Lastensuojelupalveluista vuoden taidokkain hankinta


Etusivu / Blogi / Lastensuojelupalveluista vuoden taidokkain hankinta

Kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksikkö palkitsi Oulun lastensuojelupalveluhankinnan vuoden 2018 taidokkaimpana hankintana. Hankinnassa hyödynnettiin ennakkoluulottomasti nykyisen hankintalain joustovaraa luomalla oma uusi hankintamenettely, dynaaminen toimittajarekisteri.

Menettely mahdollistaa rekisterin vuosittaisen päivittämisen, palvelujen kehittämisen ja siirtymisen vaikuttavuusperusteiseen hinnoitteluun. Rekisteriin pääsevät kaikki vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoajat. Valinta rekisteriin kuuluvien toimittajien välillä tehdään aina lapsen edun perusteella.

Taidokkaan hankinnan arviointikriteereissä painotettiin muun muassa uudenlaista tapaa hankkia, hyvää vuorovaikutusta prosessin aikana, tulosperusteisuutta, vaikuttavuutta ja innovatiivisuutta.

Hankintalaki mahdollistaa omat sote-hankintamenettelyt

Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintoja koskeva sääntely uudistettiin vuoden 2016 hankintalaissa. Lain sisällöllistä puolta vahvistettiin lisäämällä siihen velvoitteet huomioida esimerkiksi palvelujen laatu, jatkuvuus ja käyttäjien erityistarpeet. Lain menettelyllistä puolta taas joustavoitettiin vapauttamalla sote-hankinnat lakiin kirjatuista menettelyistä. Hankintayksikkö voi nyt itse päättää, millaista menettelyä se hankinnassaan käyttää, kunhan se noudattaa avoimuuden, tasapuolisuuden, syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteita ja menettely kuvataan selvästi hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Tätä mahdollisuutta ei toistaiseksi ole juurikaan käytetty, vaan hankinnat tehdään pääsääntöisesti vakiintuneita menettelytapoja noudattaen. Koetellut menettelyt ovat varma tapa toimia, mutta lopputulos on usein jättänyt paljonkin parantamisen varaa. Viranomaisten kannattaakin pohtia, miten menettelyjä voidaan kehittää.

Kunnianhimoiselle hankintayksikölle laki antaa paljon mahdollisuuksia. Niihin tarttuminen edellyttää avointa mieltä, valmiutta pitkäjänteiseen työhön ja sen hyväksymistä, että uuden kokeilemiseen sisältyy aina jonkinlainen riski. Oulussa lastensuojelupalveluista tehtiin ensin perusteellinen asiakasanalyysi ja ryhdyttiin sen jälkeen päättäväisesti hankintaan.

Hankinta valmisteltiin laajalla yhteistyöllä

Täsmennettäköön, että kyseessä oli maakunnallinen yhteishanke eli koko Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja kuntayhtymien yhteinen lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluhankinta. Tavoitteena oli saada yhtenäiset lastensuojelupalvelut koko maakuntaan. Alueen lastensuojelulaitoksiin on sijoitettuina lapsia useista kunnista ja heidän muuttuvien tarpeidensa kannalta järjestelmän yhtenäisyys on eduksi.

Laajan viranomaisrintaman (mukaan lukien lastensuojelun työntekijät) lisäksi valmisteluun otettiin mukaan palveluntuottajat avoimen markkinavuoropuhelun, työpajojen ja hankinta-asiakirjojen kommentoinnin kautta. Tapaamisia järjestettiin myös muiden sidosryhmien kanssa. Valmistelussa pyrittiin siihen, että tuleva menettely ei sulkisi markkinoita eikä lukitsisi palveluratkaisuja vuosikausiksi vaan antaisi mahdollisuuden kehittää palveluja ja päivittää sopimuksia asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Tuloksena uutta luova ratkaisu

Ratkaisuksi saatiin ”tilaajan itsensä suunnittelema, hankintalain periaatteiden mukainen, kaksivaiheinen puitejärjestelyn kaltainen dynaaminen hankintamenettely, johon tarjoajaehdokkaat voivat hakeutua mukaan perustamisvaiheessa sekä vuosittain tammikuussa”.

Kuulostaa hienolta, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä?

Dynaaminen toimittajarekisteri on eräänlainen hybridi, johon on poimittu perinteisen puitejärjestelyn ja dynaamisen hankintajärjestelmän parhaita puolia höystettyinä joillakin muiden hankintamenettelyjen piirteillä. Siinä on onnistuttu yhdistämään muuttuvan markkinatilanteen huomioiminen ja mahdollisuus palvelujen jatkuvaan kehittämiseen. Hankinta ei betonoi palveluja vuosikausiksi, vaan uusia tuottajia voidaan ottaa mukaan ja palvelujen sisältöjä ja ehtoja päivittää tietyissä rajoissa vuosittain.

Mukaan voidaan ottaa myös vaikuttavuuden arviointia ja siihen perustuvaa hinnoittelua. Voidaan esimerkiksi hyödyntää bonus-sanktiomekanismia, jossa mittarina käytetään lasten onnistumista koulunkäynnin loppuun saattamisessa. Suunnittelun lähtökohtana ovat olleet lastensuojelun asiakkaiden tarpeet. Myös yksittäisiä hankintoja koskevat ratkaisut tehdään niiden perusteella. Tarkoitus on saada aikaan vaikuttavia palveluja.

Mahdollisuuksien hyödyntämisestä mallia muillekin

Kokonaisuudessaan menettely vaikuttaa erittäin onnistuneelta. Aika näyttää, miten se toimii käytännössä. Se ei ehkä ole täydellinen – mikäpä tässä maailmassa olisi –, mutta sitä voidaan tarvittaessa kehittää edelleen. Olennaista on, että menettelyä valmisteltaessa on keskitytty hankintatoimen rajoitusten sijaan sen mahdollisuuksiin. Jo yksinomaan tästä syystä hankinnalle annettu palkinto on ansaittu.

Oulua ja muita Pohjois-Pohjanmaan kuntia onkin kiitettävä siitä, että ne ovat lähteneet rohkeasti ja päämäärätietoisesti toteuttamaan hankintasääntelyn tarkoitusta: sitä, että markkinoilta saataisiin palvelujen käyttäjille mahdollisimman hyvät palvelut kilpailukykyiseen hintaan. Tässä hankinta voi toimia esimerkkinä muille.

Tarkempia tietoja palkitusta hankinnasta

Koska tässä kirjoituksessa ei ole mahdollista paneutua yksityiskohtiin tämän syvemmin, suosittelen lämpimästi kaikkia hankinnoista kiinnostuneita tutustumaan Kuntaliiton sivuilta löytyvään lisätietoon: Kunta.tv:n Miten välttää karikot hankintaprosessissa? -seminaarin kahdessa esityksessä käsitellään Oulun palkittua hankintaa. Katso ”Esittelyssä Vuoden 2018 taidokkain hankinta -kilpailun finalistit” -esityksestä Oulun sosiaalijohtajan Arja Heikkisen osuus, joka alkaa noin kohdassa 9:50. Toisessa, ”Outi Tarvainen” -esityksessä Oulun hankintasuunnittelija Outi Tarvainen esittelee dynaamisen toimittajarekisterin ja kertoo miten se toimii. Outi Tarvaisen esityksen diat.