Sote-uudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyy hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden vastuulla on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Nämä ovat isoja ja tärkeitä tehtäviä, joihin on valittava parhaimmat päättäjät!

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painottaminen on välttämätöntä sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ennaltaehkäiseviin palveluihin satsaaminen vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta, estää ongelmien kasautumista ja inhimillistä kärsimystä. Tällä on iso merkitys myös taloudellisten voimavarojen riittävyydelle.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on sekä kuntien että tulevien hyvinvointialueiden lakisääteinen tehtävä. Niiden on tehtävä tätä työtä laaja-alaisesti yhteistyössä kolmannen sektorin sekä asukkaidensa kanssa. SOSTE haluaa varmistaa, että sote-järjestöt otetaan tiiviisti mukaan tähän työhön.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää neljän vuoden välein valittava aluevaltuusto. Aluevaltuuston on tehtävä hyvinvointialuestrategia, jossa päätetään muun muassa palveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevista linjauksista, palvelutavoitteista sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Haluamme, että järjestöjen matalan kynnyksen tuki, apu, neuvonta ja ohjaus nivotaan tiiviisti osaksi alueen palvelukokonaisuuksia.

SOSTEn tavoitteet

Hyvinvointialueita ja sosiaali- ja terveysjärjestöjä yhdistää yhteinen tavoite, ihmisten hyvinvointi. Sosiaali- ja terveysalan tuhansissa järjestöissä tehdään korvaamatonta työtä suomalaisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Sote-järjestöissä on 1,3 miljoonaa jäsentä, 500 000 vapaaehtoista, 260 000 vertaistukijaa ja 50 000 ammattilaista. Sote-järjestöissä toimivien vapaaehtoisten työpanoksen on arvioitu vastaavaan jopa 21 000 henkilötyövuotta. Lisäksi palveluita tuottavissa järjestöissä on lähes 40 000 työntekijää.

Tätä osaamista, asiantuntemusta ja tukea ei ole viisasta jättää hyödyntämättä. Järjestöjen toiminta on ensiarvoisen tärkeää julkisten palveluiden rinnalla ja keskeinen osa sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamista. Ilman järjestöjä moni ihminen jäisi vaille tarvitsemaansa apua. Järjestöt ovat valmiita yhteistyöhön.

1. Järjestöjen toiminta osaksi hyvinvointialuestrategiaa

 • Hyvinvointialuestrategiassa on linjattava, miten järjestöjen tarjoama tuki, neuvonta ja ohjaus sekä ehkäisevä toiminta nivotaan osaksi alueen toimintaa ja palvelukokonaisuuksia.
 • Palveluita on kehitettävä asiakaslähtöisesti ja ihmisiä kuullen.
 • Hyvinvointialueilla on varmistettava pienten ja keskisuurten tuottajien mahdollisuudet tarjota palveluitaan. Tämä edellyttää, että hyvinvointialueilla linjataan hankintojen osittamisesta.
 • Palveluseteleitä ja henkilökohtaisia budjetteja on käytettävä nykyistä enemmän niin ihmisten itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi kuin pienten palveluntuottajien mahdollisuuksien parantamiseksi.

2. Järjestöjen ja alueiden yhteistyölle on luotava toimivat rakenteet

 • Hyvinvointialueen kumppanuudesta ja yhteistyörakenteesta järjestöjen kanssa on sovittava hyvinvointialuestrategiassa.
 • Hyvinvointialueille on nimettävä järjestökoordinaattori, joka vastaa järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

3. Järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava

 • Hyvinvointialueen ja kuntien on sovittava sote-järjestöavustamisen jatkumisesta ilman katkoksia osana hyvinvointialuestrategiaa. Vain siten voidaan turvata järjestöjen tuki ja apu sitä tarvitseville.
 • Strategiassa on linjattava, miten hyvinvointialue rahoittaa järjestöjen toimintaa sekä tarjoaa järjestöille ja vapaaehtoisille mahdollisuuksia käyttää hyvinvointialueen tiloja toimintaansa.

Puolueiden aluevaalipaneeli


SOSTEn aluevaalipaneeli 27.10.2021: vasemmistoliiton Li Andersson, kristillisdemokraattien Sari Essayah, kokoomuksen Antti Häkkänen, keskustan Markus Lohi, perussuomalaisten Leena Meri, sosiaalidemokraattien Matias Mäkynen, vihreiden Iiris Suomela ja ruotsalaisen kansanpuolueen Henrik Wickström.

Sote-järjestöjen vaalitavoitteita

Mistä löydän sote-järjestöt tuntevia ehdokkaita?

