Skip to content

Vertaisuuteen perustuvia palveluita voidaan toteuttaa myös digitaalisesti

Kansalaisyhteiskunta
JärjestöilleKansalaisyhteiskunta


Juulia Ukkonen-Wallmeroth, Väestöliitto ry


Yhteiskunta ja ympäröivä maailma ovat muuttuneet ympärillämme monimutkaisemmiksi ja vaikeammaksi ymmärtää. Arkemme monimuotoisiin elämäntilanteisiin ja mieltämme askarruttaviin kysymyksiin ei ole helppo saada yksiselitteisiä ja helppoja vastauksia. Kysymykset voivat liittyä hyvin monenlaisiin teemoihin, kuten hyvinvointiin ja terveyteen, ihmissuhteisiin, talouteen, kouluun, opiskeluihin tai työelämään, elämän kriiseihin tai vaikka ilmaston muutokseen.  Etsimme tietoa ja tukea niin ystäviltä, verkosta kuin olemassa olevista palveluista. Usein tietoa ja tukea ei löydy “yhdeltä luukulta” vaan vastauksia pitää etsiä monesta eri paikasta.

Järjestöillä on laaja asiantuntemus monien erityisteemojen ja elämäntilanteiden osaajana ja tiedon tuottajana. Kansalaisjärjestöt toimivat lähellä ihmistä ja matalan kynnyksen periaatteella. Ennaltaehkäisevää tietoa ja palveluja on saatavilla paljon, ja järjestöt ovat tärkeä osa yhteiskuntamme palvelurakenteita. Järjestöillä on merkittävä rooli osana palveluketjua. Järjestösektori täydentää ja monipuolistaa kuntien, seurakuntien ja sairaanhoitopiirien palvelutarjontaa.

Digitaaliset palvelut hyvä lisä kasvokkain toteutettaville palveluille

Digitaaliset palvelut ratkaisevat monia haasteita, jotka liittyvät nykyisten palveluiden saatavuuteen ja kohtaantoon. Näitä ovat muun muassa pitkät etäisyydet ja alueellisesti puutteelliset palvelut, pitkät jonotusajat tai sopivan ajan löytymisen vaikeus, pelko leimaantumisesta, taloudelliset vaikeudet tai vaikeus järjestää lastenhoito. Digitaaliset palvelut ovat ketteriä, ajasta ja paikasta riippumattomia ja vastaavat saatavuudella, vaivattomuudella ja nopeudella nykyajan ihmisen tarpeeseen.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE) toteutetun kyselyn mukaan kansalaiset kaipaavat helppokäyttöisiä sähköisiä palveluja, joissa tieto ja palvelut löytyvät kootusti samalta sivustolta. Kansalaiset toivovat ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintaa, matalan kynnyksen keskusteluasemia, joissa lapsia, nuoria ja perheitä voidaan ottaa vastaan ilman jonotusaikoja. Erityisesti kaivataan chatteja ja sähköistä ajanvarausmahdollisuutta sekä palveluita parisuhdeongelmiin joustavasti kotoa käsin. Perheet toivovat erilaisia digi- ja kasvokkain vertaisryhmiä, yhteisöllisyyttä ja tukea silloinkin, kun varsinaista ongelmaa ei ole.

Ei ihme, että moni kaipaa eri elämäntilanteisiin tietoa ja tukea juuri vertaisuuden muodossa. Vertaistuki tai vertaismielipide voi olla arjen kiireessä riittävä tuki ja ratkaista mieltä askarruttavan kysymyksen. Vertaisryhmässä ihminen nähdään oman elämänsä asiantuntijana ja kykenevänä tekemään itseään koskevia valintoja. Toinen ihminen, joka on kokenut saman elämäntilanteen tai on kiinnostunut saman kaltaisista asioista, voi ymmärtää toisen kokemusta erittäin hyvin ja auttaa elämäntilanteen selvittelyssä sekä vahvistaa toisen omatoimisuutta. Vertaistuen tavoitteena on tukea tietoa ja tukea etsivän hyvinvointia ja jaksamista. Vertaiskeskustelusta hyötyvät usein molemmat osapuolet ja vertaistuki onkin erinomainen mahdollisuus vahvistaa osallisuuden kokemusta.

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta siirtyy verkkoon

Osallisuus ja erilaisiin yhteisöihin liittymisen mahdollisuus edistävät terveyttä ja kansalaisten hyvinvointia sekä lisäävät tasa-arvoa. Omaan elämään ja elämäntilanteisiin vaikuttamisen mahdollisuus lisäävät myös osallisuuden kokemusta. Vertaistuki on yhteiskunnallisesti varteenotettava resurssi, joka on kansantaloudellisesti tuottavaa toimintaa. Järjestöjen vapaaehtoistyön arvo kasvaa tutkimusten mukaan kuusinkertaiseksi siihen sijoitettuun summaan verrattuna. Lähes kaikilla sosiaali- ja terveysalan järjestöillä (93%) on jonkinlaista vapaaehtoistoimintaa. Vertaistuki ei kuitenkaan korvaa ammattilaisen tarjoamaa apua tai tukea ja on yksi osa tiedon etsimisen ja työstämisen prosessia tai palveluketjua. Ammattilaisen tuki ei taas korvaa vertaiselta tulevaa tukea, kun sitä tarvitaan.

