Funktionshindersfältets expertis behövs i samhälleliga reformer


Etusivu / Blogi / Funktionshindersfältets expertis behövs i samhälleliga reformer

På torsdagen den 20 februari diskuterade riksdagen om hur FN:s funktionshinderskonvention förverkligats i Finland. Diskussionen är ett mycket varmt välkommet initiativ av riksdagsledamöterna. Det är värdefullt att funktionshinderfrågor uppmärksammas också på högsta möjliga politiska nivå. Trots att diskussionen är värdefull och initiativet viktigt, så räcker det inte. Funktionshindersfältet och dess aktörer behöver också höras i samhällets olika nivåer – inte minst inom lagberedningen.

Till exempel är det oerhört viktigt att funktionshindersektorn – med Handikappforum i spetsen – också blir hörda om hur socialskyddet ska se ut i framtiden. Det här kravet kommer direkt ur FN:s funktionshinderskonvention. Artikel 4.3. i konventionen förutsätter att personer med funktionsnedsättningar och funktionshindersorganisationer ska kunna delta i frågor som berör dem. Socialskyddsreformen är i allra högsta grad en sådan. Tyvärr är personer med funktionsnedsättningar i dagens Finland dels överrepresenterade bland de fattiga och underrepresenterade på arbetsmarknaden. Den här heterogena gruppen behöver således bli hörd om vi vill nå lagstiftning av bra kvalitet och som motsvarar behoven i samhället.

Handikappforums påverkansarbete kring framtidens social- och hälsovårdstjänster

Handikappforum visade också i höstas framtassarna om vad de kan få till stånd. Minister Kiuru bad då om våra synpunkter om hur funktionshindersservicen skulle kunna tryggas och hur framtidens social- och hälsovårdstjänster skulle då se ut. I december levererade vi två dokument som fördomsfritt beskrev hur saker skulle kunna utvecklas gentemot det bättre. En utgångspunkt var att personer med funktionsnedsättningar dels använder sig av många vanliga social- och hälsovårdstjänster, som vem som helst annan. Dels behöver de också specialiserade tjänster som väldigt få andra använder. Både behovet av det allmänna och den mera specialiserade vården måste tillgodoses. Inom social- och hälsovården handlar det bland annat om tillgängliga lösningar. Med tanke på effektiva processer och vårdens kvalitet är också språkliga rättigheter och kommunikation ytterst centralt, vilket också framgår från Handikappforums förslag.

En annan utgångspunkt i Handikappforums förslag var att målsättning om rätt slags stöd och i rätt tid kräver tillräcklig kunskap och resurser inom det sociala arbetet. I Handikappforums förslag skulle det här åstadkommas genom att förvaltningsmässigt koncentrera flera socialarbetare (och socialhandledare) till en större enhet på landskapsnivå. Detta skulle ge bättre förutsättningar till att dels utveckla specialkunnande inom området, dels att följa upp kvaliteten på besluten och serviceplanerna och framför allt att ha mera tid för de mera krävande fallen. I särskilt krävande frågor berörande t.ex. rehabilitering kunde spetskompetensenheter skapas i enlighet med ERVA-områden. En bärande tanke har varit att med färre beslut av bättre kvalitet så sparar både tjänstemän, klienter och antagligen även förvaltningsdomare tid. Trots att det skulle ske en viss koncentration förvaltningsmässigt är det samtidigt oerhört viktigt att tjänsterna finns tillgängliga på lokal nivå på olika vis, t.ex. genom digitala och ambulerande lösningar. Från SAMS synvinkel gör en strömlinjeformad struktur det också lättare att ordna och utveckla svenskspråkiga lösningar på alla nivåer. På det här sättet faller vi inte efter i utvecklingen av tjänster och kunnande på svenska.

Automatiserat beslutsfattande och digitalisering

På tal om digitala lösningar och att effektivera användandet av personalresurserna – så kommer vi i framtiden också antagligen att på vissa håll se mera automatiserat beslutsfattande också inom det sociala området. I vissa ärenden kan automatiserat beslutsfattande och andra digitala lösningar försnabba servicen och göra praxisen mera enhetlig. Trots vissa positiva förhoppningar, behöver funktionshindersfältet expertis också här bli använd, så att samhälleliga reformer inte sker enkom på de redan starkas villkor.

Elias Vartio
Juridiskt ombud på SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder och styrelsemedlem i Handikappforum