On tärkeää, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tuntevia ihmisiä valitaan tulevien hyvinvointialueiden päättäjiksi. SOSTE on koonnut sote-järjestöissä toimivat ehdokkaat jäsenjärjestöjen tekemien ilmoitusten kautta.

SOSTEn aluevaalimateriaalia

Aluevaalimateriaali tulostettavassa muodossa (pdf)
Jäsenjärjestöjen yhteiset kuvat someen
Faktapaketti ehdokkaille (pdf)

Tutustu Twitterissä tunnisteella #ihmisensote, #aluevaalit ja #järjestöt.


Banneri, jossa lukee Kohti hyvinvointialueita – Minä äänestän aluevaaleissa -blogisarja

Kohti hyvinvointialueita – Minä äänestän aluevaaleissa! -blogisarjassa eduskuntapuolueet kertovat oman puolueensa keskeisiä keinoja turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset sote-palvelut, miten hyvinvointia ja terveyttä parhaimmin edistetään uusilla hyvinvointialueilla ja miten hyvinvointialueiden kumppanuus voidaan toteuttaa yhdessä järjestöjen kanssa.


Järjestöt haluavat osallistua hyvinvoinnin rakentamiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon tuottavuuden vahvistamiseen. Ei yksinkertaisesti ole varaa jättää järjestöjen panosta hyödyntämättä palvelujen vaikuttavuuden ja ihmislähtöisyyden kehittäjinä.

Anne Knaapi
SOSTEn johtaja, varapääsihteeri

SOSTEssa olet mukana vaikuttamassa

SOSTE on vahva vaikuttaja sote-järjestöille tärkeissä asioissa:

 • sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisessä
 • sote-politiikkaan myötävaikuttavissa muissa politiikka-alueissa
 • järjestötoiminnan tulevaisuuteen ja toimintaedellytyksiin liittyvissä kysymyksissä

SOSTE kokoaa sote-järjestöt kannanmuodostukseen ja lainsäädäntötyön valmisteluun:

 • sote-politiikan sekä kansalaisyhteiskunnan lainsäädäntötyön muutokset
 • edustukset, työryhmät ja -pajat
 • lainsäädäntövaikuttamisen kanavat
 • kotimaiset ja kansainväliset verkostot

Juridinen neuvonta ja yhteishankinnat

Järjestöjen hyvän hallinnon avulla minimoidaan väärinkäytösten ja virheiden riskit, varmistetaan laadukas ja tuloksellinen toiminta sekä vahvistetaan luottamusta ja arvostusta järjestötoimintaa kohtaan. SOSTEn lakimiehet ohjaavat ja neuvovat jäsenjärjestöjä yksittäisissä juridiikkaan, sopimuksiin ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Lisäksi lakimiehemme ovat käytettävissä puhujina erilaisissa tilaisuuksissa sekä tuottavat jäsenjärjestöille räätälöityjä koulutuksia esimerkiksi yhdistyslaista, hyvästä hallinnosta, julkisista hankinnoista, valtiontuista, digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta ja tietosuojasta.

SOSTEn lakimies toimii jäsenjärjestöjen tukena julkisissa hankinnoissa. Lisäksi järjestöjen käyttöön suunnitellut hankintaohjeet ja oppaat sekä valmiit lomakepohjat auttavat järjestöjä tekemään julkisia hankintoja taloudellisesti ja oikein. SOSTEn lakimies myös koordinoi jäsenistön yhteishankintoja ja ottaa vastaan ehdotuksia uusiksi yhteishankinnoiksi. Ajankohtaisista yhteishankinnoista viestitään SOSTEn uutiskirjeessä.

SOSTEn lakimiesten jäsenjärjestöille tarjoama juridinen neuvonta ja tuki on maksutonta. Lähetä juridiset tukipalvelupyynnöt osoitteeseen tukipyynnot@soste.fi. Lakimiehiin voi ottaa yhteyttä vapaamuotoisesti sähköpostilla tai puhelimitse.

Puolueiden aluevaalipaneeli


SOSTEn aluevaalipaneeli 27.10.2021: vasemmistoliiton Li Andersson, kristillisdemokraattien Sari Essayah, kokoomuksen Antti Häkkänen, keskustan Markus Lohi, perussuomalaisten Leena Meri, sosiaalidemokraattien Matias Mäkynen, vihreiden Iiris Suomela ja ruotsalaisen kansanpuolueen Henrik Wickström.

Julkaisut ja tiedontuotanto

SOSTEn tutkimustiimi tuottaa ajankohtais- ja ennakointitietoa SOSTEn ja jäsenyhteisöjen vaikuttamisen ja kehittämisen tueksi. Pienimuotoiset erillisselvitykset täydentävät laajempia selvityksiä. Katso SOSTEn julkaisut.

