Sosiaaliturvauudistus on kiinnitettävä perus- ja ihmisoikeuksiin


Etusivu / Blogi / Sosiaaliturvauudistus on kiinnitettävä perus- ja ihmisoikeuksiin

Perus- ja ihmisoikeuksilla turvataan erityisen tärkeitä oikeuksia. Perusoikeudet turvataan perustuslaissa ja ihmisoikeudet kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Julkiselle vallalle on perustuslaissa asetettu erityinen velvoite turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Perus- ja ihmisoikeudet luovat perustan julkisen vallan toiminnalle. Myös sosiaaliturvauudistus on kiinnitettävä perus- ja ihmisoikeuksiin.

Perus- ja ihmisoikeuksien tarkoituksena on turvata ihmisarvoinen elämä kaikissa elämänvaiheissa poliittisista ja taloudellisista suhdanteista riippumatta. Ihmisarvon kunnioittaminen on perus- ja ihmisoikeuksien perustana. Toinen tärkeä arvo niiden taustalla on oikeudenmukaisuus. Oikeudenmukaisuus liittyy erityisesti yhdenvertaisuuteen sekä taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja toimeentulon turvaaminen sosiaalisten riskien kohdatessa on asetettu myös sosiaaliturvauudistuksen tavoitteeksi.

Turvataan riittävä toimeentulo eri elämäntilanteissa

Sosiaaliturvauudistuksen kannalta erityisen merkittävä on sosiaaliturvaa koskeva perustuslain 19 §. Sen ensimmäisessä momentissa turvataan viimesijainen toimeentulo ja huolenpito. Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Oikeus perustoimeentuloon turvataan 19 §:n toisessa momentissa työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden, vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. Riittävä perustoimeentulo on turvattava näissä tilanteissa lainsäädännöllä. Kolmannessa momentissa edellytetään, että julkisen vallan on tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Neljännen momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

Yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino

Yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino on asetettu sosiaaliturvauudistuksen yhdeksi tavoitteeksi. Tätä tasapainoa on haettava yksilön tilanteiden, tarpeiden ja mahdollisuuksien kautta. Eri elämäntilanteissa ja -vaiheissa yksilön mahdollisuudet ja tarpeet ovat hyvin erilaisia. Perustuslain säännökset ja ihmisoikeussopimusten määräykset on otettava huomioon oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainon hakemisessa.

Uudistetussa Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa YK:n yleissopimuksessa (TSS-sopimus) turvataan laajasti sosiaalisiin oikeuksiin ja sosiaaliturvaan liittyviä oikeuksia. Myös muissa ihmisoikeussopimuksessa turvataan näitä oikeuksia, kuten YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa ja vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa YK:n yleissopimuksessa. Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimuksissa turvataan työhön liittyviä oikeuksia, kuten työttömyysturvaa.

Tietoisuuden ja tiedon lisääminen sosiaaliturvasta

Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteeksi on asetettu myös tietoisuuden ja tiedon lisääminen sosiaaliturvasta sekä yhteiskunnallisen keskustelun käyminen sosiaaliturvan arvovalinnoista ja periaatteista. Tietoisuus sosiaaliturvaetuuksista on tärkeä tekijä siinä, miten oikeus riittävään toimeentuloon ja sosiaaliturvaan käytännössä toteutuu. Monet ihmiset kokevat toimeentulovaikeuksia sen vuoksi, että eivät tiedä tai osaa hakea etuuksia, joihin he olisivat oikeutettuja. Yhteiskunnallisessa keskustelussa on syytä varmistaa, että erilaisessa asemassa olevien ihmisten ääni kuuluu keskustelussa. Heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ääni jää julkisessa keskustelussa helposti kuulematta.

Työllisyyden, yrittäjyyden, osallisuuden ja elinikäisen oppimisen tukeminen

Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteeksi on asetettu myös työllisyyden, yrittäjyyden, aktiivisuuden, omatoimisuuden, osallisuuden ja elinikäisen oppimisen tukeminen. Myös tämä tavoitekokonaisuus liittyy perus- ja ihmisoikeuksiin. Työelämään liittyviä oikeuksia turvataan useissa ihmisoikeussopimuksissa ja perustuslain 18 §:ssä. Työmarkkinoiden muutoksen myötä työhön liittyvien oikeuksien merkitys korostuu. Työ on Suomessa tähän asti suojannut hyvin köyhyydeltä, mutta työmarkkinoiden muuttuminen ja polarisoituminen voivat muuttaa tilannetta. Työmarkkinoiden muutos vaikuttaa myös koulutustarpeiden kasvuun. Oikeus koulutuksen turvataan perustuslain 16 §:ssä ja useissa ihmisoikeussopimuksissa, kuten YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa, TSS-sopimuksessa, YK:n vammaisyleissopimuksessa ja Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa.

Ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä

Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on rakennettu usean vuosikymmenen aikana, joten siitä on tullut monimutkainen ja vaikeasti hallittava. Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä. Äärimmäinen yksinkertaisuus on kuitenkin epärealistinen tavoite, sillä tällöin sosiaaliturvajärjestelmä on joko korvaustasoltaan hyvin matala tai kustannuksiltaan hyvin kallis. Yksinkertaistamisen ja selkeyttämisen varaa sosiaaliturvassa on kuitenkin paljon.

 

Rintakuvassa puolittain sivuttain Esa Iivonen.

 

Esa Iivonen
Johtava asiantuntija
esa.iivonen(at)mll.fi
Mannerheimin Lastensuojeluliitto