CERV-rahoitusohjelma


Etusivu / Artikkelit / CERV-rahoitusohjelma

Euroopan unionin CERV-rahoitusohjelma on tarkoitettu toimintaan, joka edistää ja suojelee EU:n yhteisiä arvoja ja oikeuksia. Yhteisiä arvoja ovat mm. ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltio. Rahoitusohjelmalla on tarkoitus tukea paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla toimivia kansalaisjärjestöjä. Koko Euroopan tarpeisiin on varattu koko ohjelmakaudeksi 2021–2027 yhteensä noin 1500 miljoonaa euroa. Jos Suomen laskennallinen osuus toteutuu, niin rahaa olisi silloin Suomeen jaossa noin 20 miljoonaa euroa. Suomen osuuden toteutuminen edellyttää tietysti hyviä hakemuksia.

Euroopan unionin CERV-rahoitusohjelman tarkoituksena on edistää ja suojella unionin yhteisiä arvoja ja oikeuksia. CERV-rahoitusohjelmassa yhdistyvät aiemmat Perusoikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus (REC)- ja Kansalaisten Eurooppa-rahoitusohjelmat. Rahoitusohjelman tavoitteet on jaettu neljään lohkoon, jotka ovat Unionin arvot, Tasa-arvo, perusoikeudet ja sukupuolten tasa-arvo, Kansalaisten sitoutuminen ja osallistuminen sekä Väkivallan, erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuvan, ehkäiseminen (Daphne).  

Kuka rahoitusta voi hakea

Rahoitusohjelmassa tuetaan erityisesti jäsenmaiden kansalaisjärjestöjä paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Hausta riippuen rahoitusta voivat hakea kansalaisjärjestöjen lisäksi myös viranomaiset, yliopistot ja tutkimuslaitokset. Rahoitusohjelman hankkeissa pääperiaatteena on rajat ylittävyys eli hankkeiden osallistujat ovat vähintään kahdesta eri jäsenmaasta. 

Kansallinen toimisto voi tulla tarvittaessa järjestö- ja liittopäivillenne kertomaan rahoitusmahdollisuudesta. Tiedustele vierailumahdollisuutta hankepäällikkö Juha Niemiseltä, puh. 029 515 0157.

Rahoituskohteet

Unionin arvot

Hakujen rahoitus kohdistuu erityisesti kansalaisyhteiskunnan toimijoille, jotka edistävät perusoikeuksia toiminnallaan. Lohkon rahoituksella tuetaan myös unionin arvojen suojelua ja edistämistä sekä oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista ja edistetään nykyistä demokraattisemman unionin rakentamista, demokraattista vuoropuhelua, avoimuutta ja hyvää hallintotapaa.

Tasa-arvo, perusoikeudet ja sukupuolten tasa-arvo 

Hakujen rahoitus kohdistuu tasa-arvon edistämiseen sekä sukupuoleen, alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaan, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän ehkäisemiseen. Samalla suojellaan ja edistetään unionin kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia sekä oikeutta henkilötietojen suojaan. 

Kansalaisten sitoutuminen ja osallistuminen 

Hakujen rahoitus kohdistetaan toimintoihin, joilla edistetään kansalaisten aktiivisuutta ja demokraattista osallistumista Euroopan unionissa. Lohkon rahoituksilla tuetaan myös eurooppalaisen muistiperinnön edistämistä sekä eri maista tulevien kansalaisten välistä vuorovaikutusta ystävyyskaupunkihankkeiden ja kaupunkiverkostojen kautta. 

Väkivallan, erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuvan, ehkäiseminen (Daphne) 

Hauissa rahoitus suunnataan erityisesti naisiin, tyttöihin, nuoriin, lapsiin ja muihin haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen ja torjuntaan sekä väkivallan uhrien tukemiseen ja suojelemiseen.

Sivu on luotu 4.10.2022