Skip to content

Yritysyhteistyö

Järjestöopas
Järjestöopas

Yhä useampi järjestö tekee yhteistyötä yritysten kanssa. Yritysyhteistyö laajentaa järjestön sidosryhmäverkostoja ja vaikuttavuutta ja tuo järjestölle lisää resursseja työhön. Yritykselle yhteistyö järjestön kanssa voi olla tapa toteuttaa yrityksen yhteiskuntavastuuta ja yhteistyö voi tuottaa myös liiketoiminnallista hyötyä.

Yhteistyön muotoja

  1. Lahjoitukset: Yritykset voivat tukea järjestön toimintaa tavara- tai rahalahjoituksilla. Yritykset voivat lahjoittaa järjestölle myös työpanosta ja omaa osaamistaan vastikkeetta (pro bono). Lahjoitus voi olla kertaluontoinen tai toistuva tapa tukea järjestöä.
  2. Sponsorointi: Yritykset voivat sponsoroida ja tukea järjestöjen tapahtumia tai muuta toimintaa. Sponsorointi voi sisältää vastikkeena esimerkiksi näkyvyyttä tai muuta yrityksen liiketoimintaa hyödyttävää etua. Vastikkeellisesta yhteistyöstä kannattaa tehdä sopimus, jossa on määritelty kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet.
  3. Strateginen kumppanuus: Yrityksellä ja järjestöllä voi olla toiminnallista yhteistyötä, joka perustuu yhteisiin strategisiin tavoitteisiin ja hyödyttää molempia osapuolia. Strateginen yhteistyö edellyttää molemmilta osapuolilta aktiivista panostamista ja yhteisistä pelisäännöistä sopimista. Strateginen kumppanuus on pitkäjänteistä yhteistyötä.

Yritysyhteistyön eettiset kysymykset

Sekä järjestöillä että yrityksillä on käytössä yhteistyön eettisiä linjauksia, joissa määritellään millaisten kumppaneiden kanssa ja millaista yhteistyötä organisaatio tekee . Linjauksilla pyritään poissulkemaan yhteistyöhön liittyviä riskejä kuten 1) neutraliteettiriskit, 2) yhteiskunnalliset ja sosiaaliset riskit, 3) ympäristöön liittyvät riskit ja 4) taloudelliset riskit.

Sosiaali- ja terveysjärjestöille on tärkeää sulkea pois yksilön, varsinkin heikommassa asemassa olevien kansalaisten, hyvinvoinnin kannalta riskialttiit toimialat. Järjestön toiminnan tarkoitus ja tavoite ovat yhteistyön lähtökohta. Järjestön autonomian ja neutraalin asiantuntijaroolin turvaaminen on myös tärkeää.

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka

Mitä laajemmasta ja pidempiaikaisesta yhteistyöstä on kysymys, sitä tärkeämpää on tehdä sopimus, jossa määritellään kummankin sopimuskumppanin oikeudet ja velvollisuudet.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

15.3.2019 15:19

SOSTE upprätthåller en webbaserad organisationsguide

Vår strävan är att ge strukturerad information, instruktioner och tips för anställda inom social – och hälsovårdsorganisationer. Guiden är uppbyggd i form av artiklar inom olika teman. Förutom artiklarna innehåller guiden också aktuellt från SOSTE. Guiden är på finska och innehållet uppdateras regelbundet. I den här guiden får du på svenska en överblick av guiden […]

Artikkeli

Strategian johtaminen

Strategisessa työskentelyssä tutkitaan, miten asiat ovat, mitä ympärillä tapahtuu ja miten järjestö asemoituu toimintaympäristöön. Strategisen analyysin tavoitteena on tehdä valintoja siitä, minkä asioiden ratkaisemiseen järjestössä keskitytään. Analyysin pohjalta syntyvä strategia on suunnitelma siitä, millä toimenpiteillä päästään haluttuun tavoitteeseen.  Strategian tulisi olla tulevaisuuteen tähtäävä, mutta ei kuitenkaan liian yleisluontoinen, niin että strategian ja käytännön tekemisen välille […]

Artikkeli

Työyhteisön johtaminen

Työyhteisöjen johtaminen sisältää monia eri tehtäväkokonaisuuksia: henkilöstövoimavarojen hallinnointia ja suunnittelua, henkilöstön rekrytointi, työsuhdeasioita, työn organisointia ja arviointia, henkilöstön ja osaamisen kehittämistä sekä työympäristöstä, työhyvinvoinnista ja työsuojelusta huolehtimista. Työn tekemistä säätelevät lisäksi useat lait kuten työaikalaki, työsopimuslaki, työehtosopimuslaki, työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki, vuosilomalaki ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Järjestötyöyhteisöt ovat usein melko pieniä, joten tästä kokonaisuudesta vastaa monessa […]