Lääkehuollon kehittäminen käynnistyy vihdoin täysi­mittaisesti

Päivi Opari rintakuvassa, vieressä lukee hänen nimensä ja sana SOSTEblogi.

Etusivu / Blogi / Lääkehuollon kehittäminen käynnistyy vihdoin täysi­mittaisesti

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkaisi viime vuoden helmikuussa lääkehuollon kehittämistä koskevan Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista -virkamiesmuistion ja siihen liittyvän tiekartan. Eteneminen on tähän asti ollut vaisua, sillä kohdennettuja resursseja asioiden toimeenpanoon ei ole liioin ollut.

Nyt tilanne muuttuu. Ensi vuodesta lähtien lääkehoitoihin ja lääkejakeluun liittyvään kehittämistyöhön on käytettävissä valtion budjettirahaa. Sen vuoksi STM on nyt käynnistänyt rekrytoinnit kehittämistyön eri osa-alueiden vastuuhenkilöiksi, poikkihallinnollinen koordinaatioryhmä on nimitetty, ja työhön ollaan vihdoin starttaamassa takamatkalta.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen järjesti 22.9. sidosryhmätilaisuuden, jossa kuultiin eri tahojen evästyksiä tiekartan pitkän ja lyhyen aikavälin toimeenpanoon. Tiekartta on laadittu kolmelle hallituskaudelle. Tämä kertoo siitä, että kehitettäviä kokonaisuuksia on paljon, ne ovat laajoja ja vaikuttavat monin tavoin toisiinsa.

Lääkkeiden käyttäjien kustannuksia kohtuullistettava

SOSTE nosti sidosryhmätilaisuudessa esille erityisesti lääkkeiden käyttäjien maksurasituksen helpottamisen, korvausjärjestelmän kehittämisen kohti kustannusperusteista järjestelmää sekä lääkkeiden saatavuuteen liittyvien haasteiden ratkaisemisen.

Tiekartan toimeenpanon yhtenä lähtökohtana on mainittu, ettei lääkkeiden käyttäjien maksurasitusta tulla lisäämään. SOSTEn mielestä tämä ei riitä, vaan tarvitaan kunnianhimoisempia tavoitteita, jotta ihmisten maksutaakkaa pystytään selkeästi alentamaan. Tiekartassakin todetaan, että lääkkeiden käyttäjien maksamat omavastuut ovat erittäin suuria. Sairastamisen kustannuksista juuri lääkekustannukset ovat tyypillisesti ihmisille suurin taloudellinen rasite. Monet tutkimukset ja potilasjärjestöjen kokemukset, kuten Selvitys pitkäaikaissairauksien kustannuksista (pdf), osoittavat yhdenmukaisesti, että osalla ihmisistä on vaikeuksia selvitä sairastamisen aiheuttamista kustannuksista ja tarpeenmukainen hoito jää toteutumatta. Näin merkittävää asiaa ei voi sivuuttaa.

Lääkehoitojen yksilöllistyminen ja hintojen kohoaminen pakottavat miettimään rahoitukseen liittyviä kysymyksiä myös yhteiskunnan kannalta. Jotta potilaan yksilöllisen tarpeen mukaiset hoidot voidaan järjestää tulevaisuudessakin, rahoituksen rakenteita tulee miettiä etupainotteisesti. Toki tähän liittyen myös sote-uudistus pitäisi saattaa maaliin.

Järjestöt ja potilaat mukaan kehittämistyöhön

Ministeri Pekonen lupasi, että kehittämistyötä tullaan tekemään laajassa yhteistyössä. Järjestöt ovat mielellään käytettävissä tässä työssä omalla asiantuntemuksellaan. Mieluusti näkisin myös, että potilaita otetaan entistä enemmän mukaan heitä koskevaan kehittämistyöhön ja päätöksentekoon.

Lue lisää SOSTEn näkemyksiä lääkehuollon kehittämiseen

Sosiaali- ja terveysministeri Pekosen sidosryhmätilaisuus lääkeasioiden tiekartasta 22.9.2020. SOSTEn esille nostamia asioita. (pdf)