Monet järjestöt ovat tuottaneet digitaalisia palveluja jo kymmenien vuosien ajan. Useissa järjestöjen digitaalisissa palveluissa on lähdetty ansiokkaasti kokeilemaan uusia vertaistuen muotoja, ja vapaaehtoisuus ja vertaisuus ovat siirtyneet vahvasti myös verkkoon. Vertaistuki verkossa saavuttaa vaivattomasti erilaisia kohderyhmiä sekä aivan uudenlaisia vapaaehtoisia. Ajasta ja paikasta riippumattomuus mahdollistaa sen, että omasta arjesta voi lohkaista palan aikaa tai osaamista ja tarjota sen järjestöjen vertaistoimintaan.

Vapaaehtoisille suunnitellaan ja tarjotaan erilaisia ja – tasoisia tehtäviä, jotta osallistuminen olisi aktiivista ja helppoa eri elämäntilanteissa oleville vapaaehtoisille. Tehtävät suunnitellaan niin, että ne kunnioittavat ”tavallisen ihmisen” elämänkokemusta, tietoa, taitoa ja arjen asiantuntijuutta. Vertais- ja vapaaehtoistoiminta voidaan jaotella esimerkiksi vähän tai paljon aikaa vieviin sekä vaativiin tai ei vaativiin tehtäviin. Digitaalisissa palveluissa tehtävät voivat olla esimerkiksi osallistumista chat-ryhmiin vertaisena, chat- ja keskusteluryhmien ohjaamista, artikkelien tai blogien kirjoittamista, oma-apukurssien ja videoiden suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistumista sekä luentojen ja puheenvuorojen pitämistä. Vertaistuen muodot voivat vaihdella eri digitaalisissa palveluissa laajasti.

Väestöliitto ry on tuottanut erilaisia digitaalisia palveluja jo 20 vuoden ajan erityisesti nuorille, aikuisille ja erilaisille perheille. Väestöliiton digitaalisissa palveluissa käsitellään laajasti teemoja ihmissuhteet ja hyvinvointi, murrosikä, seksuaalisuus, vanhemmuus ja lasten kehitys, parisuhde ja monikulttuurisuus. Vertaistuki on ollut voimavarana mukana Väestöliiton digitaalisissa palveluissa jo pitkään. Esimerkiksi Hyvä kysymys -verkkopalvelu (hyvakysymys.fi) tarjoaa luotettavaa ihmissuhde- ja hyvinvointitietoa, ja tuo järjestöjen palvelut ja vertaistuen jokaisen meidän ulottuville. Verkkopalvelussa toimivat järjestöjen ammattilaiset ja asiantuntijat sekä koulutetut vapaaehtoiset. Mukana yhteistyössä on jo 42 järjestöä.

Oli toteuttajataho mikä tahansa, digitaalinen vertaistoiminta vaatii aina kuitenkin rekrytoimisen, kouluttamisen ja ohjauksen, vertaistoiminnan koordinaation, vapaaehtoisten jaksamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta huolehtimisen.  Tämä tarkoittaa, että vapaaehtois- ja vertaistoiminta huomioidaan järjestön henkilöstöresursseissa, hallinnollisissa rakenteissa sekä rahoituksessa. Vertaistukeen perustuvat digitaaliset palvelut vahvistavat ihmisten välistä me-henkeä, solidaarisuutta ja yhteiskunnan sosiaalista pääomaa. Huomioidaan ja hyödynnetään tämä voimavara, kun suunnitellaan tulevaisuuden digitaalisia palveluja.

Kirjoittajasta

Juulia Ukkonen-Wallmeroth on työskennellyt jo kymmenen vuoden ajan hyvinvoinnin, ihmissuhteiden ja terveyden edistämiseen liittyvien digitaalisten palveluiden parissa. Hänen Vahvaa osaamisaluetta ovat raskauden, synnytyksen ja varhaisen vanhemmuuden teemat, projektinhallinta, sidosryhmät ja verkostot sekä järjestöt osana digitaalisia palveluja.

Ajankohtaisia Väestöliitto ry:n digitaalisia palveluja

Väestöliitto on sosiaali- ja terveysalalla toimiva järjestö, joka edistää hyvinvointia ja ihmisoikeuksia. Väestöliitto edistää perheiden, nuorten ja koko väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä onnellista ja tasapainoista elämää.