Järjestöbarometri kerää ja julkaisee ajankohtaista tietoa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnasta, toimintaedellytyksistä, toimintaympäristöstä ja niiden muutoksista. Barometri perustuu valtakunnallisten järjestöjen johdolle sekä paikallisyhdistyksille julkaisuvuoden alussa tehtyihin kyselyihin sekä keskeisiin tilasto- ja rekisteriaineistoihin.

Sosiaalibarometri SOSTE tutkii sosiaali- ja terveyspolitiikan sekä -palveluiden ja tärkeimpien hyvinvointipalveluiden tilaa ja ennakoi niiden muutoksia ihmisten hyvinvoinnin ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen näkökulmasta. Sosiaalibarometristä selviää, mitä palveluista vastaavat johtajat kuntien sosiaali- ja terveystoimessa sekä paikallistason Kelan ja TE-palveluissa ajattelevat oman toimialansa ja ihmisten hyvinvoinnin kehityksestä.

Verkostot

SOSTE kokoaa yhteen sosiaali- ja terveysjärjestöjen tietyistä tehtäväkokonaisuuksista vastaavia henkilöitä ja eri teemoista kiinnostuneita järjestötoimijoita. Verkostot tarjoavat aiheeseen liittyvää ajankohtaista tietoa ja keskustelua sekä kanavan yhteistyölle ja vaikuttamiselle.

Uutiskirjeet

SOSTEn uutiskirjeet kokoavat teemansa ajankohtaiset asiat kätevästi suoraan sähköpostiisi.

SOSTEn suosituin ja tiheimmin ilmestyvä uutiskirje on SOSTEkirje, joka kertoo SOSTEa ja sote-alan järjestöjä koskettavat asiat viikoittain tiiviissä muodossa. Onko sinulla uutinen? Lähetä se SOSTEkirjeeseen. Kerromme siinä mielellään järjestöjen kampanjoista, teemapäivistä, avoimista työpaikoista sekä maksuttomista julkaisuista ja tilaisuuksista, jotka on suunnattu laajemmalle kuin omalle kohderyhmällenne. SOSTEkirje ilmestyy keskiviikkoisin, aineiston deadline on aina edeltävä perjantai. Lähetä valmis uutinen – teksti ja kuva (tai pari vaihtoehtoista kuvaa) – osoitteeseen sostekirje@soste.fi.

SOSTEn koulutuksista ja tapahtumista saat tietoa SOSTE kouluttaa -kirjeestä sekä noin neljännesvuosittain toimitettava kunnallisille ja maakunnallisille päättäjille suunnattu Kuntakirje.

Järjestöhallinnon tuki, koulutukset ja sparraukset

SOSTE tukee järjestöjä toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa, hyvässä hallinnossa, strategiaprosessien käynnistämisessä ja johtamisessa. Tuen muotoja ovat mm perinteiset koulutukset, sparraukset, työpajat, ryhmätyöskentely ja erilaisten ryhmäprosessien fasilitointi.

Majoitus- ja matka- ja kokouspalveluiden alennukset

Soste on neuvotellut jäsenhinnan alla oleviin yrityksiin vuodelle 2021:

 • Eckerö Linen ryhmä- ja kokousmatkaedut
 • Lisätietoja Eckerö Linen verkkosivuilta. Tiedustelu ja muut yhteydenotot: eckeroline@ryhmat.fi tai puhelimitse 09 2288 540.
 • Helsinki Congress Paasitornin kokouspalvelut
 • Paasitorni tarjoaa sopimuskokouspakettien lisäksi myös hybridikokouksille soveltuvia paketteja. Lisätietoja Paasitornin verkkosivulta.
 • Radisson Blu (pyydä koulutus@soste.fi)
 • Scandic-Hiltonin majoitus- ja kokouspalvelut
 • Sokos Hotels
 • TallinkSilja, ja etu ClubOne -kanta-asiakasohjelmaan

SOSTE palkitsee

SOSTE myöntää SOSTE-palkinnon ja ansiomerkkejä pitkäaikaisesta ja merkittävästä toiminnasta sosiaali- ja terveysalalla tai siihen läheisesti liittyvissä tehtävissä.

Etsitkö jotain muuta?

Valitse aihetunniste alta, ja listaamme sisällöt joista olet kiinnostunut.

Eduskunta EU Hyvinvointialue Järjestöbarometri OnneksiOnJoku Perusoikeudet Sosiaalibarometri SOSTEtalk! Sote-uudistus