Skip to content

Toimeentulotukilakia uudistetaan – kerro meille näkemyksesi!

30.8.2021 13.00

Sosiaaliturvauudistus
Hyvinvoivat ihmisetSotu-uudistusHyvinvointi ja terveysSosiaali- ja terveyspalvelutSosiaaliturvauudistusToimeentulo

Sosiaaliturvaa uudistetaan pitkäjänteisellä komiteatyöllä, mutta toimeentulotuen ilmiselviin epäkohtiin halutaan puuttua jo nopeammin.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulotukityöryhmän mietintö julkaistiin 10.8.2021. Siinä ryhmä ehdottaa muutoksia lakiin, tekee ehdotuksia sen toimeenpanoon ja tuen hakemiseen liittyen sekä nostaa esiin jatkoselvittelyä vaativia kysymyksiä. Keskeisenä tavoitteena kerrotaan, että haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden tuen tarpeisiin vastataan nykyistä paremmin.

Parannuksia tarvitaan heikoimmassa asemassa olevien palveluun

Työryhmän esiin tuoma tilannekuva vastaa SOSTEn näkemystä: perustoimeentulotuen siirto Kelan toimeenpantavaksi on toiminut niille, jotka käyttävät sujuvasti sähköisiä palveluja, joilla on tarvittavat laitteet ja joilla ei ole tarvetta muulle sosiaalihuollon palvelulle. Heikommille sen sijaan ovat jääneet digiosattomat, paljon tukea ja palveluita tarvitsevat ihmiset, joiden elämäntilanne on monimutkainen.

Ihmisten näkökulmasta toimeentulotuki on kokonaisuus ja monille on vaikea hahmottaa, mistä osasta tukea päätetään Kelassa ja mistä taas kunnissa. Sosiaalibarometreissä on tullut esiin, että epäselvyyttä vastuunjaosta on paikoin myös organisaatioiden välillä. Kahden luukun asiointi ei ole vähentynyt niin paljon kuin siirtoa suunniteltaessa toivottiin, vaan ihmisiä on palloteltu Kelan ja kuntien välillä.

Kelan ja sosiaalihuollon vastuita on nyt selkiytettävä. Niille ihmisille, joilla on monimutkaisia tilanteita ja haasteita sähköisessä asioinnissa, on turvattava riittävä henkilökohtainen asiointimahdollisuus.

Useita kannatettavia lakimuutoksia

Työryhmä esittää monia kannatettavia muutoksia ja tarkennuksia lainsäädäntöön, esimerkiksi:

 • Selkiytetään, miten ja miltä osin perustoimeentulotukeen sovelletaan sosiaalihuollon asiakaslain säädöksiä ja sosiaalihuollon oikeusperiaatteita.
 • Selkiytetään, missä tilanteissa Kela voi etuuskäsittelyprosessissa käyttää harkintaa asiakkaan eduksi.
 • Laskelman merkitystä tarkennetaan. Kiireellisissä tapauksissa tai ihmisen tilanteen muuten sitä vaatiessa, voidaan päätös tehdä ilman laskelmaa.
 • Määritellään tarkemmin, miten jälkikäteen huomioitavat tulot huomioidaan ja takautuva laskelma tehdään.
 • Pienen ylijäämän tilanteessa Kela voi myöntää tukea.
 • Sosiaalihuollon lausunto otetaan päätöksenteon lähtökohdaksi.
 • Asiakkaan asian parempaa hoitamista varten lisätään sosiaalihuollon oikeutta välittää tietoa oma-aloitteisesti Kelalle.

Toimeenpanolla on keskeinen merkitys palvelun paranemisessa

Mietinnössä esitetään myönteisiä kehitysehdotuksia myös tuen toimeenpanoon, muun muassa:

 • Sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustetaan toimeentulotukiasioiden yhteistyöelin.
 • Hyväksi todettuja Kelan ja kuntien yhteistyömalleja otetaan laajasti käyttöön.
 • Kelassa painotetaan asiakkaan asian yksilöllisempää käsittelyä.
 • Kiinnitetään huomiota entistä tehokkaampaan tiedottamiseen, neuvontaa, ohjaamiseen ja palvelupisteiden saavutettavuuteen.
 • Tietojärjestelmiä kehitetään.
 • Parannetaan viranomaisten välistä tiedonvaihtoa.

