Kristillis­­demok­raattien Sari Essayah: Laadukkaat sote-palvelut hyvin­voinnin tukena

Sari Essayah on kirjoittanut Vieraskynä SOSTEblogin eduskuntavaaleista. Valokuvan hänestä on ottanut Sakari Röyskö.

Etusivu / Blogi / Kristillis­­demok­raattien Sari Essayah: Laadukkaat sote-palvelut hyvin­voinnin tukena
Banneri, jossa lukee #eduskuntavaalit2023, eduskuntapuolueiden blogisarja.

Köyhyys ja osattomuus on kasvava ongelma, jota perustarvikkeiden hintojen nousu ja talouden taantuma pahentavat. Lapsiperheköyhyys koskettaa 100 000 lasta. Ruoka-apuun turvautuu noin 200 000 ihmistä vuosittain. Erityisesti pienituloisten sekä paljon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita käyttävien ikääntyneiden kansalaisten asema on heikentynyt.

Liian moni pitkäaikaissairas tai eläkeläinen pohtii, ostaako ruokaa vai lääkärin määräämät lääkkeet. Asumisen kalleus ja asunnottomuus ovat ongelmia erityisesti isoissa kaupungeissa. Useat etuudet ovat jääneet inflaation jalkoihin. Indeksikorotuksia perusetuuksiin on voimakkaan inflaation aikana tehtävä riittävän usein.

Sosiaali- ja eläketurvaa on uudistettava vastaamaan työelämän murrokseen. Etätyöt, vuokratyö, työelämän pirstaleisuus ja alustatalouden kaltaiset ilmiöt ovat tulleet jäädäkseen. Työelämään tarvitaan joustoja niille, joiden elämäntilanne sitä vaatii, kuten lapsiperheiden vanhemmille, omaishoitajille ja osatyökykyisille / täsmätyökykyisille.

Työhyvinvointiin ja työelämässä jaksamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Yhteiset rytmit, kuten viikkorytmi ja juhlapyhät, ovat tärkeä yhteisöä koossa pitävä voima. Ne suojelevat työntekijöitä ylikuormitukselta ja helpottavat perheiden ja ystävien yhteisen ajan löytymistä sekä mahdollistavat kansalaisyhteiskunnan toiminnan.

Soten valuviat korjattava

Myös terveydenhuolto on ajautunut entistä pahempaan kriisiin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistuksessa rahoitusta ei hoidettu kuntoon ja uudistus toteutettiin hallinto edellä. Seuraavan hallituksen on paikattava sote-uudistuksen valuvikoja niin, että kaikki saavat tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja ajoissa, työntekijät ovat motivoituneita ja heillä on hyvä olla työssään.

Kristillisdemokraattien lääkkeet terveempään Suomeen ovat peruspalveluihin panostaminen, ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen, nopea hoitoon pääsy ja riittävät henkilöstöresurssit. Hoitoa on saatava yhden luukun periaatteella niin, että asiakkaan tilannetta katsotaan kokonaisuutena. Potilastietojärjestelmien kehittäminen tukee näitä tavoitteita.

Hoitojonojen purkamiseksi ja tuleviin hoitotarpeisiin vastaamiseksi julkinen sektori tarvitsee rinnalleen toimivia yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita. Yksityisen hoidon Kela-korvausjärjestelmän kautta parannetaan sote-palveluiden saatavuutta ja lyhennetään hoitojonoja; siksi järjestelmä on säilytettävä, ja sitä on kehitettävä muun muassa maksukattoja yhdistämällä. Nykyiset erilliset maksukatot lääkkeille, asiakasmaksuille ja matkoille ovat paljon sairastaville kuormittavia ja byrokraattisia.

Vammaisten henkilöiden on saatava arkeensa riittävä tuki ja voitava mahdollisuuksiensa mukaan vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Aktiivisuutta ja itsenäisyyttä tukevat palvelut parantavat vammaisten henkilöiden työllistymismahdollisuuksia.

