Suomen Punainen Risti on kehittänyt tuki­muodon, josta nuoret saavat apua heti ilman kuukausien jonotusta

Leena Suurpää ja Sara Nurmilaukas ovat kirjoittaneet Vieraskynä SOSTEblogin.

Etusivu / Blogi / Suomen Punainen Risti on kehittänyt tuki­muodon, josta nuoret saavat apua heti ilman kuukausien jonotusta


Nuorten sosiaali- ja terveyspalvelut ovat pahasti ruuhkautuneet. Nuorten on vaikeaa saada apua oikea-aikaisesti ja esteettömästi sekä niissä paikoissa, jotka he itse kokevat mielekkäiksi avun hakemisen ja vastaanottamisen kannalta.

Tämä tutkimusten toistama kriittinen tulos vaatii nuorten kanssa toimivia ammattilaisia kysymään, miten apua on tarjottava, jotta nuori saa sitä helposti. Väitämme, että vuonna 2023 apu on lähellä vain, jos osaamme kohdata ja tukea nuoria sekä fyysisissä että digitaalisissa ympäristöissä sekä tehdä yhteistyötä yli sektorirajojen.

Nuorten turvatalot auttavat nuoria ja perheitä nyt myös verkossa

Olemme tunnistaneet tutkimuksissakin esiin nousseen tarpeen helposti saatavilla olevaan tukeen, niin fyysisissä kuin digitaalisissa ympäristöissä. Laajensimme Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen keskusteluavun verkkoon loppuvuodesta 2022, ja nyt voimme auttaa nuoria sekä perheitä asuinpaikasta riippumatta. Samaan aikaan koko järjestömme panostaa vahvasti verkkoauttamiseen, jotta voimme olla lähellä ihmisiä, jotka tarvitsevat apua ja jotka haluavat auttaa toisia.

Nuorten turvatalojen digitaalisen keskusteluavun idea on yksinkertainen: tarjoamme alle 29-vuotiaille nuorille ja heidän lähiyhteisöilleen tukea juuri niihin kriiseihin ja pulmiin, joihin nuori tai hänen läheisensä kokee tarvitsevansa apua. Ammattilaisten tarjoamaa apua on tarjolla joka arkipäivä, ja tapaamisissa voi käydä 1–10 kertaa. Apua on tarjolla nuoren tai hänen läheisensä toivomalla kielellä, tarvittaessa tulkin avustuksella.

Tällä hetkellä noin joka kolmas Nuorten turvatalolta apua hakeva nuori hakee apua mielenterveyteen liittyvien ongelmien vuoksi. Niiden ohella turvataloilla näkyvät muun muassa ihmissuhteisiin liittyvät vaikeudet sekä akuutit kriisitilanteet.

Nuorten turvataloilla on yli 30 vuoden kokemus nuorten ja läheisten auttamisesta. Toivotamme meille tervetulleiksi nuoret ja heidän läheisensä, joiden on juuri nyt vaikeaa löytää matalan kynnyksen apua.

Digitaalinen apu tuo avun nuoren lähelle

Nuoret etsivät digitaalisista ympäristöistä tiedon, ajanvieton ja sosiaalisten suhteiden ohella enenevässä määrin myös apua. 63 % Nuorisobarometriin 2020 vastanneista nuorista halusi käyttää tarvitsemiaan palveluita mahdollisimman paljon myös sähköisesti. Samaan aikaan vain 13 % nuorista arvioi, että heidän tarvitsemiaan palveluita on saatavilla digitaalisissa ympäristöissä. Meillä on vielä pitkä matka siihen, että nuorten palvelut ovat saatavilla helposti ja syrjimättömästi keskellä nuorten arkea – fyysisesti ja digitaalisesti.

Nuorille suunnattuja sosiaalipalveluja ja matalan kynnyksen palveluja käsittelevän tuoreen tutkimuksen mukaan verkossa saatava tuki voi madaltaa nuorten hakeutumista palvelujen äärelle ja kannatella, kun muu apu ei tunnu riittävältä, ja riittää osalle nuorista sellaisenaan.

Parhaimmillaan digitaaliset tukipalvelut vahvistavat nuorten oikeutta apuun, heikoimmillaan taas lisäävät eriarvoista pääsyä avun äärelle. Palveluja rakennettaessa on olennaista ottaa käyttöön sellaisia työmuotoja, menetelmiä ja välineitä, jotka helpottavat avun äärelle pääsyä ja joita nuoret voivat käyttää elämäntilanteesta, kielitaidosta, taloudellisista resursseista ja toimintakyvyistä riippumatta.

Ammattilaisten syytä kehittää digitaalisia työmuotoja

Nuorten pärjäämisen tiedetään riippuvan olennaisesti heidän sosiaalisista suhteistaan sekä lähiyhteisöiltä saadusta tuesta.

Perhe- ja vertaissuhteita tukevia digitaalisia työmuotoja sekä niihin liittyvää osaamista on syytä kehittää. Tukea perheille voidaan tarjota digitaalisissa ympäristöissä myös silloin, kun kaikki perheenjäsenet eivät asu samalla paikkakunnalla.

Digitaalisten ratkaisujen tulee olla johdonmukainen osa perheiden ja nuorten muun lähiverkoston tukea. Myös jo 18 vuotta täyttäneillä itsenäistyvillä nuorilla ja heidän läheisillään tulee olla oikeus helposti saatavilla olevaan digitaaliseen tukeen.

Tarvitaan laajat aukioloajat myös ilta-aikaan ja viikonloppuisin

Digitaaliset tukipalvelut ovat yhä varsin pirstaleisia sekä turhan usein määräaikaisesti resursoituja hankkeita. Riskinä on, että niiden potentiaali nuorten arkea lähellä olevana, erilaisiin avun tarpeisiin vastaavana tukiympäristönä jää täyttymättä.

Lukuisten rinnakkaisten tukipalvelujen ja digitaalisten luukkujen sijaan tarvitaan digitaalisia palveluita, joissa on laajat aukioloajat myös ilta-aikaan ja viikonloppuisin ja joiden äärelle nuorten on helppo päästä ja joista on turvallista siirtyä tarvittaessa kasvokkaisen tuen äärelle. Tähän on erityisen otollinen hetki nyt, kun hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa.

Autetaan nuoria yhdessä

Verkkoauttaminen avaa loistavia mahdollisuuksia entistä tiiviimpään yhteistyöhön järjestöjen ja julkisen sektorin välillä. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii Sekasin Kollektiivin toteuttama Sekasin-chat, jossa kävimme viime vuonna yli 32 000 tukikeskustelua nuorten kanssa, yhteistyöverkoston voimin. Tällä hetkellä kehitämme digipolkuja anonyymista chat-tuesta keskusteluapuun, jotta nuorten ja heidän läheistensä oikeus oman tarpeen mukaiseen tukeen toteutuisi. Autetaan nuoria yhdessä!

Leena Suurpää
Nuorten turvatalotoiminnan johtaja
Leena.Suurpaa@redcross.fi
Sara Nurmilaukas
viestinnän ja vaikuttamisen asiantuntija
sara.nurmilaukas@redcross.fi
Punaisen Ristin Nuorten turvatalot
Suomen Punainen Risti