Ensisijaisia etuuksia parannettava, jotta toimeentulotuen tarve vähenee

Työryhmä esittää myös tärkeitä jatkoselvitystä vaativia kysymyksiä, joiden selvittelyä jatketaan virkatyönä. Esimerkiksi kiireellisen tuen tarjoamisen prosessit on saatava mahdollisimman sujuviksi. SOSTE näkee myös, että päätöstä toimeentulotuen perusosan alentamisesta ei pitäisi tehdä Kelassa vaan sosiaalityöntekijän tulisi siitä aina päättää.

Työryhmän ehdotukset sosiaaliturvakomitean työhön ovat kannatettavia. Komitean tulee kehittää järjestelmää kehittää niin, että jatkossa yhä harvempi joutuu pitkäaikaisesti toimeentulotuen varaan. SOSTE on samaa mieltä, että tähän päästään ensisijaisten etuuksien tasoa ja kattavuutta parantamalla. Kannatettavaa on myös, että asumistukea kehitetään niin, että mahdollisimman harvan tarvitsee hakea toimeentulotukea, jos asuu kohtuuhintaisessa asunnossa.

Tärkeää jatkotyössä on myös huomioida muut meneillään olevat uudistukset ja niiden yhteys toimeentulotukeen, kuten työllisyyspalveluiden kehittäminen ja hyvinvointialueiden rakenteiden luominen sote-uudistuksessa.

Kerro meille, tartutaanko uudistuksessa oikeisiin asioihin!

Työryhmän ehdotusten pohjalta toimeentulotukilain uudistamista jatketaan sosiaali- ja terveysministeriössä (STM). Nyt on oikea aika kertoa näkemyksensä uudistuksesta. Työryhmän ehdotuksia voi kommentoida syyskuun loppuun lausuntopalvelu.fi-sivustolla.

SOSTElta on pyydetty lausuntoa työryhmän mietinnöstä. Kerro meille ajatuksiasi ehdotusten toimivuudesta: Tartutaanko ehdotuksissa oikeisiin asioihin, tai puuttuuko niistä jotain keskeistä? Miten ehdotuksia pitäisi jatkovalmistelussa tarkentaa? Lähetä kommenttisi erityisasiantuntija Anna Järviselle 17.9. mennessä.

Kommentit

 1. Juuso sanoo:

  Toimeentulo määriä pitää nostaa sille tasolle mitä pitääkin olla,, suomi on saanut monia huomautuksia isoimmilta tahoilta, nämä nykyiset määrät joskus riitti vuonna kivi ja sakset mutta nyt tänä päivänä ne ei riitä vähävaraisten elämiseen kun kaikki on nykyään kallista ja tulevaisuudessa vaan on kalliita elämistä

 2. Liisa Kärki sanoo:

  Toimeentulotuen käteen saatava osuus on nostettava peruspäivärahan bruttosumman suuruiseksi.

  Kustannuksia lisäämättä monetkaan tuossa esitetyistä asioista eivät koidu suureessa määrin asiakkaan eduksi. Sellainen uudistus jossa jossa asiakkaiden suurin ongelma, eli rahanpuute jätetään pois uudistuksesta, on samaa peiton jatkamista kuin kaikki tähän saakka tehdyt ”uudistukset”. Käytössä olevan rahan määrä on nykyiseen hintatasoon nähden täysin riittämätön. Sitä ei voida enää perustella sillä että menevätpä sitten paremmin töihin kun tuki ei riitä kuin hävikkiruokaan. Siis mihin töihin?. Tt-tuki olisi ehdotetun korotuksenkin jälkeen sellaisia ripposia että ei niiden takia tuskin jäädään kotiin makailemaan jos palkkatyöpaikka löytyy. Myös asumisen kustannukset tulee maksaa sen suuruisena kuin ne ovat, sillä vuokralainen ei itse voi vaikuttaa perittävään vuokraan eikä pakkomuutatus muutamn kympin tai yhden satasen takia täytä ihmisen oikeutta valita asuinpaikkansa. Niin on ollut ennen edellistä tt-tukiuudistuta. Silloin kunnatkaan eivät olleet asettaneet usein hatusta nostettuja sisäisiä asumisnormejaan. Toimeentulotuki on -70 luvun tasolla. Sivumennen sanoen Suomi on taas ensi vuonna saamassa Euroopan komissiolta huomautuksen liian heikosta sosiaaliturvasta.

