Skip to content

Yritysyhteistyö

Järjestöopas
Järjestöopas

Yhä useampi järjestö on nykyisin aktiivisimpi tekemään yhteistyötä yritysten kanssa. Yhteistyön tuomien resurssien lisäksi järjestöt voivat hyvin onnistuneen yhteistyön kautta laajentaa sidosryhmäverkostojaan ja vaikuttavuuttaan. Yritysten vastuullisuuden merkitys osana liiketoimintaa on korostunut ja tekemällä yhteistyötä arvostetun yhteiskunnallisen toimijan kanssa yrityksen on mahdollista vahvistaa mainettaan ja saada toiminnasta liiketoiminnallista hyötyä.

Onnistunut yritysyhteistyö edellyttää tarkkaa suunnittelua ja pelisääntöjen ja toimintatapojen tarkkaa määrittelyä etukäteen. Järjestön oma tahtotila yhteistyön suhteen on oltava selkeä ja omat resurssit on arvioitava kriittisesti ennen yhteistyöhön sitoutumista. Jos järjestön ja yrityksen käsitykset yhteistyöstä ja sen tavoitteista poikkeaa, on yhteistyön lähtökohdat huonolla pohjalla.

Esimerkkejä yhteistyöstä

  1. Koulutukset: Järjestöt voivat tarjota yrityksille asiantuntemustaan koulutuksien tai erilaisten kurssien muodossa. Yhteistyön kautta lisätään tietoutta järjestölle tärkeästä aiheesta ja lisätään järjestön vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. Yritykset voivat hyödyntää asiantuntemusta kehittäessään omaa toimintaansa.
  2. Lahjoitukset: Yritykset voivat tukea järjestön toimintaa tavara- tai rahalahjoituksilla. Yritys voi myös lahjoittaa järjestölle työpanosta ja asiantuntemusta vastikkeetta (pro bono). Lahjoitus voi olla esimerkiksi kertaluontoinen, toistuva, testamenttilahjoitus tai yrityksen järjestämä keräys.
  3. Sponsorointi: Yritys voi tarjota järjestölle tarjoaa taloudellista tukea järjestölle. Voi sisältää myös markkinointiyhteistyötä
  4. Strateginen kumppanuus: Yrityksellä ja järjestöllä voi olla yhteisiin strategisiin tavoitteisiin perustuvaa yhteistyötä, joka hyödyntää molempia osapuolia. Strateginen kumppanuus voi pitää sisällään monia eri yhteistyön muotoja. Kumppanuus on pitkäjänteistä yhteistyötä ja sopimukset pitkäkestoisia, jolloin niillä voidaan varmistaa järjestöissä tehtävä työn jatkuvuus.

Yritysyhteistyön eettiset kysymykset

Sekä järjestöillä että yrityksillä on käytössä yhteistyön eettisiä linjauksia, joissa määritellään millaisten kumppaneiden kanssa ja millaista yhteistyötä organisaatio tekee. Linjauksilla pyritään poissulkemaan yhteistyöhön liittyviä riskejä kuten

  1. neutraliteettiriskit,
  2. yhteiskunnalliset ja sosiaaliset riskit,
  3. ympäristöön liittyvät riskit ja
  4. taloudelliset riskit.

Sosiaali- ja terveysjärjestöille on tärkeää sulkea pois yksilön, varsinkin heikommassa asemassa olevien kansalaisten, hyvinvoinnin kannalta riskialttiit toimialat. Järjestön toiminnan tarkoitus ja tavoite ovat yhteistyön lähtökohta. Järjestön autonomian ja neutraalin asiantuntijaroolin turvaaminen on myös tärkeää. SOSTE on koonnut SOSTEn yritysyhteistyön eettiset periaatteet.

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka

Mitä laajemmasta ja pidempiaikaisesta yhteistyöstä on kysymys, sitä tärkeämpää on tehdä sopimus, jossa määritellään kummankin sopimuskumppanin oikeudet ja velvollisuudet.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Artikkeli

Hyvät kokouskäytännöt yhdistystoiminnassa

Järjestöopas Yhdistyksessä toimitaan yhdessä toisten samoista asioista kiinnostuneiden kanssa. Päätösvalta yhdistyksen toiminnasta kuuluu jäsenille. Erilaiset kokoukset ovat välineitä tehdä päätöksiä yhteisistä linjauksista, valinnoista, tavoitteista, taloudesta ja jäseniä kiinnostavan toiminnan organisoimisessa. Yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokoukset ovat päätöksentekopaikkoja, joissa jäsenet pääsevät kertomaan oman mielipiteensä ja kuulemaan muiden mielipiteitä yhdessä päätettävistä asioista. Vuosikokousten lisäksi yhdistyksissä on myös muita kokouksia, esimerkiksi […]

Artikkeli

Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen valtionavustukset

Avustusjärjestelmä Sosiaali- ja terveysalalla toimiville järjestöille voidaan myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia Veikkaus Oy:n tuotoista hakemusten perusteella. Valtion budjetissa olevaa määrärahaa saa käyttää arpajaislain (1047/2001) 17 b §:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin. Tarkoituksia ovat Urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen sekä nuorisotyön edistäminen Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen (STEA-avustus) Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen. Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen avustuksia […]

Uutinen

24.11.2020 12:00

Sote-järjestöjen työntekijöille suunnatussa Järjestöopaassa nyt myös vapaaehtoistoiminta

Järjestöopas Jatkuvasti päivitettävästä Järjestöoppaasta löytyy jäsennellysti tietoa sekä ohjeita ja vinkkejä järjestötoimintaan. Sisällöt on jaettu seitsemään osioon, joista löydät tietopaketit, blogit ja tapahtumat sekä uusimpana myös videomateriaalit ja podcastit. Uutena osiona oppaaseen on lisätty vapaaehtoistoiminta. Palvelua on päivitetty myös ilmeen ja käytettävyyden osalta. SOSTEn kumppaneina Järjestöoppaan sisällön tuotannossa ovat Kansalaisareena ja Opintokeskus Sivis. Järjestöoppaasta on tullut […]