Hyvä Kysymys on verkkopalvelu, joka tukee ja kannustaa ihmisiä löytämään ratkaisun mieltä askarruttaviin elämäntilanteisiin. Palvelu on maksuton ja tarkoitettu kaikille; nuorille, aikuisille, pareille, perheille ja ikäihmisille. Hyvä kysymys -verkkopalvelu tarjoaa luotettavaa ihmissuhde- ja hyvinvointitietoa, ja tuo järjestöjen palvelut ja vertaistuen jokaisen ulottuville. Hyviin kysymyksiin vastaavat ammattilaiset, asiantuntijat sekä koulutetut vapaaehtoiset. Palvelun tuottaa ja toteuttaa Väestöliitto ry yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Et ole yksin on Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishanke, jonka päämääränä on ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista, seksuaalisen häirinnän ja kaikenlaisen väkivallan kokemuksia urheilussa. Autamme häirinnän, väkivallan tai kiusaamisen kohteeksi joutunutta ja hänen läheisiään.

Poikien Puhelin on auttava puhelin- ja verkkopalvelu pojille ja nuorille miehille. Puheluihin vastaa aikuinen, poikien maailmaan perehtynyt, koulutettu mieshenkilö. Poikien Puhelimessa nuoria autetaan kaikissa elämään liittyvissä pulmissa. Puhelu on soittajalle maksuton ja soittaa voi nimettömänä.

Kumita on kampanja, jonka avulla laitetaan faktat kohdilleen – pian tiedät kaiken tarvittavan ehkäisystä ja kondomeista! Kumita-kampanja korostaa, että ei ole parempaa ja helpompaa tapaa pysyä suojassa seksitaudeilta ja raskaudelta kuin kondomi. Kaikilla on oikeus ja mahdollisuus hyvään ehkäisyyn, sillä seksuaalioikeudet kuuluvat kaikille.

Lähteet

  • Hakulinen T., ym (toim.). Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen — Teoriasta käytäntöön. 2019. THL
  • Hirvonen S., ym (toim.). Vapaaehtoistoiminnan arvo. 2019. Kansalaisareena ry
  • Pentala-Nikulainen O ym. Kansallisen terveys-, hyvinvointi ja palvelututkimus FinSoten perustulokset 2017-2018. Verkkojulkaisu: thl.fi/finsote
  • Pessi A., ym (toim.). Hyvien ihmisten maa, Auttaminen kilpailukyky-yhteiskunnassa. 2011. Diak
  • Taipale M., ym (toim.). Lape-kysely 2017. STM

©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, elokuu 2020
Tämä artikkeli on osa SOSTEn verkkojulkaisua Näkökulmia järjestöjen digitaalisiin palveluihin.

Kommentit

  1. Riitta Vatanen sanoo:

    Erinomainen ja ajankohtainen ja ajatuksia herättävä kirjoitus Juulialta!!! Sain monta asiaa ”plakkariini”, jota tulen hyödyntämään omassa työssäni. Onko mahdollista saada häntä luennoimaan tänne Etelä-Pohjanmaalle Järjestöjen digitaalisista palveluista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

24.9.2021 10:18

Vägkarta som listar organisationers påverkansmöjligheter i vårdreformen är färdig

På svenska Organisationernas vägkarta för samarbete som ska fungera som verktyg för ”Järjestöjen sote-muutostuki” är nu färdig. I den samlas, ur organisationernas synvinkel, centrala spetsar och påverkansmöjligheter i verkställandet av reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Vägkartan innehåller både målsättningar och åtgärder. Läs mera: Järjestöjen yhteistyön tiekartta Innokylä-verkkopalvelussa Många viktiga påverkansmöjligheter Anita Hahl-Weckström, projektledare för ”Järjestöjen […]

Uutinen

22.9.2021 08:30

SOSTE juhlisti kymmenvuotista taivaltaan

Kansalaisyhteiskunta Järjestöjohdon perinteinen syysfoorumi pidettiin tällä kertaa juhlaseminaarina Helsingin Musiikkitalolla SOSTEn 10-vuotisen taipaleen kunniaksi. Puheenvuoroja järjestökentälle kuultiin niin politiikan kuin urheilun huipulta. SOSTEn perustajajärjestöjen entiset puheenjohtajat muistelivat kattojärjestöjen yhdistystä, arvioivat SOSTEn toimintaa ja loivat katsetta tulevaan. Tilaisuuden avaussanoissa SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta korosti, että SOSTEsta on kymmenvuotisen historiansa aikana kasvanut vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja. Toiminnan juuret […]

Uutinen

21.9.2021 10:30

Järjestöjen sote-uudistuksen vaikuttamisen paikat listaava tiekartta valmistui

Järjestöille Järjestöjen sote-muutostuen työkaluna toimiva järjestöjen yhteistyön tiekartta on valmistunut. Se kokoaa järjestöjen näkökulmasta keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon kärjet ja vaikuttamisen paikat. Tiekartta sisältää sekä tavoitteita että toimenpiteitä. Lue lisää: Järjestöjen yhteistyön tiekartta Innokylä-verkkopalvelussa Useita tärkeitä vaikuttamisen paikkoja Järjestöjen kannalta keskeisimpiä vaikuttamisen paikkoja on tässä vaiheessa sote-uudistuksen toimeenpanoa kaiken kaikkiaan viisi, katsoo […]