Sosiaali- ja terveysalan työntekijäpulaan on vastattava riittävillä resursseilla ja hyvällä johtamisella. Ala kärsii työn kroonisesta kuormittavuudesta. Lyhyen aikavälin ratkaisuna tarvitaan veroporkkanoita eläkkeellä oleville hoitajille sekä riittävä määrä tukityöntekijöitä, jotta hoitajat voivat keskittyä koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tarvitaan myös lisää koulutuspaikkoja.

Yleistyneet mielenterveysongelmat edellyttävät varhaisen ja matalan kynnyksen avun lisäämistä. Terapiatakuu on toteutettava kaikkia ikäryhmiä koskevana. Mielenterveyspalveluiden ja päihdehoidon yhteistyötä on tarpeen tiivistää entisestään. Tärkeintä on varmistaa, että päihderiippuvaiset pääsevät nopeasti hoitoon.

Riittävää tukea ikäihmisille

Monet eläkeläiset ovat hyväkuntoisia ja toimeliaita. He harrastavat ja ovat vastuunkantajia erilaisissa luottamustehtävissä. Heistä osa haluaa edelleen olla mukana työelämässä omien voimavarojensa puitteissa. Monet toimivat aktiivisina isovanhempina lastenlastensa hoivan ja kasvatuksen tukena ollen tärkeä turvaverkko lapsiperhearkea eläville.

Oikeus hyvään vanhuuteen on turvattava jokaiselle ikäihmiselle koko Suomessa. Vanhustenhoidon riittävä hoitajamäärä ja hyvä hoidon laatu on kyettävä takaamaan. Kristillisdemokraateille on tärkeää, että jokaisen hoidettavan vanhuksen kohdalla toteutuu neljän takuun malli: ulkoilutakuu, ruokailutakuu, hygieniatakuu ja yhteisötakuu. Lähipalvelut ovat erityisen tärkeitä ikäihmisille. Heille on myös arvokasta, jos asuminen ja hoiva toteutuvat lähellä omaisia.

Omaishoito on usein inhimillisin vaihtoehto hoidettavalle, mutta myös laitoshoitoa kustannustehokkaampaa. Omaishoidon tuki on säädettävä verovapaaksi, tuen kriteerit yhtenäistettävä valtakunnallisesti ja tuen tasoa nostettava. Omaishoitajien jaksamista on tuettava vapaapäivillä, maksuttomilla terveystarkastuksilla, paikallisesti soveltuvilla maksuttomilla palveluilla ja yksilöllisellä tuella. On helpotettava työnteon yhdistämistä omaishoitoon.

Summa summarum tulevaisuuden hyvinvointi rakennetaan riittävillä ja laadukkailla hyvinvointipalveluilla, jotka tukevat kansalaisten omaa pärjäämistä arjessa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rooli korostuu kolmannen sektorin toimijoina, joiden merkitys on tarjota palveluita, vertaistukea, tietoa ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Erityisesti järjestöjä tarvitaan kuntien ja hyvinvointialueiden keskeisinä sidosryhminä, jotka pystyvät toimimaan kumpaankin suuntaan uudessa tilanteessa.

Sari Essayah
kansanedustaja, Kristillisdemokraattien puheenjohtaja
sari.essayah@eduskunta.fi
https://www.essayah.fi


Puolueiden blogisarja: Miten tulevaisuuden hyvinvointi tehdään?
Kevään eduskuntavaaleissa päätetään hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuudesta. SOSTEn vaaliblogisarjassa puolueet kertovat keinonsa hyvinvointiyhteiskuntamme turvaamiseksi seuraavalla hallituskaudella. Miten taataan laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ja pidetään huolta niistä, joiden ääni ei kuulu? Miten turvataan ihmisten riittävä toimeentulo, ja miten työmarkkinat huomioivat heidät, jotka eivät pysty kokoaikatyöhön tai joiden työkyky on heikentynyt? Miten ilmastokriisiä torjutaan oikeudenmukaisesti? Mikä on sote-järjestöjen rooli hyvinvointiyhteiskunnassamme? Blogisarja alkaa 1.2.2022 ja jatkuu vaaleihin asti. Kirjoitusten järjestys on arvottu.