 3. Annis sanoo:

  Hei! Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajan näkökulmasta olisi erittäin tärkeää, että Kela todella huomioisi sosiaalitoimesta tehdyt lausunnot. Huolettaa etenkin kohtuuttomissa tilanteissa tehdyt asumismenojen kohtuullistamiset, joihin ei olla enää saatu muutosta lausumalla eikä lausunnoilla ole ollut vaikutusta, vaikka ne olisi hyvissä ajoin tehty. Monet ihmiset etsivät asuntoa hyvin aktiivisesti, saavat hakemiseen tukea, mutta luottohäiriömerkintä hidastaa asunnon saantia. Nämä ihmiset eivät muuta voi tilanteessaan, kuin hakea sitä asuntoa ja silti asumismenot voidaan kohtuullistaa. Kohtuullistaminen voi johtaa esimerkiksi tilanteisiin, joissa monisairas ei saa lääkkeisiin maksusitoumusta. Lisäksi, jos löydetty asunto sattuu olemaan asuinkunnan ulkopuolella, ei Kela tue muuttokustannuksisaa, vaikka asunto olisikin kohtuuhintainen. Summa summarum: Kelan täytyy uskoa aikuissosiaalityötä asiakkaan tilannetta koskien ja täytyy voida käyttää jonkinlaista harkintaa näissä tilanteissa.

 4. Marita sanoo:

  Helpommaksi pätkätöiden tekeminen. Systeemi on niin byrokraattinen, jos teet töitä pidemmän, kuin kaksi viikkoa tai jonkun työ keikan niin asioita tutkitaan viikkoja te toimistossa ja lisäksi kelassa. Asumistukea leikataan työ pätkien vuoksi ikään kuin saisi saman verran palkkaa, seuraavat puolivuotta. Siitä huolimatta, että työ on ollut pätkä työ. Myös yrittäjän omaisesta työkeikasta saa karenssia tai vähintäänkin taas tutkitaan monta viikkoa. Te toimisto ei ole muu kuin sanktioiden ja karenssi en jakaja ja hankaloittaa yhdessä kelan kanssa taloudellista tilannetta. Liian byrokraattista ja Te toimistoon ei päädy avoimet työpaikat. Myös 9 e päivä kuntouttava työtoiminta ei ole +50 vuotiaalle muuta kuin nöyryyttävää kokemus, koska ikääntyvällä työttömällä usein on jo kokemusta erilaisista töistä elämän varrella. Työttömien ympärillä pyörii hyöty bisnes kaikenlaiset konsulttifirma pyörittävät hyödyttömiä kursseja ja yritykset sekä kunnat pyörittävät puolenvuoden pätkissä työttömiä. 9 e päivä on alle 2 e tuntipalkka on kehitysmaa tasoa eikä edes kerrytä eläkkeitä. Jos teetetään 5 tuntia päivässä niin vähintään minimi tuntipalkka pitäisi työstä maksaa. Silloin ei tarvitse toimeentulotukea hakea työ kokeilujen tähden. Moni työtön kituuttaa pelkällä työttömyyskorvauksella, koska ei saa toimeentulo tukea työpätkien vuoksi
  Te toimiston virkailijoilla on liikaa mielivaltaa ja kelalla hankaloittaa liialla byrokratialla yritystä parantaa taloudellista tilannetta edes väliaikaisilla töillä, jos mitään vakituista ei ole tarjolla. Ne ajat on ohi kun työsopimuksessa luki 8 tuntia ja vakituinen seuraavat 30 vuotta. Miksi te toimiston vaatimus ei ole vallitsevan tilanteen tasalla, jossa työsopimuksetkin ovat määräaikaisia eikä aina edes 8 tuntia tai koko viikkoa. Pitäisi poistaa turhat tutkinnat ja byrokratia. Niin että voisi koota erilaisista töistä tai vaikka lyhyistä yrittäjän omaisista pätkistä työt ilman, että asumistukia leikataan tai työnhaku katkeaa.

 5. Vesa Lanki sanoo:

  Olisi hyvä jos myös viestintä kuten puhelin- ja/tai verkkoliittymirn kulut asiakkaalle otettaisiin huomioon vaikka pienelläkin summalla. Ei voi kieltää, että verkkoasiointi helpottaisi ja tehostaisi sekä asiakkaan että Kelan toimintaa.

 6. Hannele Heikkinen sanoo:

  Instrumentarium tarkasteluun, silmälasien osto tapahtuu nykyään sieltä jos saa toimeentulotukea niiden ostoon. Instrumentarium on yhtiö joka ei ole suomalainen, minne maksaa veronsa??
  Kyllä pitäisi suosia pieniä paikallisia optikkoliikkeitä.
  Ja Instrumentarium kohtelee toimeentulotukiasiakasta kuin ”halpaa makkaraa”, kohtelu ei ole tasavertaista.
  Kyllä tässäkin asiassa on Kela tehnyt väärän valinnan, kun kunnan sosiaalitoimi ennen suosi paikallisia yrittäjiä. Tästä on monet vähäosaiset purnanneet. Instrumentarium boikottiin.

