är understödens fortsättning en märkbar sak”, påpekar Janne Haikari, forskare inom ”Järjestöjen sote-muutostuki”.

En stor del av kommunerna tänker inte skära ner organisationernas understöd nästa år

I vårdreformen överförs social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendets uppgifter från kommunerna till välfärdsområden, med undantag för Helsingfors, från början av år 2023. Förändringen har orsakat huvudbry för, bland andra, social- och hälsovårdsorganisationerna, av vilka många traditionellt sett har samarbetat med kommunernas social- och hälsovårdssektor.

Ur organisationernas, och de människor som dessa representerar, synvinkel är det positivt att en stor del av kommunerna (79%) inte tänker skära ner organisationernas understöd nästa år. Åtta procent av de kommuner som besvarat enkäten berättade att de tänker öka organisationernas understöd och stöd år 2022.

”Utgående från resultaten förstår en stor del av kommunerna betydelsen av organisationernas verksamhet för kommuninvånarnas välfärd och hälsa. Resultatet skapar en tro på att man också i fortsättningen stöder organisationerna”, säger projektchef Anita Hahl-Weckström.

Så här gjordes enkäten:

  • ”Järjestöjen sote-muutostuki” kartlade i oktober 2021 med en enkät kommunernas planer för framtiden kring understöd och stöd som tryggar organisationernas verksamhetsförutsättningar.
  • I enkäten fanns två frågor: 1) Hurudana planer har ni kring organisationernas understöd och stöd för år 2022? 2) Hur borde organisationernas understöd och stöd fördelas mellan er kommun och välfärdsområdet i framtiden?
  • 139 kommuner besvarade enkäten, vilket är cirka 45 procent av Finlands kommuner.
    Enkäten besvarades exempelvis av chefer för kommunernas sektorer, välfärdskoordinatorer och organisationskontaktpersoner.

SOSTE Finlands social och hälsa r.f. och regionala partners har förenat sina krafter i Järjestöjen sote-muutostuki. ”Järjestöjen sote-muutostuki” arbetar för att organisationerna ska trygga sin plats som stöttepelare för människors delaktighet, hälsa och välfärd samt trygghet i Finland efter vårdreformen.

Mera info ger:

Projektchef Anita Hahl-Weckström, Järjestöjen sote-muutostuki

Forskare Janne Haikari, Järjestöjen sote-muutostuki

Muut teeman artikkelit

Uutinen

23.5.2022 09:27

SOSTE etsii hallinnon asiantuntijaa

Sote-järjestöt Etsimme hallinnon asiantuntijaa vastaamaan SOSTEn hallinnon sujuvasta arjesta yhdessä sisäisten palveluiden osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön kanssa. SOSTEn hallinnon asiantuntijana vastuullasi on järjestön johdon avustavat tehtävät sekä erilaiset järjestöhallinnon käytännön asiat. Vastaat muun muassa pääsihteerin kalenterista, johdon tapaamisten, kokousten sekä matkojen järjestelyistä, jäsenrekisterin ylläpidosta sekä hallinnon asiakirjamateriaalien kokoamisesta ja arkistoinnista. Lisäksi toimenkuvaasi kuuluu teknisenä tukena toimiminen […]

Uutinen

12.5.2022 05:58

Socialbarometern: Arbetet som främjar välfärd och hälsa i fara i välfärdsområdena – en del människor hamnar i skuggan

Sosiaalibaro Enligt den färska Socialbarometern 2022 ser upp till en tredjedel av de kommunala social- och hälsovårdscheferna samt koordinatorerna för främjande av välfärd och hälsa, en risk för att arbete som främjar vissa befolkningsgruppers välfärd och hälsa försämras när välfärdsområdena kommer i gång.  I början av 2023 fördelas ansvaret för arbete som främjar välfärd och hälsa […]

Uutinen

11.5.2022 10:00

Järjestöbarometri: Korona verottanut sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistysten toimintaa ja toimintaedellytyksiä

Järjestöbaro Lokakuussa julkaistavan Järjestöbarometri 2022 -kyselyn ennakkotietojen mukaan kuluneet kaksi koronavuotta ovat kaventaneet toimintaa ja sen edellytyksiä sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistyksissä. Kolmella neljästä (75 %) paikallisesta sosiaali- ja terveysalan yhdistyksestä toiminnan kokonaismäärä on supistunut kahden viime vuoden aikana. Toimintaan osallistuvien joukko on vähentynyt 60 prosentissa ja vapaaehtoisten 45 prosentissa yhdistyksistä. Tiedot perustuvat SOSTEn tammi-helmikuussa tekemään Järjestöbarometri-kyselyyn. […]