Skip to content

Yritysyhteistyö

Järjestöopas
Järjestöopas

Yhä useampi järjestö on nykyisin aktiivisimpi tekemään yhteistyötä yritysten kanssa. Yhteistyön tuomien resurssien lisäksi järjestöt voivat hyvin onnistuneen yhteistyön kautta laajentaa sidosryhmäverkostojaan ja vaikuttavuuttaan. Yritysten vastuullisuuden merkitys osana liiketoimintaa on korostunut ja tekemällä yhteistyötä arvostetun yhteiskunnallisen toimijan kanssa yrityksen on mahdollista vahvistaa mainettaan ja saada toiminnasta liiketoiminnallista hyötyä.

Onnistunut yritysyhteistyö edellyttää tarkkaa suunnittelua ja pelisääntöjen ja toimintatapojen tarkkaa määrittelyä etukäteen. Järjestön oma tahtotila yhteistyön suhteen on oltava selkeä ja omat resurssit on arvioitava kriittisesti ennen yhteistyöhön sitoutumista. Jos järjestön ja yrityksen käsitykset yhteistyöstä ja sen tavoitteista poikkeaa, on yhteistyön lähtökohdat huonolla pohjalla.

Esimerkkejä yhteistyöstä

  1. Koulutukset: Järjestöt voivat tarjota yrityksille asiantuntemustaan koulutuksien tai erilaisten kurssien muodossa. Yhteistyön kautta lisätään tietoutta järjestölle tärkeästä aiheesta ja lisätään järjestön vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. Yritykset voivat hyödyntää asiantuntemusta kehittäessään omaa toimintaansa.
  2. Lahjoitukset: Yritykset voivat tukea järjestön toimintaa tavara- tai rahalahjoituksilla. Yritys voi myös lahjoittaa järjestölle työpanosta ja asiantuntemusta vastikkeetta (pro bono). Lahjoitus voi olla esimerkiksi kertaluontoinen, toistuva, testamenttilahjoitus tai yrityksen järjestämä keräys.
  3. Sponsorointi: Yritys voi tarjota järjestölle tarjoaa taloudellista tukea järjestölle. Voi sisältää myös markkinointiyhteistyötä
  4. Strateginen kumppanuus: Yrityksellä ja järjestöllä voi olla yhteisiin strategisiin tavoitteisiin perustuvaa yhteistyötä, joka hyödyntää molempia osapuolia. Strateginen kumppanuus voi pitää sisällään monia eri yhteistyön muotoja. Kumppanuus on pitkäjänteistä yhteistyötä ja sopimukset pitkäkestoisia, jolloin niillä voidaan varmistaa järjestöissä tehtävä työn jatkuvuus.

Yritysyhteistyön eettiset kysymykset

Sekä järjestöillä että yrityksillä on käytössä yhteistyön eettisiä linjauksia, joissa määritellään millaisten kumppaneiden kanssa ja millaista yhteistyötä organisaatio tekee. Linjauksilla pyritään poissulkemaan yhteistyöhön liittyviä riskejä kuten

  1. neutraliteettiriskit,
  2. yhteiskunnalliset ja sosiaaliset riskit,
  3. ympäristöön liittyvät riskit ja
  4. taloudelliset riskit.

Sosiaali- ja terveysjärjestöille on tärkeää sulkea pois yksilön, varsinkin heikommassa asemassa olevien kansalaisten, hyvinvoinnin kannalta riskialttiit toimialat. Järjestön toiminnan tarkoitus ja tavoite ovat yhteistyön lähtökohta. Järjestön autonomian ja neutraalin asiantuntijaroolin turvaaminen on myös tärkeää. SOSTE on koonnut SOSTEn yritysyhteistyön eettiset periaatteet.

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka

Mitä laajemmasta ja pidempiaikaisesta yhteistyöstä on kysymys, sitä tärkeämpää on tehdä sopimus, jossa määritellään kummankin sopimuskumppanin oikeudet ja velvollisuudet.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

15.3.2019 15:19

SOSTE upprätthåller en webbaserad organisationsguide

Vår strävan är att ge strukturerad information, instruktioner och tips för anställda inom social – och hälsovårdsorganisationer. Guiden är uppbyggd i form av artiklar inom olika teman. Förutom artiklarna innehåller guiden också aktuellt från SOSTE. Guiden är på finska och innehållet uppdateras regelbundet. I den här guiden får du på svenska en överblick av guiden […]

Artikkeli

Strategian johtaminen

Strategisessa työskentelyssä tutkitaan, miten asiat ovat, mitä ympärillä tapahtuu ja miten järjestö asemoituu toimintaympäristöön. Strategisen analyysin tavoitteena on tehdä valintoja siitä, minkä asioiden ratkaisemiseen järjestössä keskitytään. Analyysin pohjalta syntyvä strategia on suunnitelma siitä, millä toimenpiteillä päästään haluttuun tavoitteeseen.  Strategian tulisi olla tulevaisuuteen tähtäävä, mutta ei kuitenkaan liian yleisluontoinen, niin että strategian ja käytännön tekemisen välille […]

Artikkeli

Työyhteisön johtaminen

Työyhteisöjen johtaminen sisältää monia eri tehtäväkokonaisuuksia: henkilöstövoimavarojen hallinnointia ja suunnittelua, henkilöstön rekrytointi, työsuhdeasioita, työn organisointia ja arviointia, henkilöstön ja osaamisen kehittämistä sekä työympäristöstä, työhyvinvoinnista ja työsuojelusta huolehtimista. Työn tekemistä säätelevät lisäksi useat lait kuten työaikalaki, työsopimuslaki, työehtosopimuslaki, työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki, vuosilomalaki ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Järjestötyöyhteisöt ovat usein melko pieniä, joten tästä kokonaisuudesta vastaa monessa […]