 7. Teija sanoo:

  Toivoisin, että joku pitäisi niiden pienellä eläkkeellä kitkuttelevien vanhusten puolta, jotka ajattelevat, että heidän pitää pärjätä ilman mitään tukia, eivätkä he niitä osaisi hakeakaan. Vanhoissa taloissa on ongelmia, mutta ei ole rahaa niiden korjaamiseen. Kaupaksi ne tuskin menevät, joten myynti ei ole vaihtoehto. Kotihoidon kriteerit ovat niin tiukat, että selkeästi muistihäiriöinen ja aloitekyvytön vanhuskin jätetään oman onnensa nojaan. Myös pankkiasiointi on hankalaa ja kallista, kun nettipankin käyttö ei ole mahollista.

 8. sposti sanoo:

  1. Jatkuvat virheet on saatava kuriin! 2. Esimerkiksi silmälasien korvaus. Kilpailutus on laskenut korvaus määrän niin pieneksi ettei sillä välttämättä saa laseja. Loput otettava osamaksulla, joka Kelan kilpailutusliikkeissä on ehdoiltaan huonompi kuin joissakin muissa liikkeissä. Edellisen kerran ostin lasit itse osamaksulla sen edullisimpien ehtojen takia muusta liikkeestä ja hain korvausta Kelalta kuitteja vastaan. Kela päätti että korvaa kehyksistä vähemmän itse maksettuna kuin olisin saanut sopimusliikkeestä. Viime kerralla asioin sopimusliikkeessä. Sieltä ei löytynyt Kelan korvaamista kehysvalikoimista minulle sopivaa kehystä (leveät kasvot tuottavat vuodesta toiseen tämän saman onge, suuri osa kehyksistä on liian kapeita), joudun itse maksamaan ylimenevän osan.
  3. Reseptilääkkeiden korvaus tiettyjen lääkkeiden osalta ei toimi. Esimerkiksi osa kilpirauhaslääkkeistä. Vaikka niistä saa Kela-korvauksen, toimeentulotuen maksusitoumuksella, edes rajatulla, niitä ei saa ostettua.

 9. arrlind1 sanoo:

  Mihin tämä vastaus menee?

 10. Anna Järvinen sanoo:

  Kiitos kaikille kommenteistanne!

  Vastauksena viimeisimmälle kommentoijalle: kommenttiruudun kautta läheteyt vastaukset näkyvät tässä blogin kommenttipalstalla.

 11. Paula Hannukka sanoo:

  Olin kelan kuntoutuksessa, vanhin porukasta oli 87v rouva. Tiukoilla elää ja kysyin että oletteko hakenut toimeentulotukea? Vastaus: No en, voisinko sellaista saada? En hänen tilannetta niin tarkkaan tiedä voiko vai ei mutta ainakin hänen ikäisilleen voitaisiin jo kertoa mahdolliset etuudet, kuten nuoremmillekkin ettei ihmisen kaikkea tarvitsisi itse etsiä, kaivaa esim tilanteessa kun elämä on järkkynyt. Rouva oli yli 60v avioliiton jälkeen leskeksi jäänyt, omaishoitajana ollut noin 20v. Kertoi että leskeneläkkeen sai mutta verot vei sen kaiken.

 12. Kristiina sanoo:

  Aivan turha perustaa enään mitään ” työryhmiä” pyörittelemään asioita. Totuus on, että Suomen perusturvan taso on täysin riittämätön, Kela on suurelta osin mielivaltainen laitos, Suomi saa jatkuvasti huomautuksia perusturvan tasosta ja asioiden muuttamiseksi ei oikeasti tehdä mitään. ” Työryhmät” eivät todella auta mitään, vaan perusturva täytyy saada välittömästi tasolle, millä ihmiset voivat elää. Täytyykö lama aikojen itsemurha tilastot aktivoitua, siihen on jo viitteitä? Ja valtiolla on rahaa, siihen on täysin turha vedota.

