Jokaiselle kuuluu hyvä elämä

Eija Koivuranta on kirjoittanut Vieraskynä SOSTEblogin.

Viime vuodet ovat opettaneet, miten vaikea on nähdä tulevaisuuteen. Vuoden 2020 alkaessa emme osanneet ennustaa pandemiaa. Vuosi sitten moni ei uskonut sodan alkavan Euroopassa. Pessimismi on vallannut alaa ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämisessä, ja kuitenkin Montrealin biodiversiteettikokouksessa saavutettiin historiallinen päätös luontokadon pysäyttämisestä vuoteen 2030.

SOSTEn toiminnan ankkuri 2023

Vaikka kauas tulevaan on vaikea nähdä, on aina mahdollista toimia lähellä, tässä ja nyt. SOSTEn toiminta ankkuroituu myös vuonna 2023 hyvän ja kestävän arjen puolustamiselle. Rakennamme yhdessä laajan jäsenjärjestökentän kanssa sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa. Kaiken toiminnan perustana on demokratia, oikeusvaltio ja ihmisoikeudet.

Järjestöjen tarjoama tuki ja apu turvattava

SOSTEn vaikuttamistyö jatkuu vuoden alkaessa kuluvan vaalikauden tärkeiden uudistusten loppuunsaattamisessa. Järjestöjen toimintaedellytysten kannalta on keskeistä, että eduskunnan käsittelyssä oleva lakiehdotus sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta etenee ja että eduskunta ottaisi kantaa myös avustustoiminnan jatkokehittämiseen. Laki luo sosiaali- ja terveysjärjestöjen tulevan avustusjärjestelmän puitteet.

Vaaleissa ja hallitusohjelmaneuvotteluissa tavoitteemme on, että järjestöjen tuki ja apu voi jatkua. Järjestöjen valtionavustusten taso on turvattava. Seuraavan hallituksen on pidettävä kiinni parlamentaarisesta sovusta, jossa päätettiin rahoituksen tasosta vuoteen 2026 asti.

Vaikuttamista hyvinvointialueilla

Hyvinvointialueilla tarvitaan niiden ensimmäisenä toimintavuotena vahvaa työtä järjestöjen merkityksen esillä pitämiseksi ja kumppanuuksien vakiinnuttamiseksi ja kehittämiseksi. Tätä vaikuttamista on tärkeä toteuttaa alueellisten ja valtakunnallisten järjestötoimijoiden yhteistyönä.

SOSTEn keskeinen haaste 2023

Vaalivuonna 2023 keskeinen haaste SOSTElle on haavoittuvien ihmisryhmien oikeuksien puolustaminen ja toiminta köyhyyden ja syrjään jäämisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Painotamme sosiaaliturvaan investoimisen merkitystä, jotta kestävä hyvinvointi koskisi meitä kaikkia. Ulottamalla työllisyystoimet kaikkiin, myös vaikeammin työllistyviin ja osatyökykyisiin, vahvistetaan yhdenvertaisuutta ja talouskasvua. Ihmisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimeentulon haasteiden ratkaisemiseksi jokaisella on oltava pääsy tarvitsemiinsa sosiaali- ja terveyspalveluihin. Asiakasmaksut eivät saa olla hoidon tai palveluiden este.

Yhteiskunnan hyvinvointi-investointien rahoitusta voidaan vahvistaa työllisyyden tuomalla talouskasvulla.

SOSTE ehdottaa myös kansanterveyttä tukevan terveysveron käyttöönottoa. Se kannustaisi sokerin, suolan ja kovan rasvan käytön vähentämiseen samalla kun toisi verotuloja.

Vihreän siirtymän vaikutuksia kompensoitava

Sosiaalisesti oikeudenmukaisen ilmastopolitiikan ja ekologisesti kestävän elämäntavan toteuttamiseen tarvitaan yhteiskunnan kaikkia toimijoita. SOSTEssa painotamme, että vihreän siirtymän vaikutuksia on kompensoitava niin, ettei se aiheuta kohtuutonta haittaa esimerkiksi pienituloisille. Tämä tarkoittaa paitsi riittävää sosiaaliturvaa, myös resursseja uudelleenkouluttautumiseen sekä investointeja ekologisiin vaihtoehtoihin, kuten joukkoliikenteeseen ja kestäviin lämmitysratkaisuihin.

Tulevaisuuden uskoa ja tekemisen rohkeutta

Järjestötyö SOSTEssa ja sen jäsenjärjestöissä on ihmisten sosiaalisten oikeuksien, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämistä ja oikeuksien käytännön toteutumisessa auttamista. Järjestötyö itsessään on ennen kaikkea kohtaamisia ja niiden kautta tulevaisuuden uskon ja tekemisen rohkeuden löytämistä. Tämä koskee kaikkia toimijoita: luottamushenkilöitä, jäseniä ja työntekijöitä. On ilo toimia yhdessä kanssanne!

Hyvää alkanutta vuotta 2023!