Toimeentulo­tuki­lakia uudistetaan – kerro meille näkemyksesi!

Rintakuvassa hymyilee Anna Järvinen, vieressä lukee hänen nimensä ja sana SOSTEblogi.

Etusivu / Blogi / Toimeentulo­tuki­lakia uudistetaan – kerro meille näkemyksesi!

Sosiaaliturvaa uudistetaan pitkäjänteisellä komiteatyöllä, mutta toimeentulotuen ilmiselviin epäkohtiin halutaan puuttua jo nopeammin.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulotukityöryhmän mietintö julkaistiin 10.8.2021. Siinä ryhmä ehdottaa muutoksia lakiin, tekee ehdotuksia sen toimeenpanoon ja tuen hakemiseen liittyen sekä nostaa esiin jatkoselvittelyä vaativia kysymyksiä. Keskeisenä tavoitteena kerrotaan, että haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden tuen tarpeisiin vastataan nykyistä paremmin.

Parannuksia tarvitaan heikoimmassa asemassa olevien palveluun

Työryhmän esiin tuoma tilannekuva vastaa SOSTEn näkemystä: perustoimeentulotuen siirto Kelan toimeenpantavaksi on toiminut niille, jotka käyttävät sujuvasti sähköisiä palveluja, joilla on tarvittavat laitteet ja joilla ei ole tarvetta muulle sosiaalihuollon palvelulle. Heikommille sen sijaan ovat jääneet digiosattomat, paljon tukea ja palveluita tarvitsevat ihmiset, joiden elämäntilanne on monimutkainen.

Ihmisten näkökulmasta toimeentulotuki on kokonaisuus ja monille on vaikea hahmottaa, mistä osasta tukea päätetään Kelassa ja mistä taas kunnissa. Sosiaalibarometreissä on tullut esiin, että epäselvyyttä vastuunjaosta on paikoin myös organisaatioiden välillä. Kahden luukun asiointi ei ole vähentynyt niin paljon kuin siirtoa suunniteltaessa toivottiin, vaan ihmisiä on palloteltu Kelan ja kuntien välillä.

Kelan ja sosiaalihuollon vastuita on nyt selkiytettävä. Niille ihmisille, joilla on monimutkaisia tilanteita ja haasteita sähköisessä asioinnissa, on turvattava riittävä henkilökohtainen asiointimahdollisuus.

Useita kannatettavia lakimuutoksia

Työryhmä esittää monia kannatettavia muutoksia ja tarkennuksia lainsäädäntöön, esimerkiksi:

Toimeenpanolla on keskeinen merkitys palvelun paranemisessa

Mietinnössä esitetään myönteisiä kehitysehdotuksia myös tuen toimeenpanoon, muun muassa:

Ensisijaisia etuuksia parannettava, jotta toimeentulotuen tarve vähenee

Työryhmä esittää myös tärkeitä jatkoselvitystä vaativia kysymyksiä, joiden selvittelyä jatketaan virkatyönä. Esimerkiksi kiireellisen tuen tarjoamisen prosessit on saatava mahdollisimman sujuviksi. SOSTE näkee myös, että päätöstä toimeentulotuen perusosan alentamisesta ei pitäisi tehdä Kelassa vaan sosiaalityöntekijän tulisi siitä aina päättää.

Työryhmän ehdotukset sosiaaliturvakomitean työhön ovat kannatettavia. Komitean tulee kehittää järjestelmää kehittää niin, että jatkossa yhä harvempi joutuu pitkäaikaisesti toimeentulotuen varaan. SOSTE on samaa mieltä, että tähän päästään ensisijaisten etuuksien tasoa ja kattavuutta parantamalla. Kannatettavaa on myös, että asumistukea kehitetään niin, että mahdollisimman harvan tarvitsee hakea toimeentulotukea, jos asuu kohtuuhintaisessa asunnossa.

Tärkeää jatkotyössä on myös huomioida muut meneillään olevat uudistukset ja niiden yhteys toimeentulotukeen, kuten työllisyyspalveluiden kehittäminen ja hyvinvointialueiden rakenteiden luominen sote-uudistuksessa.

Kerro meille, tartutaanko uudistuksessa oikeisiin asioihin!

Työryhmän ehdotusten pohjalta toimeentulotukilain uudistamista jatketaan sosiaali- ja terveysministeriössä (STM). Nyt on oikea aika kertoa näkemyksensä uudistuksesta. Työryhmän ehdotuksia voi kommentoida syyskuun loppuun lausuntopalvelu.fi-sivustolla.

SOSTElta on pyydetty lausuntoa työryhmän mietinnöstä. Kerro meille ajatuksiasi ehdotusten toimivuudesta: Tartutaanko ehdotuksissa oikeisiin asioihin, tai puuttuuko niistä jotain keskeistä? Miten ehdotuksia pitäisi jatkovalmistelussa tarkentaa? Lähetä kommenttisi erityisasiantuntija Anna Järviselle 17.9. mennessä.