 13. Sami sanoo:

  13 vuotta työttömänä ja yhtä soittoa kelan etuuksilla olleena voineen sanoa aika varmasti joitain asioita ainakin työmarkkinatuella elämisestä…

  Toimeentulotuelle tippuu jos on lapsi ja saat työmarkkinatuen lapsikrotusta. Kela leikkaa lapsikorototuksen pois joka tarkoittaa että olet oikeutettu toimeentulotukeen, samaan luukkuun ja samasta luukusta ulos, todella hölmöä. Tämä siltikin vaikka saat maksuvapautuksen elatusmaksusta.
  Toki työmarkkinatuella elävä on muutenkin lähes aina toimeentulotukiasiakas jo pelkästään asuinkustannusten takia, mutta edes takas veivaaminen on typerää.

  Yksi esimerkki kelan toiminnasta: minulle ei myönnetä rahaa sänkyyn koska minulla on sänky, joka hajottaa selkäni koska jouset näkyy läpi. Tällaista harkintaa kela harjoittaa ja vastaavasti kunta sanoo että kysy kelasta. Todellakin se harkinta, sitä ei kelalla ole, he noudattavat lakia, ei harkintaa. Ainoastaan jos perittävää on ja summa on tosi matala, he voivat harkita sen jättämistä perimättä.

  Asumistukea en tiedä kenenkään saavan nykyaikana suurinta sallittua (80%) koska asuntojen minimivuokrat ylittää jo tämän kelan mukamas ”kohtuullisen” tason. Se ei ole enään lähelläkään kohtuullista, se on vain pakko myöntää ja muuttaa niin että sen takia ei tarvitsisi enään toimeentulotukea hakea tai vastaavasti kuten itse, olla jopa _asunnoton_ kun tällaista kuviteltua ylihalpaa asuntoa ei ole olemassa. Toinen vaihtoehto on korottaa työmarkkinatukea niin että vuokran omavastuuosuus ei ole kohtuuton. Kuitenkin, se ei ole asiakkaan syy että vuokrien hinnat nousee ja on korkeat.

  Toimeentulotuki pitäisi olla viimesijainen etuus, mutta se on yhä useammalla ensisijainen. Suurin syypää tähän on itse KELA ja sen luvut. Ei me voida hamaan loppuun asti syyttää vuokrien hintoja tai ihmisiä jotka eivät kykene menemään töihin syystä tai toisesta, saatika sitä että kelan järjettömät mielivaltaiset lääkärit ei päästä työkyvyttömiä eläkkeelle koska niinikään laki vaatii aivan muuta.
  Tämä laki tulisi myös muuttaa vastaamaan inhimillistä käsitystät työkykyisestä, tai vastaavasti meillä on toimeentulotukiasiakkaita aina vain enemmän.

 14. Anonyymi sanoo:

  Miten on ajateltu käytännössä tapahtuvan exit pois toimeentulotuelta?

  Kun ihminen on ollut kauan aivan pohjalla ja elänyt viimesijaisella tuella, niin miten hän pystyy sieltä nousemaan? Hyvin harvoin siinä tilanteessa tapahtuu ihmeparantuminen tai -työllistyminen. Hän on täysin ulkopuolinen ja näkymätön.

  Tilannetta voisi verrata siihen, että ihminen putoaa syvään hiekkakuoppaan ja tikkaat vedetään pois.

 15. Anonyymi sanoo:

  Olen turhaan yrittänyt etsiä laskelmaa, jonka avulla on aikanaan päädytty toimeentulotuen summiin.

  Pitäisihän sen pohdinnan ja laskelmat olla julkisia. Ne pitäisi julkistaa ja samalla kateelliset voisivat verrata summia omiin vastaaviin menoihinsa.

  Ei pitäisi voida olla niin, että aina vain lisätään entisten päälle niitä asioita, joita toimeentulotukinormin tulisi kattaa.

  Sehän alkaa muistuttaa pysyvyydeltään jo raamattua ja sen ahdasta tulkintaa. Eli ei haluta, että toimeentulotukinormi elää tässä ajassa vaan otetaan se kiveenhakattuna maailman tappiin.

