Päivän tärkein ateria -toimintamalli edistää lapsen ja vanhemman keskinäistä vuorovaikutusta


Etusivu / Blogi / Päivän tärkein ateria -toimintamalli edistää lapsen ja vanhemman keskinäistä vuorovaikutusta

Pääkaupunkiseudulla pilotoitu Päivän tärkein ateria -toimintamalli on tarkoitettu vanhempien ja lasten vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Se on mainio ja käyttökelpoinen tapa tavoittaa niitä vanhempia, joille koulujen vanhempainillat eivät sovi tai niihin osallistumisen motivaatio on alhainen.

Yhteinen aamupala oman lapsen kanssa koulussa ennen koulupäivän alkua tarjoaa yhteistä aikaa ja vahvistaa vanhemman ja lapsen keskinäistä vuorovaikutussuhdetta. Järjestöjen kehittämä toimintamalli on helppo toteuttaa ja se on saanut hyvää palautetta nuorilta ja vanhemmilta.

Aikuisilta tukea ja kasvurauhaa

Koulutus Elämään Säätiö ja Suomen YMCA:n Liitto kohtaavat toiminnassaan vuosittain tuhansia lapsia ja nuoria. Toimintaa ohjaavat lasten ja nuorten tarpeet. Päällimmäisiä kysymyksiä ovat suorituspaineet, pärjääminen ja hyväksytyksi tuleminen. Oman paikan löytäminen, tulevaisuus ja ilmastonmuutoksen vaikutukset mietityttävät. Oman identiteetin rakentaminen on osa ihmisen kasvuprosessia. Siihen lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisten tukea ja kasvurauhaa.

Alakouluikäisten lasten kysymyksissä ja kommenteissa tulevat esiin heidän maailmassaan mukana olevat päihteet. Lasten puheissa kaikkein eniten kysymyksiä ja pohdintoja herättää alkoholi. Alkoholista tiedetään paljon, mutta paljon on myös kysymyksiä aiheeseen liittyen. Lisäksi erot lasten alkoholitietoudessa ovat suuria. Polarisoituminen näkyy tässä selkeästi. Tilastot kertovat lasten ja nuorten alkoholinkäytön vähentymisen pysähtyneen.

Kasvatustyössä on tärkeää kohdata kaikki lapset ja nuoret. Lasten ja nuorten tarpeet ovat yksilöllisiä. Yhteisölliseen kasvatustoimintaan on joskus hankala upottaa yksilöllistä ajattelua.

Suomen YMCA:n Liiton ja Koulutus Elämään Säätiön mielestä lasten ja nuorten parissa toimivien järjestöjen tulee nähdä keskeiseksi osaksi omaan toimintaansa sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämisen. Toiminnan järjestämistavat tai -muodot ovat kompromisseja ja valintoja. Säännöllisin väliajoin on hyvä pohtia, kenen ehdoilla valintoja tehdään.

Vanhemmatkin tarvitsevat tukea

Vanhemmat tarvitsevat tukea omaan tehtävänsä. Toiset enemmän ja toiset vähemmän.

Vanhemmuuden tukemisen tavoista on myös hyvä käydä keskustelua säännöllisin ajoin vanhempien kanssa. Kasvatuksen ammattilaisten tulisi antaa tilaa erilaisuudelle, myös vanhemmuudessa. Keskeistä on rohkaista vanhempia kuulemaan ja näkemään omien lastensa tarpeet. Siihen ei vaadita kasvatustieteellisiä opintoja. Pysähtyminen ja yhteinen aika tuovat merkityksellisyyttä lapselle.

YMCA:n isä-lapsi-toiminnan havaintona on ollut kolme tekijää, jotka heikentävät läsnä olevaa vanhemmuutta lapsen näkökulmasta. Tekijät ovat vanhempien omat ongelmat, vanhemmuuden identiteetin ohuus ja vanhempien runsas ajankäyttö työhön sekä työn tuominen kotiin.

Rintakuvissa Sami Teikko ja Ari Inkinen

 

Ari Inkinen (oikealla)
kehitysjohtaja, Suomen YMCA Liitto ry
ari.inkinen(at)ymca.fi

Sami Teikko
toimitusjohtaja, Koulutus Elämään Säätiö
sami.teikko(at)koulutuselamaan.fi