 16. anu hägg sanoo:

  Olen saanut läheltä seurata miten työttömäksi jäänyt ihminen putoaa täysin yhteiskunnan turverkosta 2 kkdessa helposti, jos hän esim. sairastuu.Kela ei korvaa taksimatkoja lääkäriin kela ei korvaa läheskään kaikkia lääkkeitä,tänä aikana kyseiselle ihmiselle on kertynyt rästilaskuja perintäkuluja jopa satoja euroja.Tästä seuraa että 200-300e vaje jatkuvasti menee kkdesta toiseen ja lopulta ihminen menettää luottotiedot.Kuka tästä hyötyy? Tt-tuen asiakas kärsii näkee nälkää ja koettaa pinnistella.Olisko kertaluontoinen kelan avustus kerran vuodessa pitkäaikais tt-tuen asiakkille paempi ratkaisu.Joka voitaisiin ilman jatkuvia eväämis pereusteita kerran vuodessa myöntää.Jos 1 ihminen elää n.450 e kkssa vuodesta toiseen,hän syrjääntyy täysin yhteiskunnasta ei voi harrastaa ei ostaa kunnollisia lämpiä vaatteita saati jalkineita,tt-tuki on jäänyt 1990 luvulle ja menot on lisääntyneet hurjasti. Tietokone on lähes pakollinen jokaperheessä, koulut jo velvoittavat siihen ,ajanvaraukset jne.toimii jokapaikassa internetin välityksellä.Entäpä jos se tietekoneen hankkii ja haluaa esim.etäopiskeluun.paljonko 450 e jää tietokoneeseen.Tokihan voi osamaksulla ostaa,mutta entäpä jos on käynytkin niinkuin tuossa edellä et sairastui,kela ei korvannut mitään taksimatkoja,lääkkeitä.Ja asiakas menetti luoottotiedot.Tai vaikkapa niin että asikas loukkasi jalkansa, kela korvasi 100 muuttoon,asikas ei voinut muuta kuin tilata muuttoauton ja pakkaajia ja kantajia.kela evää. kela evää tämänkin vaikka perustelua olisi ja lääkärinlausunnot et asikkaan raaja ei toimi.Tässä tapauksessa kela päättä maksaa takuut mutta perii seuraavan kuun tt-tuesta puolet, mikä aika normaali käytäntö kelalla.. Asiakas on siis sairas huonosti liikkuva ihminen.Muutto tuli maksamaan 350 kun hän pystynyt itse pakkaamaan tai nostelemaan.Eli asikas on käyttänyt pakosta kaliimpaa muutofirmaa .Tästä kela korvaa 100 e vaikka asikas toimitti kelaan sairauttaan koskevan lääkärin lausunnon ja kulutositteet.Sitten ollaankin uudessa asunnossa mihin kelan evätty päätös tulee.Eli seuraavalle kkdelle jää 200 e tt-tuki 100 e muuttoavustus. Muttokuntannukset olivat sairauden takia 350 e.Eli asikas elää 0 tuloilla kkden.Kela ei ohjannut asikasta kunnan tt-tukea hakemaan missään vaiheessa.Ja näin kela toimii aina muutettaessa.Eli nyt tämä sairas ihminen jää vaille perusturvaa kkdeksi.Kela ei korvaa edelleenkään lääkkeitä mitä hänelle on määrätty pyytä toistuvasti uusia lääkärinlauntoja. asikas ei saa muuta lausuntoa kuin että jalassa on jäätävän kokoinen haava tikit,ja asiakas ei saa nostella rasittaa jalkaa ainakaan kuukauteen..Asiakas ei pysty maksamaan edellisestä asunnosta tulleita menoja, sähkölaskua,siivouskustannuksia,ja taas ollan pisteessä että asiakas menettää täysin elämänhallinnan ei omasta syystä.Asiakas joutuu elämään edellisen asunnon sähkölaskurahoilla 100 e minkä kela myönsi kkden, jättää lääkkeet ostamatta sairauden hoitoon koska hänen on pakko valita syökö hän ensimmäisenä kuukautena uudessa asunnossaan vai ostaako hän lääkärin määäämät lääkkeet.Hän ei jaksa valittaa enään kelan evätystä päätöksistä ei jaksa välittää enää laskujen maksuista nyt on jo 2 kktta mennyt muutosta ja ulos otto päätös tuli kääjäoikeudesta ja hän menetti luottotietonsa. Yksin huoltaja jonka vuokra asunnossa on kosteus/homevahinko. aran rahottama Äiti etsii aktiiviesti asuntoja koska tietää että koko perhe sairasta koroonista hengitystiesairautta ja isännöitsiän mukaan asuntoa on asuinkelvotin remonti 2-4 kktta?? ajan.Viimehetkellä äiti saa yhden asunto tarjouksen minkä vuokra on 300 kalliipmi kun kelan maksimi vuokra.Vaikka kyse on aran rahoittamista asunnoista?Viikko aikaa muuttaa pois asunnosta lasten kanssa.Kela myöntää takuut 6 puhelun jälkeen uuteen asuntoon,mutta tekee seuraavalle kuulle taas pätkäpäätöksen missä muuttoraha muuttuu ruokarahaksi.Asikasta kehotetaan etsimään halvempi asunto 3kkden sisään. Äiti hakee asuntoja jokapaikasta ei saa asunto tarjouksia mistään.Kela laskee tt-tuen perhellee yli 300 e kuussa 3 kkden jälkeen.Äiti yittää hakea kunnan tt-tukea asumiseen päätös evätään .Tilanne Perhe elää lähes pelkästää lapsinlisällä ja elatusmaksuilla.Puolen vuoden päästä rästivuokraa on kertynyt ja perhe saa häädön.Kunta eväsi kaikki hakemukset vuokraan perustelu,muuto ei ollut välttämätön??Pienten lasten äiti on henkisesti aivan lopussa,hän ei pysty ostamaan lapsille lämpimiä vaatteita kengätkin on rikki ja ulkona kova pakkanen.Ja taas on muutto edessä.Ja tässäkin tapauksessa asikas menetti luottotiedot.JOSKUS SITÄ MIETTII ETTÄ MINKÄVERRAN PÄÄTTÄJÄT KÄYTTÄÄ AIKAA JA NÄMÄ LOPUTTOMAT TOIMIKUNNAT TODELLISIIN ONGELMIIN?? Nämä esimerkit.on jokapäiväisiä ei ääriesimerkkejä,kelan tt-tuki toimii ainoastaa hetkellisesti hyväkuntoiselle super terveille e perheettömälle ihmiselle.Joka irtautuu tt-tuesta muutaman kuukauden siään.Miten käy näiden muiden ihmisten?Kuka voi sanoa ettei 1 vuoden aikana tapahdu mitään yllättävää?Näitä ihan tavallisia ihmisiä ei auta silloin kuka kun se yllätys tulee.Suomi ei tunnu välittävän hekompi osaisista ihmisistä enää ollenkaan kela ja kunnat pompottelee tt-tuen asikkaita. Yleisimmin aikuis sosiaalityö patistaa ns.pajatoimintaan.Missä tt-tuen saaja saa ehkä 170 e kkssa ylimäärästä,mihin tämä 9 e pvä korotus työmarkkinatukeen auttaa?Jos ihmien on vuosia ollut työttömänä,sängystä tulee jouset läpi vatteet on rikki ja kirpputoreilta valmiiksi käytettyjä.kaikesta on pula.Nämä samat ihmiset on voineet hakea 100 työpaikkoja vuoden aikana.Jos ikä on esim.47v olet aivan varmasti esim.siivous keittiöpaikkoihin liian vanhan.Tai sitten olet opiskellut mutta et ole se kaikken terävin ja kirkkain uraputki ohjus alallasi,työhaastatteluissa se huomataan.Monet ihmiset yrittää kaikkensa voimat ei riitä ja elämäntilanteet muuttuu. Usko yhteiskuntaan turvallisuuteen inhimillsyyteen katoaa täysin.Järjestelmä pudottaa aivan liian monia ihmisiä tyhjämpäälle ja mitä vaikeampi sieltä on nousta sitä harvempi sieltä nousee.1 kerran kun putoat muutamaksi kkdeksi tt-tuelle ja jotain yllättävää tapahtuu moni näistä ihmisistä jää sinne iäksi.Tottakai on hyvä jos pääsee töihin ja pystyy elättään itsensä.Kysyntä ja tarjonta ei vaan kohtaa.Lähtökohta sille et ihminen haluaa parempaa jaksaa yrittää on aina se että ihmistä tuetaan ja autetaan.Kelan siirto tt-tuen maksajaksi on ollut täys floppi.Kukaan ei tunne näitä ihmsiä eikä auta enään joilla on sattunut se 1 katastrooffi joka muutti koko elämän suunnan ja sinne sitte jäätiin.Säästöt heikoimmassa olevien ihmisten kustannuksella on varmasti räikempiä ihmisarvon loukkauksia yhteiskunta ei tue kuin murto osalla näiden ihmisten jaksamista.Jos ihmien on vuosia kamppaillut pelkästään siitä että onko hänellä ruokaa ja vaatteita jaksaako hän yllättäin enää tehdä maksusopimusta ulos oton kanssa hakeutua kouluun töihin.Moni ei jaksa enään jos näitä ihmisiä tuettaisiin taloudellisesti enempi olsi aivan varmaa että sieltä aika moni nousisi jaksaisi yrittää vielä.Näyttää siltä et suomi 2021 on rakentunut turvaamaan ainoastaan hyvintoimeentulevien kela etuuksia,ne maksetaan kokonaisuudessaan,mutta tt-tuen saajilta on vuodestta toiseen nipistetty enempi ostovoimaa.Niin pitkälle että esim.vanhukset jotka asioivat apteekissa paljon jäävät usein ilman hyvää ja terveellistä ruokaa.Eli onko tt-tuki riittävä aika selvä vastaus ei todellakaan ole,se ei kata äkillisiä sairasmenoja.taksimatkoja lääkäriin,yllättävää muuttamista,edes jotain harrastuksia,tietokoneita,internettiä,särkynyttä sänkyä näitä menoja ihan tavallisella ihmiselläkin on kuukausittain,miten n,450 e kssa,(21.5) kertoimella laskettu tt-tuki voi millään riittää? jos todellisuudessa lasketaan mihin tukli riittää,jos syöt terveellistä monipuolista ruokaa ostat vitamiinit maksat kkden internetin.Millä ihmiset sitten esim.vaatteet ostaa ja sen rikkoutuneen sängyn tilalle uuden. yllättävät lääkemenot.millä ihmiset maksaa taksin kun pieni lapsi sairastuu ja on kiire päivystykseen.TT-tuen asiakkaat ei saa säästää tililleen edes 100 e?Tarkoittaako tt-tuki sitä että tuen saajan ei tarvi koskaan muuta kuin syödä? raha muihin tarpeisiin putoaa taivaalta esim.lapsiperheen tietokoneeseen joka on pakollinen koulua käyville lapsille.Puhelin jonka kelakin odottaa kaikilla olevan.Yksinkertaisia laskutoimituksia ja huomaa ettei tt-tuen asiakkaille suoda kun asunto ja ruoka.Miksihän nämä ihmiset syrjäytyy?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
yhteiskuntasuhdepäällikkö

24.9.2021 09:00

Marinin hallituksen arvosana laski hyvästä tyydyttävään

Kansalaisyhteiskunta Hallituksen jokasyksyinen budjettiriihi oli ja meni, mutta mitä jäi käteen? Arvioin hallituksen päätöksiä SOSTEn keskeisten vaikuttamiskärkien kautta: työllisyys ja toimeentulo terveyteen ja hyvinvointiin investointi ilmastotoimet Edellisessä hallituksen puoliväliriihen arvioinnissa yleisarvosana oli vielä hyvä 8,0. Nyt yleisarvosanaksi tuli 7,3 – siis tyydyttävä. Analyysien tueksi olen käyttänyt SOSTEn asiantuntija-arvioita siitä, mitä hyvää tai mitä huonoa ja epäselvää riihen […]

Blogi
johtaja, varapääsihteeri

27.8.2021 09:30

Työtaakka hyvinvointialueiden pystyttämisessä on valtava – nyt kysytään malttia ja kykyä tarjota järjestön osaamista oikeaan paikkaan

Sote-uudistus Hyvinvointialueiden rakentaminen on alkanut, ja elokuun loppuun mennessä kaikille alueille on saatu nimettyä väliaikaiset valmistelutoimielimet (Vate). Ne koostuvat alueen viranhaltijoista ja toimikausi kestää maaliskuulle 2022 asti, kunnes aluevaltuustojen nimeämät aluehallitukset aloittavat työnsä. Vaten työ on hallinnollista. Työsarkana on hoitaa lähinnä tulevien hyvinvointialueiden työnantajana ja palvelujen järjestäjänä toimimiseen tarvittavia valmistelutehtäviä. Hallinnollisen työn määrä hirvittää. Noin 173 […]

Blogi
erityisasiantuntija

19.8.2021 10:30

Sote-uudistus myllää järjestöjen yhteistyökuvioita – nyt tarvitaan aktiivisuutta ja ratkaisuehdotuksia

Sote-uudistus Eduskunta on hyväksynyt sote-uudistuksen lainsäädännön, ja lain toimeenpanon valmistelu tulevilla hyvinvointialueilla on aloitettu tai alkamaisillaan. SOSTE on pitänyt sote-uudistukseen liittyvässä vaikuttamistyössään esillä järjestöjen toimintaedellytyksiin liittyviä teemoja, joita ovat muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen panostaminen sekä järjestöjen ja tulevien hyvinvointialueiden yhteistyön varmistaminen. Sosiaali- ja terveysvaliokunta korosti kesäkuun lopulla sote-lainsäädäntöä koskevassa mietinnössään järjestöjen merkitystä hyvinvoinnin ja […]